Kamu HukukuÖzel Hukuk

Mevzuat Işığında Yasa Dışı Bahis Siteleri

Yasa dışı bahis sitelerine karşı kanunen izlenebilecek yollar

Günümüz teknolojisinin önlenemez ilerleyişi hayatımızı kolaylaştırmanın yanında yeni suç oluşumlarına da imkan sağlamaktadır. Bu doğrultuda bilişim hukuku ve ceza hukuku alanlarında teknoloji ile paralel bir ilerlemenin gerekliliği de aşikardır. Bahis şirketlerinin internet üzerinden hizmet sunmaya başlaması ile yasal bahis sitelerinin yanında yasa dışı şekilde faal olan bahis siteleri ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda son yıllarda özellikle yurt dışı kaynaklı bahis sitelerinde kumar oynatma, aracılık etme ve söz konusu web siteleri aracılığı ile dolandırıcılık sıklıkla karşılaşılan suç tiplerinden olmuştur.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın İddaa ve Spor Toto isimli bahis oyunlarını oynatan yetkili ve lisanslı bahis siteleri dışında spor müsabakaları üzerinden internet üzerinden bahis oynatan tüm siteler yasa dışıdır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yasal bahis oynanmasına aracılık etmekle yetkilendirdiği elektronik bayileri sitesinde ilan etmektedir.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yetkilendirilmemiş ve lisanssız siteler uygulamada sıklıkla, başlangıçta mağdurlara bir takım kazançlar sağlayarak güven elde etmekte ve akabinde sıklıkla mağdurları dolandırmaya başlamaktadır. Mağdurların para kaybetmeye başlaması ile ise konu hususunda zafiyetlerini kullanarak yahut kaybettikleri parayı geri kazanabileceklerine ikna etmek suretiyle; oynamaya devam ederek daha çok para kaybetmeye yönlendirmektedir.

Yasa Dışı Bahis Konusuna İlişkin Suç Niteliğinde Eylemler

 • Yasa dışı yollarla bahis oynatılması
 • Oynanmasına yer ve imkan sağlanması
 • Yasa dışı bahis sitelerine internet aracılığıyla erişim sağlanmasına aracılık edilmesi
 • Söz konusu sitelerin bahis oyunlarındaki para nakline aracılık edilmesi
 • Reklam yayınlamak suretiyle yasa dışı bahsin teşvik edilmesi

Yasa dışı kumar ve kaçak bahis siteleri eylemleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 228 uyarınca suç teşkil etmekle birlikte 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun 5. maddesinde de çeşitli cezalara tabi tutulmuştur.Tüm bunların da dışında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ilgili sitelere erişim engeli tedbirleri de verilmektedir. Ancak uygulamada failler yeni alan adı alarak faaliyetlerine ne yazık ki devam edebilmektedir.

Yasa dışı faaliyet gösteren söz konusu siteler bununla birlikte sıklıkla hileli yazılımlar kullanarak kullanıcılarını da mağdur etmektedir. Söz konusu hileli yazılım kullanımı ise kategorik olarak Bilişim Suçları kapsamında internet üzerinden dolandırıcılık niteliğindedir.

Madde 228
(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.
(3) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(4) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Konumuza ilişkin Türk Ceza Yasası 228. maddesini incelediğimizde, yasa dışı kumar ve bahis sitelerinin gerçekleştirdiği eylemlerinin tipik olarak 3. fıkra hükmüne uygun olduğunu, ve faillerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile bin günden onbin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağının hüküm altına alındığını görmekteyiz. Bununla birlikte bu organizasyonların, uygulamada sıklıkla örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirildiğini de göz önüne aldığımızda, 4. fıkra hükmünce verilecek cezanın yarı oranında arttırılması söz konusu olacaktır. Nitekim, 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde de spor bahislerine ilişkin paralel hükümler yer almaktadır.

Buna karşın 7258 sayılı kanunun 5. maddesini incelediğimizde, Türk Ceza Yasası’nda yer alan kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan daha spesifik eylemlerin de yaptırıma bağlandığını görmekteyiz.

Madde 5 (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.)
    Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;
a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
    Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.
    Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
    Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
    Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.
    (Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/23 md.;Aynen kabul: 1/2/2018-7078/23 md.) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,
b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Maddenin ilk fıkrası (a) bendinde, spor müsabakalarına yasa dışı bahis oynatma eyleminin Türk Ceza Yasasına paralel olarak yaptırıma bağlandığını görmekteyiz. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus, eylemin spor müsabakalarına doğrudan fail olarak bahis oynatılması olduğudur. Daha doğru bir ifade ile, yasa dışı bahis organizasyonunun birinci elden düzenlenmesi eylemidir. Nitekim yurt dışı kaynaklı organizasyonlara Türkiye’den erişim sağlanması suretiyle aracılık edilmesi eylemi (b) bendi uyarınca dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır.

