Kamu HukukuÖzel Hukuk

Mevzuat Işığında Yasa Dışı Bahis Siteleri

Yasa dışı bahis sitelerine karşı kanunen izlenebilecek yollar

Günümüz teknolojisinin önlenemez ilerleyişi hayatımızı kolaylaştırmanın yanında yeni suç oluşumlarına da imkan sağlamaktadır. Bu doğrultuda bilişim hukuku ve ceza hukuku alanlarında teknoloji ile paralel bir ilerlemenin gerekliliği de aşikardır. Bahis şirketlerinin internet üzerinden hizmet sunmaya başlaması ile yasal bahis sitelerinin yanında yasa dışı şekilde faal olan bahis siteleri ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda son yıllarda özellikle yurt dışı kaynaklı bahis sitelerinde kumar oynatma, aracılık etme ve söz konusu web siteleri aracılığı ile dolandırıcılık sıklıkla karşılaşılan suç tiplerinden olmuştur.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın İddaa ve Spor Toto isimli bahis oyunlarını oynatan yetkili ve lisanslı bahis siteleri dışında spor müsabakaları üzerinden internet üzerinden bahis oynatan tüm siteler yasa dışıdır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yasal bahis oynanmasına aracılık etmekle yetkilendirdiği elektronik bayileri sitesinde ilan etmektedir.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yetkilendirilmemiş ve lisanssız siteler uygulamada sıklıkla, başlangıçta mağdurlara bir takım kazançlar sağlayarak güven elde etmekte ve akabinde sıklıkla mağdurları dolandırmaya başlamaktadır. Mağdurların para kaybetmeye başlaması ile ise konu hususunda zafiyetlerini kullanarak yahut kaybettikleri parayı geri kazanabileceklerine ikna etmek suretiyle; oynamaya devam ederek daha çok para kaybetmeye yönlendirmektedir.

Yasa Dışı Bahis Konusuna İlişkin Suç Niteliğinde Eylemler

 • Yasa dışı yollarla bahis oynatılması
 • Oynanmasına yer ve imkan sağlanması
 • Yasa dışı bahis sitelerine internet aracılığıyla erişim sağlanmasına aracılık edilmesi
 • Söz konusu sitelerin bahis oyunlarındaki para nakline aracılık edilmesi
 • Reklam yayınlamak suretiyle yasa dışı bahsin teşvik edilmesi

Yasa dışı kumar ve kaçak bahis siteleri eylemleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 228 uyarınca suç teşkil etmekle birlikte 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun 5. maddesinde de çeşitli cezalara tabi tutulmuştur.Tüm bunların da dışında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ilgili sitelere erişim engeli tedbirleri de verilmektedir. Ancak uygulamada failler yeni alan adı alarak faaliyetlerine ne yazık ki devam edebilmektedir.

Yasa dışı faaliyet gösteren söz konusu siteler bununla birlikte sıklıkla hileli yazılımlar kullanarak kullanıcılarını da mağdur etmektedir. Söz konusu hileli yazılım kullanımı ise kategorik olarak Bilişim Suçları kapsamında internet üzerinden dolandırıcılık niteliğindedir.

Madde 228
(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.
(3) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(4) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Konumuza ilişkin Türk Ceza Yasası 228. maddesini incelediğimizde, yasa dışı kumar ve bahis sitelerinin gerçekleştirdiği eylemlerinin tipik olarak 3. fıkra hükmüne uygun olduğunu, ve faillerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile bin günden onbin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağının hüküm altına alındığını görmekteyiz. Bununla birlikte bu organizasyonların, uygulamada sıklıkla örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirildiğini de göz önüne aldığımızda, 4. fıkra hükmünce verilecek cezanın yarı oranında arttırılması söz konusu olacaktır. Nitekim, 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde de spor bahislerine ilişkin paralel hükümler yer almaktadır.

Buna karşın 7258 sayılı kanunun 5. maddesini incelediğimizde, Türk Ceza Yasası’nda yer alan kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan daha spesifik eylemlerin de yaptırıma bağlandığını görmekteyiz.

Madde 5 (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.)
    Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;
a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
    Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.
    Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
    Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
    Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.
    (Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/23 md.;Aynen kabul: 1/2/2018-7078/23 md.) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,
b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Maddenin ilk fıkrası (a) bendinde, spor müsabakalarına yasa dışı bahis oynatma eyleminin Türk Ceza Yasasına paralel olarak yaptırıma bağlandığını görmekteyiz. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus, eylemin spor müsabakalarına doğrudan fail olarak bahis oynatılması olduğudur. Daha doğru bir ifade ile, yasa dışı bahis organizasyonunun birinci elden düzenlenmesi eylemidir. Nitekim yurt dışı kaynaklı organizasyonlara Türkiye’den erişim sağlanması suretiyle aracılık edilmesi eylemi (b) bendi uyarınca dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır.

Bahis organizasyonunun sürekliliği sebebiyle, kullanıcıların organizasyona dahil olması doğrultusunda organizasyona para girişi ve kullanıcıların kazandıkları bahisler dolayısıyla organizasyondan para çıkışı söz konusu olmaktadır. Söz konusu para transferleri ise para nakli olarak isimlendirilmektedir. Yasa dışı bahis oynatma yahut yasa dışı bahis organizasyonlarına erişim sağlama eylemlerinin dışında, maddenin (c) bendinde, organizasyon kapsamında para nakline aracılık eden kimselerin üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde aktif eylemler dışında, maddenin (ç) bendinde söz konusu organizasyona teşvik edilmesi amacına yönelik reklam yapmak eylemi de, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası yaptırımı ile karşılaşacaktır.

illegal bahiste dolandırıcılık

İlgili sitelerden kumar oynayanların eylemleri ise Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılmamakla birlikte 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 34 kapsamında kabahat niteliğindedir. Buna karşın söz konusu sitelerin mağdurlarına doğrudan yahut dolaylı yoldan söz konusu eylemlerinin suç niteliğinde olduğu aksettirilerek, mağdurların kanun yollarına başvurma hakkı önlenmektedir.

Madde 34
(1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.
 • Kabahatler Kanunu 34. maddesinde, söz konusu organizasyonlar dahilinde kumar oynayan kimselerin, yüz Türk Lirası idari para cezasına çarptırılacağı, organizasyon dahilinde elde edilen gelirlerin ise kamuya geçirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümde yer alan cezai yaptırım, adli açıdan suçun oluştuğu anlamına gelmemektedir.
  Yasa dışı bahis oynamaya ilişkin verilen idari para cezalarıyla ilgili diğer idari para cezaları için, idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etmek mümkündür.
 • Kabahatler Kanunu’nda yer alan hükme ek olarak 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1(d) bendinde yer alan hüküm uyarınca,  söz konusu organizasyonlar dahilinde bahis oynayan kimselerin, mahallin en büyük idari amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Kabahatler Kanunu’nda yer alan hüküm gibi, 7258 sayılı Kanun’da yer alan cezai yaptırım da, adli açıdan suçun oluştuğu anlamını taşımamaktadır.
  Yasa dışı bahis oynamaya ilişkin verilen idari para cezalarıyla ilgili diğer idari para cezaları için, idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etmek mümkündür.

Yukarıda belirttiğim hükümler ve sair mevzuat hükümlerince, ilgili bahis şirketinin güvenlik tedbirine mahkum edilmesi ve ilgililerin  cezalandırılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına veya kolluk makamlarına şikayette bulunabilirsiniz.

İlgili yasa dışı sitelere karşı izlenebilecek para iadesi yolu ise her somut olay için farklılık göstermektedir. Bazen yalnız Charge back (ters ibraz) yolu ile para iadesi sağlanabilirken, bazen ilgili site ile irtibata geçilmesi yahut yetkili bölgede dava yoluna başvurulması gerekmektedir. Bunlar dışında bazı özel durumlarda özel stratejiler izlenerek farklı çözüm yolları takip edilebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bahsedilen dava yolu ile para iadesi, Türk Mahkemelerinde bahis yahut kumardan elde edilen kazançların talebini kapsamamaktadır. Nitekim Borçlar Kanunu 604. maddesinde ”Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.” ibareleri yer almaktadır.

Yasa dışı kumar ve bahis yolu ile mağdur edilenlerin para iadesi ile karşı tarafın cezalandırılması gibi işlemlere başvurmak için bilişim hukuku alanında uzman bir avukata başvurarak hukuki yardım alması kanaatimce en doğru çözüm yolu olacaktır.

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

333 Yorum

 1. Arkadaslar bu idari para cezasına itiraz dilekçesini nasıl yazarız bu itiraz dilekçesini yazmak ücretlimi avukatsız cıksam olurmu mahkemeye avukata verecek param yok bana biraz bilgi verin lütfen. İtiraz dilekçesine tam olarak ne yazayım?

