Kamu HukukuÖzel Hukuk

Mevzuat Işığında Yasa Dışı Bahis Siteleri

Günümüz teknolojisinin önlenemez ilerleyişi hayatımızı kolaylaştırmanın yanında yeni suç oluşumlarına da imkan sağlamaktadır. Bu doğrultuda bilişim hukuku ve ceza hukuku alanlarında teknoloji ile paralel bir ilerlemenin gerekliliği de aşikardır. Bahis şirketlerinin internet üzerinden hizmet sunmaya başlaması ile yasal bahis sitelerinin yanında yasa dışı şekilde faal olan bahis siteleri ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda son yıllarda özellikle yurt dışı kaynaklı bahis sitelerinde kumar oynatma, aracılık etme ve söz konusu web siteleri aracılığı ile dolandırıcılık sıklıkla karşılaşılan suç tiplerinden olmuştur.

Yasa dışı bahis sitesi nedir?

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın İddaa ve Spor Toto isimli bahis oyunlarını oynatan yetkili ve lisanslı bahis siteleri dışında spor müsabakaları üzerinden internet üzerinden bahis oynatan tüm siteler yasa dışıdır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yasal bahis oynanmasına aracılık etmekle yetkilendirdiği elektronik bayileri sitesinde ilan etmektedir.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yetkilendirilmemiş ve lisanssız siteler uygulamada sıklıkla, başlangıçta mağdurlara bir takım kazançlar sağlayarak güven elde etmekte ve akabinde sıklıkla mağdurları dolandırmaya başlamaktadır. Mağdurların para kaybetmeye başlaması ile ise konu hususunda zafiyetlerini kullanarak yahut kaybettikleri parayı geri kazanabileceklerine ikna etmek suretiyle; oynamaya devam ederek daha çok para kaybetmeye yönlendirmektedir.

Suç niteliğinde eylemler

 • Yasa dışı yollarla bahis oynatılması
 • Oynanmasına yer ve imkan sağlanması
 • Yasa dışı bahis sitelerine internet aracılığıyla erişim sağlanmasına aracılık edilmesi
 • Söz konusu sitelerin bahis oyunlarındaki para nakline aracılık edilmesi
 • Reklam yayınlamak suretiyle yasa dışı bahsin teşvik edilmesi

Yasa dışı kumar ve kaçak bahis siteleri eylemleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 228 uyarınca suç teşkil etmekle birlikte 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun 5. maddesinde de çeşitli cezalara tabi tutulmuştur.Tüm bunların da dışında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ilgili sitelere erişim engeli tedbirleri de verilmektedir. Ancak uygulamada failler yeni alan adı alarak faaliyetlerine ne yazık ki devam edebilmektedir.

Yasa dışı faaliyet gösteren söz konusu siteler bununla birlikte sıklıkla hileli yazılımlar kullanarak kullanıcılarını da mağdur etmektedir. Söz konusu hileli yazılım kullanımı ise kategorik olarak Bilişim Suçları kapsamında internet üzerinden dolandırıcılık niteliğindedir.

Madde 228
(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.
(3) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(4) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Konumuza ilişkin Türk Ceza Yasası 228. maddesini incelediğimizde, yasa dışı kumar ve bahis sitelerinin gerçekleştirdiği eylemlerinin tipik olarak 3. fıkra hükmüne uygun olduğunu, ve faillerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile bin günden onbin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağının hüküm altına alındığını görmekteyiz. Bununla birlikte bu organizasyonların, uygulamada sıklıkla örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirildiğini de göz önüne aldığımızda, 4. fıkra hükmünce verilecek cezanın yarı oranında arttırılması söz konusu olacaktır. Nitekim, 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde de spor bahislerine ilişkin paralel hükümler yer almaktadır.

Buna karşın 7258 sayılı kanunun 5. maddesini incelediğimizde, Türk Ceza Yasası’nda yer alan kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan daha spesifik eylemlerin de yaptırıma bağlandığını görmekteyiz.

Madde 5 (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.)
    Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;
a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
    Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.
    Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
    Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
    Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.
    (Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/23 md.;Aynen kabul: 1/2/2018-7078/23 md.) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,
b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Yasa dışı bahis oynatma suçu

Maddenin ilk fıkrası (a) bendinde, spor müsabakalarına yasa dışı bahis / şans oyunu oynatma eyleminin Türk Ceza Yasasına paralel olarak yaptırıma bağlandığını görmekteyiz. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus, eylemin spor müsabakalarına doğrudan fail olarak bahis oynatılması olduğudur. Daha doğru bir ifade ile, yasa dışı bahis organizasyonunun birinci elden düzenlenmesi eylemidir. Nitekim yurt dışı kaynaklı organizasyonlara Türkiye’den erişim sağlanması suretiyle aracılık edilmesi eylemi (b) bendi uyarınca dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır.

Para nakline aracılık suçu

Bahis organizasyonunun sürekliliği sebebiyle, kullanıcıların organizasyona dahil olması doğrultusunda organizasyona para girişi ve kullanıcıların kazandıkları bahisler dolayısıyla organizasyondan para çıkışı söz konusu olmaktadır. Söz konusu para transferleri ise para nakli olarak isimlendirilmektedir. Yasa dışı bahis oynatma yahut yasa dışı bahis organizasyonlarına erişim sağlama eylemlerinin dışında, maddenin (c) bendinde, organizasyon kapsamında para nakline aracılık eden kimselerin üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yasa dışı bahise teşvik etme suçu

Yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde aktif eylemler dışında, maddenin (ç) bendinde söz konusu organizasyona teşvik edilmesi amacına yönelik reklam yapmak eylemi de, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası yaptırımı ile karşılaşacaktır.

Ayrıca, 5651 sayılı yasaya yapılan atıf ile yasa dışı bahis suçları işlenen sitelere erişimin engellenmesi hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
illegal bahiste dolandırıcılık

Yasa dışı bahis oynamak

İlgili sitelerden kumar / bahis / şans oyunu oynayanların eylemleri ise Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılmamakla birlikte 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 34 ve 7258 sayılı kanun’un 5. maddesi kapsamında kabahat niteliğindedir. Buna karşın söz konusu sitelerin mağdurlarına doğrudan yahut dolaylı yoldan söz konusu eylemlerinin suç niteliğinde olduğu aksettirilerek, mağdurların kanun yollarına başvurma hakkı önlenmektedir.

Madde 34
(1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.
 • Kabahatler Kanunu 34. maddesinde, söz konusu organizasyonlar dahilinde kumar oynayan kimselerin, yüz Türk Lirası idari para cezasına çarptırılacağı, organizasyon dahilinde elde edilen gelirlerin ise kamuya geçirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümde yer alan cezai yaptırım, adli açıdan suçun oluştuğu anlamına gelmemektedir.
  Yasa dışı bahis oynamaya ilişkin verilen idari para cezalarıyla ilgili diğer idari para cezaları için, idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etmek mümkündür.
 • Kabahatler Kanunu’nda yer alan hükme ek olarak 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1(d) bendinde yer alan hüküm uyarınca,  söz konusu organizasyonlar dahilinde bahis oynayan kimselerin, mahallin en büyük idari amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Kabahatler Kanunu’nda yer alan hüküm gibi, 7258 sayılı Kanun’da yer alan cezai yaptırım da, adli açıdan suçun oluştuğu anlamını taşımamaktadır.
  Yasa dışı bahis oynamaya ilişkin verilen idari para cezalarıyla ilgili diğer idari para cezaları için, idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etmek mümkündür.
Yasa dışı bahis organizasyonları aracılığı ile bahis oynama eylemine karşı öngörülen idari yaptırımın soruşturma zamanaşımı süresi 5326 sayılı yasanın 20. maddesi gereği 3 yıldır.

Mevzuatın verdiği yetki doğrultusunda, lisans sahibi olmayan kişi ve kurumlar aracılığı ile yasa dışı bahis ve şans oyunu oynayan bireyler, özel nitelikte kanun olması sebebiyle 7258 sayılı yasada öngörülen idari yaptırımla karşılaşacaktır.

İdari yaptırıma itiraz dilekçesi

Hak kaybına uğramamak adına, itiraz sürecinde alanında uzman bir avukattan profesyonel hukuki yardım alınız.

… Sulh Ceza Hakimliği’ne

İtiraz Eden: ………. ……….

İtiraz Konusu: ../../…. tarihli, ….. sıra numaralı idari para cezası

Ceza Miktarı: …..

Tebliğ Tarihi: ../../….

Konu: Kesilen idari para cezasının usul ve yasaya aykırı oluşu sebebiyle iptali isteminden ibarettir.

Açıklamalar:

 1. …………

Netice-i Talep: Açıklanan sebeplerle ve hakimliğinizin re’sen nazara alacağı sair sebeplerle usul ve yasaya aykırı olan bu idari para cezasının kaldırılarak (varsa) yapmış olduğum ödemenin tarafıma iade edilmesini saygılarımla talep ederim.

Yukarıda belirttiğim hükümler ve sair mevzuat hükümlerince, ilgili bahis şirketinin güvenlik tedbirine mahkum edilmesi ve ilgililerin  cezalandırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına şikayette bulunabilirsiniz.

Tedbir, Banka Blokesi ve Müsadere

Uygulamada Cumhuriyet Başsavcılıkları ile incelemeye alınan banka hesapları neticesinde temel görevi mali suçları incelemek olan MASAK tarafından banka hesaplarına bloke işlemleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Uygulanan bloke işlemini müteakip incelemeye paralel bir suç unsuruna rastlanması halinde, Sulh Ceza Hakimlikleri ile ivedi durumlarda Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından bloke işlemi uygulanan hesaplara ve hesaplarda bulunan nakdi değerlere el koyma tedbiri ve devamı sürecinde müsadere usulü uygulanabilmektedir.

5237 sayılı kanun, 5271 sayılı kanun gibi genel kanunların yanında 5549 sayılı kanun gibi özel nitelikte kanunlar çerçevesinde uygulanabilen banka bloke işlemlerine itiraz sürecinde kademeli olarak ilgili soruşturmaya/incelemeye müdahil olunup dosyadaki durumun izah edilmesi ve hukuken haksız olan blokenin kaldırılması için talepte bulunulması gerekmektedir.

Organizasyondan para iadesi yolları ve ihbar

İlgili yasa dışı sitelere karşı izlenebilecek para iadesi yolu ise her somut olay için farklılık göstermektedir. Bazen yalnız Charge back (ters ibraz) yolu ile para iadesi sağlanabilirken, bazen ilgili site ile irtibata geçilmesi yahut yetkili bölgede dava yoluna başvurulması gerekmektedir. Bunlar dışında bazı özel durumlarda özel stratejiler izlenerek farklı çözüm yolları takip edilebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bahsedilen dava yolu ile para iadesi, Türk Mahkemelerinde bahis yahut kumardan elde edilen kazançların talebini kapsamamaktadır. Nitekim Borçlar Kanunu 604. maddesinde ”Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.” ibareleri yer almaktadır.

Yasa dışı kumar ve bahis yolu ile mağdur edilenlerin para iadesi ile karşı tarafın cezalandırılması gibi işlemlere başvurmak için bilişim hukuku alanında uzman bir avukata başvurarak hukuki yardım alması kanaatimce en doğru çözüm yolu olacaktır.

Aleyhinize uygulanan haksız adli ve idari yaptırımlara itiraz sürecinde ve şikayet-başvuru süreçlerinde bir avukattan profesyonel hukuki yardım almak yararınıza olacaktır.

Belirtilen hususta tarafımız ile iletişime geçmek ve hukuki yardım almak için İletişim Sayfasını ziyaret ediniz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

929 Yorum

 1. Yasadığı bahis cezası için uzlaştırma avukatları görevlendiriliyormu? Bugün beni PTT den aradığını söyleyen kişi ile bir görüşmem oldu. Tebligatım olduğu ve almadığım için iade edileceğini falan söyledi. Bende nedir dediğimde içini bilmiyorum ama üzerinde karşı taraf telefonu var dendi. Aradığımda uzlaştırıcı avukat olduğunu beyan eden kişi bana 2017 den yasadışı bahis cezası olarak 24 bin TL ceza kesildiği ve eğer uzlaşmaya gidersem 6200 TL yatırmam ve bu yatırdığım 6200 TL nin 5900 TL sini 24 saat içinde geri alacağım sadece 300 TL dosya masrafı ödeyerek kurtulacağımı söyledi. Benim UYAP kayıtlarımda hiç bir şey yok. Zaten bahis falanda yok. İBAN istedim bana şahıs ismine ve devlet bankasına olmayan bir iBAN verdi sözde bir dosya no ile adımı soyadımı açıklamaya yazarak 6200 TL ödememi 24 saat içinde 5900 geri iade edileceğini belirtti. Ben kendisine bu nedir yahu şahıs ismine ödememi olur dediğimde Zabıt katibinin hesabına yatar bu paralar dedi. Tabi hiç bir şey göndermedim. Avukatlık Sicil numarasını istedim verdiği numarayı adını soyadını araştırdım tabi tutmadı. Diyeceğim olaki yasadışı bahis durumunda böyle arabulucu uzlaştırıcı falan olurmu? Bu vesile ile sizleri de uyarmak istedim.

 2. Yasadışı bahis oynanması nedeniyle düzenlenen cezalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de bir defa ceza düzenlendikten sonra bu cezadan önceki tarihte yapılan banka işlemleri nedeniyle ikinci bir cezanın düzenlenemeyeceğidir. Çünkü hukukumuzda bir eylem bir defa cezalandırılır.

 3. Merhabalar, öncelikle her mesaja cevap verdiğiniz için Sayın Avukat Bey sizlere teşekkürlerimi iletmek isterim. Aşağıdaki yorumda Mustafa Bey’e verdiğiniz hukuksal bilgi Hukuki terimler ile cevapladığınız için anlayamadım. Lütfen bu konuyu aydınlatabilirmisiniz. Pskolojimiz bozulmuş durumda cezai işlemler çok yüksek. Sadece bir havale yüzünde bu kadar ceza çok yüksek. 3 yılı aşan bir süredece ceza yiyen arkadaşların yorumunu gördüm. 3 yılı geçtiği vakit cezai işlem uygulanmıyor mu ? Bu kesin mi en azından bu süreci atlattığımızda kurtulacağımızı bilmek biraz insanı rahatlatıyor. Yoksa bu ceza ne zaman gelicek durumuyla yaşanması imkansız. Lütfen yardımcı olunuz. Saygılarımla

  1. Ben ilk cezayı 2018 yılından yedim 1 ay önce polis tekrar aradı cezan var yine dedi hangi yıldan dedim 2016 dedi. Bu hukuka aykırı avukata sordum 3 yıl zamanaşımı var bu cezayı yazamazsınız dedim ben bilmiyorum itiraz edersin filan dedi siz iyi araştırın dedim iki gün sonra tekrar aradı senin dediğin doğruymuş cezayı iptal ettik dedi. Kesinlikle 3 yıl öncesine ait ceza gelirse ödemeyin.

  2. Avukat beyden Allah razı olsun buraya burda herşeyi açıklamış zamanaşımı 3 yıl diye okuyunca yazamazsınız dedim bu bilgi olmasaydı cezayı bilmeden ödemek zorunda kalacaktım. Her avukat bunu bilmiyor kimisi zamanaşımı yok istediği tarihten yazar dedi. Ben polise yazamazsınız deyince araştırmışlar doğruymuş dedi iptal ettiler. Avukat beyin paylaşımı olmasa ödemiştim Allah razı olsun.

  3. Ben ceza ödedim yine ifadeye çağırdılar bundan bı hafta önce bu sefer adliyeye gittim oynayıp oynamadigima dair klasik bilgiler sordular . Polis almadı bu sefer ifadeyi sorduğum zaman siz taniksiniz herhangi bi yaptirim olmaz dediler nasıl olacak bilemiyorum 2. Bı ceza gelirmi

   1. Kardesim benim ben daha önce hiç ceza yemedim direk tanık olarak mahkemeye çağrıldım sence herhangi bir ceza yaptirim uygulanır mı bana

 4. Arkadaşlar bu ızdıraptan kurtulmak istiyorsanız ancak bir televziyon haber programına çıkmak lazım yoksa hergun ceza gelirmi diye uyku tutmaz Almanyada bir arkadaşımı ceza yesen son cezadan sonra birdaha ceza gelmez bizde bir sacma kanun var sesimizi yetkili kisilere diyurmak lazim bende 2 sene once 5bin ceza yedim halada korkuyorum ceza gelirmi diye

 5. Merhaba arkadaslar, durumdan muzdarip arkadasım vardı birkaç fikir var aklımda hem cezayı iptal ettirme amaçlı hem de cezayı halletme amaçlı işinize yarayabilir ************ail.de mailim ulasın konusalım

  1. Beni de ifade için çağırıyorlar.Geçen yıl ceza yedikten sonra bir daha oynamadım.2019 yılına ait havaleden dolayı almıştım.Bu defa 2018 yılına ait bir havaleden dolayı çağırdıklarını düşünüyorum.Giderken ne yapmalıyım bu konuda tecrübesi veya fikri olan var mı?2.ceza çok ağır gelir kurtulmama yardımcı olun lütfen:(

  2. nasıl bir yol izleyaceğiz kardeşim itiraz dilekçesi yazdım gönderdim cevap gecikmedi 4 5 sayfa yazı göndermişler ne yappacağımızı bilmiyoruz böyle bir cezamı olur

 6. YASA DIŞI BAHİS OYNAMANIN ZAMAN AŞIMINI 3 YIL OLARAK BELİRTMİŞSSİNİZ HOCAM. BAŞKA BİR SİTEDE BU ŞEKİLDE YAZIYOR. Yasadışı bahis oynama, oynatma, reklamını yapma, para transferine aracı olma ve yurt dışı yasadışı oyunlarına Türkiye’den katılım sağlama suçları, yani 7258 sayılı yasanın 5. maddesinde gösterilen suçlar, takibi şikayete bağlı suçlar değildir. Bu bağlamda bunların şikayet edilmesi değil ihbar edilmesi söz konusu olur. Aynı durum TCK 228 kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu için de söz konusudur. Yani TCK 228 suçu da şikayet değil ihbar edilir. Buna bağlı olarak takibi şikayete bağlı olan suçlar için söz konusu olan 6 aylık şikayet süresi burada geçerli olmaz. İstenildiği zaman emniyet birimlerine yahut savcılıklara durum bildirilebilir. Ancak saydığımız bu iki suç tipi için de 8’er yıllık dava zamanaşımı süresi söz konusudur. Yani fiilin üzerinden 8 yıl geçmesiyle bu suçtan ötürü takip yapılamayacaktır. Chargeback başvurusu için hak düşürücü süreler söz konusudur. Chargeback süresi 120 gündür. Bu 120 günlük süre haksız işlemin öğrenilmesi ile başlar. Ancak fiilin gerçekleşmesinin üzerinden her türlü 540 gün geçmesi ile başvuru hakkı sona erer.

  1. Örneğin bugün oynanmış bahis 30.04.2023 tarihine kadar ceza işlem uygulanmazsa ceza uygulanmıyor mu ?

  2. Sn. Mustafa Bey,
   Yasadışı bahis oynama eylemi 7258 sayılı yasanın 5. maddesinde idari para cezası yaptırımına tabi tutulmuştur. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 2. bölümünde kabahat kavramı “kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık” olarak tanımlanmıştır. Bu yönüyle belirtmek gerekir ki, 7258 sayılı yasanın 5. maddesi kapsamındaki yasadışı bahis oynama eylemine ilişkin zamanaşımı süreleri, 5326 sayılı yasa doğrultusunda belirlenecektir.

 7. vallaha arkadaşlar bugun gittim arzuhalcıya itiraz dilekcesi yazdırdım başka çaresi yok 50 tl para gönderdik diye 2017 de 8000 bin tlde cezamı yazılır ne ikaz ne uyarı direk iafde ertesi günü 8000 bin sanki bizim aylığımız 50 100 binde 8000 bin nedir der gibi ceza yazılırmı böyle bişey olamaz hakim red ederse bir üst mahkemeye gittiği yere kadar gitsin maliyey sordum öde ondan sonra itiraz et diye nereden alam okadar parayıki ödeyem bilmiyorum arkadaşlar sesimizi duyurmamız gerek başka çaremiz yok adam kafasına göre kabahatlar kanun dyeip yazıyor insan bir uyarır der ikincisi olamasın der ama bunlarda o yok 8000 10000 yaz gitsin sanki para basıyoruz ya biz

  1. Dostum konu ilk ceza falan değil. Zor biliyorum ama ilk ceza bir şekilde bulup buluşturup ödenir. İşin sıkıntılı kısmı cezayı ödeyip bahis oynamayı bıraksan bile geçmişe dönük yazıyorlar. İnsanların isyan ettiği nokta da burası zaten.

 8. 2. cezayı ödedikten sonra Sulh mahkemesine dilekçe yazdım bıraktım inş olumlu sonuclanır, ayrıyettende Cimer’e yazdım 2 cezanın makbuzunu ve itiraz dilekçesinide sundum hayırlısı inş bu ne sacmaliktir ya.. İlk cezayı yedik gittik paşalar gibi ödedik anladık. Ondan sonra oynamadım hala geriye dönük 2. ceza nedir yani?