Bahis organizasyonunun sürekliliği sebebiyle, kullanıcıların organizasyona dahil olması doğrultusunda organizasyona para girişi ve kullanıcıların kazandıkları bahisler dolayısıyla organizasyondan para çıkışı söz konusu olmaktadır. Söz konusu para transferleri ise para nakli olarak isimlendirilmektedir. Yasa dışı bahis oynatma yahut yasa dışı bahis organizasyonlarına erişim sağlama eylemlerinin dışında, maddenin (c) bendinde, organizasyon kapsamında para nakline aracılık eden kimselerin üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde aktif eylemler dışında, maddenin (ç) bendinde söz konusu organizasyona teşvik edilmesi amacına yönelik reklam yapmak eylemi de, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası yaptırımı ile karşılaşacaktır.

illegal bahiste dolandırıcılık

İlgili sitelerden kumar oynayanların eylemleri ise Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılmamakla birlikte 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 34 kapsamında kabahat niteliğindedir. Buna karşın söz konusu sitelerin mağdurlarına doğrudan yahut dolaylı yoldan söz konusu eylemlerinin suç niteliğinde olduğu aksettirilerek, mağdurların kanun yollarına başvurma hakkı önlenmektedir.

Madde 34
(1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.
 • Kabahatler Kanunu 34. maddesinde, söz konusu organizasyonlar dahilinde kumar oynayan kimselerin, yüz Türk Lirası idari para cezasına çarptırılacağı, organizasyon dahilinde elde edilen gelirlerin ise kamuya geçirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümde yer alan cezai yaptırım, adli açıdan suçun oluştuğu anlamına gelmemektedir.
  Yasa dışı bahis oynamaya ilişkin verilen idari para cezalarıyla ilgili diğer idari para cezaları için, idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etmek mümkündür.
 • Kabahatler Kanunu’nda yer alan hükme ek olarak 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1(d) bendinde yer alan hüküm uyarınca,  söz konusu organizasyonlar dahilinde bahis oynayan kimselerin, mahallin en büyük idari amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Kabahatler Kanunu’nda yer alan hüküm gibi, 7258 sayılı Kanun’da yer alan cezai yaptırım da, adli açıdan suçun oluştuğu anlamını taşımamaktadır.
  Yasa dışı bahis oynamaya ilişkin verilen idari para cezalarıyla ilgili diğer idari para cezaları için, idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etmek mümkündür.

Yukarıda belirttiğim hükümler ve sair mevzuat hükümlerince, ilgili bahis şirketinin güvenlik tedbirine mahkum edilmesi ve ilgililerin  cezalandırılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına veya kolluk makamlarına şikayette bulunabilirsiniz.

İlgili yasa dışı sitelere karşı izlenebilecek para iadesi yolu ise her somut olay için farklılık göstermektedir. Bazen yalnız Charge back (ters ibraz) yolu ile para iadesi sağlanabilirken, bazen ilgili site ile irtibata geçilmesi yahut yetkili bölgede dava yoluna başvurulması gerekmektedir. Bunlar dışında bazı özel durumlarda özel stratejiler izlenerek farklı çözüm yolları takip edilebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bahsedilen dava yolu ile para iadesi, Türk Mahkemelerinde bahis yahut kumardan elde edilen kazançların talebini kapsamamaktadır. Nitekim Borçlar Kanunu 604. maddesinde ”Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.” ibareleri yer almaktadır.

Yasa dışı kumar ve bahis yolu ile mağdur edilenlerin para iadesi ile karşı tarafın cezalandırılması gibi işlemlere başvurmak için bilişim hukuku alanında uzman bir avukata başvurarak hukuki yardım alması kanaatimce en doğru çözüm yolu olacaktır.

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

15 Yorum

 1. Merhabalar benimde yasadişi yollarla bahis ile ilgili sorum memuriyette herhangi bir sıkınti yaratir mi oynanmiş ama oynatiyo olarak bir suc gorunmektedir

 2. Merhaba…
  Ben askerdeyim bir gün polis aradı beni bana dedi ki yasadışı bahis oynamaktan adlı para cezası kesildi dedi. Bende asker de olduğumu söyledim ben not düşüyorum dedi. Görüşme bu şekilde sonlandı.
  Askerlik süresince faiz uygulanır mı?
  Itiraz etsem ceza iptal edilir mı ?
  Bir de ben olmadığım dönem de ceza 100 liraydı. Şimdi bana hangisi üzerinden ceza uygulanır? Birde polis le görüştüm 100 lira falan kesilir dedi. Lütfen cevap bekliyorum