  1. Bı mail geldi kumar tespiti diye yasa dışı kumar oynadığım tespit edilmiş site verilerin ellerine geçmiş nedir bu yardımcı olursunuz bilginiz varmidir

   1. Bı mail geldi kumar tespiti diye yasa dışı kumar oynadığım tespit edilmiş site verilerin ellerine geçmiş nedir bu yardımcı olursunuz bilginiz varmidir

     1. Hüseyin yaman adı altında mail adresi cimbom199330@hotmail .com çoklu mail atmış birçok kişiye ne bu kardeşim tedirgin etti beni bilginiz varmidir

     2. YASA DIŞI KUMAR OYNADIĞINIZ TESPİT EDİLMİŞTİR.SİTE VERİLERİ ELİMİZE GEÇMİŞTİR.DETAYLI BİLGİ GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILDIĞINDA YAPILACAKTIR GÜVENLİĞİNİZ İÇİN.
      Mailin tamamı bu

     3. Günaydın arkadaşlar dün yine bir tanıdık üst makamdan birine sordum aldığım cevabı söylüyorum senin aldığın bu ceza senin her yolladığın havale için verilmiyor bu ceza sana bahis oynadığın için veriliyor kaç adet yaptığın havaleye bakmıyorlar ve ceza gelen evrağında zaten senin kaçar adet havale yaptığın listelenip sana gösteriliyor yakalanan şahıs ve şahıslar için mahkeme vs soruşturma cezayı verdikten sonra geriye dönük bakmaz hiçbirzaman çünkü sen cezanı almışsın ve ödemişsin ve ne yapmışsın artık bahis oynamayı bırakmışsın artık çünkü cezanı geriye dönük de olsa o kabahati ödemişsin tekrar tekrar yineleyerek söylüyorum mahkeme veya soruşturma ceza verdiyse geriye dönük tekrar ceza vermez sen bahis oynadığın için bu kabahatini ödemişsin dedi alınan ceza yapılan havaleler yüzünden değil bahis oynadığından dedi ve bahis cezanı ödedikten sonra tekrar bahis oynamaya devam edersen bu tekrardan ceza alınır dedi

    1. Ferit kardeş email atan kişi dolandırıcı inanma eğer oynadığın tespit edilirse ya tebligat gelir yada seni emniyetten ararlar gerisine inanma

  2. Mustafa kardeş banada ceza geldi 5bin tl peşin ödedim ve itiraz etim git bir avukata yada dilekçe yazan yerler var 100tl ver bir dilekçe yaz sulh mahkemesine ver yada kendinde yazabilirsin öyle mahkeme avukat tutma yok hakim dilekçene bakar emniyeten savunma ister eğer haklı çıkarsan ceza iptal olur cezan onaylanırsa yine aynı cezayı ödersin ekstra bir masraf çıkmaz sadece dilekçeye verdiğin 100tl gider

  3. merhaba mustafa bey
   nerede ikamet ettiğinizin önemi yok. bu operasyonlar elirli merkezlerden yapıldı, amasya, tekirdağ ,mersin ,istnabul vs. benim bildiklerim. sourşturmayı yapan savcılıklar dosyaları her kişinin bulunduğu il/ilçedeki savcılığa gönderdiler. o yüzden alınan cezalara ilişkin ipuçları yaklaşık 1 yıl öncesinde yapılan havaleler sonucu. banada 24 mayısta tebliğ edildi ,gösterilen belgede haziran 2018 te yaptığım havale var. yani 1 yılı aşkın sürecin sonucu bunlar.tebligatı almaya gittiğimde 7-8 kişi daha vardı benim haricimde, bize alt sınırdan 9000 tl de kesmişler cezayı (5000 tl aldım diyeneri anlamadım çünkü alt sınır 9000tl,onunda 3/4 ünün ödüyorsun 6750tl) ancak bir kişi vardıki 20.000 kesmişler ,bununda sebebi sizin 3.kez ceza alışınız dedi polis memuru.ben itirazla falan uğraşmayı düşünmüyorum faizi ilede olsa ödemeyi düşünüyorum 1,2 ay içerisinde çünkü haklı bir tarafımız yokki neyi ileri sürerek itiraz edeceğiz, havaleleri ne için yaptığımız belli, gönderdiğmiz hesapların sahiplerinin suç işlediği ortaya çıkmış , o adamalr hapis ve paara czası almış, ne diye savunabilirizki kendimizi?

   1. Merhaba levent bey 2018 ve öncesi alt sınır cezası 5bin tl den başlıyordu bende 2018 ekim ayında yaptığım bir havale yüzünden 5bin tl ceza aldım 3750tl peşin ödedim ve itiraz etim sonuçta itirazda kaybedeceğim birşey yok ceza onaylanırsa tekrar bir üst mahkemeye itiraz edecem tamam para yatırılmış ama 1 sefer tespit edilmiş oda ne çin yatırıldığı beli değil

    1. Benimde 2017 Aralık ayından bize neden 9000 yazmışlar acaba çünkü kağıtta 8546-34000 arası yazıyordu kaymakam bey 9000 kesti banada Ödemiş oldum bende

     1. Kaymakam 5bin tl den 20bin tl kadar kesebilir(2018 ve öncesi)istese 20binde kesebilir demeki 9bin uygun görmüş

    2. Tebligatta yazanı söylüyorum spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 8546-34190 tl ye kadar idari para cezasına çarptırılır harfiyen yazan bu benim havale tarihim 2017 Aralık ayı o kişinin yakalanma tarihi 2018 Aralık ayı sanırım mahkeme bitiş tarihi 2019 yılı olduğundan 9000 ceza verildi .

   2. Tamam da dostum bir kabahat isledik diye 8.546 TL ceza ne demek. Biz bu illeti zaten iddaadan da oynuyoruz orda da burada da hep kaybetmişiz birde üstüne böyle ceza insanı ölüme iter. Zaten gırtlağa kadar bankalara borcumuz var elden sahıslardan aldığımız borcları saymıyorum bile ben sahıs lara olan borclarımı ödeyip asacağım kendimi banka ya olan borclarım umurumda bile değil bankalar zaten kazanacağını yeterince kazanmış. Hükümetin gücü de ancak garibanlara yeter. Bak halen istediğin kacak siteye girebiliyon niye bunlara önlem almıyorlar. Cünkü işin kolayına kacıyorlar. Bu hükümet in tek anlayışı para para başka birşey değil. Zenginlerin vergi borçlarını silerler bizi s.kerler. Paran varsa adalet de sensin hakimde sensin

    1. Kabahatin kanunda karşılığı belli Mustafa bey, 200 TL Yatırsan 5000 TL de Yatırsan en az verilecek ceza belirtilmiş, ya sana hiç ceza vermeyecek yada en az 9000 verecek. Ben yanımdaki adama üzüldüm 20.000 duyunca, kendi kendime hiç sesetme öde cezayı kurtul dedim. Ama yukarıda dendiği gibi devlet vatandaş nasıl para alırımın peşinde yoksa insanlara bıraktırma k değil, bunların önünü tamamen kesse aynı paralar iddaadan yine oynanacak.

     1. Bu adama 20000 nasıl vermiş ki ceza yemiş oynamış yakalanmış 3 kez aynı durum mu olmuş ?

     2. Peki ceza aldıktan sonra birdaha oynamazsan gelmeyeceğini de söyledimi keşke söyleseler de birdaha bulaşmasalar

     3. Adam peki napcaz bidaha gelirse dedi, poliste oynamayacaksınız, tebliğ tarihinden sonra oynarsanız yine gelebilir dedi

     4. İkinci bi havale tespitinden sonra ceza gelebiliyor mu acaba ceza yediğin tarihten itibaren oynamazsan ikinci bi ceza geliyo olabilir mi acaba bu sonunun cevabını kimse net bi şekilde vermiyor

     5. İbrahim bey, ilk cezadan sonra devam ediydiyse tabii ki geliyor. Belirttiğim gibi 20.000 kesilen şahsa 3..defa ceza gelmiş

     6. İlk ceza gelene kadar yapılan tüm havaleler tek bir ceza olarak sayılıyor, aksi takdirde bsna birkaç yüzbin liralık ceza gelirdi.

     7. Levent bey yaptığı 1 havale den yakalanmış insanların çoğu diğer başka havalelerden yakalananlarda bi daha ceza aldım diyor ceza aldıktan sonra oynamadığı halde

     8. İbrahim bey mantıklı düşünelim sence her yaptığın havaleye ayrı ayrı en az bu sene için diyorum 8546 tl olarak cezayı ödesen ve bunu oynayan illaki en kötü diyorum 10 kere havale yaptığın için ceza ödesen 85460 gibi bir rakam yapıyor bunun altından hangi vatandaş kalkabilir ve oynama cezasının bu kadar ağır yaptırımı olabilir mi olamaz kesintisiz fiil ile işlenebilen kabahatlerde idari yaptırım verilene kadar fiil tek sayılır diyor bu kabahatler kanunun içtima fıkrasında yazıyor resmi gazete de bahis oynayan Türkiye’de milyon varmış ve herkese sürekli bu şekilde ceza gelirse biraz abartılı söyleyeceğim ama insanlar intihar eder bunun altından kimse kalkamaz o yüzden diyelim cezayı ödedin gerçekten oynamadığın halde ikinci ceza geldi o da şu yüzdendir diyelim ilk cezayı istanbuldan yedin ikinci cezayıda ankaradan muhtemelen oradaki memurun gözünden kaçtığı ve senin böyle bir cezayı daha önce aldığını görmediğinden olabilir ancak daha önce bu cezayı aldığın illaki bir sistemleri vardır ve görüyorlardır o yüzden kafana takma diyelim hadi geldi sulh ceza mahkemesine daha önceki ödediğin ceza kağıdı ile gittiğinde cezayı iptal ediyorlar bahis oynamak bir suç değil kabahattir ve kabahatin bu kadar ağır idari cezası olamaz adam kumar oynuyo 250 tl ödüyo bahisten en düşük 8546 tl buradan mantık yürütün kumar her oynadığında 250 diyor ama sabit ihtimalli oyun için demiyor ve Şunuda açık söyliyim 2 inçi ceza gelenlere kesinlikle inanmıyorum bence ceza aldıktan sonra oynadılarki 2 nci cezayı aldılar

     9. İbrahim bey 2. Hatta 3. cezayı alanlar, cezadan sonra devam ediyor, bakmayın siz cezadan sonra oynamadım dediklerine. Gözümün önünde söyledi polis memuru size yüksek ceza kesilmesinin sebebi daha önce 2kez ceza alıp devam etmeniz diye. İnsanlar kolayca bıralanilseydi bu alışkanlığı zaten ceza almadan bırakırlardı. Çok az cezadan bırakır, örneğin bne bile cezadan sonra yine oynadım ama artık sadece kredikartı ile yatırım yaparım ve eskisi kadar sık oynamam, hiç oynamam diyemiyorum.