  1. Ben de seninle aynı durumdayım dostum. İlk cezamı ödedim ve bahis işine tövbe ettim ama buna rağmen 2.ceza gelirse diye endişeliyim. Bu işin sonu yok maalesef. Böyle giderse 50 ceza da yersin. Umarım itirazın kabul edilir ceza iptal olur ve bize de emsal karar olur. Eğer iptal edilmezse geçmiş olsun. O kadar ucu açık bir yasa ki herkes farklı yorumluyor. Ben ilk cezamı ödeyip bahis oynamayı bıraktığım halde başka cezalar gelebilir. Masak başkanı bahis oynayanları uyarıyorum bu işi bırakın diyor, ceza yiyip ödeyip bırakıyoruz ona rağmen geçmişten yazmaya devam ediyorlar. Bıraktık işte daha neyin cezasını yazıyorsun? Hayatımda bir arada görmediğim para kadar ceza yazıyorsun. Bu işe bir düzenleme şart yoksa ocağımız sönecek. Bunlar bize ömür boyu borç ödetecek

  2. Ödemesi nasıl oluyor taksit varmı 8 bintl bir elde nasıl verilir inşallah taksit vardır yoksa ödeme falan hikaye icraya kadar gider benim ceza

 9. Beyler 2019 un mayıs ayında ceza kesmişlerdi tebligat veya karakola çağırma olmadan benim haberimde 2020 ocakda oldu e devlet üzerinden bunu görür görmez Önce vergi dairesine gittim çünkü 3227 sayılı ceza kanununu ne oldugunu anlamak için ordan memur bana ceza kağıdını gösterdi mayıs ayında kendi evimde gece 12 de oynadıgım yazıyordu tabi hemen adliyeye gittim itiraz için çünkü hem 2018 de tüm hesaplarımı kapatmıştım birde ceza kağıdımda havale falan yazmıyordu direk bu evden oynanılmış yazıyordu itiraz dilekçemi yazdırdım sulh cezaya teslim ettim geçen hafta gittim adliyeye ceza ön büroya hakim dilekçemi ret etmemiş incelemeye almış inceleme sonucu büyük ihtimalle cezam silinecektir silinmesse bile bu işi üst mahkemeye kadar taşıyacağım Arkadaşlar eğer ceza yediğiniz tarihden itibaren veya oynamadığınız tarihten ceza gelirse gidin sulh cezaya itiraz edin kimse parayı sokaktan toplamıyor sonuçta hakkınızı sonuna kadar arayın

 10. 2. bahis cezası geldi! İlk cezayı 2018in 11. ayında ödedim indirimli olarak, bu zamandan sonra asla oynamadım ve tövbe ettim. Fakat geçen ay polisten aranıp başka bir havale için tekrardan 5bin ceza teblig ettiler 2019un haziran ayına ait. Onuda gidip indirimli olarak ödedim ve bundan sonra Sulh Ceza mahkemesine avukatsız kendimce dilekçe yazdım.2. cezamın bana iadesi için itiraz ettim. Sizce durum ne olur? Olumlu sonuclanma ihtimali varmi? Cünkü ilk cezadan sonra bir daha asla oynamıyacagıma yemin ettim ve oynamadım. Lütfen yardımlarınızı bekliyorum, her havaleye ayrımı ceza kesilecek böyle bir saçmalık olur mu! Mahkemeye itiraz dilekçesi dışında yapabilecegimiz hangi alternatifler var?

  1. Abiler selamın aleyküm ben bugün ceza yedim 2018 temmuz ayından benim cezam 5 bin tl mi yoksa 2019 yeni zamlarla birlikte 7200 tl mi cevap verirseniz çok memnun olurum çalışmıyorum evliyim çocuğum olacak ne yapacağım bilmiyorum lütfen cevap verin teşekkürler

   1. vallaha kardeşim bana 2017 den yazdılar 8000 bin aynı kişiye burda bir arkdaş daha gönderdi 8000 de ona yazmışlar bu iş bizleri yakacak sesimizi duyuracak kimse ve hiç bir yer yok katile bile ikikre sorulurken bize soru bile sormadan direk cezayı yazıyrlar zaten bu işin böyle şuursuz olması bankalardan kaynaklanıyor böyle bir sorun çıkacaksa önce bankadan uyarı gelmesi gerek hesabınıza bloke gelebilr diye ama direk bizlere yansıyor ödenecek parlar cezalarda değil bunlar

    1. benim bir arkadaşım var çocuğa 5 kez geliyor ilk geleni ödedi diğerlerine itiraz etti ama e devlette görünüyor itiraz etti ödediği makbuzu gösterdi ve 3 seneden fazla dır oynamıyor eskiye dönük gazeteye gidecez bugün .. aynı şey benim için de sizin için de geçerli bir defa geldi diye daha gelmeyecek anlamına gelmez örneği samimi olan arkadaşım.. karakol da anlatıyoruz ben bugün yere tükürdüm diye ceza yiyorum aradan 2 gün geçiyor 1 hafta önce yine tükürmüşsün al sana bi ceza daha bunun sonu gelmez ozaman 1 ayda 50 tane havale yapıyolar 50 havaleden ortalama 7 bin yesen 350 bin tl mi ödeyecek bu vatandaş ..

  2. hamza gardaşım böyle bişey olmaz 8000 bin tlde bana yazdılar bende gidecem itirazda bulunayım hiç böyle bir saçmalık görülmemiştir karakola çağırıyorlar ifade alınıyor ne bir ihtar ne bir uyarı ertesi günü gel 8000 bine imza at git ne güzel iş benim iş yerim ticaretene fatura ödeme merkezi ben herkese parada gönderirim her göndrdiğimin gbt sinim almam gerek 2017 50 tl para gönderilmiş diğer adama bişley yok bana 8000 bin ceza bilmiyorum olacak bişey değil gittiği yere kadar gitsin bütün resmi yerlere baş vuracam

  3. Bu işin sonu yok maalesef. Böyle giderse 50 ceza da yersin. Bu işin sonu yok. O kadar ucu açık bir yasa ki herkes farklı yorumluyor. Ben ilk cezamı ödeyip bahis oynamayı bıraktığım halde başka cezalar gelebilir. Masak başkanı bahis oynayanları uyarıyorum bu işi bırakın diyor, ceza yiyip ödeyip bırakıyoruz ona rağmen geçmişten yazmaya devam ediyorlar. Bıraktık işte daha neyin cezasını yazıyorsun? Hayatımda bir arada görmediğim para kadar ceza yazıyorsun. Bu işe bir düzenleme şart yoksa ocağımız sönecek. Bunlar bize ömür boyu borç ödetecek anlaşıldı.

   1. Masak başkanına mail nasıl gönderebilirim veya nasıl ulaşabilirim vatandaş bu yazın düğün yapacak 5 cezası var kaymakam anlatıyorsun evet haklısın diyor ama o karakola atıyor karakol kaymakama atıyor ortada kalıyosun biz tv ye gazteye çıkmayı göze aldık yeterki adeletli olsun bitane yedim o tarihten sonra oynarsam ceza yazım veya idam edin ama oynamadım yeter artık

    1. Dostum durum çok sıkıntılı, Allah yardımcımız olsun. Çok pişmanım böyle olacağını bilsem asla bulaşmazdım. Benim zaten cezaya itirazım yok sonuçta kabahat işliyoruz. Hukuki anlamda cezamızı çekiyoruz, eyvallah yaptırım uygula buna itirazım yok. Benim isyan ettiğim nokta, ilk cezayı ödeyip oynamayo bırakan adama geçmişe dönük sürekli ceza yazıyorsun. Kim kalkabilir altından Allah aşkına? Bu ülkede maaşlar, gelirler giderler belli. Sen adamın hayatı boyunca bir arada görmediği parayı ceza olarak yazıyosun. Adam sana ceza öderse ne yiyip ne içecek? Benim isyanım cezaya değil, oynamayı bıraksan da ceza yazılmasına. Böyle orantısız, ölçüsüz bir ceza olamaz. Yazıklar olsun böyle işe! İnsanların ruh sağlığını mahvettiler.

 11. Benide geçen hafta karakoldan soruşturman var diye çağırdılar .Hesaplarım eşimin adına iş yeride onun adına 2006 dan beri fatura ödeme merkezi çalıştırıyorum ve 2017 de 50 tl göndermişim birine tanımıyorumda kasabada herkes bir birini tnaıyor onun için ne ve den diye sormadaım intr bankaclığından 50 tl gönderdim gitti ve adam iddacı çıkıyor ve ifademizi aldılar bugun gitik ve 8000 bin tl gibi bir ceza yazdılar nasıl edecez ne yapacaz bilmiyorum okadar para ödenirmi bu nasıl adelet bu nasıl bişey bilmiyorum nereye başvuracaz nereye gidecez kimi kime şikayet edecez bilmiyorum

  1. Ifadeden ne kadar zaman sonra ceza geldi hocam? Sulh cezaya itiraz edin genelde ifadede bahis oynadım vs demediyseniz iptal oluyor ceza delil yetersizliğinden bir de ifadeden ne kadar zaman sonra geldi ceza?

   1. perşembe ifade alındı pazartesi ceza yazıldı yok ifadede idda diye birşey yok benim dükkanım fatura ödeme yeri her kese have le yapıyorum bankadan hesap özetide çıkartık benim hesabım ticari hesap direk ceza 8000 bin tl yazılmış kabahatlar kanunana göre yarın itiraz da bulunacam sulh mahkemeye

    1. Hakan kardeş itiraz etsende boşa olucak.neden dersen; gonderdiğin kisiyi yakalıyorlar ve o kisi bahis oynattıgını itraf ediyor.ve bu kisiye kim para gonderdiyse herkes ceza yiyor.Elinde saglam dslil varsa ne amacla gonderdiysen öyle itiraz et.mesela alısveris yaptım desen bile elinde belge makbuz vs delil olmasi gerekiyir.Belgeaiz hic bir sekilde cezadan kurtulucaginizi sanmiyorum.Bende 2017 yilına ait havaleden 6000 tl ceza yedim.

     1. Caner kardeşim gittim bankadan gönderdiğimiz dekont çıkartık ben dedim akşama kadar herkese para gönderiyorum ticari hesap dedim üstüne fatura ödeme merkezi dedim bahaneleride hazır açıklama kısmına neden bişey yazmadın dün bir arkadaşda aynı şahısa para göndermiş 8 binde ona yazmışlar 75 tl de o göndermiş ama böyle olmazki insan bir uyarılır ufak bir ceza yazılır baktın ikinci oluyor ha ozaman yaz cezanı ama bu paralar ödenecek paralar değil admalar uyanık aşağaıdan başlıyor gidip büyük balığı yakalama yerine bize çöküyorlar gerçi kimi kime şikayet edecen nasıl yatırdın peşinmi yatırdın taksitmi yaptılar yatırmasak bişey olurmu

    2. Hocam sen itiraz et iptal olmuyor diyenler ifadesinde oynadım diye kabul edenler sen ticari hesap diyorsun aksama kadar para gönderiyorum diyorsun bunları açıklayan bir dilekçe bir de işyerinin belgelerini ticari hesap belgelerini dosyaya ekle %99 iptal olur çok gördüm iptal olan. Oynatıcı itiraf etse bile senin bahis oynama amaci ile para gondermedigin belli iptal olur.

     1. aynen gardaşım çünkü böyle küçük mebla için 50 tl gibi bir paraya 8000 bin tl nede mek birde uyarı yok ihtar yok ha ilk bankanın peşine düşmesi gerek çağıracak müşterisini sen böyle böyle yapmışsın gel hesapların incleyelim baktın açık bişey var ondan sonra kime diyosan de birde yani bir gün çağır ifade al ertesi günü gel 8000 bin cezan imzala git bankaya bişey ok oynayana bişey yok ben sadece kime iyilik yapıp para gönderdiysem başıma bela oldu böyle bir zihniye olmaz birkere uyar baktın olmuyor ikincide caydırıcı bir ceza yaz gitsin ozaman kimse bişey diyemez bunlar vur yarala derken direk vurup öldürüyorlar yani yazık günah okadar para ödenirmi

   2. Vala kardes banada 5bin ceza geldi itiraz etim hicbir delil yok ifademdede interneten alısveris yaptim dedim hata avukat bir arkadas itiraz dilekcemi yazdi yinede itirazim ret oldu bir üst mahkemeye yine etim yine reg geldi adalet yok birileri televziyon programina çikacak ancak ozaman birşeyler değişir

    1. aynende öyle adeletsizlik başın almış gidiyor kime derdin anlatacan kimden yardım isteyeceğini bilemiyorsun benimde banka hesaplarım eşimin adına benim adıma olsa yatırmamda ödememde ama işte bilyorum aslımda madur arkdaşlar toplanım senin dediğin gibi bir tv ye yansıtsak yada gazeteye belki bişeyler olur 50 tl para için 8000 tl de cezamı olur ALLAH aşkına yaw herkes bankaları soyuyor elin kolun sallayarak dolaşıyor düştüğümüz şu hale bak vallaha bizim burda ufak ufak topluyorlar arkdaşları dün bir arkdaş daha aldılar oda 75 tl göndermiş 8000 de ona yazmış internetten takip ettiğime göre dha af edilende yok tahminim sesimizi duyurmamız gerek

 12. Yardim. kardesim kodlayarak yaziyorum. Hepsini birlestir sonra bas harflerini. (fatsa-aydın-niğde-tokat-ankara-zonguldak-istanbul1973@hot)bu adresten yaz kardesim muhakkak haberleselim

  1. Kardeşim bu böyle olmaz faceden bir gurup kurup örgütlenelim sonuçta 2017 ye kadar ne kanun vardı ne ceza nede bilgimiz

   1. Dogru söyluyorsun kardesimde.hic bir basın paylasmıyo bunları .binlerce insana ceza kesiliyor.oynatani bul yakala nabarsan yap.Bankaya bir yaptırim uygula.oynayanida yakalayinca al ifadesini ver ihtarı.bir daha yakalarsak cezayi keseriz de.bu nedir ya .kesilen tarihten sonra bir daha oynarsa ver ikinci cezayı

  2. Kardeşim bir gurup kuralım face de sesimizi duyuralım devlet memuru olmayan biri kursun allah aşkına bu cezalar bitmez yazık günah ya .

 13. Yardım. Kardeşim aynı durum bendede var.bende cezamı ödedim.simdi benide mahkemeye tanık olarak yazmıslar.ne soracaklar ne dicez kafam cok karısık.seninle haberleselim yardım kardes.

 14. Mahkemeye tanık olarak katılacagım.Sanık kisiyi cezalandırma davası bu.muhtemelen tek tanık ben degilimdir.Tanıklık edip bahis oynamıstım diyecem ve ceza yedigim tutanagıda göstericem.Buna ragmen ikinci kez ceza yazılırmı ya.

  1. Bende cezamı ödedim. fakat diğer ay yine bı havaleden dan dolayı tanık olarak ifadem isteniyor mahkemeden nasıl bibifade vereceğim bilemiyorum acaba binkez daha ceza kesilir mi bilgisi olan yokmu ?

  2. Bana 2. Ceza geldi geriye dönük şimdi 50 kez gelse cezadan sonra biraktiğin halde 50 kez mı ödeyeceğim bilgisi olan var mi

   1. 2. ceza geldide ödedinmi yada ifadeni aldılarmı? ilkinden sonra bıraktınmı oynamayı yoksa oynamaya devamı ettin ?

    1. Kardeşim asla oynamadım yeni gelen ceza 2017 ‘den gelmiş itiraz ediceğim 1 2 güne bu gidişle 20 kez mı gelecek bunun mantığı vicdanı nedir

     1. Valla kardeşim ben ceza ödedim 1. Senedir de oynamıyorum yine mahkemeden ifadeye çağırıyorlar ne desem bilemiyorum bu işler nasıl olcak bende bilmiyorum bunaldım iyice

   2. Kardeşim bu böyle olmaz faceden bir gurup kurup örgütlenelim sonuçta 2017 ye kadar ne kanun vardı ne ceza nede bilgimiz

 15. Magdur. Basbaya yollamışım iste 1 hafta icinde.kaybetmisim demekki kaybettikce tekrar yatirmisim.hakime ceza aldim ben bu bahis yüzünden magdur edildim ve kandirildim diyecem.Ve ceza yedigim tarihten itibaren biraktim oynamayi.Buna ragmen yinede ikinci bir cezayıda verirmi

 16. Kendimce şöyle düşündüm.Bu tanık olarak katılacagım davadaki sanık kisi bu havale yaptıgım ismi kullandılar.yada ceza yazılmadan önce ifademi vermeye gittigimde havalelerin ne icin yaptıgımı hatirlamadım dedigim icinmi tanık yazıldım anlamadım gitti.Tanık olarak hakim karsisina gectigimde evet bahis oynadim dedigimde tekrar ceza yeme olasılıgım olmaz degilmi? Hic bir sekilde yalan söylemicem sonucta.Bahis oynadıgım icin ceza yedigimide söylücem hatta ceza evrakinida götürcem yanımda.Tanık olarak söylediklerimden dolayı tekrar ceza yermiyim ondan da cekiniyorum.Daha önce tanıklık yapan varsa ne olur yazsın arkadaslar.

 17. Evet arkadaslar cezam geldi.2017 de ayni kisiye yaptigim 7 adet havale ve ondan bana gelen 1 havale sonucu 6271 tl ceza yedim.15 gün icinde ödersem %25 indirimli ödeyeceğim.Ayrıca 2 ay sonrada bahis davasında tanık yazılmısım.cezassı belli olduktan sonra mahkemeye tanık olarak çıkan varmı? Benim anlamadığım konu havale yaptığım kisinin ismi farklı.Mahkeme kagıdındaki sanık ismi farklı.Acaba bu ceza bu mahkeme ile alakalımı anlamadım gitti.

  1. E devlet vergi borcu sorgulamada görünür yakında. Oynamayı kesinlikle bırakın arkadaşlar. Ben tövbe ettim çok pişmanım oynadığıma. İlk cezamı ödedim başka ceza gelmez umarım.

 18. Arkadaslar bugun tebligat geldi mahkemeye çıkacagım.(7258 5/b madde ) mahkemede tanık olarak yazılmısın.Sanık olan kisiyide tanimiyorum.Daha önce böyle tanık olarak mahkemeye cıkan biri varmı.Ben dün karakola ifade verdim para gönderdigim kisi ile buhun gelen tebligattaki sanık olarak yargılancak kisinin ismi farklı anlamadım ben bu isten.ceza gelicek diye beklerken mahkeme tebligati geldi.Yalnız sunu anladım bu yasa dısı bahis isini derhal birakin.yoksa bu gidisle mahkeme kapılarından ayrilamayiz

 19. Arkadaslar bugun gittim ifademi verdim.Bahsi gecen sahisa 2017 yılinda yaptigim havale dekontlarinida bankamdan aldım.Dekontlarda acıklama kisminda hic bir sey yazmamistim.Bu para gönderdiğin şahısı tanıyormusun diye dordu.Hayır tanımıyorum dedim.Peki neden yolladın dedi.Hatırlamıyorum dedim üstünden 2 sene gecmis dedim.ifademi bu sekilde verdim.Ceza yazılması sureti ile ifademi mal müdürlügüne yollucaklarını 1 hafta icinde gelecek cezayı sana tebliğ ederiz dediler.Iyide nasıl bir iştir bu ya nasıl bir ülkede yasıyoruz biz.Adamın hesabında trilyon kadat hesap hareketi olsun beni neden ona para göndermisim diye sucluyorsun.Hadi bahis diyorsun ispat et kardesim nasıl oynamisim bahisi hani ortada bahis nerde göster bana delil sun.Dekont aciklamasinda hic bir sey yazmiyor.Belki benim.o adama borcum.vardı o yüzden parayı gönderdim.Böyle bir adalet sistemimi olur ya.Gecen trafik cezasi yedim hızdan dolayi radara yakalanmisim.Tamam elinde belge var delil var cezama kabulum.iyidr burda bahis oynadigima dair bana ispatın yok delilin yok.Böyle adalet nerde görülmüş ya yazıklar olsun ülkede düstüğümüz hale bak.Devlete para lazım kafalarına göre kolay yol bulunmus kes cezayı gec.Bu insanlar ev gecindiriyo coluk cocuk bakiyo.Hıcmi bunlar göz önünde bulundurulmaz.Vatandasına bu zulüm yasatılırmı.Böyle ağır bir yaptırım olurmu.

  1. Caner bey gecmiş olsun.
   Bankayla sıkinti varmi bloke felan.
   Ve hangi banka ilk 2 harfini yazarsaniz

   1. Murat bey tb bankasi.banka ile su an sıkintim yok.Hesabimi kapattiktan sonra.nir kac ay sonra mecburen calistigim.isyeri teb bankasina gecti.maas hesabi actirdim hesabi actilar ama,hesap kısıtliydi.Calistigim sirket maadimi yatiriyordu ama cekim yapmam.icin müsteri temsilcimle iletisim.kuruyordum.oda genel merkezinden cvp alip kisa süreligine kisiti kaldiriyordu öyle cekiyordum maadimi.Ama 6 ay sonra füzeldi bu durum.defalarca sikayet ettim her ay böylemi yasayacagim ben dedim.ondan sonra hesabim normale dondü.Ama tb bankasimi aman aman bu bankadan uzak durum.Bankanin uyum birimi anında olagan disi bir durumda siber suclara bilgilerinizi aktariyor.

  2. Abi benim yazıma yorum yapmışsın okudum teşekkür ederim bilgilendirdiğin için birde ne zaman bloke kondu senşn hesabına ve bloke konduktan ne kadar zaman sonra emniyetten aradılar ceza miktarını falan da bildirirsen çok memnun olurum irtibata geçebileceğimiz bir e posta adresi veya tel no verebilirmisin napacağımı bilmiyorum 2018 in ağustosunda kapattım bende bloke geldiği için hala ses seda yok tel no da veya e posta adresindeki rakamları yazıyla yazarsan sevinirim irtibata geçelim abi

  3. Kardeş bana 2018 cezası 5bin geldi itiraz ettim ret oldu tekrar bir üst mahkemeye itiraz etim herkes kafasına göre ceza kesiyor bu sosyal medyaya düşmese 3yıl zaman aşımi varmiş böyle giderse bunlar zaman aşımınıda takmazlar habire ceza keserler

   1. Hayatzor.kardesim itiraz dilekce örnegi varsa gönderebilirmisin.Kendinmi yazdın dilekceyi yoksa avukat tuttunmu.Üstte mail adresimi yazdim.ordan iletisim kurabilirmiyiz

 20. It’s truly very complicated in this busy life to listen news
  on TV, so I simply use world wide web for that purpose, and obtain the most recent news.