 3. merhaba yasa dışı bahis oynadığım için banka hesaplarıma bloke konmuştur bu bloke çok uzun sürüyormu ve mali polis beni ifadeye çağırırsa nasıl ifade vermeliyim avukat tutmam lazımmı hesaplarım nasıl eski haline döner yardımıcı olurmusunuz bana

  1. Sn. Fatih Bey,
   Yasadışı bahis oynama eylemi Türk Ceza Kanunu kapsamında suç niteliğinde olmamakla birlikte, Kabahatler Kanunu 34. maddesinde ve 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde idari para cezası yaptırımlarına tabi tutulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde şartların mevcudiyeti halinde hesaplarınıza uygulanan söz konusu bloke kaldırılacaktır. Diğer hususlar için bir avukattan hukuki danışmanlık almanız yararınıza olacaktır.

 4. Selamlar ben maddi olarak zor durumda olduğum bi zamanda bi tanıdığın kozmetik ve avon ürunleri için 10 farklı bankadan hesap açtırıp teslim edilmesi durumunda aylık 1500 ile 1700 tl arası destek sağlanacağı söylenmişti. Herhangi bir problem olmuycagini ve sıkıntı yaşanmayacağını belirttiler. Ancak sulh ceza hakimliğinin kararlariyla onlara vermediğim banka hesaplarima bile bloke konarak soruşturma açılmış. Bir başka banka da cumhuriyet savcılığınin talebi doğrultusunda incelenmeye alınmışsınız şeklinde bilgi verdi. Ve onlara vermedigim garanti bankası hesabima nereden geldigini bilmediğim 500 bin tl ye de ters bloke konmuş. Sulh ceza hakimliği ile cumhuriyet savcılığı ne demek ve buralardan başlatılan inceleme ve soruşturma kararları tahmininize göre.ne olur.Vereceginiz cevap için şimdiden teşekkür ederim. esen kalın

  1. Benımde basıma oyle olay geldi en yakınım sebep oldu yaklasık 1 sene olacak hala soruşturma devam ediyor bankaya gittiğimde ogrendım bloke koyulup hakkımda soruşturma acıldıgını adliyeye gittim dosyamı buldum ama bılgı vermiyorlar gizli oldugu ıcın sızın suanda ne durumda olayınız bılgı verirmisin iz ne yapmam gerekiyor

  2. Sn Hasn,
   Mevcut durumunuzda kapsamlı ve doğru çözüm yolları ve sorularınızın yanıtları için ilgili evrakların incelenmesi gerekiyor olsa da, naçizane fikrimce ve kuvvetle muhtemel olarak açılan banka hesapları ile 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde 1(c) hükmünde düzenlenen “spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakli” işlemi gerçekleştirilmiş olup, kanunda söz konusu eylemin karşılığı yaptırım 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Gerçekleştirilen eylem neticesinde ise, söz konusu banka hesaplarınıza Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir uygulanmıştır.
   İlerleyen süreçte, aleyhinize savcılık makamınca soruşturma başlatılacak, ifadenize başvurulacaktır. Akabinde savcılık makamınca mevzuatta düzenlenen suç türünün vukuu bulduğu kanaatine ulaşılırsa kamu davası açılacak ve ceza yargılamasına konu olacaksınız. Suçun gerçekleşmediği kanaatine ulaşılması halinde ise, kamu davasının açılmasına yer olmadığı kararı verilecektir. Bu süreçte bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 5. Merhaba,
  Yasa dışı bahis oynadığıma dair şahsıma doğrudan para cezası kesildiğini öğrendim ve evrakları teslim aldım. Oynamış olduğum siteye 2 veya 3 defa para transferi gerçekleştirdim. Ben sadece bunlardan birinden takibe alınmışım. 1.5 yıl önceki bir işlem. Bir yıldan uzun bir süredir oynamıyorum. Para cezası da 5000tl olarak belirlenmiş itiraz etmeyi düşünmüyorum. Sonuçta haklı olarak kesilen bir ceza.
  Merak ettiğim nokta şu her para transferi için mi ceza kesiliyor yoksa bir kere mi? Bu konuda bilginiz varsa yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. Sn. Ahmet Bey,

   Söz konusu idari para cezası yaptırımının dayanağı, 7258 sayılı kanunun 5. maddesi 1(d) hükmüdür. İlgili hükümde idari para cezası yaptırımını gerektiren eylem ilgili web sitelerine gerçekleştirilen transferler değil “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak” olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda yaptığınız birden fazla para transferi, birden fazla yaptırımı gerektirmemektedir.