     10. Benimde bugün cezam tebliğ edildi 7100 lira.ama arkadaşlar şunu kesin öğrendim ki bahis kesintisiz fiil değil.hakime başkomisere ve avukatlara da sordum.her yakalanan kişi için ayrı dosyalardan ceza yiyebiliriz bilginiz olsun.birden fazla yiyeceğimiz cezalarda takdir itiraz edeceğimiz sulh ceza hakimine kalmış.bahis kesintisiz fiil değildir diyenlere inanmayın burdan söylüyorum herkese

  1. Lütfü bey bende ceza aldıktan sonra sormadığım hiç kimse kalmadı polis memuru avukatlar vs vs başka şehirlerden gelebilir ancak onlar dosyanızı gözünden kaçtığında istisna bir durum ama görürler dedi hadi geldi diyelim gözden kaçtı geldi sulh ceza mahkemesinden kalkmış örneği de gördüm banada ceza 9000 kesildi 6750 ödedim ve oynanmadığı taktirde ben ceza gelmeyeceğine Emin’im ama size geliyormuş size ne kadar ceza gelirse ödeyin madem burada insanlara yalan konuşuyormuş gibi muamele yapmayın siz ne kadar sorduysanız emin olun herkeste ceza aldıktan sonra sormuştur burada birtek kesintisiz fiil değil diyen sizsiniz kabahatler kanununda içtima okuyun ondan sonra buraya yazın ve doğru bilgilendirme yapın insanlara

   1. Okudum ictimai kurallarda öyle birşey yok. kesintisiz fiiller cezanın gelmesiyle sekteye uğrar eylem sürekliliğini yitirir.silah taşıma birine rehin alma vs.. bunu sorduğum kişilere istinaden söylemiyorum .kendimde kanunları yönetmenlikleri okudum.ama malesef kesintisiz değildir.inşaşlah bundan sonra gelmez ceza yoksa işimiz zor.

    1. Güzel kardeşim yazdıklarımı okudun mu onlar seni oynama birdaha diye öyle diyorlardır her havaleye okadar ceza ödersen onun altından kim kalkar ?

     1. Birden fazla gelme olayı düşük ihtimaller arkadaşım.ben sadece yasayı söylüyorum yoksa banada mantıklo gelmiyor.baş komiserle açık açık konuştum kendi arkadaşına 4.cezayı kestiğini söyledi ne kadarı doğru bilmiyorum.

  2. Böyle birşey mantığa bile aykırı emin ol 20 kişiye en az yapmışsındır havale en düşük rakam 8546*20 tahminen 170-180 milyar arası yapıyor bahis oynayan bir insana bukadar ceza verilemez kumar oynayana bile 250 tl veriliyor ozaman itiraz eder herkes ben bahis oynamadım kumar oynadım der 250 *20 olur bunlar sadece örneklendirme bu şekilde bir insana bahis oynadı diye ceza verilemez birlere hukuka aykırı ben ceza yiyecem 2017 yılında yaptım havale yüzünden 2019 yılı Mart ayında sonra diyecek kardeşim sen oynamıyosun. Tamam ama sen 2017 yılında birine daha havale yapmışsın alsana 10000 tl daha 1 ay sonra 2018 de birdaha birdaha birdaha bu mantıksana ne kadar aklına yatıyorsa onlarada yatsın ozaman insanlar bu kadar ceza nın alından kalkamaz intihar eder intihar adam kabahatler kanununda en ağır ceza bu zaten kim ne derse desin oynadığın tarihe kadar tüm havaleler tek sayılır ceza geldikten sonra oynamadığın süre ceza gelmez ..

   1. Evet doğru her havaleden gelmz onda hem fikiriz ama farklı kişi hesaplarına gönderilenler sıkıntı.örneğin ali aracılıla suçlanıyor bizde para yolladık cezamızı yedik ödedik ama o tarihlerde veliyede yolladı k oda sonradan yakalandı aracılıktan ne olacak o zman ayrı ayrı dosyalar.

    1. Bakacaklar kabahatler kanununda senin TC numarandan illaki daha önce bu adam bu kabahatten zaten daha önce cezası kesilmiş mülki amir tarafından diyecek oradaki artık valimi kaymakam mı mülki amir kimse sunacak ona göre zaten yapacaklardır emin ol senin aldığın daha önceki ceza illaki biryerde gözüküyordur bende çok avukata sordum danıştım polislere de kezza oynamadan sürekli geriye dönük ceza mı kesilir insana

     1. Zafer bey bende birçok kişiye sordum isterse 100 kişi farklı isimlere havale yapın ceza yedikten sonra oynamadiğın sürece ceza gelmez zaten bahis firmaları sürekli hesap numarası değişiyor bu oyunu oynayan en az 50 farklı işime havale yapmış okadar insanlar burda ve farklı sitede yorum yapıyor bir kişide çıkıp demedi cezadan sonra geriye dönük 2.çi bir ceza geldi diye bende ifade verirken banada polis memuru dedi sana geriye dönük yine takibe düşerse yine ceza gelir dedi ama hiçte inandırıcı gelmedi

     2. Haluk bey onlar sadece tekrar oynamayın diye dedikleri kelimeler adliyeden katiplere tutun polis memurundan tutun avukatlara kadar sormadığım kimse kalmadı hepsinin dediği istediğin kadar havale yap ceza alasıya kadar tek sayılır ceza aldıktan sonra oynamaya devam edip havale ettikten sonra oynadığın anlaşılırsa daha ağır idari para cezası alırsın dediler

 2. SAMET BEY BU CEZAYI AMASYA CUMHURİYET BASSAVCILIĞI KESMİS KAYMAKAM ONAYLAMIŞ KAYMAKAMIN YANINA GİTSEM KONUSSAM BU CEZAYI IPTAL ETTİREBİLME SANSIM VARMI? BİRDE BEN 2018 DE İSTANBUL DA CALISIYORDUM SİMDİ İSE MEMLEKETİM SAMSUN DAYIM NASIL OLUYORDA AMASYA CUMHURİYET BASSAVCILIĞI BU CEZAYI ORDAN KESEBILIYOR BU NASIL BİR DÜNYA

  1. Mustafa bey ,
   nerede ikamet ettiğinizin önemi yok. bu operasyonlar elirli merkezlerden yapıldı, amasya, tekirdağ ,mersin ,istnabul vs. benim bildiklerim. sourşturmayı yapan savcılıklar dosyaları her kişinin bulunduğu il/ilçedeki savcılığa gönderdiler. o yüzden alınan cezalara ilişkin ipuçları yaklaşık 1 yıl öncesinde yapılan havaleler sonucu. banada 24 mayısta tebliğ edildi ,gösterilen belgede haziran 2018 te yaptığım havale var. yani 1 yılı aşkın sürecin sonucu bunlar.tebligatı almaya gittiğimde 7-8 kişi daha vardı benim haricimde, bize alt sınırdan 9000 tl de kesmişler cezayı (5000 tl aldım diyeneri anlamadım çünkü alt sınır 9000tl,onunda 3/4 ünün ödüyorsun 6750tl) ancak bir kişi vardıki 20.000 kesmişler ,bununda sebebi sizin 3.kez ceza alışınız dedi polis memuru.ben itirazla falan uğraşmayı düşünmüyorum faizi ilede olsa ödemeyi düşünüyorum 1,2 ay içerisinde çünkü haklı bir tarafımız yokki neyi ileri sürerek itiraz edeceğiz, havaleleri ne için yaptığımız belli, gönderdiğmiz hesapların sahiplerinin suç işlediği ortaya çıkmış , o adamalr hapis ve paara czası almış, ne diye savunabilirizki kendimizi?

   1. Sanırım o ceza aldıktan sonra tekrar oynamış tekrar yakalanmış ve daha sonra oynayıp tekrar yakalanmıştır aksi takdirde ceza aldıktan sonra oynamadıysa ceza gelmez banada aralık2017 dek havale yüzünden Mart 2019 yılında geldi 9000 dediğiniz gibi 6750 tl ödedim.

   2. Ben ceza aldıktan sonra hiç oynamadım bu benim için aslında iyi bir nebze kurtuldum şuan 1 bankadan sadece maaş kartım ve kredi kartım var başka hiçbir banka kartım yok ve oynamıyorum sizde oynamayın kurtulun bu illetten

     1. Vergi dairesine ödüyorsunuz polis memuru 15 gün içinde öderseniz %25 indirim olur dedi 6750 olarak ödedim bir fotokopi kendime aldım orjinalini teslim ettim vergi borcunda gözükmez ödendiği için ödemezseniz vergi borcunda çıkar ödeyin eğer ceza yediyseniz ve ceza gelmesini istemiyorsanız birdaha asla bulaşmayın

     2. İndirim olayı 15 gün ibareli değil, tebligatta, kanuni yola başvurulmadan öderseniz 3/4,ü diyor, yani uuzn süre ödemeyip icra yoluyla tahsil edilirse tamamı ödenir, anlamını çıkardım ben.

     3. Evet şimdi kağıdı okudum tebligatı bende öyle anladım bana neden öyle dedi anlamadım ben yinede 4 gün sonra ödedim şuan çok rahatım Levent bey ceza sayesıne belkide oynamayı bıraktım ve oynamıyorum vesile oldu benim için kafam da rahat oynamayı bırakın arkadaşlar oynayanlar var ise ceza gelmemesi için tekrar tabiki

 3. ARKADASLAR BEN DE BU CEZAYI YEDİM 8.546 TL JANDARMAYA TEBLİGATI IMZALAMAYA GİTTİM VE ORADA JANDARMAYA SORDUM 2. BİR CEZA GELİRMİ DİYE EVET GELEBİLİR DEDİ BU 2018 İN CEZASI DEDİ BEN 2019 UN MAYIS AYINDA OYNADIM EN SON. VE KARDESİME DE 2. CEZA GELDİ O İLK CEZAYI ÖDEDİ 3. 750 SIMDIKI CEZASI DA BENIMKIYLE AYNI 8.546 TL. BEN İTİRAZ EDECEM. BU PARAYI ÖDEYECEK DURUMUM YOK ZATEN BANKALARA KREDİ BORCUM VAR. HİC OLMAZSA BU CEZAYI DÜSÜRMEYE VE BİR DAHA CEZA GELMEMESİ İCİN NE GEREKIYORSA SOYLEYECEGİM. BAKTIM HİCBİR DEĞİSİKLİK OLMUYOR. KENDİMİ ASACAĞIM BASKA CAREM YOK BAYRAM ÖNCESİ HAYAT BANA HARAM OLDU GECELERİ UYUYAMAZ OLDUM UYKUSUZ Uykusuz İŞE GİDİP GELİYORUM NE TADIM NE TUZUM KALDI YEMİNLE ARTIK HERSEYDEN BIKTIM. ÖLÜM BENİM İCİN TEK CARE OLDU ARTIK. BİR KAĞIDA DA DEVLETİMİZİ YÖNETEN VEYA YÖNETBİLDİĞİNİ SANAN KİŞİLERİN HALKINI HİC DÜSÜNMEDEN YAPTIĞI YAPTIRDIĞI BU ADALETSİZLİKLERE ARTIK DAYANAMIYORUM. HALKI ZATEN MUTSUZ İSSİZ GÜCSÜZ HALKIN REFAHI İCİN UGRASMAYIP BİRDE ÜSTÜNE HALKINA DÜNYAYI HARAM EDEN BU ZİHNİYET BENİM ÖLÜMÜMDEN SORUMLUDUR. 8.546 TL ONLAR İCİN CEREZ PARASI BİZİM İCİN BU KESİLEN CEZA ÖLÜMÜN PARASI GELSİNLER ÖBÜR DÜNYADA ALSINLAR PARAYI. Bunları yazıp asacam kendimi artık cıkar yolum yok.