  1. Merhaba 2 yıldan beri bahis oynuyorum bugün kredi kartım iptal oldu. ödemeyi kart ile yapıyordum iptal nedeni acaba bu bahis oynamakmi cezayı ılkkez burdan öğrendim çok ceza gəlirmi

  2. mrb bana da gecen sene temmuz ayında ceza geldi 5000 tl halen o parayı ödemedim odemedıgım icin de takibe girdim ödemeyi düşünmüyorum eğer ödemezsem ilerde ne gibi sıkıntılarla karşılaşabilirim yaklaşık 350 bin tl para kaybettim halen de kaybetmeye devam ediyorum bu illeri nasil bırakabilirim bi yardimci olur musunuz lütfen desteğinize ihtiyacim var

   1. Fatih kardeşim şöyle düşün o 350 bin tl yi zaten geri cikaramazsin bahis oynayarak para kazanmak dünyanın en zor islerindendir . Zaten berbat bi oyuncu olduğun çok para kaybwtmenden belli . Bırakıyorum diceksin bırakacaksın kendine başka hobiler bul allah muhafaza iyice psikoljin bozulur kendi canına kiyarsin. Aç facebook ‘dan batak falan oyna giden para olsun can sağlık gittin mı geri gelmez. Kaybettigin parayı unut . Telefon numaranı değiştir onlar zırt pırt arayıp seni rahatsız etmesin . Takibe düşen miktar için de maaş varsa 4 de 1 ne el koyarlar . Araba filan varsa alabilirler . Geçmiş olsun .

 21. Hesabı idari takipte olan var mı eğer varsa idari takip nedir önce hesabı idari takibe alınıp sonradan ceza alan var mı cevap verirseniz çok sevinirim hesabım 1.5 seneye yakın bir süredir idari takipte bundan ceza gelir mi yada ceza gelmeme gibi bir ihtimal var mıdır

 22. Merhaba abiler birkaç sorum olcak cevaplarını bilip cevap yazan elleriniz dert görmesin
  Öncelikle ben yaklaşık 3 senedir falan bahis oynuyorum, 1.5 sene önce havale ile yatırım ve çekim yaptıktan sonra hesabımı idari takibe almışlar şubeye gittim bahis yüzünden olduğu söylendi banka tarafından arandım kredi kartı borcumun direk ödenmesi gerektiğini ve hesabımın acilen kapatılması gerektiği söylendi kredi kartım öğrenci kredi kartıydı borcunu ödedim ve hesaplarımı kapattım o gün bu gündür tık yok 1 hafta önce bankayı aradım sordum bir sorun falan teşkil eder mi ceza gelir mi diye hesabımın idari takipte olduğu söylendi şubeye gittiğimde de aynı cevapları verdiler yani bahis yüzünden idari takipte benim hesabım ve bunu banka biliyor… Ben üniversite öğrencisiyim yani 1-1.5 sene oluyor benim hesabım idari takibe alınalı ceza gelir mi veya benzer bir olayla karşılaşan varmıdır yardımcı olursanız çok minnettar olurum uyku uyuyamıyorum öğrenciyim cahillik ettim 5000 tl ceza bile gelse nasıl ödeyeceğim bilmiyorum

  1. kardeşim üzülerek söylüyorum ceza yüksek ihtimalle gelicek bana 2017 cezası geldi 2019 yılında en alt limit 9000 tl olarak 2018 de tüm kartlarımı kapatmış olmama

   1. Emre bey cezanizi ifade felan almadan habersizmi yazmişlar.yoksa ceza gelecegini biliyormuydunuz.
    Ben enson 2017 eylul ayinda yatirim yapip oynadim ondan sonra ceza olaylarini duyunca oynamadim. Herhangi bir şey yok şuanda.

    1. murat bey beni ne ifade için çağırdılar nede ceza tebligatı yolladılar bana edevlette sans eseri cezamı gördüm vergi borcu sorgularken bende 2015-2017 yılları arası oynadım 2018dede tüm hesaplarımı kapadım cezam 2019da gelmiş yani diyeceğim şu 2017dede oynasak hesaplarıda kapatsak birgün şahısların hesapları patlıyor göderdiğimiz havalelerden buluyorlar bizi zaman aşımını beklemekden başka çaremiz yok 3 yıl

  2. kardeşim üzülerek söylüyorum ceza yüksek ihtimalle gelicek bana 2017 cezası geldi 2019 yılında en alt limit 9000 tl olarak 2018 de tüm kartlarımı kapatmış olmama rağmen

   1. Sizin de hesabınız önce idari takibe mi alındı peki bir de 5000 tl değil miydi 9000 tl ne alaka

    1. takibe falan almadan ben önceden kapatmıştım zaten tüm hesaplarımı havale gönderdiğim sahışlardan biri yakalanmış benide ordan bulmuşlar 9000 bin olayınada gelirsek en alt limit 2019yılında 9bin tl olarak belirlendi kardeşim

     1. Bana ceza gelirsr eğer 2018 aralığa ait falan gelecek 9000 mi gelcek minimum yani abi

  3. yardimedinlutfenn.kardes büyük ihtimal ceza yersin ama bu ne zaman olur bilemem.Aynısı benim.başıma geldi cepteteb müsterisiydin 2018 mart ayinda ceptteb subesi parama bloke koydu.Neyse yalvar yakar hesabimi kapatmam karsiliginda icinde olan bakiyemi ödediler.Ve subeye gidip gise personelinin gözü önünde mobil bankaciliga giris yapip hesabimi kapattim.Ve 1 hafta önce polis tarafindan karakola cagrildim.hesabimdan yasadisi bahis oynadigimi söylediler ve bu kisiye havalelerin var ne icin gönderdin bu paralari diye.İfademi verdim ciktim.idari para cezasi kesilmesi icin evraklari mal müdürlügüne yolladilir.cezanin gelmesini bekliyorum simdi.havaleler 2017 yilina ait oldugu icin en düsük 6250 ile en yüksek 25 bin arasinda ceza gelecek.Ve sunu unutmayın gönderdiginiz havalelere dikkat edin.Bankalar bizi fisliyo olagan dısı bir hareket gördügünde birinin hesabında direk siber suclara bildiriyolar.Siber suclarda o kisinin hesaplarini inceliyor ve kim havale yaptiysa ceza yazilmasi icin ikametgahinizin bagli bulundugu karakola gönderiyolar.Olay bundan ibaret arkadaslar havale yaptiginiz hesaplara dikkat edin derim

    1. Murat kurt.Tam olarak hatirlamiyorum.Oynayip kazanc saglamıstim ve cekim yapmak istedigimde bloke konmustu.Hemen bankami aradim neden bloke kondu diye sordum.Hic bir sekilde bilgi vermediler.Aradıgım musteri temsilcileri hep ekranda bunu goremiyirum diye gecistirdiler.En sonunda herhangi bir subeye gidin subeden paranizi elden alın dediler.Subeye gittim gise yetkilisi genel merkezle yazismalar ve gorusmeler yaparak hesabimi kapatmam kosulu ile parami verdi ve hesabimi gozlerinin onünde kapattim.2018 mart ayinda yasadim bu durumu.Simdi gectigimiz hafta 2017 de kasim ayında yaptigim xxx sahisa bir kac kez havalem olmus ondanda bir kez bana para gelmis.Bence bu havale yaptigim kisinin hesabinda olagan dısı yüklü miktarda para giris cikisi oldugu icin.hesabim bu kisi yüzünden 4 ay sonra bloke yedi.

 23. İçerik yazarıyım ve haliyle her türlü site, sektör ve ürüne içerik yazıyorum. Ürün tanıtımları, blog yazıları, video metin içerikleri vs.
  Birkaç gündür sadece “Bahis siteleri tanıtım sitesi” olduğunu iddia eden bir kişi bana iş teklifi verip duruyor. Teklifi ise blog sitesinde sadece “Herhangi bir bahis sitesinin linkini vermeden uygun anahtar kelimeleri yerleştirerek içerik hazırlamam. Örneğin, Güvenilir bahis sitelerine ulaşabilmek için web sitemizin sizlere özel hazırladığı linkleri kullanabilirsiniz” gibi içerikler.

  Ben bu durumda herhangi bir yardım/yataklık veya yasadışı bahis cezasından cezalandırılma ihtimalim var mı? Bu sorumun cevabını çok merak ediyorum haliyle işi ona göre almak veya reddetmek istiyorum.

  1. Sn. Oğuzhan Bey,
   Yasa dışı bahis siteleri ile ilişikli web sitelerine editörlük hizmeti sağlamanız, 7258 sayılı yasanın 5/1ç hükmü kapsamında, teşvik edene yardım etme olarak değerlendirilecek olup, 5237 sayılı yasanın 39/2b hükmü ve 7258 sayılı yasanın 5/1ç hükmü gereği cezai müeyyide ile karşılaşmanıza teknik olarak sebebiyet verebilir.

 24. beyler iki defa ceza yiyeniniz varmı varsa ilk cezanız geldikten sonra kaç ay içinde geldi 2.cezanız

  1. Emre kardeşim ben ilk defa yedim ikincisi gelmedi ama HABERLERE VERELİM BU DURUMU BÖYLE OLMAZ BU NE CEZALAR SESİMİZİ DUYSUNLAR

   1. ismail kardesim bende en son biyerlere çıkıp sesimi duyurcam artık bidaha gelirse inşallah gelmezde. benim ilk cezayı yememin ardından 9ay geçti 9aydır sabahları kalkınca hemen edevlete bakmak oluyor ilk işim acaba ceza geldimi diye iyice psikolojim gitti benim bu olaydan sonra banka kartı bile kullanamaz oldum korkudan acaba gene bise olcakmı diye umarım 2.ceza derdi çıkmaz başımıza ALLAH YARDIMCIMIZ olsun

  2. Merhabar öncelikle ben çok korkuyorum çunku nefsime yenik dustum ve 3 ayda belki 90 kez islem yaptim para yatirdim ve hep kaybettim 20bin tl ye yakin simdi benim korkum beni oynatici olarak gostermeleri ben sadece oynadim ne yapmam lazim cezayi beklemelimiyim yoksa herseyi polose anlatmalimiyim ben eylude evleniyorum esim alman yurt disina cikmama engel olurmu lutfen ne yapabilirim yardimci olurmusunuz?

   1. korkacak bişey yok kardeşim yurt dışına çıkmana falanda engel değil en fazla para cezası yersin olur biter polise bişe anlatmanada gerek yok zaten zamanı gelince bulup cezayı yapıştırıyorlar

 25. Arkadaşlar bende bugün öğrendim 9000tl ceza yemişim ama bana ne bir bildirge nede ifadeye çağıran olmadı ceza tarihim 2019-06 yazıyor ben iddayı 2017de bıraktım neden bu kadar geç geldi cezam

  1. Bugün gittim mersin 3.sulh ceza mahkemesine dilekçemi verdim itiraz için 2019 mayıs ayında gece 00:01de sanal bahis oynamısım yazıyor benim tüm kartlarım kapalı ve 3 yıldır oynamadığım halde dilekçemi verdim itiraz için bakalım ne çıkacak

   1. Sn. Mert Bey,
    Bireylerin bahis oynama eylemlerinin tespiti noktasında kullanılan bulgular değerlendirilmek suretiyle, bahis oynadığı kanaati ulaşılan bireylere idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır. Somut durumunuzda, bahis oynayıp oynamadığınız hususunda elde edilen bulgular yanlış yorumlanmış olabilir ve yahut yanlış bulgular elde edilmiş olabilir. İtiraz sürecinde bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

    1. Arkadaslar bende dün karakoldan arandım.2017 yılında kasım ayı icinde bir şahısa gönderdigim ve ondan bana gelen havalelerin dekontunu istediler.ifade felan almadılar.Dekontları götürünce ifadeni alırız dediler.Bütün uykularım kactı ya.Sanırım kimseden böyle dekont felan istedikleri olmadı herhalde.Önündeki bilgisayarda zaten söyledi su tarihlerde yapmisin ve dekobtları getir dedi.Sonuc ne olur sizce arkadaslar.Bahis pynadıgımı kabul etmesem birsey olurmu

     1. kabul etmemen bise değiştirmez hesap dökümlerinde zaten görüyorlar en alt limit 9000 tl ceza gelicek büyük ihtimal geçmiş olsun şimdiden bakalım benim itiraz nasıl sonuçlanacak ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

     2. Caner bey gecmiş olsun .
      Hangi siteden oynamiştiniz. Havale hangi bankaydi

    2. Öncelikle sizin kadar yardımsever, insanları bilgilendiren bir hukukçuyla daha önce karşılaşmadım. Öncelikle bunun için çok teşekkür ederim. Bir şeyler soruyorum siz de yardımcı oluyorsunuz diğer insanlara olduğunuz gibi. Sizin için söylemiyorum genel olarak söylüyorum lütfen yanlış anlamayın ama ilk cezayı ödeyip oynamayı bırakan birine tekrar geçmişe dönük ceza gelmesi hukuka aykırı mı değil mi onun cevabını tam olarak alamadım. Ben kabahatimi aklama derdinde değilim ama böyle her dosyadan ceza gelme ihtimali kanunda açıkça yazmıyor. Ben böyle bir şey olduğunu bilsem kesinlikle bulaşmazdım bu işe. Çok da pişmanım ama en azından ilk cezam sayesinde bu işi tamamen sonlandırdım. Yaptırım beni caydırdı. Şimdi Samet bey şunu sormak istiyorum. Ödeyip bırakmama rağmen geçmişe dönelik ceza kesilmesi/kesilme ihtimali anayasanın ölçülülük ilkesiyle çelişmiyor mu? İlk cezadan sonra oynamayınca Kaymakam/Vali kim ceza yazıyorsa artık “Bu kişi ilk cezasını almış ve ödemiş, bundan sonra ilk cezasını aldıktan sonraki tarihte bahis oynamaya devam ederse ceza yazılır.” demesi gerekmez mi? Yani şunu diyorum, ilk cezayı alıp ödeyip oynamayı bırakan birine tekrar ceza kesilmesi hukuka aykırı mı değil mi? İlk cezayı ödedim ve oynamayı bıraktı müvekkilim diye dilekçe yazıp iptalini sağladığınız durumlar mevcut mu? Saygılar sunarım.

     1. Merhaba. Bu forumda geriye dònùk yorumlarda bir arkadaş vardi ìsmi gürsu o arkadaşin ilk cezadan sonra yazilan cezasi iptal olmuştu.

     2. Sn. Tunç Bey,
      Öncelikle tarafıma yakıştırdığınız sıfatlar sebebiyle teşekkür ederim. Geçmişte bir çok dosyamızda ceza iptali sağladık. Mevcut devam eden dosyalarımızdan da bir çoğunun iptal edileceği kanaatindeyim.
      Birden fazla ceza yazılması hususunun aydınlatılması noktasında ise, burada her bir banka transferinin cezalandırılacağı ifadesi ne kadar yanlış olacaksa, her bireyin geçmişte gerçekleştirdiği eylemler sebebiyle yalnızca bir kez idari yaptırıma tabi tutulacağını söylemek de o kadar yanlış olacaktır. Tekrar tekrar ifade ettiğim gibi, mevzuatta idari yaptırıma bağlanan eylem yasa dışı bahis ve şans oyunu oynamaktır. Burada yapılan transferin esasen bir önemi bulunmamaktadır. Buna karşın, bireyin yasa dışı yollarla bahis oynadığı ise uygulamada yasa dışı bahis ve şans oyunu faaliyetinde bulunan banka transferlerindeki hareketlilikler aracılığı ile tespit edilmektedir.
      Vatandaşın bir yahut birden çok idari yaptırıma tabi tutulması sabit olarak bahis ve şans oyunu oynaması gerekçesine bağlı olmakla birlikte bu eylemlerin tek bir eylem mi yoksa ayrı ayrı cezalandırılması gereken birbirinden bağımsız eylemler bütünü mü olduğu bir çok değişkene bağlıdır. Dolayısıyla maktu bir şekilde sorunuzu cevaplamak teknik olarak mümkün değildir. Her bir somut olay kendi sınırları çerçevesinde kendi şartları ile değerlendirilmelidir. Bu sebepten ötürü, idari yaptırıma tabi tutulan vatandaşların bir avukattan profesyonel hukuki yardım alması elzemdir.

   2. Mert bey.9000 ceza diyorsun.Yalnız anlamadıgım olay havaleler 2017 yılı 11.ayda yapılmis.7 kere aynı sahısa 100 150 gibi para gondermistim.Ve kazandigimdada ondan bana gelen para var.Simdi ben ceza yersem 2017 yilina ait ceza tutarına goremi ceza yerim.Yoksa 2020 de su an ne kadar aralıginda ise ona goremi ceza yerim.Birde oydadgm site vfor ile baslayan.Aman bu siteye bulasmayin beyler.

    1. şayet ceza yerseniz eğer o yıldan itibaren oynadığın oyunların toplam cezası gelicek geriye dönük cezan gelmez 1.cezadan sonra yanlız kesinlikle oynamayın ceza yesenizde yemesenizde. bende 2016 ve 2017de oynadığım oyunlar yüzünden cezam 2019da kesilmiş ama ben itiraz ettim mahkemeye benim oynadığım tarihler 2016-2017 diye neden 2019da oynandı yazıyor diye bakalım nasıl sonuçlanacak

  2. Ya Allah rızası için biri bir şey söylesin. Ben ilk cezamı ödedim ve ödedikten sonra hiçbir şekilde bahis oynamadım, tövbe ettim. Kimi bahsi bırakman geçmişe dönük cezalara engel değil, kimi de ilk cezayı ödeyip oynamazsan bir daha ceza alman için ilk cezadan sonra oynamaya devam etmen lazım diyor. Nr oşacak bu iş böyle? Kanunda açıklık var. Bahis kesintisiz fiil değil mi yazmıyor. Kafaya göre yorumlanan kanun mu olur? Her yatırım başına ceza kesilse kim kalkabilir altından? Anayasının ölçülülük ilkesiyle çelişmiyor mu bu kanun? Ben bir kabahat işledim ve cezamı aldım, pişman oldum. Yaptırım uygulandı ve beni caydırdı bahsi bıraktım yani yaptırım amacına ulaştı. Böyle ha bi daha ceza geldi ha gelecek diye hayat mı geçer? Ne olacak böyle arkadaşlar? Milyon lira ceza mı yiyecek herkes? Nasıl ödeyecek? Ömür boyu işe giremiycez mi maaşımız kesilir diye? Bir kabahat insanın hayatını bu kadar etkileyemez. Bu ne böyle? Yeter artık!

   1. ilk ceza yemenin ardından kaç ay geçti birde sana tavsiyem cumhuriyet başsavcılığa gidip dilekçe yazman benim kimlik bilgilerim başkalarının eline geçti demen olmalı çünkü adamlarda hala bizim kimlik bilgilerimiz var bizim adımızla başkalarına havale çıkarıyorlar atmlerden

    1. Atm den bizim adimiza havale yapsalar da biz ceza yemeyiz ki kamera var ana kendi hesabimiza havale gelirse veya biz yollarsak ceza yeriz.

     1. herşeyden korkar oldum bende işte hesaplarımı 2 yıl önce kapattığım halde 2019 cezası kesmişler 9000tl inşallah verdiğim itiraz bi işe yarar

   2. Sn. Tunç Bey,
    Bireylerin bir yahut birden fazla idari para cezası yaptırımı ile karşılaşması, para transferine bağlı değildir. Bu noktada bir transfer yapan bireye birden fazla idari yaptırım, birden fazla transfer yapan bireye bir idari yaptırım uygulanabilir. Nitekim yasa gereği yaptırıma bağlanan eylem yasa dışı bahis sitelerine para transferi yapmak değildir. Her bir somut olayda bireyin eylemlerini değerlendirmek, bu eylemin karşılığı yaptırımı tespit etmek, haksız uygulanan yaptırımın iptaline yönelik profesyonel bir yaklaşımla hareket etmek gerekir. Aleyhinize uygulanan haksız bir yaptırım olduğunu düşünüyorsanız, bir avukattan profesyonel hukuki yardım alınız.

    1. Samet Bey bu kanunun iptali ya da düzenlemesi için dava açılamaz mı? Ben yaptırım uygulanmasın demiyorum uygulansın. Bren kabahatimi kabul ediyorum. Ancak ilk cezayı ödedikten sonra tekrar ceza gelenler oluyormuş. İnsanları resmen tuzağa düşürdüler. Kanunda da açık açık neye göre ceza verileceği yazmıyor. Bahis kesintisiz fiil mi değil mi yazmıyor. Evet ben kabahatliyim inkar etmiyorum ama bir kabahat için sürekli ceza riskiyle yaşamak (ilk cezayı ödesem bile) ne kadar adaletli? Sürekli ceza gelirse diye mi yaşıycaz? Maaşımıza el konur diye işe mi girmeyecez? Üzerimize mal mülk alamıycaz mı el konur diye? Arkadaşlar siz de yorum yapın haksız mıyım?