 6. Merhabalar arkadaşımla sürekli traş olduğumuz kuaförümüzün önerisiyle maddi olarak sıkışık olduğumuz dönemde bize kozmetik ürünleri satışı yapılacağı söylenerek en 7 bankadan hesap açtırıp aylık 1500 tl karşılıgında hesaplarımız kullanılacağı istendi. Maddi olarak zor günlerimize denk geldiği icin o an icin cok cazip gelen bu teklifi bizde işin cok farkli boyutlara gelecegini tahmin edemeden kabul ettik. 15 gun sonra benim 3 banka hesabima arkadasimin 7 banka hesabina bloke konuldu. Arkadasima bankada verilen bilgiye gore istanbul 6. Sulh ceza hakimliği 2018-35 91 verdigi kararla mevcut kullanmaya devam ettigi (vermediği banka hesaplarınada) bloke konuldu. Arkadasimin bu durumda nasil bir yol izlemeli. Benim ise 3 banka hesabima bloke konuldu. Banka Şubesinde 5549 sayili yasanin 19 a maddesi geregince konuldugu soylendi boyle bi durumda muzdarip olanlar ne gibi bir neticeyle karsilasirlar. Maduriyetimizi ispatlamamiz icin ne yapmamiz gerekir. Daha önceden boyle bi dosya geldimi onunuze..

  1. Sn. Doğukan B.
   Bahsettiğiniz üzere banka hesaplarınız, ifade edilen ücret karşılığında kuvvetle muhtemel olarak yasadışı bahis oynatan internet sitelerine para nakline aracılık etmek kastı ile kullanılmıştır. Bu varsayımda, ilerleyen süreçte aleyhinize 7258 sayılı kanunun 5. maddesi 1c hükmünce soruşturma başlatılacaktır. Soruşturmanın başlaması halinde savcılık makamınca ifadenize başvurulacak, bu noktada mevcut durumu izah etme imkanı bulacaksınız. Soruşturma süresince savcılık makamınca gerekli araştırma yapılacak olup, savcılık makamınca soruşturma sona erdirildiğinde, soruşturma süreci ile ilişkili olarak kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek yahut kamu davası açılacaktır.

   1. Samet bey ismim Can oncelikle sizin bu yorumunuzdan sonra cevaplamak istedim ben 2011 yilinda yurt disi sitesine uye oldum oynadim 6 7 sene bu arada nesine.com yani devletin yasal sitesinede uyeyim.9.8.2018 de 2 banka hesabima bloke oldu.8.ci sulh aradim vede bana denen bahis oynattigim ki hayatimda kimseye bahis hic ama hic oynatmadim.sadece uye oldugum sitede oynadim .548 ytl bakiyem olan banka hesabima bloke kodu baska bankada kredi karti borcumu oduyorum .oda bloke oldu izmirde yasiyorum bir avukat olarak ne tavsiye edersiniz?saygilar Can

    1. Sn. Can Bey,
     Şu noktada kapsamlı ve doğru çözüm yollarına ulaşmak adına ilgili mahkeme evraklarını incelemekte yarar var, bu kapsamda bu süreçte bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır. Buna karşın naçizane fikrimce, banka hesaplarınızdan gerçekleştirilen transferlerin incelenmesi suretiyle, ifade ettiğiniz üzere ilgili mercilerce bahis oynattığınız yönünde kanaat oluşmuş ve tarafınıza bahsettiğiniz tedbirler uygulanmıştır.
     Ceza Hukukunun temel prensipleri uyarınca, kişinin kanunda gösterilen suçlardan ötürü cezai yaptırımla karşılaşması, eylemin söz konusu kişi tarafından gerçekleştirildiğinin kesin surette ispatlanmasına bağlıdır. Bu kapsamda beyan ettiğiniz üzere gerçekleştirmemiş olduğunuz bu eylem neticesinde Ceza Hukuku kapsamında cezalandırılmanız söz konusu olmayacaktır.
     İlerleyen süreçte savcılık makamınca soruşturma tamamlanacak, akabinde suçun işlenmemiş olduğu kanaatine ulaşılırsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir. Aksi halde ise aleyhinize yargılama safhasına geçilecektir.

 7. İyi calişmlar bana 10bin tl ceza geldi Melike diye biri yasa dişi bahis oynamiş .yakalanmiş benim adim onun hesap hareketlerinde gözüküyor ama benim onla alakam YÖK tanımam etmem yasadişi işlerle işim olmaz.dilekce verdim itiraz ettim. Bundan sonra nasıl yol izlemem lazim yardimci olun gelirse o borç ödeme sansim yok zor durumdayım allah rızası için yardımcı olun bana .

  1. Sn. Ahmet bey,
   Yasa dışı bahis oynama hususunda verilen idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Hakimliğe yapacağınız itirazda mevcut durumu izah etmeniz halinde, itiraz mahkemece kabul edilmek suretiyle, söz konusu idari para cezası iptal edilecektir.
   Belirtmem gerekir ki bu süreçte bir avukattan hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close