  1. Kardeşin ceza geldikten sonra oynamaya devam etmişse 2.çi ceza gelir yok devam etmemisse gitsin itiraz etsin öyle dünya yok her havaleye ceza gelirse insanlar altan kalkamaz.sende kardeş paran varsa git peşin öde indirimden faydalan ve daha sonra itiraz et yoksa faiz işler bende 5bin yedim 3750tl ödedim ve itiraz etim

   1. Kardes ödeyecek durumum olsa ödeyeyim ama yok iste ödeyecek durumum kredi taksitlerini zor ödüyorum. Zaten bu illete de kredilerimi kapatmak İcin bulastım nereden bulastım. Zamanında bir arkadasa yardımcı olalım dedik kefil oldum nerden oldum. Hayatım alt üst oldu. Kardesimede sordum abi o cezadan sonra daha da oynamadım dedi. Ben mahkemeye itiraz ettikten sonra bir değiklik yaparsa hakim ödemeye caslısacağım baktım ki yok degisiklik olmuyor. Hayatıma son verip dünyamı degistirecem bu dünyada bu ülkede adalet yookkkk

    1. Ben adliyede çalışan birine ve bir kaç avukata sorduğumda tek ceza gelebileceği aksi takdirde 2 ceza daha önce ceza aldığın tarihten önceki tarih ise oradaki memurun gözünden kaçabileceğini söylediler çünkü daha önce ceza alıp almadığın görülüyormuş kardeşin bence 2 ceza itiraz etsin aynı zamanda memur beye de sormuştum oda tekrar ceza geldikten sonra tekrar oynama ceza gelmemesi için demişti

  2. mert beyin dediği gibi ceza geldikten sonra kardeşin oynamış ve tespit edilmiş ise ikinci ceza gelir aksi takdirde ceza gelesiye kadar ne kadar havale yaparsan yap fiil tek sayılır

 4. Arkadaşlar tüm yorumları okudum. Lakin şu sorunun cevabını bulamadım. Cezaya itiraz eden var mı? Var ise sonucu ne oldu ? Nasıl bir yol izledi? bizimle paylaşıp yardımcı olursa seviniriz.

  1. Kardeş banada 5bin ceza geldi 15gün içerisinde ödedim 3750tl ve bu süreçte itirazda etim eğer ceza iptal olursa paramı geri alaçam yok iptal olmasa zaten ödemişim size önereceğim yol ceza gelirse gidin peşin ödeyin ve sonra itiraz hakınızı kulanın.bide ceza gelene kadar oynamış olduğunuz hepsi tek suç sayılır eğer cezadan sonra oynamaya devam ederseniz tespit edilirse 2.çi bir ceza gelir bu yasada açık var bide tanıdık bir hakime sordum

    1. Evet hukukçu arkadaşlar söyledi dediki bir adamı 1 seferde bıçaklasan 10 seferde bıçaklasan adam öldükten sonra bir sefer ceza alırsın ve cezanı çektikten sonra tekrar adam öldürürsen iki katı yada daha fazla ceza alırsın.Bahiste öyle birşey zaten oynayan insan bir sefer oynamıyor

  2. Merhaba benim aldığım ceza mart ayı idi 9000 aldım 4/3 ünü 6750 tl olarak ödedim ve kesinlikle oynamayı bıraktım baya bir zamandan beri şuan sadece bir bankada hesabım var oda maaş hesabım kesinlikle bankalardan bloke tarzı bir işelmde uygulanmadı şahsıma ceza geldiği gün polis memuru ne ifademi aldı nede herhangi bir durum cezayı şahsıma tebliğ etti 15 günde ödersen şu şekilde olur dedi ve 4 gün sonra vergi dairesine ödedim bir adet de fotokopisini aldım bunu sakla kaybetme dedi ben çok fazla avukat ile görüştüm adliyede çalışanlar ile görüştüm polis memurları ile görüştüm görüşmediğim hiç kimse kalmadı hayatımda ilk defa bir polis memuru ile muattap oldum çok pişmanmıyım evet ama olan oldu yapacak birşeyim varmı evet bu olaydan sonra asla hiçbir şekilde şans oyunları oynamayacağıma yemin ettim 2’inci cezamı gelecek sorusuna gelince bazıları yazmış gelir bana geldi şöyle böyle kendi nacizane fikrim şahsım adına konuşuyorum bana kızabilirsin veya haklı görebilirsiniz oda sizlerin fikri ben ceza aldıktan sonra oynamayanlara kesinlikle ceza geldiğini düşünmüyorum ceza gelenler kesinlikle oynamıştır diye düşünüyorum dediğim gibi sormadığım hiç kimse kalmadı bu konu hakkında ceza geldi diyelim hadi geldi kesinlikle oradaki memurun gözünden kaçmıştır bu ödediğimiz cezalar illaki bir sistemde gözüküyordur e devletten hergün vergi borcu varmı dava dosyası varmı diye bakmaktan yoruldum dediğim gibi hayatımda 1 defa polis memuru ile muattap oldum oda bu olay yüzünden ceza geldiği için son olarak da diyeceğim şu arkadaşlar kesinlikle ceza aldıktan sonra oynamayın tekrar ceza gelmemesi için öyle bir hata olup oynamadığınız halde ceza gelirse ödediğiniz ceza belgesi ile sulh ceza mahkemesine itiraz da bulunun cezanın silinecektir sağlam kaynaklardan aldım bu cevabı bahis oynamanın cezası bu kadar ağır olamaz olmamalı herkes hata yapar 1 ceza çekersin tekrarlanmaması için 2 ciyi çekmek için tekrar o hataya düşersin teşekkür ederim iyi geceler (not:2 ceza alanlar emin olun cezadan sonra tekrar oynamıştır kendi şahsi fikrim)

   1. Bu miktarları neye kesiyorlarmış Sana 10000 bana 5000 ? Yarın kalkıp bana sana daha önce 5000 kestik bu ceza 10000 başka deme hakları var mı polis memuru öyle dedi en yüksek cezayı ödemen gerekiyor diye

    1. Zaten 34000 tl kadar kesebilir mülki amir tarafından o miktar belirleniyor o yüzden daha fazla kesmesi için bir cezanı ödedin tekrar oynadın tespit edildi diyelim mülki amir derki bu sefer bu akıllanmıyor buna bu sefer 10000 değilde 30000 vereyim örnek olarak söylüyorum o yüzden benim dediğim gibi cezadan sonra oynamayın cezada almayın

    1. Vermeyebiliyormuş diye duydum ama kesilmiş sonuçta sana tebliğ de edilmiş geç kalınmış bir durum sanırım banada aynısı oldu direk ceza tebliğ edildi 4 gün sonra da ödedim

     1. Evet 2 defa ceza yedi. İlk yedigi cezayı ödedi fakat mahkemesi sürüyor tanık olarak ifadesi alınacakmış. Sonra bu cezayı ödedikten sonra yıne bahis oynamıs simdide 2 cezası geldi 8.546 tl

     2. Mustafa bey ikinci ceza yazılış tarihi ceza yedikten sonra ki halaveye mi bakılmış yoksa ceza gelmiş sonra ki havalelere mi bakılmış ?

    1. Muhtemelen ceza yedikten sonra tekrar oynandı ve 2 ceza geldi aksi takdir de 1 ceza geldikten sonra oynanmadığını zaman ceza gelse dahi sulh ceza mahkemesine gidildiğinde iptal ediliyor ayrıca birinci ceza geldikten sonra tebliğ yapılmadı mı şahsına tekrar oynanmaması için yapılsaydı senin için iyi olurdu ama 2 ceza yemişsin yani devam etmişsin oynamaya

     1. Sanırım bu arkadaş 2 kez bahis oynadığını söylüyor hala ceza gelmemiş arkadaşa.kabahatler kanunu kesinlikle sicile işlenmez isterse 20 sefer ceza gelsin bide 2kez oynadıysanız para yatırdığınız şahıs takibe düşerse ceza gelir yoksa rahat olun

    2. yukarıdaki yazıda sanırım sizin yazınız sin orada ceza geldikten sonra oynanmadan ceza geldi yazmışsın şimdide ceza geldikten sonra tekrar bahis yapmış öyle ceza gelmiş diyorsunuz ve tanık olarak mahkeme çıkacak diyorsunuz 1 cisi burada oynamadan üst üste 2 kez ceza yedi demeniz yanlış insanları yanlış bilgilendiriyorsunuz insanlar da zannediyor ben birinci cezayı yedim ödedim tekrar oynamadan geriye dönük 2 kez ceza gelirmi diye düşünüyorlar kimseyi yanlış bilgilendirmeyelim arkadaşlar

     2’ci olarak tanık olarak mahkemeye cıkacak demeniz sanırım oynayıcı değil başka birşey olarak mı gözüküyor acaba bende ceza yedim ödedim sadece polis memuru ceza tebliği yaptı imza attırdı gitti ve 4 gün sonra cezamı ödedim o kağıtta da oynadığı tespit edilen yazıyordu ne ifadem alındı nede herhangi birşey bloke tarzı dahi olmadı sizin ilkönce tam olarak ne olduğunu söyleyinki buradaki insanlar bildiği kadarı ile size yardımcı olmaya çalışsınlar bence mustafa bey.

     1. ben gayet iyi okudum yukarıda mustafa isimli kişi sen değilmisin kardeşin ile sana ceza geliyor sonrada kardeşine ikinci kez ceza gelmiş o senin yazın mı değil mi ?