     1. Tunc kardesim bende 2019 kasim 3 te 7150 tl ceza yedim
      Sucun tarihi 2018_ 10. ay sucun mahiyeti site kayitlari diye geciyo havale falan demiyor.karakola falan cagrilmadim direk cezayi yapistirdilar postaci getirdi.odemedim suan duruyo ceza yedikten sonra 1 ay sonra vergi borcu olarak e devlette gozukuyo.her ay odemessen yuzde 5 zam koyuyo
      Ustune.cok kisiye sordum avukatindan hakimine kimsenin tam bi net bisey demiyo.normalde bu kanun almanyadan alinmis.orda yakalana kadar tek ceza uygulaniyo.burda herkez kafasina gore nasil yorumlarsa.2.3. Cezasi gelenlerde varmis.itiraz yolu acik.3 yil bekliycez zaman asimi 3 yil sonra ceza yazamiyorlar.en son oyundan itibaren 36 ay gecmesi lazim.su an 2017 ocaktan ceza yazamazlar.bu grup kuralim telefonum 533085**** hep birlikte ordan yuruyelim

   3. Tunc kardesim eger bahis cezalarina geriye donuk bir af cikartirsa devlet baba yirtariz yoksa 3 yil elimizdeki bombayla patliyacakmi patlamiyacakmi diye yasiyacagiz.
    Soruşturma zamanaşımı süreleri Kabahatler Kanununda miktara göre 3-5 yıl arasında değişen tarzda öngörülmüştür. Kabahatler Kanunu 20/2’ye göre ellibin Türk Lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç, ellibin Türk Lirası ve daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört, yüzbin Türk Lirası ve daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş yılın geçmesiyle kabahat dolayısıyla kişi hakkında idari para cezası verilmesi mümkün değildir.
    Bahiscezasini yiyenler toplulugu olusturup sesimizi sosyal ve gorsel medyada duyurmamiz gerekir.ben her gun cinere cumhurbaskanligina devletin heryerine yaziyorum.tivitirda feste bi grup kuralim kac bin kisi ceza yemistir illaki sesimizi duyururuz.tek tabanca birzey yapamayiz.birlik olmamiz lazim.herseye af getiren devlet bu sorunada el atmasi lazim.koskoca termik santrallerine ceza yazmiyorlar erteliyorlar islerine geldigi zaman milleti zehirliyorlar…onlara bisey demiyorlar.bulmuslar bir yasa bizi somuruyorlar.anayasaya aykiri avrupa insan haklari mahkemesi kanunlarina aykiri yinede 2.3 cezalar geriye donuk yaziyorlar.nasilsa biz kerizler oderiz.bizim paralarlada …..anlayan anladii birlik olalim tv lere cikip derdimizi anlatalim millet vekillerine cikalim.getekirse.bu kanuna bi duzenleme getirsinler yoksa 3 sene yusuf yusuf bekliycez

     1. Kardesim 3 4 siteden oynuyodum hangi site oldugu yazmiyo gelen cezada birini patlatmislar herhalde ordaki uye bilgilerine gore ceza yazmislar.

    1. Üstad telefonunu yazmışsın ama ama son rakamları çıkmamış. İstiyosan mail at bana numaranı w.app’tan konuşalım bu durumları. tunct*******@hotmail.com

     1. zaman aşımı 3 yıl ama 2017 cezasına dilekçe verip iptalini iste hala oynuyomusun birde

   1. İsmail bey ne kadar ceza yediniz belli oldumu.Benimde 2017 yilina ait xx adlı sahisa yaptigim havaleler yüzünden bugun ifadem alındı.Bir kac güne ceza belli olcak.en düsük 6250 tl oldugu söylendi.ordaki memur ilk defamı bu ceza dedi bende evet ilk olcak dedim 6250 yersin dedi cezayı.

  3. Meet dostum birde ordaki gorevli memur bana; bu adama havale yapmısın ama bu paranin nereye gittigi belli degil diyor.Benden dekontlarini getirmemi istedi.Muhtemelen havale aciklamasında ne yazıldıgına bakacaklar diye düsünüyorum.Zaten dekontları cıkardim ve acıklamalarda hic birsey yazmıyor.Ben bugune kadar kimseden dekont istendigine şahit olmadım.Sanırım ilk defa benim başıma geliyor.Acaba diyorum havaleyi yaptıgım kisi bahis oynattığını inkar mı ediyor.Bunun icin savcılık dekont isteyerek delil mi toplamak istiyor.Ben yaptım bir cahillik oynadim diyecemde gönderdiğim kisi hayır ben oynatmadim derse yine ceza alırmıyım.

   1. caner kardeşim benden bırak dekontu ifademi alma tenezülünde bile bulunmadılar direk ceza geldi bende açıklamaları hep boş bıraktım yanlız karşı tarafın hesabında anormal para akışı olduğu zaman adamı takibe alıyorlar açık veriyor mutlaka sonra sıra bize geliyor sana tavsiyem ceza gelirse itiraz et 2 tane tanıdık vardı onlarada 9bin ve 12bin geldi itiraz edip düşürdüler miktarı ilk cezalarıydı ve 2016 tarihli ceza olduğu için bende dilekçemi verdim sulh cezaya 9000tlyde daha ödemedim bakalım ne çıkacak

    1. 2016 cezası nedir üstad ya? Samet Bey, idari para cezalarında zaman aşımı 3 yıl diye yazmıştı. Sana nasıl 3 yıl geçtikten sonra ceza kesiyorlar?

    1. parayı ödeyip mi itiraz ettin yoksa ödemeden mi ben kabul ettim polis kaymakama gönderdi parayı ödeyip itiraz etsek olur mu

     1. Valla ben ifadeye cagirdiklarinda avukat beye danıştım kardeşim kabul ettiysen zor olur ama herhalde bilemiyorum

   1. Evet bahiscezasi polisler çok anlayissizdi adamlar düpedüz zevk alıyorlar genç polislerdi ben epeydir oynayan biriyim bu 2017 cezası daha da devam ederse ayvayı yerim 2. Cide avukat vasıtasıyla itiraz etsek cezadan sonra oynamadım diye acaba bu beladan kurtulabilir miyim .

 26. arakadaşlar şöyle bi durum var şimdi ben ilk cezamı bu hafta yedim ve 1 yıldır hiç oynamadım daha sonrasında . fakat 2 ay sonraya tanık olarak yine yasa dışı bahis soruşturmasında tanık olarak ifadem isteniyor. şimdi ben bu ilk cezaya ititraz etmelimiyim yoksa ilk cezayı ödediğim ve hiç oynamadığım için ifade verecegim dosyadan ceza gelir mi? çünkü ilkini ödeyip oynamayan arkadaslar bir daha ceza yazılmaz diyorlardı sizce ne yapayım? bu ifadeden de bi ceza yazılabilirmi ? bi yardımcı olun görüş verin

  1. Merhaba ben bir bahis sitesi üzerinden sadece black jack oynadim ve cok para kaybettim bana hel degisik papara hesabi yolladılar. Ve 100 tl 500 tl felan belki 30 dab fazla islem yapmisimdir 3 ay icinde ve yeni biraktim ben ceza ne olur ben napacam yardim edin bir aciklama yapsaniz olurmu avukat bey ne yapmam lazim 🙁 birde neye göre nasil ceza aliyorim benim black jack oayndigimi nerden anliyorlar sonicta black jack kumar degilmi?

  2. Oda bir seymi arkadasim 1 ay icinde kacak bahis sitesine 35 kez para yatırmış 220bin tl ceza yedi ona nedemeli ne olacak simdi en fazla yatirip oyun oynadigi miktar 16 bin tl 300 500 yatirmis yep

   1. Yalan salayıp durmayın yok efendim 220bin ceza yemiş milyonlarca kişi bu oyunu oynuyor nezaman para transferi yaptığı sahıs yakalansa oda ceza yiyor amk hep bunamı denk gelniş yalan yazıp durmayin mileti korkurmayin

 27. merhaba benim 2 ci cezam geldi 12.546 tl buna itiraz etcem odmeyide taksit yapmak istiyorum nerden ve nasıl yapabilirim birde itiraz red veya onay aldıktan sonra mi ödeme emri çıkıyor yani ben evrağı bugün polis karakolundan aldim bu cezayı ne zman ödemek gerekli şuan gücün yok

  1. Merhaba öncelikle geçmiş olsun. Cezaya tebliğ tarihinden sonra 15 gün içerisinde itiraz etmeniz durumunda cezanız kesinleşmez. Mahkemenin sonucunu bekleyip daha sonra olası bir karara göre vergi dairesi aracılığıyla ödemenizi taksitle yapabilirsiniz. Yasal indirimden faydalanarak da cezaya itiraz edebilirsiniz.

  2. Kardeş 1.ci cezadan sonra oynamadıysan itiraz et bir avukatan dilekçe doldur eger oynamadıysan kesinlikle iptal olur

   1. Suat bey banada 1.ceza geldi kasimda ceza tarihinden sonra bahis olayini biraktim.5 aydirda zaten oynamiyorum
    2.bir ceza gelirse iptal olur yazmissiniz neye gore iptal ediyorlar iptal olan gordunuzmu hic ben burda 2. Ceza alipta iptal ilani gormedim hic.bir yol gosterirmisiniz

  3. Sn. Volkan Bey,
   Aleyhinize uygulanan idari yaptırımı ödedikten sonra itiraz yoluna başvurabileceğiniz gibi, ödemeksizin doğrudan da bu yola başvurabilirsiniz. İtiraz yoluna başvururken bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

   1. Sn. Bayran Bey,
    İtiraz dilekçeleri maktu bir form mahiyetinde olmayıp, her bir somut olay için farklı şekilde düzenlenen talep içerikli metinlerdir. Bu noktada hak kaybı yaşamamak adına, bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

    1. Av. Samet Can Bey; gelebilecek 2. bir ceza ihtimaline karşın sizden bireysel olarak avukatlık hizmeti alabilmek mümkün mü, İzmir de bir büronuz var mı ya da İzmir de bu konuyla ilgili uzman avukatlık hizmeti veren bir avukat tavsiyeniz var mıdır. Çünkü ilk ceza sırasında gittiğim birkaç avukat bu konuda uzman olmadıkları için pek yardımcı olamayacağını belirtti

     1. Aleyhinize uygulanan/uygulanabilecek idari yahut adli yaptırımların iptaline, itirazına yahut savunmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti için tarafımla, iletişim sayfası aracılığı ile yahut ofisimi ziyaret ederek iletişime geçebilirsiniz.

     2. Av. Samet Bey, olay anında önce karakoldan arıyorlar ve hemen ifadeye çağırıyorlar. Bu gibi durumda ifadeye gitmeden önce ne yapabiliriz nasıl ifade verilir. İlk cezada oynadığımızı kabul ederek cezayı ödedik Olası 2. ceza gelmesi durumunda ne yapmalıyız; ilk cezadan sonra oynamadım ve cezamı ödedim bir daha oynamadığım ceza miktarını ödeyip erkenden itiraz mı edilmeli yoksa ilk cezadan bağımsız olarak ona hiç değinmeyerek oynamadım diyerek mi ifade vermek? o panik anında neler yapılmalı. olası bir durumda İzmir den sizinle iletişim formu doldurarak ya da danışmanlık hizmeti alarak nasıl irtibat kurabileceğiz. Çünkü bu tür durumlarda hemen ifadeye çağırıyorlar ve ifadede panikle söylenen şeylere karşı itiraz çokta kolay olmuyor.

 28. Avukat Bey, rica etsem şu konuya net bir şey söyleme fırsatınız var mı?
  Bu işin zaman aşımı tam olarak nedir? (oynamak) Kafam karıştı biraz araştırdım. Bir yerde 8 yıl diyor, bir yerde 3 yıl.

  Doğruysa eğer bir yerde
  “Cezanın nispi idari para cezasını gerektirdiği kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.”
  ve “Nispi para cezasında ise Kanunun koyduğu asgari ve azami limit ara­sında bir cezaya hükmedilmesi gerekmektedir.” ibaresini gördüm Kabahatler kanunundaki zaman aşımıyla alakalı.
  Buna göre bunun zaman aşımı 8 yıl mı? Bir de “Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç yıldır.” yazdığı için acaba 3 yıl mı?

  1. Yasa dışı bahis oynamak suretiyle, 7258 sayılı yasanın 5. maddesi 1-d hükmü kapsamında idari yaptırım ile karşılaşılması 5326 sayılı yasanın 20. maddesi gereği 3 yıl zamanaşımı süresine tabidir.

   1. Çok teşekkür ederim. Peki ilgili 5326 sayılı yasanın 20. maddesinin 3’ncü fıkrasında yer alan nispi ceza ile alakalı kısım için fikriniz nedir, gözden kaçırdığım nokta nedir? Yanlışım varsa düzeltiniz lütfen. Mevzuatı bir kez daha açıp baktım ilgili maddenin 3’ncü fıkrasında:

    “(3) Nispî idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır. ”
    yazılmış.

    Bu konudaki ceza nispi olmuyor mu? Sonuçta miktarı belirsiz. Bilmediğimden soruyorum, tekrar teşekkürler.

    1. Miktar belirsiz değil Hasan bey bu ceza alt ve üst sınırı belirlenmiş ceza kapsamına giriyor. 5-20 bin örn. Avukat beyin belirttiği üzere zamanaşımı 3 yıl. Avukat bey bu konuyla ilgili olumlu ve olumsuz sonuçlanan itirazların olduğunu belirttiniz. Olumlu sonuçlanan emsal teşkil eden itirazlar oynamadığını belirtenlerin mi? Yoksa ilk cezayı ödeyip geriye dönük 2. Cezaya itiraz eden birinin itirazının olumlu sonuçlandığı bilginiz dahilinde mi? Teşekkürler

   2. sayın avukat bey bugun karakoldan çağırıldım polis memuru bazı evraklar imzalattı ve kaymakama onaylatıp sana vericem git öde dedi 5000 lira gücüm yok . bunun zaman aşımı süresi 3 yıl mıdır haczedilecek hiçbirşeyim yok .

 29. Tam 5 ceza bana geldi toplam 35bin ve asgari ücretle çalısanım gelde ode hepsi 2019 da geldi

  1. 5 i de aynı kişiye yapılan havaleden dolayı mı yoksa farklı farklı kişiler mi? İtiraz da bulunmadınız mı?

   1. Farklı kişiler aynı kişiye oldumu iptal oluyor hepsinede itiraz ettim .ikinci cezadan sonra iptal olan cezası olan varmı

    1. 5 kere ceza nedir kardesim kac siteden oynuyodun avukatlara sordunmu ilk cezadan sonra devan ettinmi oynamaya her cezada ifaden alindimi ifadelerinde oynadigini ceza yedigini bidaha da cezadan sinra oynamadigini belirtseydin.odeyecek gucun yoksada odeme zaten illaki bi af cikar.toksa kimse bu cezalarin altindan kalkamaz.

    2. Uygulanan idari yaptırımın iptali, havalelerin kime yapıldığı gibi ana kriterler kapsamında değerlendirilmemekte olup, her bir somut olay için farklılık arz etmektedir. Uygulamada bir çok idari para cezası iptal edilmiştir.

   1. Uygulamada bir çok itiraz yoluna başvuru olmakla birlikte, somut olay ve gerekçelerin değerlendirilmesi neticesinde olumlu ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

    1. Samet Bey merhaba bir şey sorucam, cevaplarsanız sevinirim. Bana Kasım ayında 6271 lira bahis cezası tebliğ edildi ve indirimli olarak ödedim. Cezamdan sonra da kesinlikle bahis oynamayı bıraktım yani yaptırım caydırıcı oldu ve amacına ulaştı. Şimdi ben bu cezayı ödedikten sonra geçmişten başka bir ceza gelebilir mi? Gelirse ilk cezamdan sonra oynamadım deyince ceza iptal edilir mi?

     1. Merhabalar Tunç Bey,
      Uygulamada tek bir eyleme dahi birden fazla idari yaptırım uygulanabilmekte, nitekim kanunda uygulanan yaptırıma karşı itiraz yolu da bu tür yanlış uygulamaların önüne geçmek amacıyla öngörülmüştür. Aleyhe herhangi bir gelişme söz konusu olması halinde, iletişim sayfasından tarafımla iletişime geçiniz.

   1. Öncelikle insanlara bilgi verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Samet Bey merhaba bir şey sorucam, cevaplarsanız sevinirim. Bana Kasım ayında 6271 lira bahis cezası tebliğ edildi ve indirimli olarak ödedim. Cezamdan sonra da kesinlikle bahis oynamayı bıraktım yani yaptırım caydırıcı oldu ve amacına ulaştı. Şimdi ben bu cezayı ödedikten sonra geçmişten başka bir ceza gelebilir mi? Gelirse ilk cezamdan sonra oynamadım deyince ceza iptal edilir mi? Böyle bir şey sormuştum yaklaşık 10 gün önce siz de ” Merhabalar Tunç Bey,
    Uygulamada tek bir eyleme dahi birden fazla idari yaptırım uygulanabilmekte, nitekim kanunda uygulanan yaptırıma karşı itiraz yolu da bu tür yanlış uygulamaların önüne geçmek amacıyla öngörülmüştür. Aleyhe herhangi bir gelişme söz konusu olması halinde, iletişim sayfasından tarafımla iletişime geçiniz.” diye bir cevap vermiştiniz. Olası 2. ceza durumunda elbette sizinle iletişime geçeceğim ama son bir şey daha sormak istiyorum. Kanunda uygulanan yaptırıma karşı itiraz yolu da bu tür yanlış uygulamaların önüne geçmek için vardır diyorsunuz. Bu lafınızdan ilk cezayı ödeyip oynamayı bırakan birine geçmişe dönük 2. ceza yazılması yanlış ve kanuna aykırı anlamı mı çıkıyor?

 30. Arkadaşlar 2.ci ceza alıp itiraz edip sonuçlanan varmı bugün banada 2.ci ceza 15bin geldi itiraz ettim avukat dedi kesin iptal olur dedi yinede rahat değilim

  1. Geriye donuk bir cezami geldi 2.ceza ilki ne zaman gelmisti.ilkinden sonra oynamaya devam ettinizmi

   1. Azra kardeş ilk cezadan onceki tarih zaten ceza geldikten sonra tövbe etim bu işin cilkı çıktı ceza iptal olmasa televziyona çıkacam ancak sesimizi ordan duyururuz

    1. Gecmis olsun kardesim musait oldugunda beni arayabilirmisin bende ayni dertten muzdaribim bisey daniscam 53308514**

  2. Varmı bı gelisme bana ceza yazıldı bugün yine ifadeye çağırdılar başka bı dosya için napacagimi bilmiyorum

   1. ilk ceza nezaman geldi kanunda cok saçmalık var aslında cezadan sonra oynamasan birdaha ceza gelmemesi lazım almanyada öyle sonuçta ceza caydırıcı arkdaslar sosyal medyadan sesimizi duyuralım cimer twetır heryere yazalım yoksa işin içinden çıkılmaz böyle saçma kanun olamaz banada 3 sefer ceza geldi 5bin 6500 ve 8400 hiçbirini ödemedim odeyecek param yok

    1. Cezalara itiraz etmedinizmi hepsi ayni sene icindemi geldi kac ay arayla.geldi.avukatlara falan sorup danissaydiniz.gecmisteki her havale icin ceza yazarlarsa millet intihar eder devletin buna bir cozum bulmasi lazim
     Kesintisiz fiile sokmuyorlar bu kabahati oyle gozukuyo
     3 sene zaman asimi var 3 seneyi.atlatirsak bidaha ceza gelmez geriye donukte 3 sene dua etcez bidaha gelmesin diye

     1. Hepsine itiraz etim ilki ret geldi digerlerinin sonuclarını bekliyorum avukat iptal olur dedi ama hiç umudum yok cezalar hepsi 3 ay aralıklarla geldi ancak hep birlikte sosyal medyada sesimizi duyuralim arkadaslar

     2. Kardeş kanunda 3 sene varmı kesin 3 sene sonra ceza gelmezmi ozaman 2017 atlatık

     1. Sizedemi iki ci ceza geldi geriye donukmu ilk cezayla arasinda ne kadar var.ilk cezafan sonra oynadinizmi
      Cezalariniz ifade alinardakmi yoksa direk mi geldi hic hesaplariniz bloke oldumu ilk cezaniz ne kadardi ikimci cezaniz ne kadar

     2. Benim birinci ceza geldi şimdi başka bı dosyadan ifadeye çağırıyorlar mahkeme gün vermiş Adana’daki bı dosyadan tanık olarak ifade büyük ihtimalle ondan da bı ceza gelir diye düşünüyorum 1. Cezayı daha yeni ödedim zaten hicde oynamadım 1 senedir asla oynamıyorum zaten

 31. Merhaba bugün itibari ile 2. Cezam tebliğ edildi şu itiraz edip sonucunu burda paylaşmayanlara inat süreci sizle paylaşacağım arkadaşlar! Cezaya itiraz edeceğim.

  1. Geriye donuk ikinci cezami ne kada yazmislar uzuldum cezadan sonra oynadinizmi hani gelmez diyolardi ifade vermedenmi geldi onceden ceza aldigini belirtinmi veya

   1. İlk cezam Şubat ayında geldi ödedim ve ondan sonra oynamadım hatta oynamayın bundan sonra gelse de ödemezsiniz dediler polis memurları. Ancak ikinci tespit oldu ve yine ceza yazdılar gidin itiraz edin dediler başka çarem yok itiraz edeceğim. Yazılmaması gereken bir ceza ancak kimseye anlatamıyoruz ilk cezada olsa itiraz edin arkadaşlar bu olayın ilgili mercilere daha fazla duyurulması lazım düzenleme olması için yoksa bu işin sonu yok

    1. Nasil bi sacmaliktir anlamadim gerriye donuk kabahatten 2.ceza gelmesi.kesintisiz fiile sokmuyolarmi bu kabahati
     Her dosyadan geriyr domuk ceza gelirsr omur boyu devlete calisiriz herhalde kimsede 2.ceza i icin net bisey soylemiyo.2yil nekliyecekmiyiz hergun ha ceza geldi ha gelmedi
     2 yil zaman asimi varmis geriye donuk 2 yildan sonra ceza yazamiyorlar kanunda yaziyo ceza tutarina gore
     Olumu bekler gibi hetgun gelcekmi gelmiyecekmi diye dusunmekten biktim.sizin itirazinizi cevabi insallah bize emsal karar olur

     1. Bende bana gönderilen para yüzünden ceza aldım, ödemesini yaptım itiraz ettim 6 ay oldu sonuç yok, beklemedeyim, ama 2. defa ceza yollamaları çok saçma durum, cimer vs atılacak heryere mail attım herhangi dönüş yok, çok saçma yasalar ve kanunlar çıkıyor yazıklar olsun.
      Benim de sonuçlandığında sizle paylaşıcam.

