Kamu Hukuku

Savcılığa Şikayet Nasıl Yapılır?

Şikayet Hakkı Nasıl Kullanılır?

Suç işlendiğinde, bireylerin yanı sıra kamu düzeni de zarar görmektedir. Bu sebepten ötürü kamu tarafından, Savcılık makamına suçları takip etme görevi yüklenmiştir. “Nasıl dava açılır?” başlıklı yazıda da belirtildiği üzere hukuk davalarının aksine, ceza davalarının açılması için kural olarak tarafların başvurusu şartı bulunmamaktadır. Bu doğrultuda kural olarak Cumhuriyet Savcıları, kanunlarda öngörülen suçların gerçekleştiğini tespit ettiklerinde, kamu davası açmakla yükümlüdürler.

Savcılık makamı, suçun tespitini kendiliğinden yapabileceği gibi, kişilerin şikayet ve ihbarlarından da yararlanmaktadır. Şikayet, mağdur veya suçtan zarar gören kişilere tanınmış bir hak iken ihbar herkes tarafından yapılabilir.

Bir suç sebebiyle mağduriyet yaşayanların savcılık makamına yapacakları şikayet üzerine, Cumhuriyet Savcısınca gerekli araştırma yapılmak suretiyle, gerekli görülmesi halinde kamu adına ceza davası açılacaktır.

Şikayet, şikayete tabi suçlarda kamu davası açılması için dava şartıdır. Bu kapsamda, şikayetin yapılmadığı hallerde, kural olarak kamu davası açılamayacaktır.

Peki şikayet nasıl yapılır?

Her ne kadar şikayet, sözlü olarak yapılabiliyor olsa da, mağduriyete ilişkin dilekçe hazırlanması mağdur yararına olacaktır. Hazırlanacak dilekçe Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yazılmalıdır.

Şikayete tabi suçlarda mağdur, suç teşkil eden fiili ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunmalıdır.

Şikayete tabi suçlar

TCK Madde 86/2 
Kasten Yaralama suçunda daha az cezayı gerektiren hal:
Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması hali

TCK Madde 89/5
Taksirli Yaralama (Bilinçli Taksir hali hariç)

TCK Madde 102 
Cinsel Saldırı

TCK Madde 104/1 
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

TCK Madde 105 
Cinsel Taciz

TCK Madde 106/2. cümle 
Malvarlığına Yönelik Tehdit

TCK Madde 116/1 
Konut Dokunulmazlığının İhlali

TCK Madde 117/1 
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

TCK Madde 123 
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

TCK Madde 125-131 
Hakaret (Kamu Görevlisine Görevinden Ötürü İşlenen Hariç)

TCK Madde 139 
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç)

TCK Madde 144 
Hırsızlık Suçunda daha az cezayı gerektiren haller:
Paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık
Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık

TCK Madde 146 
Kullanma Hırsızlığı

TCK Madde 151 
Mala Zarar Verme

TCK Madde 155 
Güveni Kötüye Kullanma

TCK Madde 156
Bedelsiz Senedi Kullanma

TCK Madde 159 
Dolandırıcılık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller:
Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi

TCK Madde 160 
Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf

TCK Madde 167/2 
Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep

TCK Madde 209/1
Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması

TCK Madde 233/1 
Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

TCK Madde 239/1-2 
Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması

TCK Madde 342/2 
Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu

Şikayetin işleme konulabilmesi için şikayetin soyut ve genel nitelikte olmaması gerekmektedir. Buna karşın şikayetin yalnızca fiil belirtilerek yapılması mümkündür. Gerekli araştırma savcılık makamınca gerçekleştirilecektir.

Şikayet Dilekçesi Taslağı

savcılığa şikayet dilekçesi taslağı

Şikayet dilekçesinin hazırlanmasını takiben, dilekçe 3 nüsha olacak şekilde çoğaltılır ve dava dosyasına konulur.
Dava dosyası adliyelerde bulunan baro odalarından temin edilebilir.

Dosyanın yukarıda izah edildiği şekilde hazır hale getirilmesi ile, dilekçeye müracaat savcısından havale alınır. Müracaat savcısından havalenin alınmasını takiben, savcılık soruşturma evrak kayıt bürosuna gidilir. Havale alınan dilekçe ile ekindeki evrakları teslim alan görevli memur, evrakın sisteme kaydını yapar.

Evrakın sisteme kaydının tamamlanması ile şikayette bulunana “hazırlık numarası” veya diğer adıyla “soruşturma numarası” verilir.

İlgililer, kendisine verilen soruşturma numarası ile şikayetinin akıbetini takip edebilir.

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Dikkatinizi Çekebilir!
Kapalı
Kapalı