     2. Kardes ben kardesıme sorduğum da ceza yedıkten sonra tekrar oynadınmı diye sorduğum da yok oynamadım dedı gecen gün tekrar sorduğumda evet oynadım dedi baskılarıma dayanamayıp o ne dedıyse bende onu yazdım. Ama senın dedıgin gibi kımseyi kandirma korkutma pesinde degilim.

     3. Aykut itiraz dilekcesini nasıl ve kim yazıyor itiraz dilekcesi İcin ücret veriyormuyuz biraz bahsedermisin

    3. Kardeşim yanlış anlama amacımız sadece yardım etmek hepimiz aynı sıkıntılardayız o yüzden sen öyle yazınca sonrada diğer türlü yazınca insan ister istemez o şekilde diğer arkadaşların düşünmesi normal kardeşin muhtemelen korkudan diyememiştir oda 2 ci cezayı ödesin bence daha oynamasın kurtulsun bu illetten

     1. İlk cezayı yemis ödemis halen birdaha oynama ya devam ediyor gerizekalı en az 5.000 TL maaş alıyor halen illegal islerden medet umuyor ya ben kendimden gectim onu düsünür oldum yeminle kendisi astsubay mesleğinden ihrac olur diye korkuyorum

    4. Kardeşim bana tek ceza geldi ondan sonrada zaten hiç oynamadım bir kişiyi duydum kendisine 2 ceza gelip sulh ceza mahkemesine başvuruda bulunmuş silinmiş oda oradaki personelin gözünden kaçmış öyle ikinci ceza gelmiş birinci cezadan sonra oynamamış hiç benimde tanıdıklarım var adliyede felan onlara sormuştum geriye dönük 2 kez ceza gelemez 1 inci cezayı ödediysen dediler

     1. İtiraz dilekçesini nasıl yazarız ücret alınıyor mu itiraz dilekcesini yazarken biraz anlat

 5. Bu borcu ödeyemezsek ne kadar sürede icralık olunuyor ve kamu çalışanını ne derece de etkiliyor. iyi akş
  :(((

  1. merhaba arkadaşlar iş bu yaptırım için Sulh Ceza Hakimliğine itiraz için başvuran var mı?
   benim anlamadığım bu bahis sitesinin yasa dışı olduğunu bilmediğim halde küçük bir meblağ yatırarak, hiç bir kazanç elde etmeden site kapanmıştı. sadece tek seferliğine bir havale var. bana gelen bir havale yok. bunu Sulh Cezada dile getirip kanıtlasak bu kararın bir iptali olamaz mı ?
   hepinize teşekkür ediyorum. hem paramı alıp mağdur ediyorlar üstüne birde ceza nasıl bir iştir anlayamamıyorum. birde cezayı 3/4 oranında ödeyip genede Sulh Cezaya başvurabilir miyiz ? hayırlı geceler uyuyamıyorum. kafayı yiyecem.

  2. 15 gün içinde sulh ceza hakimine itiraz hakkın var eğer bu sürede itiraz etmezsen cezayı kabul etmiş olursun ve ödemek zorunda kalırsın. Ceza geldikten 1 ay sonra vergi müdürlüğüne gider ödemediysen eğer sonra onlar işleme başlar üzerine kayıtlı ev arsa gibi mülklerden parayı almaya çalışır eşya haczedilemez eğer ödeme imkanım yok bı anda dersen 1 sene içinde 4 eşit parçaya bölünerek ödeme imkanı sağlıyorlar.
   Kamu çalışanına bı etkisi yok sorun olmaz. Kabahat olarak adlandırılan çevreyi kirletme şarhoşluk gürültü kimliği bildirmeme silah taşıma Tütün mamüllerinin kullanılması bunların hepsi kabahat tır şimdi bunlardan birini yapınca senin kamu işine engel olurmu?
   Aynı şey hepsi kabahat bahis oynamak ta kabahat kapalı alanda sigara içmekte onun için işinize engel olmaz iyi akşamlar

 6. Merhaba bana da ceza geldi sonunda. ne diyeceğimi bilemiyorm ama yapılandırma işlemi yapıyorlar mı. cvp için şimdiden teşekkür ederim (kamu çalışanları için sorun yaratır mı )

 7. Merhaba bir sorum olacaktı yardımcı olur musunuz? Bahis cezası, güvenlik soruşturmasına etki eder mi? Çarsı ve mahalle bekciligine adayım ancak bahis yuzunden 5000 tl ceza yedim. Bu durumun güvenlik soruşturmasına yönelik bir etkisi olur mu ilerde acaba?

  1. Bugün bana gelen cezayı ödedim ve bir kopyasını karakola götürdüm ve orada ki polis memuru tekrar ceza gelebileceğini söyledi böyle birşey olursa nasıl çıkarız işin içinden ? 50 -100 kere oynayan insanlar var

   1. Bugünün bahtsız kişilerinden biri de benim sanırım.10.000₺ geldi bana da ama kanunda saçmalıklar var bence ilk önce Siber Suçların arayıp uyarması gerekmiyor mu.Tebliğgatta nereye ödeneceği de yazmıyor nereye ödedin acaba yardımcı olursan seviniriz başa geldi bi kere borç harç bulup ödeyecez mecbur bunu yoksa vergi dairesine intikal ederse icra rehin uğraş dur.Listede tam 50 kişi vardı 500.000₺ para yapar.

   2. Cenk bey banada 2017 yılında yapılan havale yüzünden 2019 Mart ayında ceza geldi Ne ifadem alındı nede başka birşey polis memuru geldi bana tebliğ etti cezayı ve 15 günde öderseniz 4/3 ünü alırlar dedi sizce bahis oynayan için çok ağır bir ceza değilmi neden veriyorlar yüksek tekrar aynı hata yapılmasın oynamasınlar diye bu arada bahis kesintisiz bir fiildir ceza gelesiye kadar yaptığın tüm havaleler tek sayılır ve ceza kesilir ancak tekrar ceza kesildikten sonra oynamaya devam edilirse mülki amir tarafından en ağır ceza verilir

    1. Aykut bey bende biliyorum kesintisiz bir fiil olduğunu memura da söyledim ama öyle bir konuşuyorlar ki insanla kabahat yazdığına bakma hepsi ayrı diyor havale işi değil ki bu bir kere kabahat işin ceza ödediysen bunun hepsini kapsaması gerekiyor ama adamlar kendilerine göre kanun çıkarmış gibi konuşuyorlar

     1. Bana diyor ki yeni bir liste geldi elimize umarım orada adın yoktur yoksa onu da ödeyeceksin diyor böyle bir saçmalık olabilir mi 100 kere oynayan adamlar var bu işin içinden kimse çıkamaz

     2. Şimdi bize ikinci bir ceza gelirse eğer ne yapmamız gerekiyor bana şuan 5000 geldi ödedim yarın öbürgün 10000 gelirse bu daha Yüksek o ödediğin sayılmaz diyebilirler mi ?

     3. Aşağıda Recep beyin yazdıklarını oku isterseniz çok mantıklı ve doğru şeyler yazmış

     4. İkinci ceza daha yüksek bir meblağ olursa ilk cezayı ödediğimiz taktirde nasıl bir yaptırım olur çünkü memur bana ikinci ceza Yüksek olursa onu da ödeyeceksin diyor ben onu nereden bilecem dediğimde ise o zaman risk alıp bekliceksin diyor bana

     5. Kardeşim bak kabahatler kanununda içtima kısmını okurmusun o resmi gazetede yazan ondan sonra yaz bize burdan

     6. Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.

     7. Yani ne diyor ceza alana kadar yaptığın işlemler tek sayılır ancak ceza yazıldıktan sonra devam edersen aynı kabahatten tekrar ceza alırsın diyor

     8. Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Bu kısım diğer kabahatler için mi geçerli onu soruyorum ?

     9. Valla teknik olarak aynı kabahatin bürden fazla işlenmesi ayrı ceza gerektiriyor .kimisi kesintisiz fiil demiş ama baktığımızda kesintisiz fiiler örnek olarak ruhsatsuz silah taşıma ,kişinin hürriyetini kısıtlama vb durumlar örnek gösterilmiş.anladığım kadarıyla bahis oynamak kesintisiz fiil değildir.umarum şansumız yaver giderde birden fazla ceza durumu olmaz.

     10. Yok mu şu konuyu kesin bilen bir kişi dediğin gibi bazı avukatlar kesintisiz değil diyor ne biçim bir iş bu

     11. Kabahatler kanununda kumar oynamak 250 civarı küçük miktar ve her yakalandığında ayrı ayrı cezası var evet bahis oynamanın neden cezası 8400-34000 bin arası sence bu ceza bu kabahate göre çok ağır değilmi ozaman sürekli yakalanan ben bahis değil kumar oynadım der 250 tl alır köşeye geçer ama Bahis cezasını üst birim gösterip mülki amir tarafından ceza kesiliyor ki tekrar oynamasın diye birde işin bu boyutu var

     1. Ne alakası var onunla 2 ceza geldiğinde sulh ceza mahkemesine ceza geldiğinde iptal ediliyormuş çok karamsar olma bende öyleydim sonradan düzeliyor madem karamsar olacaksın avukatlara danış

     2. Danıştım zaten adam kesintisiz fiil değil diyor o yüzden başına 2. Kez gelen var mı diye soruyorum burda var mı örneği ikinci kez ceza alıp iptal ettiren ?

     3. Bende çok avukata sordum kimisi kesintisiz fiil diyor kimisine benim branşım değil diyor 1 avukata sorma 1 den fazlasına zor ozaman belki adamım branşı değil

     4. Çok saçma bir iş normal zaten hepsini kapsaması gerekiyor cezadan önce bu adamlar hukuk tanımıyorlar sorun orda

   3. Ceza yiyenlerden biriyle iletişime geçmek istiyorum. Sakıncası yoksa telefon numaranızı verirmisiniz veya bende verebilirim.