  2. Mrb kardeş 2.ceza nekadar geldi.Bu işin boku çiktı televziyon programina çikip sesimizi duyurmak lzm yoksa kimse kanundan anlamiyor zit pirt ceza gelir

   1. 9 bin yazdı ikinci cezaya. İlk cezamı 28.05.2018 de yapılan havale sebebiyle yemiştim. İkincisinin tarihi de 6.03.2018. Şu an dilekçe hazırlıyorum itiraz edeceğim. Açıkçası çok umudum yok bu itirazıma ret gelirse sonraki tespitler ürkütüyor. Bahis oynayan birinin bir iki havale yapıp bırakması zaten mümkün değil bilirsiniz. Gelişmeleri burdan yazarım

    1. İptal olmasi lazim mantimen ayni cezadsn geriye donuk tekrar ceza verilmesi anormal bi durum.avukat ne diyo
     Odeme sonuna kadar itiraz et.bizde senin gibiyiz 1.ci cezam geldi kasim ayinda odemedim pars yok neyle odiycez devlet gecinme yolunu bulmus.bence 1. Ceza alanlari fisleyip geriye dogru taramasini yapip yapistiriyorlar cezayi.

     1. Ya tabi ki biz oynayanlara ceza saçma geliyor ama bunun dilekçede nasıl ifade edeceğiz. Avukatlar hep kabahatler kanununun 15 maddesinin 2 . Fıkrasını işaret ediyor. En mantıklı açıklama birden fazla havale ile tek bir bahis oynamak diğer türlü kesintisiz fiil olarak kabul etmiyorlar

  3. Kabahatler Kanunu hakkinda; Kanunun öngördüğü zamanaşımı süreleri şöyledir: Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş yıldır. Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört yıldır. Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç yıldır.
   Buna göre max 3 yıl önce oynanan oyunlardan mi sorumlu olunuyor. 3 yıl 1 ay önce oynanan oyundan ceza gelmez mi. Tebligat kanununda bu zaman aşımı yla ilgili birşey varmı. Kimisi zaman aşımı 2 yıl diyo, bu hangi kanunda yazıyor. Doğru ve net bilgisi olan var mı?

    1. Koskoca googlede 2.ceza alipta itiraz edip hakim kararini veye sonucunu yaxan goremedim
     Bide bu sucu kesintisiz fiil mi degilmi bunun bi aciklamasini net yapanida gormedim
     2019 hazirana kadar parca parca oynadim netden baksam 50 adet havele yapmisimdir papara dahil
     50 side yakalansa 50 sinede ayri ayri ceza gelse kullum yanariz olene kadar devlete calisiriz artik
     3 sene duami etcez yani gelmesin diye buna bi cozum getirmesi lazim devletin.

     1. Sn. Murat Bey, uygulamada yaptırıma bağlanan eylem yasadışı yollarla bahis oynama eylemidir. Bu noktada genel surette eylemin kesintisiz olup olmadığını söylemek mümkün olmayıp, her bir somut olayı incelemek suretiyle kesintinin mevcut olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Bu konuda alanında uzman bir avukattan profesyonel yardım almanız yararınıza olacaktır.

    2. beyler bu zaman aşımı dediğimiz şey cezayı ödemez isek 3 yıl sonra yırtıyor muyuz yoksa sadece 3 yıldan önceki bahislerimiz için yatırdığımız paralar için cezadan mı yırtıyoruz . öteki türlü korkarım ömür boyu borçlu kalıyoruz biri bana desin ki 3 yıl ödeme borç düşsün 5000 yedim bugun 2017 için ve korkarım devamını getirecekler ödedikçe ben ödemeyeceğim gücümde yok zaten . biri zaman aşımı mevusu hakkında beni aydınlatırsa sevinirim .

  4. Araştırdığım a göre 3yıl zaman aşımı var yani havale yaptığınız kişi 3 yıl içerisinde ceza gelmese zaman aşımına ugruyor şuanda 2017 dönemi zaman aşimına uğramış yani 3 yil kafamız hep ceza gelecekmi gelmeyecekmi içinde olacak

  5. Ben bugün aradılar ceza yazılacak dediler 2018 deki bı havaleden cezayı 2019 fiyatlarına goremi yoksa 2018 de uygulanan para cezası miktarına goremi ceza yazilacak

  6. Ben bugün aradılar ceza yazılacak dediler 2018 deki bı havaleden cezayı 2019 fiyatlarına goremi yoksa 2018 de uygulanan para cezası miktarına goremi ceza yazilacak

  7. Ben bugün aradılar ceza yazılacak dediler 2018 deki bı havaleden cezayı 2019 fiyatlarına goremi yoksa 2018 de uygulanan para cezası miktarına goremi ceza yazilacak

  8. Bahiscezası ne oldu kardeş durumlar nasıl itiraz sürecinde. Kaç günde sonuç çıkar. 2. Cezayı yiyip itiraz eden arkadaşlar ne oldu durum .

 32. 12.11.2019 tarihinde karakoldan arandım. Yasadisi bahis sitesine aracılık eden kişinin hesabına para yatirdiğimi şahislari taniyip tanimadiğimi bahşs oynayip oynamadiğimi sordular. Şahısları tanımadığımı 1 kere oynamak icin para yatirdiğimi illegal bahis sitesi olduğunu bilmediğimi söyleyip ifademi imzalayıp cıktım. Herhangi bir yatirim veya ceza alacak mıyım bir şey söylemedi ordaki memur süreç nasıl işleyecek

  1. Kardeş moralini bozmak istemem ama kesin ceza gelir en az 8bin eger erken davranip oranın mülki amiri kimse ceza kesmeden araya birilerini koy konuş hersey onun insiyatifine kalmiş

     1. Banada bugun ceza geldi odedim bidaha oynamasak getiye donuk bidaha ceza aliirmiyiz

     2. Kasim 11de cezam teblig edildi 7150 tl indirimli odedim bahisi ceza geldikten sonra biraktim geriye donuk bidaha ceza yazilirmi bilginiz varmi acaba

     3. Murat almazsın bir daha oynamazsan. Alırsan bile sulh cezada iptal olur. Rahat ol sordum ben herkese yalnız ifadeye cagirilirsan bir daha ceza alıp odedigin belgeyi götür ifadene eklet.

  2. Arkadaslat bana 20000 gelmis benim bunu odeme durumum yok itiraz ettim.ama bisi cikmaz cikarsa ne ala da simdi benim kork uzerime ev var 1 ay sonra vergiye dustugunde haciz mi gelir yoksa yapilandirma yapqbilirmiyim bilen biri yardimci olsun vergide de karakoldada kimse bu konuyla ilgili net bisi soylemiyo

   1. Mrb kardeş cezaya itiraz et durumunu anlat en azından indirime gidilir şayet ceza onaylanırsa git vergi dairesine taksit yapıyorlar

 33. bende 08.eylül 2019 tarihinde karakoldan arandım , fatih bey yasadışı bahis dendi ifadeye gelmeniz gerekiyor . bana s….. k…. adlı şahısa havale yapmışsınız dendi ama tarih vs. hiç bişe yok , suçumu kabul ettim , dedim oynadım 2 yıl önce felan , bugün arandım tekrar ve 6 bin tl ceza verilmiş , bana diyorki telefonda ifadende 2017 yılında oynadı mdemiştiniz o yıl için ceza verildi , saçmalık degil mi ne zaman yatırıdıgımı söylemeleri veya çıkarmaları gerekmiyor mu

  1. Fatih bey öncelikle geçmiş olsun. Siz 2017 yılının hangi ayında para göndermistiniz? Size cezanın ulaşması arasında ne kadarlık bir süre oldu

  2. Merhabalar geriye dönük idari para cezaları limitlerine göre 2 yıl veya 3 yıl işlem yapılabiliyor. Bundan sonra ceza gelicek arkadaşlara geriye dönük 2017 ekim ayından ceza gelemez.
   Ayrıca size ceza tutanağı tebliğ edilmesi gerekiyor. Edildikten sonra emniyetten konu hakkında bilgi alabilrsiniz. Vermiyorlarsaa o kadar sorun degil. Ben yazdığım sulh ceza mahkemesine dilekcede polis tarafından hiç bir bilgi verilmediğini birisine para gönderdiğimden dolayı ceza işlediğimle alakalı acıklama yaptım ve cezam iptal oldu. Yani mahkemeyi kazandım. Konu hakkında bilgi istiyorsanız verebilirim. Dilekçe konusunda yardımcı olabiliriz. 0535 490 30 **

   1. Mrb Gürsu Bey.Beni de emniyetten çağırdılar bahis oynuyor musun diye sordular hayır dedim tutanak tutup kaymakamlığa gönderdiler.500 tl para yollamamdan ötürü ceza alabilirsin dediler ve kaymakam 7 bin tl yi onaylayarak
    emniyete gönderdi.Daha sonra beni çağırdılar ve cezanın kesinleştiğini söyleyerek cezanın onaylandığı kağıdı tebliğ etmek üzere imzalamamı istediler.İmzalamak istemediğimi söyledim ve bir yolunu bulup imzalamadan oradan ayrıldım.Aradan 1 ay geçtikten sonra e devlette cezamın sisteme düştüğünü gördüm.Sulh ceza hakimliğine itiraz da etmedim.Ne yapabilirim bu saatten sonra kurtulma şansım var mı?

   2. merhaba konu hakkında yardımcı olurumusunuz bana 10.10.2017 harihinde havale yapıtıgım için ceza kesilecekmiş . 24.01.2019 tarihinde karakoldan arandım.

  3. Fatih bey benim başıma da tam sizinki gibi geldi. Bende kabul ettim şahsi tsnimiyorum ama oyun oynadım dedim 1 kere hiçbir şey söylemedi imzalayip ciktim sadece cezamı gelir

 34. 27.06.2019 tarihinde bana tebliğ edilen 10000 tl cezaya itirazımı 11.07.2019 tarihinde gerçekleştirdim. Bana ceza hesabıma yollanan bir paradan dolayı kesilmişti. Yani benim karşı tarafa bir para göndermişliğim yok. Dilekçede bahis oynamadığımı belirtim hesabıma neden para gönderildiğini bilmediğimi ve evlilik arifesinde olduğumdan gelen parayı fark edemediğimi belirterek cezaya itiraz ettim. Bu gün gelen itiraz cevabında bahis oynandığına dair yeterli delil olmadığından dolayı cezanın iptali tarafıma ulaştı.

  Tüm arkadaşlar için aynı sonuçların çıkmasını dilerim. Şahsi düşüncem herkes dilekçesini güzel bir şekilde hazırlayıp itirazını sunsu. Bu rakamlar az rakamlar değil kolay kazanılmıyor.

  1. Merhaba suat bey sizinle iletişime geçmek istiyorum banada geldi ceza nasıl yaptığınız detaylı konuşmak adına bilgi verirseniz sevinirim

   1. Genelden farklı bir şey yapmadım. Dilekçeyi yazıp sulh ve ceza’ya başvuruda bulundum. Fakat bana kesilen cezaya dikkat etmenizi öneririm. Tarafıma havale edilen paradan dolayı bana ceza kesilmişti. Yani benim yollamamdan ötürü değil. Bende banka hesaplarımdan o işlemin makbuzunu bulup bunu ek olarak dilekçeme ekledim ve başvuruyu yaptım. Şimdi 1 hafta süre var. Karşı tarafta bu karara itiraz edebilir onu bekliyorum.

  2. Suat kardeşim aynı durumu bende yaşadım, bana gelen havale sonucu ceza aldım ve baya bir geniş itiraz dilekçesi sundum, daha sonuçlanmadı bekliyorum.

   Denizli ‘ den gelen ceza idi. Hepimiz adına hayırlısı güzel sonuçlar alırız inşallah.

   1. Benim itiraz ettiğim ceza kağıdı 3 sayfa hazırlandı avukat tarafından ve 4 ay sonra sonuçlandı kazandı. Ve polis itiraz edemedi cünkü mahkeme cok haklı yere değinmişti

    1. Benimde itirazım red olmuş tekrar itiraz edecem arkadaşlar bir avukat nezdinde itiraz dilekçesi yazdım yinede red oldu avukatın söylediği hakimin insatifiyetine kalmış

 35. iyi günler samet bey, sadece hesap açtığım ve hiç para yatırmadığım bi illegal bahis sitesinin(malta üzerinden yönetiliyor sanırım) sözleşmesinde farkettiğim üzere açılan hesaplar için aylık belli miktar aidat alacaklarını yazmışlar, böyle birşey yapabilirler mi? sözleşmeleri geçerli midir?

 36. Recep ve Fırtına adlı kişiler nerdesiniz sizleri sahneye alalım buyrun mikrofonlar sizde. Bana saydırıyordunız çok bilmiş veledler. Bakın 2. Cezayı ve hatta 3. Cezayı alan arkadaşlar var burada sizden yorumlar bekliyorlar. Hani yasada kimse geriye dönük aynı kabahatten ceza alamazdı itiraz edince iptal oluyordu hadii açıklama yapın meydana çıkın meydana çakallar. Bu işler Google dan yasalara bakıp ezbere konuşmakla olmuyormuş dimi. Beni yalancılıkla suçlayan at kafaları. Ben burada boşa konuşmuyorum ne gördüysem ne yaşadıysam onu yazdım herşey yasa ile kanunla bitmiyor. Çünkü çoğu yargı mensubunun bu yasa ile pek bildiği birşey yok. Çok karışık bir yasası var bunun ve bu yasada bu çok açık düzeltilmesi gereken çünkü işlerinede gelmiyor düzeltmek emir büyük yerden tüpçü ve tayyip dünyanın parasını kaldırıyor bu işten. Milletin sırtına kırpaçı vurdukça vuruyorlar halkına bu kadar eziyet eden bir hükümet görmedim ben dahaca. Allah sonumuzu hayr eylesin.

  1. Buraya daha önce sırf doğruları gördüklerimi yazdığım için bazıları beni milleti korkutma amaçlı yazdığımı sanıp beni eleştirdiler ve hakaret ettiler. Artık buraya olumlu ya da olumsuz birşey yazmayacağım. İnşallah ceza alan bütün arkadaşların cezaları iptal olur da hak yerini bulur. Allah’a emanet olun.

   1. Şimdi ben yasal olan siteden bahis oynuyorum diyelim tuttur nesine veya misli herhangi birisinden 1 sene boyunca oynadım bu siteye havale yöntemiyle para aktardım ve cekerden aynı işlemi yaptım 1 sene boyunca aynı işlemi nerdeyse yüzlerce defa tekrarlıyorum dimi aynısı yasal olmayan sitedede aynı bize ceza gelmesinin sebebi havale yüzünden değil bahis yüzünden onun ićin geçmişte isterse yüzlerce havale olsun tekrar idari para cezası verilemez bahis yüzünden ceza aldığın tarihi ve ödediğini ispat ettiğin taktirde hukuk alanında illa bı yerde iptal olucaktır bahis kesintisiz fiildir yani sürekli olan bir eylemdir itiraz dilekçesinde bu maddeyi baz alarak itiraz edin ğeçmiste yaptığın bütün bahisleri tek sayan bı kabahatler yasası varken sürekli ceza yazılması cehaletten geliyor oradaki memur vali kaymakam sulh cezadaki hakim bilgisizliklerinden cezayı imzaliyorlar ve sulh ceza hakimi de itiraza red veriyor bı üst mahkemeye başvurun emin olun iptal olucaktır bütün belgelerle kendinizi ifade edin ceza iptal olucaktır

    1. Merhaba reeep beyy banada ceza geldi odedim ikinci ceza gelirmi geriye donuk gelirse odeyelimmi sizede geldimi ilkini odedikten sonra geriye donuk ceza yazilmaz diye bi kannun bahhiis suciarını kapsıyomuu ilki geldikten sonra bahisi hayatimdan cikarttim yoksa her havaleye ayri ceza yersek ocagimiz soncek

     1. Sn. Azra Hn.
      Eyleme karşı yaptırım bağlanması hususu, her bir havalenin cezalandırılması şeklinde değildir. Nitekim kanunda öngörülen yaptırım gerektiren eylem, ilgili hesaplara banka havalesi yapmak değildir. Bu konuda alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınız.

  2. Musatafa senin kadar gerizekalı birisi şu dünyaya fazla ulan salak biz neyi anlatıyoruz yasadan bahsediyoruz ve gelemiycegini eğer gelirse de sulh ceza hakimliğine cezanın iptal olucagini eğer ceza onanirsa yani red olursa bı üst mahkemeye başvurup ceza aldım ve cezadan sonra oynamadığını ispat ettiğin taktirde cezanın iptal olacağını söyledim at kafası ben geriye dönük ceza gelmez demiyorum görevli memur eğer işten anlamıyorsa bu görevli memur size cezayı imzalatacan memur geriye dönük ceza geldiğinde eğer enlamiyorsa ceza yazar kaymakam veya vali de anlamiyorsa imzalar sulh ceza hakimi de itiraz ettiniz oda onadiysa bı üst mahkemeye çıkıp iptal ettirebilirsiniz benim demek istediğim bu anladınmı yarragım bana buradan laf söyleyip durma bende bahis yüzünden ceza yedim ve söylediklerim adelet olması gerektiği gibi anlardan tabi

  3. Tayyip ve tüpçü keseyi doldurmak için bu yasayı çıkardılar ama geriye dönük her tespitte ceza verilse bu anayasa ya göre orantılık ilkesine aykırı Türkiye’de milyonlarca insan illegal bahis oynuyor senin aklın mantığın aliyormu her tespitte ceza verilmesi ve onanması sulh ceza onadiysa bı üst mahkeme iptal edicektir etmek zorunda orantı yok çünkü her tespitte ceza verilse kim ödeyebilir bana açıkla sade cezayı yazdım ne yaparsan yap demek hukuka aykırıdır

  4. Şimdi bahis oynatan sitenin banka hesap numarası veren kişiyi baz alalım yakaldıngi zaman hapis cezası var degiimi bu kişinin hesabına yüzlerce veya binlerce Türkiye’nin belkide her ilinden farklı farklı insanlar para yatırıyo bu hesaba yakalandıktan sonra diyilebilirmi senin hesabına binlerce havale var senin alacağın cezada o ayarda katlancak herbiri için ayrı ayrı hapis cezası veya para havale gelen her il için ayrı ayrı soruşturma herbiri için ayrı ayrı ceza bahis aracigi yapan insana müebbet hapis cezası verilmesi gerekir bu mümkün mü akla mantığa dogrumu aynı bunun gibi bahis oynayanda tek bir ceza alır eğer ceza aldığı tarihten sonra devam ederse ve devam ettiği havaleler ispatlanirsa ikinci bı ceza yaptırımı olur bunun haricinde geriye dönük ne kadar ceza yazarlarsa yazsınlar ödemeyin hukuk yolunda iptal olucaktır ve iptal olmakta zorundadır

   1. Recep kardeş gerizekalıya niye kafanı yoruyorsun adam salak olmasa geçen gün itiraz etmiş ona trafik cezası red gelmiş herhalde hakim de salak olduğunu anlamış kendi yazdığı yazıdada diyor yasada geriye dönük yazamazlar bu ülke yasayla yürütülüyor eni sonunda yanlışı düzeltilir kime 2.ci veya 3.çu ceza gelmişse şayet cezadan sonra oynamamışsa itiraz etsin diyrlim itiraz red geldi gerekirse dava açsın ila iptal olur

    1. Ulan ******** fırtına ****** hamsi kafalısı ben niye trafik para cezası için itiraz dilekçesi yazayım ehliyetim bile yok. Sulh ceza hakimliğinden gelen kağıtta ne yazıyorsa onu yazdım ortada bir ***** arıyorsan ******* arıyorsan önce kendine sonra recebe sonra da o kağıdı yazan kimse ona bakacan. İki tane çakal gelmiş burada birbirini destekliyor. Çünkü ikinizin de dedikleri poff çıktı. *** oldunuz halen utanmadan yazıyonuz burada. Yüzsüzler.

     1. Hakim senin itiraz dilekçeni okuyup ***** olduğunu anlamış kim bilir ne yazmışsın ondan seni *** etmiş biz yasadan bahsediyoruz ******** ****

     2. Mustafa en büyük *** sensin algılamada problem var galiba o kafan basmıyor senin dediğin gibi her tespitte ceza yazılsa ve ödenmesi zorunlu halde olsa kim ödeyebilir bunu mantığın aliyormu ***** kafası ceza gelmisse oynamadığı halde işten anlamayan memurların yüzünden geliyo sulh cezada gözden kaçırmışsa hukuk yolunda illa bı yerde iptal olucaktır sen bizim bu söyledigimize destek vereceğine köstek oluyosun sana durmadan ceza yazsınlar git öde bilader buradan bana bidaha laf söyleme ben insanların haklarını savunuyorum olması gerektiği gibi şimdi bak işine koçum

    2. Merhaba fıırtına beyy banada ceza geldi odedim ikinci ceza gelirmi geriye donuk gelirse odeyelimmi sizede geldimi ilkini odedikten sonra geriye donuk ceza yazilmaz diye bi kannun bahhiis suciarını kapsıyomuu ilki geldikten sonra bahisi hayatimdan cikarttim yoksa her havaleye ayri ceza yersek ocagimiz soncek

  5. Bende koineksten bitcoin yatırımı yaptım banada on bin ceza geldi askeri personelim ve iki aydır acıktayım avukat tuttum bakalım ne olur

   1. Bitcoin ne alaka kardeş.bitcoin ile nasıl idari para cezası gelitor.ayrıca idari para cezası yediğin için mi açıktasın

  6. Bende paparadan 80tl para yatırmışım merkezi ankara operasyonlu dün ifade verdim benim dosyada türkiye geneli 28300 kişi var ilk benim ifademi aldılar polis en az on bin ceza yazılacak dedi nerden bulacam parayı öğrenciyim 80 tl para yatırmışım nasıl adalet bu

  7. Bende paparadan 80tl para yatırmışım merkezi ankara operasyonlu dün ifade verdim benim dosyada türkiye geneli 28300 kişi var ilk benim ifademi aldılar polis en az on bin ceza yazılacak dedi nerden bulacam parayı öğrenciyim

 37. Arkadaş nasıl oluyır bu 3.ceza hemde.ne yaptın itirazda bulundun mu cezalara .hangi döneme aitti bu cezalar

  1. Merhaba Arkadaşım bana 3 kez geriye dönük geldi. 2017 kasım 2017 ekim 2018 şubat ve daha halada gelebilir.
   Ben birincisini avukat vasıtası ile itiraz ettim ve kazandım ve ödediğim ceza bugun itibari ile hesapıma geçti.
   Bu konu kayinçom stajyer avukat olduğu için elimizde hazır dilekçe var. Konu hakkında isteyene yardımcı olabilirim.
   Çünkü elimizde kazanılmış bir dava var. Emsal teşkil için dosyaya eklenir.
   Düşünenler veya soru sormak isteyenlere yardımcı olunur. 0535 490 30 **

 38. Bende karakola gittim ifadeye 2018 mart Denizli dosyası . Benim ATM’den para yatirdigim görünüyor. Ben yatirmadim dedim benim bilgilerim ile yatirmislardir dedim basina böyle bir şey gelen varmı

   1. Böyle saçmalık olamaz bu neya kardeş yerinde olsam televziyon haber programina çıkardım cezalar nekadar

    1. Arkadaşlar mağduriyetinizi cimer twetırda yazın ben hergün yazıyorum yoksa zırt pırt cezalar gelir tamam adam hata yapıp oynamış ceza almış ve birdaha oynamamıs yeter iste sesimizi duyuralım bir kaybimız olmaz

     1. Sonuna kadar katılıyorum, bende aynı şekilde 1/2 tane yazı yazdım.
      Ben verilen cezayı ödedim yaklaşık 3 aydır dilekçe sonucu bekliyorum, ama beklemeye değer çünkü yazışmalar başladı, olumlu netice alabilirim alırsam ileticem sizlerede

   2. Reis 2. Kez ceza yiyipde itirazı Red olan tanıdıklarım var. Senin itiraz dilekçenin sonuçları ne oldu olumlu olumsuz bilgi ver lütfen. İnşallah iptal olur da kurtulursun bu sıkıntılardan. Çünkü ortada çok büyük adaletsizlik var.