 8. Bilmiyorum polis öyle söyleyince Bi korku aldı net Bi bilgiye de sahip degilim yani ask. Personelin işime Bi etkisi okucak mı tekrar borç gelecek mi hiç bir fikrim veya bilgim yok uykularım kaçtı bu illet yüzünden inaşşllah tekrar Bi ceza gelmez işime Bi engel olurmu sonuçta borcumu ödeyip kapatıcam yani dahada oynamam zaten ama polisin dedigi kafamı karıştırdı sinirlerim alt üst

  1. Kardeşim sıkma canını eğer olurda tekrar ceza gelirse sulh ceza mahkemesi ne gider ceza geldiğini ve ödediğini ispat edersen sulh ceza hakimligi iptal eder aynı kabahatten geriye dönük ikinci bı ceza VERİLEMEZ. Ancak yapmış olduğun havaleler yüzünden polis Bilgine başvurmak isteyebilir.
   Adı kabahat olan eylem suç teşkil etmez işinede engel olmaz adına açılan dosya varsa bile siciline işlenmez

   1. Polis memuru bana adının kabahat olduğuna bakma o değişti ayrı ayrı suç olarak gelir diyor böyle bişey olabilir mi ??

    1. Oynayan kişi için kabahat teşkil eder ve idari para cezası kesilirken kabahat olarak kesilir.
     Yanlız oynatan para transferi için hesap kullanımı yapan yer imkan sağlayan bunlar suç olarak kabul edilir ve hapis cezası vardır.

 9. Kolay gelsin bankada aynen böyle Bi ceza geldi 8500 TL nüpüm tebliğ edildi polise sordum tekrar gelirmi diye sonuca farklı sitelerde 3 4 yıldır oynadım dedim her havale için ayrı ceza gelir diyor simdi örnek 4 yıldır oynuyorum 50 site desek en az 10 hesaba havale yapsak 500 yapar 500 *8000=400.000 para yapar bu kadar kolay mı insanlarsa para alınması
  Yoksa tebliğ tarihinden itibaren oynananmassa ceza gelirmi nasıl okucak Bi bilgi verin iyi akşamlar

  1. Benide 2 gün önce siber suçlardan ifademi almak için aradılar biri tarafında para havalesi olmuş diye bende ozaman canlı bahis oynuyordum ama bilmiyordum dedim bakalım ne ceza gelecek artı söyledikleriniz mantıklı her havaleye para keserse miilet intihara kalkar ve kimse ödeyemez zaten bunlarınoynayanlar orta sınıf insanlar ekstra kazanç olsun diye yoksa zenginin ne işi var inş ekstra ceza gelmiyordur tamda olayı bilgilendirebilen insan yok biri net bilgi sahibi olup yardımcı olursa çok iyi olur…

  2. Yiğit bey o polis denen zat ne yarragimi biliyoda her havale ye ayrı ceza gelir diye net bı söylemde bulunuyor . Kabahatler kanununu bi defa açıp okumuşmu ??
   Sana ceza verilmesi için yaptığın havaleler bakıyorlar degilmi ve ceza gelirken ne yazıyor SPOR MUSABAKALARİNA SABİT İHTİMALLİ MÜŞTEREK BAHİS VE ŞANS OYUNU OYNAMA diye ceza tebliğ ediliyor.
   Bahis yüzünden ceza geliyor ve ceza aldığın güne kadar bütün yaptığınız bahisler havaleler tek suç teşkil eder buda ceza verilirken suç diye verilmez kabahat diye verilir.
   8500 lira ceza almışsınız bı kabahat için o bile çoktur önemli olan bu cezayı kesip sizi illegal bahisten uzak tutmak içindir
   İsterse 1 havale yapın isterse 1000000 tek suç sayılır.
   Kesintisiz Fiille ( sürekli bı eylem ) işlenebilen kabahatlerde bu nedenle idari yaptırım cezası ( para cezası ) verilinceye kadar tek suç sayılır.
   Ben demiyorum kabahatler kanununda ictima kurallarında yazıyor yani yapmış olduğunuz bütün bahisler ceza gelen tarihe kadar tek bahis kabul edilir.

 10. Öncelikle merhaba
  Bugün bahis oynadığım.icin tarafıma 9.000,00 tl idari para cezasi geldi. 15 günlük süre içerisinde de ödemem gerekiyormuş. Acaba bu cezayı ödememek için dilekçe versem faydası olurmu? Nasıl bir yol izlemeliyim? Yoksa paşa paşa odeyecekmiyim? Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

  1. Mrb benide bugün polis merkezi aradı bir cezanız var dedi bundan 2 ay önce ifademi almıştılar bende kesinlikle oynamadığımı söyledim sadece internetten bitcoin alıp satım dedim.acaba cezaya itiraz edersem değişir mi birşey

  2. Kardeş banada 5000tl ceza geldi bende itiraz etmeyi düşündüm fakat itiraz edersem ve ceza onaylanırsa bide karşı tarafın avukat masrafı bindiriyorlarmış onun için bence itiraz boş iş ben bugün gidip 3750tl ödeyecek acaba geçmişe dönük başka bir havale çıkarsa yinemi ceza gelir ben en az 100sefer havale yaptım herbirine ceza ayrı ayrı gelirse ayvayı yedik

 11. Merhaba benimde banka hesaplarım bilgim dısında internetten tanıstıgım bir adam yüzğnden kara para aklama işinde kullanıldı hesaplarımda bloke var sahte havaleden gelmiş bloke yaklasık 30 40 bin tl havale almıs toplamda 4 banka hesapım nr yapmam lazım lütfen yardımcı olun

 12. Samet bey mrb yasa dısı bahis yuzunden polis merkezine cagrıldım tarafa ı ceza kesıldı ve mulkı amır onayı na kaldı sorum su ifademde oynamadım demedım 2014 yılı kaynaklı o surecte illagal oldugunu bilmiyordum dedım kendimde askeri personelim tebligat iş yerınemı Veya banamı yapılır iş yerıne yapılırsa memur hakkında ne gibi işlem yapılır ve yedıgım ceza tarıhınr kadar olan konularımı kapsar oynamaya devam edılmez ise farklı zamanlarda cezalar gelebirimi tskker

  1. ümit bey 2014 demişsiniz ancak zaman aşımı süresi 3 yıldır otomatikmen zaman aşımına uğramış bende banka blokesi açıldıktan bir sene sonra bu günlerde masak ropuru nedeniyle ifadem alındı
   artık her havalemiz kalp atışlarımın artmasına neden olacak:)

 13. Samet bey merhaba bende 28.03.2019 tarihinde bir polis memuru tarafından bana idari para cezası geldi 9000 tl 15 gün 4 gün sonra ben bu parayı 6.750 tl olarak ödedim ancak benim anlayamadığım ve bazı arkadaşların da belirttiği gibi sorum şu 2017 yılında yapılan havale yüzünden 2019 Mart ayında ceza alınıyor ve o ceza alındığı tarihten itibaren oynamaya devam edilir ise 2 kez ceza alınır diye duydum bu konuda Bilgi verirseniz sevinirim

  1. Samet bey merhabalar .

   Benim sorum şu. Yasadışı bahis oynamaktan karakola çağrıldım ve oynadığım için 5000 tl ceza kestiler . İfademide polis memuru o şekilde aldı . Aradan 6 geçtikten sonra e devlete işlendi . 5326 sayılı kanabahatler konuna göre 5000 tl yazıyor . Şimdi birçok kişi banka hesaplarına bloke konmuş demiş. Bende böyle bir durum yok. Bundan sonra konma olasılığı okur mu ki sizce ?

   1. Cezayı ödediysen eğer banka hesabın blokelenmez merak etme ve ceza yedikten sonra bidaha oynama tekrar ceza gelmemesi için iyi akşamlar

     1. Bahis kesintisiz bir fiildir. Kabahat olarak geçen bir fiil için en az 5000 bin lira idari para cezası veriliyor bı kabahat için çok degilmi sizcede devlet ne yapıyo vazgeçirmek için yüksek ceza kesiyoki bı daha yeltenmesin oynamasinlar diye şimdi her havale için sonra para çekimleri içinde her işleme ayrı ayrı para cezası verilse emin olun milyonu geçer yüzlerce havale işlemi yapan insanlar var böyle bı yaptırım olabilirmi ??? Tabiki olamaz yasada geçen kesintisiz yapılan işlemlerde idari para cezası verilinceye kadar fiil tek sayılır . Bu kadar basit anlamayan o avukatlara Türkçe öğrenmelerini hatırlatın .

    1. Merhaba hayırlı kandiller cümleten Recep bey iyi akşamlar nasılsınız?
     bir konu hakkında yine fikrinizi almak için rahatsız ettim kusura bakmayın hani siz demiştiniz ya yaptığınız havaleden almıyorsunuz cezayı oynadığınız için demiştiniz ve ceza alasıya kadar ne kadar havale yaptıysanız tek fiil demiştiniz ? bir yerde okudum bugün arkadaşın birine ceza gelmiş daha sonra bu arkadas dilekçe yazmış ve kaymakam ceza vermemiş daha sonra arkadaş diyorki tekrar eski tarihli bir havale yüzünden ifadem isteniyor ve ceza alabilirim bu sefer demiş .Bu 1 kereye alınan cezayı sistemden tc kimlik numaradan tüm şehirin ilgili yerlerinde hakim veya gerekli katip vs görebiliyormu yoksa ne olursa olsun bu ceza gelip bizim mi başvuru yaparak kaldırmamız gerekiyor?

     Birde bu ikamet adresin neredeyse oranın ilgili yerindeki memur gelip tebliğ ediyor daha sonra bununla ilgili yazıyı ben kolluk kuveti çalışanıyım illaki çalıştığım yere göndermesi gerekiyormu ?

     teşekkür ederim iyi akşamlar

     1. Zafer bey iyim teşekkür ederim siz nasılsınız?
      Kabahat işleme konusu olan sanal bahis yapmış olduğunuz havale sebebiyle tespit edilir ve karar verilir denirki…
      SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VEYA MÜŞTEREK BAHİS VE ŞANS OYUNLARINI OYNAMAKTAN DOLAYI idari para cezası verilir.
      Ceza verildikten sonra eskiye dönük aynı KABAHATTEN dolayı tekrar aynı ceza ( para cezası ) VERİLEMEZ.
      Sizi geçmişe dönük yapmış olduğunuz havaleden dolayı ifadenize başvurmak istenebilir yanlız ceza almanızı GEREKTİRMEZ.
      Çünkü ceza aldınız ve bu cezayı ödediniz sizin geçmişle ilgili aynı kabahatle ilgili bı probleminiz kalmadı.
      Ceza geldiğinde kaymakam cezayı iptal etme gibi bı durumu olduğunu zannetmiyorum çünkü idari para cezasını sadece sulh ceza hakimi kaldırabilir.

     2. Zafer bey ikamet ettiğiniz yere tablig edilir ve sizin imzanız olmadan teslim edemez görevli memur.
      Ceza almanıza sebep olan dosya numarasından tarihinden tekrar aynı kabahatten ceza yazılacağı zaman görevli memur tarafından görülür ve ceza yazılmaz olduda gözünden kaçtı ceza yazıldı ve size bildirildi sulh ceza hakimi ne 15 gün içerisinde mutlaka başvurmanız gerekiyor bu süre içerisinde sulh ceza hakimliğine başvurmazsanız eğer cezayı kabul etmiş olursunuz ve idari para cezasını ödemek zorunda kalırsınız.

     3. Zafer bey iş yerinize teblip geldimi iş yerinizin haberi oldumu bende bu konuyu merak ediyorumda

    2. Çok teşekkür ederim bende iyiyim Recep bey umarım öyle bir sıkıntı olmazda olursada inşallah memurun gözünden kaçmaz teşekkür ederim sağolun

    3. Recep bey merhaba nasılsınız bugün bir yakınıma sordum oda hukukcu verdiği cevap bu

     Verilen ceza önceki oyunlarınızda kapsar mahiyette tek suç niteliğindedir

     Aynı bizim dediğimize çıkıyor yanlış anlamadıysam .

    4. Recep bey merhaba nasılsınız bir yakınım kendiside av. Şöyle dedi

     Verilen ceza önceki oyunlarınızda kapsar mahiyette tek suç niteliğindedirFakat sonrakiler açısından ayrı suç kapsamında değerlendirilir

     Bu bizim söylediklerimizin aynısına çıkıyor diymi

     1. Zafer bey aynen bizim dediğimiz konuya dönüyor 2inci bı ceza yaptırımı olabilmesi için ceza yedikten sonra devam edilirse 2 inci bı ceza yaptırımı olur geriye dönük aynı kabahatten dolayı 2 inci bı ceza verilemez kafanız rahat olsun

  2. Kesintisiz Fiille işlenebilen kabahatlerde Bu nedenle İdari yaptırım kararı ( para cezası ) verilinceye kadar fiil tek suç sayılır.
   Bahis kesintisiz bir suçtur yani oynamaya başladığınız tarih ile ceza gelen tarihe kadar bütün yaptığınız işlemler tek suç olarak kabul edilir eğer ceza geldikten sonra devam ederseniz 2 inci ceza gelir oynamayı bırakın ve kafaya takmayın tekrar ceza gelir mi diye iyi akşamlar

   1. Recep bey merhaba demişsiniz ki ceza yazılan tarihe kadar gelen idari yaptırımlar tek suç yazılır ben bir kaç yerde okudum 2’inci kez gelen olmuş o ne olabilir peki ve bu dediğiniz yazı herhangi bir hukuk kitabında felan yazıyor mu kusura bakmayın bilmediğimden ve merak ettiğimden soruyorum .

    1. Zafer bey kabahat kanununda içtima kurallarında yazıyor tekrar ceza alan olursa sulh ceza mahkemesine başvurarak ceza yediği tarih olan belgeyi ödemeyi ispat ettiği taktirde 2inci ceza iptal olur yanlız dediğim gibi ceza geldikten sonra oynamaya devam edilirse ceza geldiği tarihten sonra 2inci bı ceza yaptırımı olur eğer ceza yediyseniz ödeyin bı an önce ve bir daha oynamayın

     1. 2.cezanın farklı havaleden dolayı gelme ihtimali varmı dır peki?örnek veriyorum x şahsına yolladın ayrı cexa y şahsına ayrı ceza?Böyle olsa evimiz yanar:(

     2. Lütfü bey farklı hesaplara yaptığınız her havale ye ceza gelse bu hukuka uygunmu olur sizce ? Zaten taban 5 bin ceza geliyo 20 bin liraya kadar ilçede kaymakam ilde vali ceza verme yetkisi var ceza almanıza sebep yaptığınız havaleler değil spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimali bahis yüzünden ceza yediniz yaptığınız havalenin önemi yok 1 de olsa 1000 de olsa farketmez ayrı hesaplarda olsa farketmez siz bahis yüzünden ceza yediniz ve ceza gelen tarihe kadar bütün yaptığınız eylemler tek suç sayılır. Ceza geldikten sonra 2 inci bı yaptırım eski tarihli olamaz eğer eski tarihli ceza gelirse sulh ceza hakimliğine başvurun bahis yüzünden ceza aldığınızı ispatlayın 2inci gelen ceza iptal edilir.

     3. Lütfü bey ceza yedim cezamı kabul ettim 5 bin ceza geldi ben 15 gün içinde ödeme yaptım 3/4 ödedim e devletten baktım dosya açılmış Ocak 2018 de yaptıgım 3 havale için ceza geldi ben o tarihten sonra ceza gelene kadar devam ettim eğer ceza gelmese dahada devam edicektim ama ceza beni bahis oynamaktan vazgeçildi dahada tövbeler olsun oynamam yasal olan iddiayı da oynamam bitti yani

    2. Şimdi size örnekle açıklayalım bahis nedir devam eden sürekli işlenebilen bir eylemdir bir maça bahis aldığımızı sayalım oynadığım anda eylem sonamı eriyor hayır maç 90 dakika oynanıyor ve kazanırsak eğer devam ediyor sonra para çekiyoruz sürekli bir şekilde eylem var yani kanunda belirttiği gibi kesintisiz suç var ne diyor cezayı işlem yapılana kadar yani para cezası gelene kadar tek suç sayılır bu kadar basit eğer o avukatların dediği gibi kesintisiz fiil olmasa her havale ye ayrı ayrı para cezası verilse 1 sene boyunca oynayan bı insan 100 havale yapmış olsa her havale ye 5000 bin lira ceza verilse 😀 böyle bı mantık saçmalık olabilirmi ???? Ayrıyeten ceza verilirken insanların maddi gücüne bakılır ilk defa ceza alan sulh ceza mahkemesine başvursa ödeyecek gücünün olmadığını ve pişman olduğu bidaha oynamayacağı belirtse o cezada iptal olabilir. Hakimin kararına bakar .

     1. Recep bey benim ifadem istenmeden direk ceza geldi ve ben bunu 4 gün sonra 3/4 ödedim 30 Mart 2019 tarihinde zaten bu saatten sonra böyle bir şeye kalkışmam bir yakınım adliyede çalışıyor onun dediği 2 ceza idari yaptırım cezasını ödedikten sonra oynarsan gelir dedi şayet geriye dönük gelirse oradaki memurun gözünden kaçmıştır ve o yüzden gönderilmiştir böyle birşey mümkünatı yok onlar dosya numarasından göreceklerdir ilk aldığın ceza tarihini dedi umarım öyledir

     2. Ceza gelen arkadaşlar havale yüzünden ceza gelmiyor o bı sebeb ceza gelen kağıdı iyi okuyun idari para cezası verilmesinin nedeni Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimali ve müşterek bahis suçundan ceza geliyor ve bu suç teşkil etmiyo kabahat olarak adlandırılıyor yani demek istediğim tek bı havalede yapsan 1000 havalede yapsan bu havaleler yüzünden ceza gelmiyor bahis yüzünden ceza geliyo bu ceza gelen tarihe kadar tek suç teşkil ediyo hadi diyelim tekrar ceza geldi eski tarihli olduğu için sulh ceza mahkemesinde iptal olur bu kadar basit.

     3. Lütfü bey 14 ayda yüzlerce havale yapmışım web sitesine yükleme yaparken bide kendi hesabıma para çekimlerinde ceza gelirken her havale ye ayrı işlem uygulanmıyor uygulansa bide üstüne en az 5000 bin ceza verilse kim bu yükü taşıyabilir hukukende çok saçma olur yani hukuka aykırı anayasada geçen orantılık ilkesine aykırı bide bana ceza gelirken farklı hesaplara 3 havalem yüzünden geldi demek istediğim ceza gelene kadar suç tek teşkil eder bu ceza geldikten sonra geçmişe dönük aynı ceza verilemez ceza geldikten sonra oynamaya devam edilirse 2 inci ceza yaptırımı olur.

     4. Recep bey Merhaba 1-) edevlette nasıl gözüktü 15 gün içerisinde ödendiği geç kalınmadığı sürece gözükmeyecek dendi taki bende 28 mart da cezayı yedım 04 nisan da ödedim şuan edevlete baktığımda herhangi birşey yazmıyor yani.

      2-) Birde en çok kafama takılan hala şu var artık aramadığım sormadığım kimse kalmadı neredeyse kimi avukat diyor geriye dönük gelir kimisi diyor cezayı yedikten sonra oynarsan 2.ceza daha fazla bir şekilde gelir diyor kesintisiz fiil hukuki terimdir bunlar diyor bahis oynamanın kesintisiz fiil olduğunu bir türlü bulamadım da biryerden evet içtima kısmında fiil tek sayılır taki sizde öyle diyor ama bahisin kesintisiz fiil olduğunu hala bilmiyorum.
      3- Burada Sayın Samet beyin tüm cevaplarını okudum kimisinde her havaleye ayrı ayrı idari yaptırım diyor bazısında da şu cümleyi kullanmış samet bey (Söz konusu idari para cezası yaptırımının dayanağı, 7258 sayılı kanunun 5. maddesi 1(d) hükmüdür. İlgili hükümde idari para cezası yaptırımını gerektiren eylem ilgili web sitelerine gerçekleştirilen transferler değil “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak” olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda yaptığınız birden fazla para transferi, birden fazla yaptırımı gerektirmemektedir.) bu paranteze aldığım cümleyi Samet bey yazmış bunların hangisi gerçekte oluyor hala bunun bile bilincinde değilim ve değiliz .

      Son olarak her yapılan havale için insanlara 8500-3400 arasında idari yaptırım uygulanırsa tüm bu durumdan herkesin durumu çok kötü olur kanaatindeyim sadece kanaatindeyim bunun ile ilgili kesin bir cevabı nereden alacağız sağolsun Samet beyde burada yardımcı oluyor kezza sizde bildiğiniz kadar yardımcı oluyorsunuz ama bize net bir sonuç ve bilgi gerekmekte teşekkür ederim sağolun.