    1. Hakimin kararını beklemekteyim, karar açıklandığında ileticem. Dediğim gibi eminiyet ve adliye arasında yazışmalar oluyor tebligatlar banada geliyor fakat şuan sonuç yok 3 ay geçti, beklemekte her zaman fayda vardır. Sonuçlandığında tabi ki bilgilendirme yapacağım. Hepimiz için hayırlısı olsun, cezalar akıl almaz derecede büyük yani, yazık.

 39. Beni de dün ifadeye çağırdılar siber suçlara gittim 7bin küsur alt limit ten ceza tutanağı yazıp valiliğe gundereklerini söylediler ordan çıktım daha merdiven deyken Kendi kendime konuşmaya başladım aval aval daha birinci cezayı ödeme den sonra gelebilecek 30 dan fazla havale cezalarını düşünmeye başladım

  1. Siber suçlara cagrildiginizda ifadenizde ne soylediniz? Birde ne zaman oynadiktan sonra tespit edildiniz?

  2. Kabahatler Hukukunda

   SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI

   3. Soruşturma Zamanaşımı

   Kabahatler Kanunu’nda belirtilen soruşturma kavramının, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki soruşturma kavramı ile benzer olmadığını ifade etmek gerekir. Kabahatler Kanunun sistematiği dikkatlice analiz edildiğinde, bu kavramın işlenen kabahatle ilgili olarak ceza verilebilme süresini kastettiği açıktır. Bu açıdan bir kabahatin işlenmesinden itibaren idari kurul, makam, en üst amir, Cumhuriyet savcısı veya mahkemece belirli bir süre içinde ceza verilmemiş ise, artık her hangi bir yaptırım uygulanamayacaktır. Bu hususta çeşitli kanunlarda benzer hükümler mevcuttur

  3. Ben de 2019 Nisan ayında çağrıldım ve ifade verdim sonra kaymakam 7.000 tl ceza kesmiş onu 5.250 olarak yatırdım 2018 yılına ait bir cezaydı şimdi 8.ayda yine çağrıldım ve 2018 1.ayına ait bir ceza daha yedim dün belli oldu oda 10.000 tl ifademde ben bu cezayı yedikten sonra oynamadım eski tarihli ceza diye belirttim ancak yine de ceza geldi dün karakola gidip ceza kagıdını aldım iki ceza da 2018 e ait işin kötüsü sizlere de danışim uzun zaman oynamadım Haziran’dan sonra yine biraz oynadım bu sefer papara üzerinden yatırım yaptım havale yapmadım sizce cezaya itiraz edim mi polis ten aldığım tutanak ta yanlış bilgi vardı çünkü aldığı cezadan sonra yeniden oynadığı tespit edilmiştir diye oysaki yeni gelen ceza ilk ödediğim ceza dan daha eski ceza

   1. Bir avukat nezdinde bir dilekçe yaz ve ver bu ne saçmalık her havaleye ceza gelirse vatandaş altında kalkamaz aslında birileri tv programına çıkıp derdini anlatsa bunu devlet büyüklerimiz görüp bir el atar yoksa kafalarına göre ceza yazıp dururlar

   2. Beyler 2.ceza gelenlerin hiç biri bir açıklama yapmamış malesef herkes işi görülünce bilgi amaçlı paylaşım da bulunmamış ben bugün avukata vekaletname verdim benim adıma itiraz da bulunacak ben cezayı da indirimli bir şekilde yatırcam itiraz kabul edilirse paramı geri alacağım gelişmelerden bilgi vereceğim

     1. İlk ceza geldi yatırdım ancak 2. Ceza da geldi ve gelen ceza ilk gelen ceza dan daha eski tarihli bir havale İçin avukat aracılığıyla itiraz da bulunuyorum bakalım

     2. Ercan. Hangi siteden oynuyodun? Bide sürec nasil oldu ifade falan oldu mu. Bilgi verebilir misin sana zahmet

   3. Merhaba Arkadaşım bana 3 kez geriye dönük geldi. 2017 kasım 2017 ekim 2018 şubat ve daha halada gelebilir.
    Ben birincisini avukat vasıtası ile itiraz ettim ve kazandım ve ödediğim ceza bugun itibari ile hesapıma geçti.
    Bu konu kayinçom stajyer avukat olduğu için elimizde hazır dilekçe var. Konu hakkında isteyene yardımcı olabilirim.
    Çünkü elimizde kazanılmış bir dava var. Emsal teşkil için dosyaya eklenir.
    Düşünenler veya soru sormak isteyenlere yardımcı olunur. 0535 490 30 **

  4. Oktay bey geçmiş olsun. Siber suclarda size ne sordular? Bazi yazan arkadaşlar vardi. Onlar öyle bir ceza gelmesi halinde iptal edilebiliyormus diye. Konuya tam hakim değilim ama. Siz havale yaparken sitenin vermiş olduğu ibana mi gönderim yaptınız? Ayrica bazi kişilerin kredi kartlarina bloke islemi konulmus veya kapatilanlar olmus sizde de böyle bir durum oldu mu?

   1. Evet sitenin verdiği ibana gönderdim her hangi Bir blokem olmadı ve para gunderdigim kişi yi tanıyıp tanımadığımi sordular bende herşeyi açık açık söyledim tanımadığımi ve bu kadar parayı ödeyecek durumda değilim dedim sağolsun bana en düşük cezayı 7000 küsur tutanağı yazarak valiliğe gunderdiler

    1. oktay bey öncelikle geçmiş olsun. acaba hangi siteden oynuyordunuz öğrenebilir miyim? bide bu cezayı ödemeyince ne oluyo? yani param yok ödeyemiyorum diyelim ne olacak?

 40. Evet beyler itiraz dilekçemin sonucu geldi. Gereği Düşünüldü : Basvuru konusu itiraz dilekcesinin hakimliğimizce incelenecek kararlardan olduğu itiraz eden Mustafa Aydın ‘IN başvuru hakkının bulunduğu ve başvuru konusu kabahatin hakimliğimiz yargı çevresi içerisinde işlendiği anlaşıldığından 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28.maddesi gereğince Başvurunun usulden kabulune karar verilmiştir. 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığının 29/06/2019 tarihli cevap dilekcesi dosyamız içerisine alınmıştır. Cevap dilekçesinde idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği belirtilmiştir. İtiraz edenin dilekçesi yapılan yazışmalar ve tüm dosya kapsamı hep birlikte değerlendirildiğinde kolluk tutanağı aksi sabit oluncaya kadar geçerli olmakla beraber itiraz edenin tutanağının aksini ispata eiverişli delil bildirmediği itiraz edenin itiraz gerekçeleri yerinde ve yasal olmadığı buna karşılık itiraz eden hakkında uygulanan trafik idari para cezası tutanağının usul ve yasaya uygun olduğundan başvurunun reddine karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur. HÜKÜM : Grekçesi yukarıda açıklandığı üzere ;
  1_ Başvuru sahibi Mustafa Aydın ‘ın başvurusunun REDDİNE,
  2_ Karardan bir suretinin başvuru sahibine ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığına GÖNDERİLMESİNE,
  3_ Yapılan yargılama gideri olan tebligat giderinin itiraz edenden tahsili ile hazineye İRAD KAYDINA,
  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/10 maddesi gereğince tebliğinden itabaren 7 gün içinde Samsun Nb. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yasa yolu açık olmak dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi 15/08/2019

   1. Allah için konu ile ilgili alakası olmayan itiraz sonucunu yazmışsın buraya, bildiğin boş yapmışın yani.

    1. Ulan Melih serefsizleşme adam ol. Ben illegal bahis oynadığım için ve gelen cezası için itiraz dilekcesi yazdım. Adamı dinden imandan cıkarmayınlan yavşaklar. Benim ehliyetim bile yok niye trafik cezası için dilekce yazayım mk malı seni. Herkesi kendin gibi gerizekalı mı sanıyon idiot beyinli moron seni

     1. Gene boş yapıyorsun ben sana saygısızlık yapmıcam, İnsan en azından altına birşeyler yazar konu ile ilgilenmemişler falan. Ben troll yapıyorlar diye böyle çıkıştım.

      2 defa ceza alan kardeşine üzüldüm. Allahından bulsun bu ilgisizler,

      Bende sonuç bekliyorum, hakim okumuş kaymakamlıktan neye istinaden ceza yazıldığı hakkında bilgi istemiş.. Hayırlısı sonuç geldiğinde paylaşıcam.

   2. Hayır dostum illegal bahis oynadığım için ama bunlar öyle yazmış bende anlamadım. Yemin ederim bu hakimlerin bile birşeyden haberi yok. Kafalarına göre herseyi redediyorlar. İtiraz dilekçesini bile okumuyorlar bence sadece kendileri kafalarına göre Red yazısını yazıp gönderiyorlar kardeşime de aynı şeyi yazmışlar. Hadi ben ilk defa ceza yediğim için itiraz dilekçesi yazdım kardeşim 2. Kez gelen cezasının itiraz dilekcesini yazdı hatta ilk cezasını ödedi ödeme belgeleriyle beraber itiraz dilekçesini gönderdi fakat onunki de aynı şekilde yazılmış ve reddedilmiş. İki cezası da aynı sekilde 2018 in cezası ama yinede iptal olmadı bakalım simdi birdaha itiraz dilekcesi yazdı Samsun Nb. Sulh ceza hakimliğine

   1. Arkadaşlar bugün bir avukat aracılığıyla hakim beyle görüştüm birinci ceza alan itiraz yakını kulansın dedi kaybetse bile herhangi bir masraf ödemez ceza aldıktan sonra oynamadiysa kesinlikle geçmişe dönük ikinci bir ceza gelmez dedi

    1. Merhaba faruk beyy banada ceza geldi odedim ikinci ceza gelirmi geriye donuk gelirse odeyelimmi sizede geldimi hakim bey mi soyledi size ilkini odedikten sonra geriye donuk ceza yazilmaz diye ilki geldikten sonra bahisi hayatimdan cikarttim yoksa her havaleye ayri ceza yersek ocagimiz soncek

  1. İyi de bu hak mı adalet mi şimdi te kendileri oynatıyor canlı bahis ozaman oynatmasinlar.duyduguma göre yasal bahis sitelerindede. Artık canlı bahis olucakmış

  2. Selam aleyküm arkadaşlar ben her gün cimerden butun kurumlara odeme durumum olmadigina dair msj yazıyorum.sizde yazın sesimizi belki böylece duyurabiliriz benim gerçekten ödeme durumum yok ne şimdi nede daha sonra

 41. herkese merhaba ben astsubay olarak görev yapıyorum mayıs 2018 – temmuz 2019 arasında canlı bahis oynadım temmuz ayı içerisinde banka hesabıma bloke konuldu…bankadan arastırdıgımda uyum birimi tarafından hesabımın incelendiğini belirttiler tabi ben olayın içine biraz girince 2018 yılında cıkarılan 682 sayılı KHK İLE ASKER VE POLİS İNN KUMAR OYNAMASI(CANLII BAHİS KUMAR SAYILIYOR!) MESLEKTEN İHRAÇ SEBEBİ OLDUGUNU ÖGRENDİM. velhasıl 3 hafta sonra bankadan arandım ve hesabımdakı parayı acilen cekmem gerektiğini akabinde bankanın benımle calısmak ıstemedıgını soylediler.(tahminimce ilgili hesabımda ticaret yapıldıgını sandılar canlıdan bahıs oynadıgımı tespit edemediler!!!).. 3 hafta neler cektiğimi anlatamam!!!sonuc olarak asker ve polis arkadaslarım sakın canlı bahis oynamayın cunku ihrac sebebidir…ben 30.000 lira zararla bıraktım lanet olası canlı bahısı ya bir de meslekten atılsaydım!!! herkese saygılarımıı sunarım

  1. Benim biladet de uzman erbas o da ceza aldi 5 bin tl ama hic bi sekilde birliğinden bi uyarı kınama cezasi dahi gelmedi. Bu idari yaptirimdir adli olursa eğer başınız agrir cünkü oynayan olarak hüküm giydiniz oynatan degil

 42. Herkese slmlar 2017 başında yaptığım bir havaleden dolayı tanık olarak mahkemeye çağırıldım havale yaptığım kişinin hesabı sanalbahiste kullanılmış bu durum başına gelen varmı sonunda para cezası alırmıyım arkadaşlar

  1. Arkadaşım şimdiye kadar mahkemeye çıkanı duymadım emniyet ifadeye çağırır ifadeni alır kaymakam yada vali yolar oda para cezası keser

  2. Berk merhaba sulh ceza mahkemeleri genelde mahkemeye çıkmazsın dilekçeni verir itiraz edersin onlarda kararı sana yazılı olarak gönderir. Senin olayın havale olduğuna emin misin. Bu sayfada çok kişi ile konuştum kimseyi mahkemeye çağırmadılar…

   1. Tarafıma bildirim geldi mahkeme tarihi e-devlette gorunmuyordu bende adliyeye gittim bu nedir diye sordum adliyedeki memur sizinle ilgili degil hesaplarini bahis firmasi tarafindan kullanilan bir şahsın davası siz sadece tanık olarak dinleneceksiniz dedi durum bu

  1. Kardeş ifade vermedenmi cezan geldi eğer durumun varsa git peşin öde indirimden faydalan sonra bir avukat a git 150tl gibi bir ücret ver güzel bir itiraz dilekçesi yaz ver eğer itirazın kabul olursa paranı geri alırsın

   1. Slm ben ispartadan yazıyorum telim 0543 943 27 ** bana da ceza geldi ödedim ikincisi geldi itiraz dilekçesi örneği gonderirmisiniz

    1. İtiraz dilekçesi gönderebilirim. Aynı durumdan yardımcı olabilirim. Whatsap üzerinden dönüş yapabilirsiniz.
     2.kez ceza yedim ikisinede itiraz ettim.
     0535 490 30 **

   2. Bu tür yaptırımlara karşı yapılacak başvurularda, maktu dilekçelerin kullanılması hak kaybına sebebiyet verebilmektedir. İtiraz dilekçesinin her bir somut olaya uygun şekilde spesifik olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu noktada bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

  2. Banada 15bin ceza geldi ödeyecek durumum yok bu ileten uzak durun arkadaşlar bir haftadır geceleri uyuyamıyorum ne yapacağımı bilmiyorum itiraz etim ama çok düşük ihtimal var iptal olmanın

  3. Sn. Hakan Bey,
   İtiraz dilekçeleri her bir somut olay için farklı şekilde düzenlenecek olup, maktu bir metin niteliğinde değildir. Bu noktada bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

 43. Bu gün karakola çağırdılar aynı tebliğ 3 nüsha olarak imzalattılar benzeri durumla karşılasan var mı

   1. Hocam herkese aynı soruyu sormuşsun ama banada 1 ay önce ifade vermeden ceza geldi. Herkesi önce ifadeye çağırmıyorlar. Neyi nasıl yaptıkları onlarda belli. Bir çok kişi itiraz etti ama hala olumlu yanıt alan kimse çıkmadı. Bana 10 bin ceza kestiler. Paşa paşa ödedim ve itirazımı yaptım. Çok az umut var ama beklemedeyiz.

    1. iade almış olamazmısın ifade almadan para vermek bile adaletsizlik o zaman herkesin ifadelerini almasınlar sonuçta bazılarınkini alıyorlar bence bunu itirazda açıkça yazın ben oynadığımın ispatını istiyorum deyin vallah ben öyle yapcam allah izin verirse sulh ceza kabul etmesse ağır cezaya itiraz ederim trt de 1 xbet reklamı vardı biz mi tek şamar oğlanıyız

     1. illegal bahis oynadı diye hiç kimsenin savcı tarafından ifadesi alındığını ne duydum ne gördüm. Emniyetin jandarmanın aldığı ifadeden ne olur normal arkadaş gibi seninle sohbet ediyor. Yok birdaha oynama yok birdaha oynarsan yine ceza gelir zart zurt hep terane. İşin garip tarafı derdini anlatacağımız hiçbir muhattap bulamıyoz. İnanın hakimin karşısına çıkıp konuşsak bize hak verir ceza yı iptal etmese bile en azından bu ceza miktarı çok yüksek deyip ceza miktarını aşağıya çeker.

 44. Arkadaşlar yakalanmak için illa havale mi yapmak gerekiyor, adam siteye havale degilde başka yollarla para yüklüyor ve çekim yaparkende hesap bilgilerini bahis oynatan firmaya verip o şekilde kendisine havale yoluyla para gelmesini sağliyor. Bu şekilde yakalanmak mümkün mü? Yani havale yapmiyor havale ile para alıyor

  1. Merhaba arkadaşlar. 2019 Mayısta yediğim ceza 2017 Ekimde yapılan çok cüzi miktardaki havale yüzündendi. Emniyetteki ifademde yasadışı olduğunu bilmeden oynadım dedim 7600 ceza aldım %25 indirimle hemen ödedim ve kapattım. O süreçte çok sorusturdum gerek hukukçu arkadaşima gerekse adliyede çalışan arkadaşlarima ama herkes ayrı bişeyler dedi. Bu ilk ve son olur inş diyerek dava yoluna başvurmadan zaten emniyetteki ifademle paralel hareket ederek olayı bitirdim. Bu aradır ben zaten 9 aydır hiçbir şekilde oyunda oynamıyorum zaten. Ancak halen 2. bir ceza gelebilir endişesi herzaman var nedendir bilmiyorum. Bu sebeple yine çeşitli avukatlari arıyorum spor hukukunda uzman; kimi diyo trafik cezası misali 10 kere farklı kişilere havalen olsa hepside yakalansa ayrı ayrı ceza yazılır. Dua et yakalanmasin diyenler. Bu bana saçma geliyor bunun bi sonu olmayacak mı yani. Kimi diyo 2. ceza gelirse inkar et çünkü ilki ile 2. farklı dosyalar birbirini bağlamaz. Kimi diyor zaten ilkinde bir ceza yemissin kabul edip odemissin eğer gelirse 2.cide de kabul et ilk cezayı ödediğini ondan sonra da oynamadigini belgele diğer cezaya itiraz et; kaymakamlık cezayı yazsa bile sulh cezada iptal edilebilir. Sanki bu son seçenek daha mantıklı. Ama olur da 2. ceza gelirse ilk cezayı ödediğimizi o tarihten sonra oynamadigimizi gelen cezanın da ilk ceza tebliğinden önce olduğunu belgelersek ve yine %25 indirimle 15 günlük sürede ödeyip sulh ceza yada böyle mi itiraz edicez? 2.ceza iptaline yönelik emsal karar olan var mı elinizde yani ilk cezadan sonra oynanmadigi baz alınarak. Bir de herzaman cezayı önce ödeyip itiraz mi edilmeli böyle bir emsal karar elimizde olsada. Ve cezanın odenmeside öncesinde, bir nevi kabul ediyormuş gibi mi oluyor bunu diye avukatta varda. Neyin ne olduğu belli olmayan bir bilgi kirliliği varda. Konuyla ilgili cevaplarınizi rica ediyorum.

   1. Arkadaşım 2017 cezaları 100 tl idi keşke itiraz etseydin bende 1 ay önce bana ceza geldi 2018 de yaptığım havale yüzünden 5bin ceza geldi 2018 cezaları 5bin ile 20bin arasıydı

    1. onu bende söyledim emniyette. ama bize gelen talimat böyle şansını fazla zorlama şeklindeydi yani daha üst limitlerden de yazabiliriz imasıydı. ben 5000 alt sınırada razıydım ama cezalar güncellendi dedi alt limit 7600 den yazdı. o geçmişte kaldı artık. benim öğrenmek istediğim yukarıdaki yazımdad da belirttiğim gibi ” olur da 2. ceza gelirse ilk cezayı ödediğimizi o tarihten sonra oynamadigimizi gelen cezanın da ilk ceza tebliğinden önce olduğunu belgelersek ve yine %25 indirimle 15 günlük sürede ödeyip sulh ceza yada böyle mi itiraz edicez? 2.ceza iptaline yönelik emsal karar olan var mı elinizde yani ilk cezadan sonra oynanmadigi baz alınarak. Bir de herzaman cezayı önce ödeyip itiraz mi edilmeli böyle bir emsal karar elimizde olsada”.

     1. Arkadaşım ben 2018 de ceza yedim 5000tl bundan yaklaşık 2 ay önce farklı bir havale yüzünden ifadeye çağırdılar beni bende ifade verdim ilk cezayıda şu tarihte yediğimi yazdım bana herhangi bir ikinci ceza gelmedi geçen sordurdum tamam dedi cezan yok dedi

   2. Merhaba artık kimse buradan yazmıyor mu? Cevaplarınızı rica etmiştim ama… Buranın dışında, konuları konuşup değerlendirmek için iletişim kurduğunuz başka bir alternatif mi var acaba!

    1. Aslında olması gerekende “Kadir baba” nın dediği gibi olmasıdır. Ancak yedigim ilk ve tek ceza da karakolda ifade verdiğimde sormuştum hiç 2. ceza var mı gelen diye evet bikaç kişi oldu hemde katlamalı diye ve bununda cezaların ilk cezanin tebliğinden önce bile olsa yazıldığını söylediler. Bunu tabiki benzer bir durumla ilerde karsilasirsam diye sormuştum. Her karakol farklı mı uyguluyor bu ceza yazma olayını uygulama birliği yok mu. Bana dedikleri ilerde hiç oynamasanda geçmişteki oynadıklarından 2. ya da daha fazla ceza gelebilir ilkinde cezani odesen bile oynamasanda da ömür boyu bu diğer cezaları engellemez diye. Bunun bi sonu yok mu diye sorunca kanunlar böyle yapcak bişey yok diyolar. Her avukat her karakol her hakim farklı yorumluyor bu 2. olası ceza alabilme durumunda olabilecekleri. Şaştim kaldım

     1. Arkadaşım olduğuna bırak zaten bin kişiden 1 kişi yakalanıyor her yıl kanun değişiyor bide elinizden geldiği kadar twtırda bide cimere yazın böyle saçma bir kural olamaz yazın öyleyse her havaleye ceza yaz kim altında kalkar zaten 5 yıl zaman aşımı var 5 yıl geçse bütün dertlerin biter ve kafan rahat olur sen oynama şayet olurda tespit edilirse geçmiş ceza yazılmadan git kaymakamla konuş şayet yinede ceza yazılsa sulh ceza mahkemesine itirazda bulun başka sitelerdeki yorumları okudum bitane abi yazmış sulh mahkemesinde çalışan ikinci bir ceza olasılığı olmadığını şayet olursa ilk cezanın evrağıyla birlikte dilekçe verip itiraz edilirse yüzde yuź iptal olacağını yazmiştı

     2. İki defa ceza yedim. Memur olduğum için de bulandırmamak adına herhangi bir itirazda bulunmadım. Bulunsam da sonucun değişeceğini düşünmüyorum. Ayrıca uyarı cezası da aldım. O da amirimin iyi niyetinden yoksa kınama veriyorlardı

     3. İki defa ceza yedim yaklaşık 4 ay arayla. Karakolun ya da emniyetin aldığı ifade boş. Sadece yakalanan şahıs hakkında delil toplamadan öteye gitmiyor. Ancak cezayı her türlü yiyorsun. Ben memur olduğum için bulandırmamak adına ikisine de itiraz etmedim. Paşa paşa ödedim mecbur. Zor bu işler. Cezayı ilçelerde kaymakam illerde valiler veriyor. Şayet sizi ifadeye çağırırlar o aşamada mesleğinizi sorursalar ayrıntıya girmeyin. Serbest meslek deyip çıkın içinden. Memurum derseniz bu defa da kurumunuzda sıkıntı yaşarsınız. Ben 1.5 yıldır oynamadım. 1 musibet bin nasihatten iyiymiş.

 45. merhaba arkadaslar öncelikle herkese gecmiş olsun tsk personeli olan bırinin hesaplarının incelenmesi neticesinde sanal bahis oynadıgı tespit edildikten sonra ben oynamıyordum eşim oynuyordu derse ceza durumu ne olur?982 sayılı KHK’ da meslekten ihraç durumu var çünkü

  1. yanlış bilmiyorsam ihraç söz konusu değil kumar değil sanal bahis bunlar ayrı şeyler devletin kumar oynatması yasak iddaa serbest çünkü farklı şeyler birinde sadece şans diğerinde takımların güç oranı var yani müşterek marketimg sistemi gibi iddaa 2 kişiye seçenek sunuyor kar marjı alıyor biraz fazla olsada:)

    1. Bende almadım kardaş kaymakamlığa çıktım o rakama şükret dedi dua ete 34bin kesilmemiş asgari ücretle çalışanın geceleri uyku gözüme girmiyor

     1. İlginç geldi bana itiraz et durumunu anlat belki hakim cezayı en alt miktara düşürür.

     2. Hepsine şükrediyoruz da bi yere kadar artık.geçirdikçe geçiriyorlar.yaw arkadaşlar benim anlamadığım birine para yollamak o kabahatimişlediğimiz anlamına geliyor mu.yani ispat etmeleri lazım.itiraf etmedikten sonra ispati bence çok zor olan birşey.sonuçta sanal ortam.

     3. işlediğin kabahat 2019 öncesi ise itirazda en üst düzeyde verilmesi ve ilk olması yasaya aykırı bu nedenle itiraz et örnek biri vardı bu şekilde edirnede telefon numarası silindi yoksa telini verirdim o 5000 e düşürdü

   1. Ah be abim 20 bin nedir. Ödenmezse icra gelir sigortalı işciysen maaşinin belli kısmına el koyulur o da yoksa mal varligina el koyulur. Zor işler be mevlam kurtarsin

 46. KAÇAK BAHİS OYNAMANIN CEZASI EN AZ 8,546 TL KESİN VE NET. İTİRAZ DA ETSENİZ AVUKAT DA TUTSANIZ FARKETMİYOR CEZANIN İPTAL MİPTAL OLDUĞU YOK. 1. DEFA DA 2. DEFA DA CEZA GELSE YOK BEN 1 DEFA CEZA YEDİM 2. DEFA CEZA GELDİ İTİRAZ EDEYİM DE İPTAL OLUR DİYE DÜŞÜNMEYİN İPTAL OLMUYOR SİKE SİKE ÖDÜYORSUNUZ YİNE. BU HÜKÜMETİN HALKINI FELAN DÜŞÜNDÜĞÜ YOK. BU HÜKÜMET ANCAK ZENGİN PİÇLERİNİ DÜŞÜNÜYOR.

   1. Yok kardeş aynı site betvole. Fakat havale yapılan kişiler farklı biri önce yakalanmış digeri sonra yakalanmış zaten bizleri de bu havale yaptığımız kişilerin üzerinden buluyorlar. Diyelim ki ilk başta A kişi yakalanıyor ama ben ilk havaleyi B kişisine yapmışım bana ilk yaptığım kişi üzerinden ceza geliyor sonra da A kişisi yakalanıyor ve ondan dolayı da ayrı bir ceza geliyor. Daha ilk cezanın taksitini bitiremeden . Bana şuan tek ceza geldi ama bu şekilde olan tanıdıklarım var kardeş. Ben burada kimsenin canını sıkmak üzmek için yazmıyorum bunları gerçekleri yazıyorum. Recep bana boş boş konuşuyorsun diyo ama asıl kendi boş konuşuyor.

  1. Bilader boş boş konuşuyorsun sen bu kafayla ne kadar ceza gelirse git öde geriye dönük ne kadar ceza verilirse hiç itirazda etme ama burada insanları yanlış yönlendirme ilk ceza iptal olmayabilir hakimin insafına bakar ama ikinci ceza yaptırımı uygulanabilmesi için cezadan sonra oynamaya devam edersen ve yakalanirsan ceza kesme durumu olur onun haricinde ilk defa ceza aldın bı daha oynamadım sana 1000 defada ceza kesilse gider sulh ceza hakimi ne itiraz edersin cezan iptal olur bahiste ceza kesildikten sonra 2 inci bı yaptırım uygulanamaz uygulanabilmesi için ceza yediğin tarihten sonra bahise devam eder yakalanirsan ceza kesilir bu kadar basit

    1. Ali adamsın kardeşim millet zaten gergin 10 bin ceza yiyo ailevi sorunlar tekrar ceza gelir mi diye endişe hakim bunun üstüne bide bilip bilmeden ortamı gerip insanları psikolojik olarak bitiren zihniyetler var onun için iyiki böyle bilinçli insanlar var

    2. Ali hocam nerde gördünüz biraz aydınlatın bizi .millet atıp tutuyor.iptal edilme gerekçesini söyler misiniz.ona göre bizde emsalini bilelim

     1. ali bey merhaba çok güzel bir haber sizinle iletişme geçmek istiyorum mail adresim mustafaat*******@gmail.com

     1. hotmail. adresi ile göndersem gelirmi bide sizde sonucunuzu benim mail adresime göndermesseniz hakkımı helal etmiyorum:)

     2. Bilgisayardan giriş yapamıyorum nedense twitter e şunu yazın
      İddaa bahis masak
      Sayfa karşınızda olur ????
      Selametle güzel insanlar

   1. Recep sikik sikik konuşma tanıdığım insanlar var hatta kardeşim bile 2. Cezayı yedi itiraz etti iptal olmadı boş boş konuşma e devlette bile cezası gözüküyor sen ne sikim biliyon da konuşuyon o cezası iptal olanların arkası kuvvetlidir muhtemelen Bi sikim biliyormuş gibi konuşma

    1. Sen recep’e öyle diyorsunda geçen kendin demedin mi kardeşim 1 cezayı yedi sonra tekrar oynamaya devam etmiş o tarihten sonra tekrar ceza yedi diye ceza yemesi çok normal 1 cezadan sonra oynamaya devam etmiş ve yakalanıp tekrar yemiş kimseye burada küfür etmeye hakkın yok tekrar yapsın yine yesin haketmiş çünkü burada insanların dediği cezadan sonra oynamazsa ceza gelmez diye senin kardeşinin tekrar oynadığını sen yazdın bak aşağıda yazdığına kimseye ahkam kesmeye gerek yok tekrar yapsın yine yesin hakediyo çünkü burada ilk cezadan sonra oynamayan 1 çok insan var yanlış anlaşılıyor dediğiniz

     1. Zafer hayırdır sen recebin avukatımısın bana bos boş konusma diyen lavuğa dedim ben. Evet kardesim 2. Cezayı yedi ama ilk cezadan sonra oynadığı İcin değil geriye dönük cezadan dolayı yedi ikiside 2018 in cezası. Ve birkaç tane daha tanıdığım var o şekilde ceza yiyen adam oynamayı bırakmış 2018 de oynadıkları İcin ayrı ayrı 2 defa ceza yemiş ilk cezası 5.000 2.cezası da 8.546 TL itiraz ettiği halde cezaları onaylandı. Zafer milletin köpekliğini yapma adam ol. Bi bok bildiğin yok en iyisi sus ortalığı kızıştırma

     2. Zafer sen kaypağın tekisin neymiş birdaha oynayan birdaha ceza yesin diyon ulan sığır birilerinin ceza yemesi senin hoşunamı gidiyor. Zaten adaletsiz birşekilde fahiş bir miktarda ceza kesiyorlar bunun neresinde hak hukuk var da haketmiş diyon. Senin gibi bir mala dahada cevap vermem havla dur.

     3. Zafer kardeşim evet söylediğim gibi ceza yedikten sonra devam edersen tespit edilirse tekrar ceza kesilir ha sana bı defa ceza kestik sen bundan sonra istediğin gibi oynayabilirsin mantığı yok yani sen bırakana kadar ceza gelir ama idari para cezası geldi bıraktın daha sana ceza kesilemez hadi kesildi diyelim sulh ceza mahkemesi ne başvurur itiraz dilekçesinde kabahatler kanununun 15/2 maddesini yazarak itiraz edin ceza iptal olur ya bu kadar basit kafaya takıpta kendinizi üzmeyin

    2. İster cevap ver ister verme kimse hakkında hakaret edemezsin herkez aynı dertten yakınıyor kimin havladığı ortada senden başka ağzını bozan biri yok herkez birbirine yardımcı olmaya çalışıyo senin gibi hakaret etmeye değil devam et aynen bu şekilde ne kadar düzgün biri olduğun yazdıklarından belli zaten

    3. Mustafa ağzını topla yarrağım seni bı sikerim aklın başından gider sana ne kadar ceza gelirse siktirgit öde amcık burda milleti yanlış yönlendirme senin mantığın alıyomu her tespitte ceza kesilmesi kafa nerde AMK nereden anliycan 2 inci bı ceza gelebilir ben gelmez demiyorum ama ceza kesilen tarihten önce aynı kabahatten dolayı ceza verilemez eğer senin dediğin gibi imkan olsa verilse aradan seneler geçse de yine ceza verilir seni ömür boyu ceza verir eve yarrağım adı kabahat olan bı suç içn bu kadar ceza hakmı ?

     1. Recep senin soyunu sikerim serefsiz. sen bos boş konusuyorsun derken iyiydi. Ben bir sik bildiğin yok derken mi zoruna gitti. İkiside aynı anlama geliyor. Yine diyorum RECEP Senin bi sikim bildiğin yok köpek gibi ürüp durma.

     2. Ulan recep bende aynısını diyorum zaten bir kabahatin cezası bu kadar fahiş miktarda olurmu diye. Ama adamlar tınlamıyor bile zannediyorlarki bunlar cok para kazanmıs binelim tepelerine. Gecen gün beni cimerden aradılar Samsun valiliğinden daha önce cimere yazmıstım. Telefonda adam bana bu cezayı kim yazdı bu kadar diye sordu onlar bile cezanın miktarını kimin yazdıgını bilmiyorlar bende kendisine amasya cumhuriyet bassavciliğnca baslatılan sorusturma da kaymakamın onayıyla yazılmış dedim kaymakamın ismini sordu bana bende söyledim dahada aramadılar ondan sonra

   2. Recep aynı yıl icerisinde geriye dönük birine ceza nasıl gelir adam 2018 in agustos ayında ceza yemiş ve yine 2018 in nisan ayında yaptığı havaleden dolayı ikinci cezası gelmiş itiraz dilekçesi verdiği halde cezası onaylanmış ve cezası da E_Devlet de vergi borcu sorgulamada gözüküyor bunu bana açıkla o zaman boş konuşmayan şahıs. İlk cezası 2018 in agustos u ikinci cezası 2018 in Nisan ayında yaptığı havaleden geldi

    1. 2. İfadeyi verirken eğer oynadığınızı beyan ediyorsanız neden 1.ifadeyi içine katarak ifade vermiyorsunuz yani doğrudur oynuyorum zaten bu nedenle şu cezayı ödedim şu tarihli ifadem de oynadığımı beyan ettim buda benim aldığım ceza bu nedenle olay aynı olaydır diyebilirsiniz

     1. Kardeşim senin ifadeni yüzyüze alan yok jandarma veya polis arıyor gidiyorsun ceza KAĞIDINI sana tebliğ ediyor ancak itiraz dilekcesinde bunları yazarsan yazıyorsun ama itiraz dilekçesini tınlayıp bakan bile yok. Kafalarına göre kabul Red ediyorlar. Ona kalırsa bu cezayı yazarken bile senin maddi durumuna bakarak yazmaları gerekiyor ama yazmıyorlar kafalarına göre yasa cıkarmışlar uyguluyorlar nerede görülmüş kumar oynadın diye 8, 546 TL ceza . Kumarın legali illegali mi olur kumar kumardır. Kimse senin kaybettiklerini göz önüne alıyor mu ceza yazarken 5 bin kazandıysan 10 bin kaybetmişsindir. Birde üstüne yüklü miktarda ceza yiyorsun

     2. Açıkçası ifadesiz bana ceza gelmedi ilginç bir şey ifade almadan ceza olması valla mantığım almadı üstünde yakalansan tamamda havale ile ceza çok saçma bir durum belkide vazgeçtin oynamadın aklım ermedi umarım yetkililer bu işten doner bu olayı cimere yazmak lazım

    2. Mustafa bak kaç defa yazdım yine yazıyorum maddede yazıyor ben kafamdan yazmıyorum
     Kesintisiz Fiille işlenebilen kabahatlerde bu nedenle idari para cezası verilinceye kadar fiil tek sayılır.
     Sen kaç sene bahis oynarsan oyna bu maddeden dolayı senin geçmişte yaptığın bütün bahisler tek sayılır 2 inci bı caze para cezasından sonra eskiye dönük verilemez. idari para cezası dan sonra bahise devam ettin 2 inci bı ceza tespit edildiğinde gelir

     1. Recep bende avukatın yazdığı dilekçe var avukatta aynı şeyi diyor ama nasıl oluyorda 2.ceza itiraz etmemize rağmen Red ediliyor ve ceza e _ devlette de gözüküyor vergi borcu sorgulamada. Ya arkadaş gözlerim görmesem bende inanmam ama gösterdi arkadaş E_Devlet ten.

     2. Avrupa İnsan hakları ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin sözleşmeye ek 7 numaralı protokolün 4 üncü maddesin de hiç kimsenin aynı suçtan iki defa cezalandırlamayacağı düzenlenmiştir. Bunu avukat yazdı itiraz dilekcesine. Nasıl oluyorda aynı suçtan geriye dönük 2 defa ceza geliyor bunu anlamış değilim ya bu hakimler itiraz dilekçelerini ya okumuyor ya da gördükleri halde onaylıyor bunun başka acıklaması yokkkkk

     3. Recep adam 2 kere ceza aldığını ve gerekli yasal yollara başvurduğunu ve hakimim red verdiğini söylüyor.e sen ve fırtınanın tezi ne oldu halen yardırıyorsun.

    3. Mustafa su katılmamış oruspu çocuğusun bilader ben 3 aydır bildiğim kadarıyla insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum ama ilk defa senin gibi yavşak geldi ağzımı bozdum siktirgit ne halin varsa gör

     1. Sen adam olsaydın kimseye boş boş konuşuyorsun demezdin. Herkesin fikrine yazdıklarına saygı göster Seninde birilerine yardım ettiğinden şüphem yok. Ama sadece herseyi kendi biliyormuş gibi bencilce davranman yanlış. Sen sadece yasada kanunda yazılanları yazıyon kimin başına ne gelmiş bilmiyorsun ve görmemişsin. Bense gördüm ve onları yazıyorum ortalık allak bullak nasıl bir adaletimiz var anlamış değilim. Bende kimseye durup duruken küfür etmem ama sen kaşındın ilk neyse Sen bana hakaret ettin bende sana ödeştik.

   1. Arkadaşlar haklı cezalar yeni gelmiyor eskiye dönük geliyor 11 ay önce ceza yedim ama ceza tebliğ yeni geldi bakalım geriye kalan 11 aydan daha kaç sefer ceza gelecek veya 2019 2017 2016 dan gelecek mi?

    1. Mustafa sen bir boktan anladığın yok bende adliyede çalışan biriyim ve bu oyundan ceza alan biriyim 1.cisi emniyet ifadeni alır sonra o ilin mulki amirine tutanağı yolar sonra ceza gelir.ikincisi ceza geldikten sonra tekrar oynamazsan ceza gelmez.Bos yere milleti korkutma cezayı yiyersen tekrar oynamissan tabiki ceza gelir bide ceza ifadeden sonra en geç 3 ayda tebliğ edilir öyle 11 ay falan gotünden uydurup mileti korkutma

     1. Sayın fırtına 1 sene önce 3 kişiye yolladım diyelim haveleyi .hepsi ayrı soruşturmalardan aracı olarak yakalandı.sen bana diyorsunki devlet sadece biri için ceza vercek diğerleri için ceza verremez.farkındaysan tebliğ edilen kağıdın üzerinde suöun işlendiği yani havale yaptığım tarih ve saat var .umarım söylediklerin doğrudur ama bana pek mantıklı gelmedi.madem adliyede çalışıyorsun bi sulh ceza hakimine durumu sorda bizde rahatlamış olalım

     2. ismet bey için rahat olsun ben onu sordum istersen geçmişte 100tane ayrı ayrı 100tane havale yap 10 tane ayrı ayrı soruşturma açılsa dahi sana sadece 1 tane ceza gelir şayet cezadan sonra tekrar oynarsansa yine ceza gelir.Diğerleri için belki seni ifadeye çağırsalar dahil ifadende beyan edersin şu tarihte yaptığım tarihte şu tarihte ceza yedim ceza yedikten sonra kesinlikle oynamadım beyan edersin.Diyelim ordaki mülki amiri işten anlamıyor ceza geldi sulh mahkemesine itiraz edersin diyelim sulh mahkemeside gözünden kaçtı ceza yine geldi bu sefer bir üst mahkeme var ona itiraz edersin eni sonu o ceza gelmez için rahat olsun

     3. Fırtına bey Bana 2.ceza geldi oynamadığım halde itiraz ettık su konusmalarınız biraz iyi geldi sonuc ne olacak bılmıyotuz ilk eylemden sonra kesınlıkle oynanmadı

     4. ARKADAŞIM SEN MUSTAFALARI KARIŞTIRDIN.

      1.ARKADAŞIM BENİM YAKALANDIĞIM TARİF HAZİRAN 2018 CEZA NIN BANA GELDİĞİ TARİH MAYIS 2019
      2.İFADEYE ÇAĞIRILMADIM.
      3. TAKSİT OLAYI YOK (CEZAYI YAZAN KAYMAKAMLIKTAN YAZI ALIRSAN TAKSİT OLUYOR)
      4. NERDE ÇALIŞTIĞIN ÖNEMLİ DEĞİL HAKİM NE DERSE O OLUR.
      5. 2 CEZASI İPTAL OLAN YOK EN İYİ BİLDİĞİM KİŞİDE MUSTAFA VE ÜMİT ABİ ONLARIN SONUÇLARINI BEKLİYORUZ.
      6. ARTIK BURADA BİRBİMİZİ KIRMAK YERİNE BİRLİK OLSAK DAHA İYİ DEĞİLMİ ? ÇÜNKÜ KEYFİMİZ KAÇTI. YETER…..

     5. Fırtına adamsın kardeşim ama mustafada anliyacak kapasite yok bilader boşuna anlatmayın

     6. 11 ayda ifade verdim bugün ceza tebliği için arandim nasıl gelmiyor ikinci ceza bu arada ilk cezayı idedikten sonra oynamadım

     7. Fırtına Zafer ve RECEP üçünüzde kaypaksınız. Yeni yapılan yorumları okuyun ve açıklama yapın çok bilmiş veledler

 47. Benide polisler aradı siber suçlardan arıyoruz diye 5 dakika ifaden var dediler gittim 2017 tarihli birsinin hesabına 100tl yatırdığımı söylediler ben hatırlamadığımı söyledim fakat yinede işlem yaptılar sadece 100 tl yatırdım başkada birşey görünmüyor dedi polisler bunun bana cezası ne kadar olur birileri yardımcı olabilir mi 050675491**

  1. ümit bey için rahat olsun iptal olur itirazda ilk cezanın evrağınıda koysaydın bide sonuçlanınca burda paylaş milet biraz rahatlasün yoksa her yatırımda ceza keseler millet intihar kalkışır öyle saçmalık olmaz olamazda

 48. Merhabalar benimde başıma 2 gün önce eve polis gelerek bana 7500 tl yasa disi bahisten ceza aldığımı karakol a gelip ifade vermemi söylediler.Ama bu konuda nasıl bir yol izlenmeli bilmiyorum bana bu konuda yardimci olurmusunuz ? Whatsupp grubuna alirsaniz sevinirim 054363914**

 49. internet üzerinde yasadışı bahis oynayıp da meslekten ihraç edilen TSK personeli veya emniyet mensubu varmıdır?Bir arkadasımın basına geldi şidi ise meslekten atılma korkusu yasıyor! bilgisi olan arkadaslar cevaplayabilir mi

  1. Eğer oynayıcıysa bir sıkıntı kesinlikle yaşamaz şayet oynatıcıysa o şekilde tutanak tutulursa sıkıntı yaşar oynayanlar sanki kapalı alanda sigara içip ceza almış gibi sadece para cezası var

   1. mert bey tsk ederim verdıgınız bilgi için ama 682 sayılıı kanun hükmünde kararnamenin 6/n maddesi acıkca kumar oynamanın ihrac sebebi oldugu yazıyor kafam karıstı dogal olarak 682 sayılı khk’nın ilgili maddesi asagıdadır.

    KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
    GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA
    KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
    Karar Sayısı: KHK/682
    Genel kolluk görevlilerinin tabi olacağı disiplin hükümlerinin düzenlenmesi; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    (6) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

    n) Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak.

    1. Murat bey kumar ayrı bahis ayrı şeyler kumar oynamak cezası 250tl bahis oynamak cezası 8400 başlıyor onun için arkadaşınız ifadesinde kesinlikle kumar oynadım demesin bahis oynamak kesinlikle meslekten ihraç olmaz şuanda avukat bir abiden ögrendim

    2. Murat bey ifadesinde ne bahis nede kumar oynadım demesin inkar etsin mesela internete birçok alışveriş yaptığını söylesin yada internete borsa oynadığını söyleyebilir belkide para cezası bile gelmeyebilir hata ifadesi alındıktan sonra emniyet oranın mülki amiriyle vali veya kaymakam cezayı yazar ifadeden sonra gidip konuşsun belki mülki amiri ceza bile yazmayabilir

   2. Kapalı alanda sigara icmek 8, 546 TL mi bosbos konusma kacak bahis yuzunden 8,546 TL ceza yedim bilip bilmeden konuşma.

    1. Kardeşim arkadaş meslekten ihraç soruyor ben sadece benzetme yaptım benim arkadaşımda polis memuru bahis oynamaktan yakalandı sadece 10bin tl ceza geldi başkada birşey olmadi

 50. Eskiden oynanan oyunlara göre de ceza verme ihtimalleri var mı acaba.
  Bununla ilgili bir zaman aşımı süresi var mıdır.
  Bilen varsa yardım edebilir mi

  1. Nezaman tespit edilirse ceza gelir havale yaptığın kişinin hesabı incelenirse tespit edildiği taktirde ceza gelir ama temuz 2018 öncesi cezalar 100tl idi eğer o tarihlerde para transferi yapmissan 100tl ceza gelir fazlası gelirse itiraz edin

   1. 2018 öncesi cezaya tabi tutuluruz o zaman. Asağıda başka Bi arkadaş 2017 de yaptığı Bi havale için 5 bin küsür ceza geldi demiş. Benim de kafam karıştı

   2. Mert bey 100 tl değiş bu 2013 de yürülüğe girdi.hatta emniyette amire söylemiştim.bana yazıyı gösterdi.5000 2000 arası.her sene başında 2013 den itibaren zamlı fiyatlardır.örnek veriyorım 2018 de ise 7178 2019 ise 8746 dan başlıyor

    1. 2018 temuz öncesi 100tl idi sana yanlış bilgi verilmiş banada ekim 2018 para transferi yüzünden 5bin ceza geldi 2018 temmuzdan sonraki ceza 5bin ile 20bin 2019 cezaları 8400den başlıyor 35bin kadar

 51. Merhaba arkadaşlar ben yasak bahis sitelerinden ceza yedim avukat tuttum itiraz ettim havele açıklama. Kısmına boş bıraktım birşey yazmadım avukat aradı geçen mahkeme benim o hesaba neden para gönderdigini ispatla demiş ..bana itiraz edilip kabul edilen karardan lazım nasıl bulabilirim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden hamza.dekor.66@gmail.com mail adresim 05536169383

  1. Para yatırdığını ispatlama nedir ki, resmen kaybetmen için bir bahane sürmüşler, Bir gerekçe sunarız sunmasına ama kabul edilmez,
   Sonuçta sanal alemde iban paylaşan karşı cinslerimiz oluyor ve nefsine yenik düşüp onla buluşmak için ibanına para atıyorsun . Sonuç ne? attığın parandan oluyorsun ve karşı taraftan bu parayı alma hakkın olmuyor ( o sana geri göndermedikçe ) bunu nasıl kanıtlıcan? İspatlı bir kağıt olmaz ki nefsime yenik düştüm ibana attım evrak yok 🙂
   Gitsinler onlar araştırsınlar, ya senin oynadığını tespit edicekler yada kabul edicekler eğer halen adalet varsa tabiki.

 52. Arkadaşlar böyle burdan ardı ardası kesilmeyen sorularla konu takip edilemiyor. Bir whatsapp gurubu kurduk. İsteyenleri ekleyebiliriz bilgilerimizi oradan paylaşabiliriz. Daha sağlıklı olur.

   1. Mehmet bey hepimizin dosyaları aynı dosya, sadece ceza rakamları değişik. Kimi 10 bin kimi 5 bin kimi 7 bin lira ceza yemiş.

  1. Bizede 7000 lira ceza geldi ama itiraz dilekçesini nasıl yazacağımızı bilmiyoruz. Yazan varsa kabul ya da değil dilekçe örneği verebilir mi lütfen

   1. Kimisi kendisine gelen havale sonucu ceza alıyor, kimiside kendisi tarafından yapılan havale sonucu ceza alıyor. Suçlu yada değil bu kadar büyük meblağ idari ceza olarak haksızlık ötesi, genel olarak hep 10.000 TL cezalar, yazıktır.

  2. Arkadaşlar merhaba benim başıma geldi cezalar bulunduğunuz yerin mülki amiri tarafından yazıldıktan sonra ne yaparsanız yapın sulh ceza mahkemesine itiraz edin boşuna böyle Zaman kaybına uğrarsınız ceza yazıldıktan 15 gün içinde ödeyecek gününüz varsa ödeyin yoksa itirazın hiç bi anlamı yok hakim onayıp gönderiyor. Memur arkadaşlara gelince bu cezanın sizin memuriyetinize hiç bi sıkıntısı yok bunu kırmızı ışıkta geçip yendiğiniz bi ceza olarak görün sadece fazla dedikodusunu yapıp ortalığı karıştırmayın derim. Biz böyle cezalar yiyoruz tamam güzelde bu bizi tuzakla çeken sitelerin yöneticileri 4-5 ay yatıp çıkıyor keyfini sürmeye devam ediyorlar peki bu ne olacak çok merak ediyorum.

   1. ilk itirazmı 2. ceza itirazı mı benim 3 . ifadem oldu bu gidişle daha çok gelcek öyle gözüküyor ifade açan soruşturmaların birbirinden haberi yok 🙂 yoksa tek ceza yazarlar gönderirler

     1. kanuni haklarımız var farkında değiliz eğer bir suç veya kabahat isnat edilirse ispatlamak isnad edene düşer sizlerin oynadığı hangi site kapanmış bu konu uzar gider zavallı üniversite öğrencilerinin hayatını karartanlar milletin parası çatır çutur yiyenler şimdi deniz kenarında eğleniyorlar mesela tosuncuk:) idari cezaların iptali ve içtiması için mahkeme mahkeme dolaşmak ile insanlar uğraşmamalı devlet bir çözüm bulmalı bu insanlar büyükşehirlerdeki arkadaşlar avukatlarla idari mahkemelere bu sorunu taşımadan bu sorunlar çözülmecektir allah hayır etsin herkes için

     2. açıkçası şuana kadar bana bir haksızlık yapılmadı çok şükür hepsini allahın izniyle atlatacam tek arzum kötü bir kanun adamıyla karşılaşmamamak oda onun kötülüğü olur adalete güvenim sonsuz

     1. Almadığım da oldu devam edende var kopunü önüne koymaları gerekir öyle havale ile ceza kesme nedir yada masak onlar sadece görüş bildirirler ister kuvvet li ister zayıf havale parasıyla ne yaptığını kim ispatlayabilir adalette olmaz adam daha büyük ceza almamak için korkudan oynadım diyorlar vs. Hepimiz biliyoruz başımıza ne geliyor bu konu kafa yorar sadece adalet mülkün temelidir demişler şöyle düşün kahvehanede oynatan var sen çay içmeye oturmuşsun zabıta gelip müşterilere ceza yazıyor çırağına ceza veriyor dükkan sahibi oturup bize gülüyor daha çok yazılır boş işler bu konuyu uzatmaya gerek yok allah başımıza halkını seven koruyan insanlar koysun herkim olursa olsun

     1. 2 yerden daha ceza almadım çok şükür diğerinde soruşturma devam ediyor ondanda bir şey çıkacağını düşünmüyorum lakin kafayı her durumda ağrıtıyor oda kanun dışı bir haksızlığa uğrama ihtimali nedeniyle

     2. 3 ayrı soruşturma soruşturmanın içeriği gizlilik kararı olduğundan göremiyoruz bu yüzden ne desek boş sizinkilerde de gizlilik kararları var sonuçta örgütlü suçlar arasında havale yapılan adamlarla bir bağı olup olmadığına bakarlar suçlu olup ben oynadım demekle kurtulduğunu zannedenler yanılabilir sonuçta trafik belli kişilerin para gönderdiğine herkez göndermiştir para kazanan kişiye gönderilen para sadece ona gönderilmemiştir yani soruşturmalar yine bitmemiş oluyor herkes iin taki mahkeme dosyayı kapatana kadar

     3. haklısın dostum peki şimdi iddia kanunu teşvik eden oranlar nedeniyle değişti millet bu yasadışı bahise yöneldiğinden değişti bu nedenle kanunda af veya düzenlemede gelmesi gerekmezmiydi sonuçta bir kusurları olduğundan değişti

     4. hergün yüzlerce gelen mesaj nedeniyle telefon şirketleri bir cezaya maruz kaldımı yada çalışanları bankalar 10 yıldır gelen giden havaleleri öğrenci hesapları ile yapılan bu durumu yenimi gördüler kanunen bankaların da onlarında ceza alması gerekir futbol maçlarını trt 1 de izlerken reklam panolarındaki bahis reklamları daha doğrusu 5 milyon oynayan kişi olduğunu söyleyen masak şunu diyemiyormu devletimizin toplumu koruma görevini (yani devlet toplumu kötü alışkanlıklar ve suç unsurlarından korumakla görevli) sekteye uğrattık diye
      beş milyon toplumun yarısından fazla demek kız erkek çoçuk yaşlı düşününce

  3. polis memuruyum banada 7000 tl ceza geldi.
   1.si 3/4 ödemesi ilk 15 gün için mi geçerli yoksa ceza itiraz etmeden odersem mı
   2.si memuriyet acısından ihraç diyende var uzun süreli durdurma

   1. İtiraz ilk 15 gün içinde sulh ceza ya dilekçe ile basvurmalisiniz uygun görülürse iptal edilir eğer peşin ödersiniz %25 indirimli ödersiniz cezaniz iptal olursa paranızı geri alirsiniz

    1. Bildigim itibari ile Memuriyet açısından ihrac söz konusu değildir idari bir cezadır ancak adlı ceza alanlar ihraç edilir

     1. İdari para cezaları için af ta olması için yetkilere mesaj yoluyla bildirilmesi gerekir sosyal medyadan yoksa unutuluruz

   2. merhaba ferhat öncelikle gecmiş olsun benim de bir astsubay arkadasım tespit edilmiş bankadaki parasına bloke konulmus şimdi meslekten ihrac edilme korkusu yasıyor sen arastırabildin mi ihrac durumunu

  4. hesabıma para gelmiş diye masak beni savcılığa vermiş 7258 muhalefet diye suçsuzum ama hayvan gibi korkuyorum bu ne iş anlamadım 🙁

 53. Mrbhabalar ben de 7178 tl para cezası yedim ceza yedim merak ettiğim olayın işlediği tarih yer izmir yazıyor fakat o tarih de ben izmirde değildim o tarih izmirde olmadığımı kanıtlarsam delil olarak itiraz dilekçe sinde sunsam ceza nın iptal olma duru mu var mı.ve ya cezasın 4de3 ünden yararlar mak icin 15 gün içinde gitsem ödesem ceza iptal olunca parayı geri alabilirmiyiz.

 54. İyi günler, bende amasya merkezli operasyonda 9bin tl (idari yaptırım) para cezası yedim. Bu ceza iptal oluyor mu ? eğer olmazsa taksitlendirme yapabiliyormuyuz ? Bir daha geriye dönük gelme ihtimali varmıdır ?

   1. Merhaba banada Denizli’de ki operasyon için karakoldan telefon geldi 10.000 tl ceza aldığıma dair 24.06.2019 tebliği imzaladım. Bende sürekli soruyorum hukukçulara eskiye dönük gelir mi diye kesin bir cevap alamıyorum ama mantıklı olarak tebliğden sonra oynamasan gelmez diyorlar. Net bilgisi olan varsa söylesin bende öğrenirsem yazacam.

    1. Bilader idari para cezasından sonra bidaha oynama gelmez ha oldu geldi diyelim gider sulh ceza hakimi ne itiraz edersin iptal olur zaten mantığa aykırı her tespitte al sana 10000 ceza 1 ay sonra yine tespit al sana 20000 bin ceza bunun sonu yok anlatabiliyonmu güzel kardeşim eğer geçmişe dönük ceza kesse her tespitte seni ömür boyu adı kabahat olan bı ceza için tutsak eder zaten anayasada böyle bişey yok orantısız eğer ceza geldikten sonra devam edersen oynamaya 2inci ceza gelir onun haricinde mümkün değil mantığa aykırı

     1. Eyvallah deşiklerine bende katılıyorum ama 2 ve 3 defa aldım diyen var ve oynamadan aldım diyor. Ona istinaden açıklama yaptım bende şuan dilekçe aşamasındayım hani net cevaplar geldikçe destek olmaya çalışırım.

     2. Recep bey bana bugun tebligat geldi 7150 tl 2018 10 ayindan ifadem falan hic alinmadi direkt ceza geldi.sormak istedigim size ben bu cezayi odersem sayet bana geriye donuk baska ceza gelirmi
      Bugun itibariyle bahis oynamayi biraktim diyelim

     1. 2. cezanın senin halen oynamadığına rağmen gelmesi çok enteresan durum. ilk tebliği imzaladığından sonra önceki dönem ile ilgili gelen durum varsa büyük ihtimal gözden kaçmıştır. İtirazda bulun sonuç 10 gün içerisinde çıkıyormuş. Ben ilk cezam için yarın dilekçe vericem ama dediğim gibi 2. bir cezanın ödeme gibi zorunluluğu oluyormu? iptal oluyormu? bunun cevabını bekliyorum bende.

     2. Ümit cezaya itiraz ettikten sonra sonuçlanınca burada herkesi bilgilendirmek için haber verir misin?

  1. Ceza yemenize sebep SABİT İHTİMALLİ MÜŞTEREK BAHİS VE ŞANS OYUNU OYNAMA yüzünden ceza geliyor adresinize tebliğ edilen kâğıtta yazar yaptığınız her bir havaleyi tek saymiyo yaptığınız eyleme bakıyor bu havalelerin nereye aktarıldığına bakılıyor tespit edildikten sonra kabahat olarak ceza kesiliyor bu cezayı tekmi yoksa çokmu kesmek için kabahatler kanununda geçen kurala göre hareket ediliyor oda şudur…
   Kabahatler kanunu madde 15 / 2
   Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahat le ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde bu nedenle idari yaptırım ( yani para cezası ) verilinceye kadar fiil ( eylem ) tek sayılır.
   Şimdi kesintisiz ne demek kelime anlamı SÜREKLİ anlamına geliyor
   Fiil kelime anlamı EYLEM İŞ DAVRANIŞ anlamlarına geliyor
   Bahis oynarken süreklilik varmı ???
   Evet var hemen hemen her gün bazen her saat her an oynayabilme var sınırlama yok daha sonra kazanirsam para çekme işlemi var hesabıma para aktarma var daha sonra web sitesinde limitim bitince para yükleme yine havale yoluyla yapabilirim bunların hepsi benim sürekli bir davranış içinde olduğumu gösteriyor yani kanunda dediği gibi kesintisiz fiil yani suç var ne diyor kanuna İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLİNCEYE KADAR FİİL TEK SAYILIR.
   İdari yaptırım kaymakamın veya valinin vermiş olduğu para cezasıdır. Yani ceza gelene kadar yapılan bütün bahisler havaleler çekimler hepsi tek fiil olarak baz alınıyor cezadan sonra devam edilir ise 2 inci bı ceza yaptırımı bu cezadan sonra halen devam edilir ve tespit edilirse 3 üncü ceza yaptırımı olur ama ilk defa ceza alan bı kişi ceza gelen tarihten sonra devam etmezse geçmişte yapmış olduğu eylemlerden dolayı aynı kabahatten 2 inci bı ceza yaptırımı VERİLEMEZ. Neden verilemez çünkü anayasada geçen orantılık ilkesine aykırı
   Adı kabahat olan eylem için 10000 ne demek soygunculuktan başka bişey degil bu ülkeye 2004 yılında iddaayı sokup insanları bu duruma getiren kim var ise ta karısının bacısının amına koyayım bende ceza yedim ve ödedim haram zehir zıkkım olsun
   Son olarak oynamayın uzak durun bu illletten hadi iyi geceler

   1. Söylediklerine sonuna kadar katlıyorum, lakin çoğu insan bunu borç ödemek yada zevk için oynuyor buradan evler arabalar kazanmak için oynayan mı var, o düşüncede oynayan zaten neyi varsa kaptırmıştır.
    Bu durumdaki insanları bu kadar büyük meblağ ile cezalandırmak gerçekten adaletin bittiği yerdir.

    1. Melih bey cezaya nasıl itiraz edeceksiniz ? Yani itiraz için bir avukatla görüştünüz mü ? Yoksa kendiniz bir itiraz dilekçesi mi oluşturdunuz ? Bende itirazda bulunacağım ama ne yapacağımı bilmiyorum akıl verirseniz sevinirim.

     1. Ben numaramı mail de gönderdim yazarsanız bende bilgileri paylaşıcam. Bilgiler derken edindiğim bilgiler 1/2 karar falan var

     2. itiraz etsenizde bi şey değişmiyor ben 5000 tl yedim avukat tuttum itiraz ettim.ama değişen bi şey olmadi.

     1. Sonuçlar hemen çıkmıyor 2/3 ay süreci var malüm senelik izinler yaz tatilleri durum bundan ibaret.
      İtiraz etsenizde süreç durmuyor 15 gün içinde ödeyip erken indirimden faydalanın sonuç olarak itiraz sonrası kazanırsanız paranızı verilen karar sonrası vezneden alabilirsiniz.

      Birde şunu söyleyim 2. Ceza gelme durumu var ama gelen ilk cezanızı ve o cezadan sonra oynamadığınızı itiraz ederek iptal edebilirsiniz.

      Karar olarak genelde iptal olmuyor ödediğimiz ile kalıyoruz fakat itiraz edip kazanan da var benden bu kadar.

    2. Melih bey ilk cezadan sonra oynamayan biri için gelen 2.ceza sonucu itiraz ne olur bu konuda net bilgisi olan varsa yardımcı olacak

   2. recep kardeşim ifade verdim emniyete 1.5 ay oldu ne kadar sürede ceza tarafıma gelir,bilgi verirsen sevinim iyi günler

 55. Bir de banka müşteri hizmetleri ile görüştüm ve banka şubesine gittim bunun banka tarafından da alınmış bir önlem olabileceğini söylediler şüpheli işlem var dediler acaba masak veya savcılıkta olmayabilirmi bankanın kendi güvenlik birimi böyle bi uygulama yaparmi mesala şöyle diyebilirmi kardeşim sen aylık 4 TL maaş alıyorsun benden ama hesap hareketlerinde 40 binTL havale EFT var hani maaş müşterisi havale EFT ücret sizya ondan banka kötüye kullanıyorsun diye bloke koyablirmi yani kendi güvenlik önlemi olablirmi mesala maaasimi elden alablivem sadece şubedeki görevli arkadaş dedi ki maaş müşterisi olmasaydın direkt dedi kartlar bloke hesabı kapatırlar da maaş müşterisi olduğunu için sadece maaşı elden alabilecek misin dediler ve kredi kartını kapattılar bu durumda ne olur

    1. geçmiş olsun kardeşim muhtemelen karşı taraf mimli birisiydi herhalde oda sana havale yapınca banka böyle bir durum aldı tedbir amaçlı olabilir bende 28 Mart da ceza geldi hiç bloke olmadı cezayı ödedim zaten oynamıyordum bayadır 2017 yılındaki havaleden geldi ceza bloke geldiyse ceza gelmesi muhtemeldir oynama Kardeşim bu pislikten kazanan olmaz hiçbir zaman