     5. Zafer bey bana dosya açılmış ceza gelmeden önce ifadem alınmadı 29 Mart’ta dosya açıldı. Ceza 4 Nisan’da kesilmiş bana 6 Nisan’da ulaştı ve ben sulh ceza mahkemesine başvurmak yerine cezamı kabul ettim 11 Nisan’da cezamı ödedim.
      1- Bahis kesintisiz bir fiildir. Bahis oynamayan insan değil diyebilir bu oynamadigını bilmediğini gösterir.
      Ben havaleyle hesaba para aktardım ve web sitesine gönderdiğim para aktarıldı diyelim 1000 lira havale yaptım şimdi ben bunun hepsini bı anda oynamak zorunda mıyım değilim tabiki istediğim gibi bahis yapabilirim uzun vadede kısa vadede bahisler alabilirim şimdi örnekle açıklayalım ben türkiye ligi şampiyonluğuna oynadım hemenmi sonuçlanıyor yoksa kesintisiz şekilde devammı ediyor başka bı örnek verelim ben kuponu yaydım 1 haftalık kuppn yaptım ve benim kuponun geldi kazandım bı miktarını çektim kalan miktarla oynamaya devam ettim şansım yaver gitti sürekli kazanıyorum kazandıkça çekiyorum kaybedince tekrar yükleme yapıyorum bu ne oluyor peki kesintisiz bı eylem olmuyomu bahisi yaptığınızda eylem sona ermez tek bı bahis bile yapsanız 90 dakika devam eder. içtima kurallarında belirttiği gibi kesintisiz yapılan suçlarda idari yaptırım yani para cezası verilinceye kadar tek suç sayılır geriye dönük ceza gelemez olduda dosyaya dikkat etmeden ceza yazdılar sulh ceza mahkemesine başvurarak ceza iptal edilir geriye dönük aynı suçtan ikinci bı ceza verilemez ancak 2 inci bı ceza idari para cezası dan sonra devam edilirse gelir.
      2 – Bende ilk başlarda korttum tekrar ceza gelir mi diye ama araştirdım ceza gelmesinin sebebi kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunları oynamak bu suçtan dolayı ceza geliyor demiyoki her yaptığını haveleye ceza veriyoruz demiyor bu bahis suçundan geriye dönük ikinci bı yaptırım uygulanamaz isterseniz 1000 havale yapmış olun dosya numarasından görülür ne zaman ceza yediğiniz ve tekrar ceza yazılmış eski tarihlerde olduda yazıldı memurun gözünden kaçtı sulh ceza mahkemesine başvurarak tekrar aynı ceza geldiğini ispat edilirse hakim cezayı iptal eder
      3- bu bilgileri kafamdan yazmıyorum 24 sene adliyede son 4 senesini sulh ceza hakimliğinde görev yapmış bı abimden ögrendim ve ceza yiyen insanlara yardımcı olmak adına bilgi veriyorum.

     6. Recep Bey estağfurullah ben zaten yardım ettiğinizi biliyorum ayrıca teşekkür ederim zaten size bu 2 kez ceza gelen kişiler ozaman oradaki memurun gözünden kaçıyordur veya idari yaptırım cezasından sonra oynayıpta ceza geliyor doğru anlıyorum diymi.

     7. Recep bey dosya açılmış dediniz onu anlıyamadık .1-)verilen ceza dosyası mı yoksa soruşturma için mi?2-)güvenlik soruşturmam var benim bunun etki etmeyeceğini söylediler ama insan korkuyor genede var mı bilginiz.

     8. Zafer bey aynen öyle 2 inci bı ceza yaptırımı olması için idari para cezasindan sonra bahis oynamaya devam edilirse ceza gelir ama ilkine oranla katlanarak artar

     9. Lütfi bey ifadem alınmadan açılan ceza dosyası müşteki sıfatıyla bende dosyada yer alıyorum mart 29 da açılmış hatta duruşma tarihi falan belli Mayıs’ta duruşma var ama ben müşteki olduğum için katılmıycam cezamı ödedim bitti benim için e devlette dosyadaki binlerce insanı görebiliyorum sanık olanlar var tanık sıfatıyla olanlar ihbar eden bı kişi var müşteki sıfatıyla binlerce insan var benim bulunduğum dosyada

     10. Recep bey bu idari para cezaları güvenlik soruşturmasına etki eder mi?Memurluğu bekliyorum da

   2. Recep bey memursa iş yerine amirlerine bilgi verilmez dimi yani çalıştığı yere gelmez ceza haberleri olmazmı..

    1. Mehmet bey bahis oynamaktan kaynaklanan idari para cezaları memur iseniz amirlerinize bildirilmez. Kabahat olarak geçer ve bu kabahat diğer kabahatler gibi örnek; şarhoşluk çevreyi kirletme gürültü tütün mamülleri nin kullanılması bunların hepsi kabahat olarak geçiyor şimdi siz sigara içtiniz kapalı alanda ve idari para cezası aldınız bu amirlerinize bildirilir mı ? Çok saçma olur dimi bahis oynamakta bı kabahat tır aynı şekilde BİLDİRİLMEZ…

     1. Recep bey teşekkür ederim bir ceza gelecek olsa tebligat olarak ikamet adresime gelir dimi iş adresime gelme olasılığı yok

  3. Bu idari para cezaları bizden hariç devlet memuru isek çalıştığımız kuruma gönderilirmi yada onlara bilgi verilir mi?

   1. Bende tam bu soruyu soracaktım bu soru benimde merak konum oldu bazıları trafik cezası gibi düşün diyor ama bana polisin dediği evrağı hazırlayamadım hazırlayınca getiricem dedi 1 hafta geçmeden çalıştığım kuruma getirdi üs yazıda çalıştığım kuruma Bilgi amaçlı evrakları getirdi bu benim ikametgahımın orada olduğu içinmi böyle birşey oldu yoksa vali veya kaymakamın emri doğrultusunda mı

    1. Zafer bey ikamet adresiniz olduğu için oraya getirmişler eğer ikamet ettiğiniz adres değişik yer olsaydı oraya giderdi.

   2. Lütfü bey ceza almanıza sebep olan bahis kabahat olarak geçiyor çevreyi kirletmede bı kabahat demek istediğim kabahat olan bı soruşturmada adınıza açılan dosya sicilinize işlenmez çalıştığınız kuruma bildirilmez çünkü bahis yüzünden ceza yediniz kabahat olarak ceza geldi eğer kumar yüzünden ceza yeseydıniz size etki ederdi memurluktan bile atabilirlerdi ama adı kabahat olan bı idari yaptırım dan dolayı memurlugunuza etki etmez kafamız rahat olsun iyi günler

 14. Merhaba , bir arkadasim banka hesabima kendi hesabindan para yolladi ve kendi cebine havale yaparmisin diye rica etti.Benim hic aklimin ucundan gecmedi bahis oynayacagi.Parayi yolladim crbine havaleyle.Sonrasinda bahis oynadigini ogrendim ve arkadasligimi bitirdim.Ayrica bu kisinin herhangi bir ceza almasi durumunda bende ceza alirmiyim.Hicbur alakam yok o kisiyle.Sadece bir kez bana kendi hesabindan 200 tl yolladi bende o parayi onun kendi cebine havale yaptim.Bu kisiyi mahkemeye vermelimiyim.Ne yapmaliyim lutfen yardimci olun.

 15. Bir çok kişi ceza yemiş tekrar para cezası gelirmi diye sorular sorulmuş avukat beyde teknik olarak mümkün demiş fakat hiç kimse ben para cezası yedim ikinci kez tekrar ceza yazılmış dememiş demekki herkese 1 defaya mahsus bu ceza yazılıyor polislerde korkutuyor tekrar gelebilir diye

  1. İlk ceza 5000 ikinci ceza 8600 geldi ikisinde itiraz ettim red geldi 123456 ne kadar oynarsan o kadar gelecek bu yazdığım kesin ve nettir yazıklar olsun milleti soyuyorlar ev Ocak döndürüyor devlet

 16. Iyi günler benim tanıdığım bir abim var ve güvendiğim. Bana bir gün paraya ihtiyacın varmı diye sordu bende var abi dedim bana banka hesaplarımi verip bana verdiği numarayı oraya koymami söyledi bende bu ne oluyor abi sıkıntılı bir ismi yasa dışı bir ismi diye sordum bana kesinlikle öyle olmadığını hic bir suç teşkil etmediğini (bilyoner) sitesine para atacağını söyledi bende bilyonerin yasal bir site olduğunu bildiğim için ve tanıdığım güvendiğim bir abim olduğu için hesaplarımi ona verdim fakat beni kandırıp yasa dışı sitelere para transferi için benim hesaplarımi kullanmış benim bundan hic bir şekilde haberim yoktu ifade vermeye gittim savcılığa aynı bu şekilde anlattım banka dokümanlarını çıkarttım hesapta benim numaramın olmadığını hic bir para giriş çıkışına benim onay vermediğini ve wp konuşmalarını kendi ağzı ile oynadıklarını ve birşey olmayacağını ifade dosyama koydum bu konu ile ilgili ne olur lütfen yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 17. Samet Can Bey, yasa-dışı bahis oynamak kesintisiz bir fiil midir? Kabahatler Kanunu içtima hükümlerinde, kesintisiz fiile tek yaptırım uygulanacağını belirtiyor. Teknik olarak her havaleye farklı ceza uygulanacaksa oynayan insanlar milyonlarca lira para cezasına çarptırılır ki bu da evrensel hukuk ilkesi olan orantılık ilkesine aykırı olur ve Sulh Hakimliğince itiraz red olsa bile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru olursa iptal edilir diye düşünüyorum. Kesintisiz fiil konusunda kanaatinizi gerçekten merak etmekteyim. Cevap için şimdiden teşekkür ederim..

  1. Sn. Emre Bey,
   Yasa dışı bahis oynama eylemi kapsamında, her bir havalenin farklı bahis oynama eylemine delalet teşkil etmesi teknik olarak mümkün olmakla birlikte, her bir somut olay için farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda, havalelerin sıklığı, oynanan bahis türü gibi birçok faktör önem arz etmektedir. Bununla birlikte, birden fazla havalenin yalnızca tek bir bahis oynama eylemini sağlaması da mümkündür.

 18. Sn.Samet bey,
  2018 yilinda yasadisi bahis oynamanin cezasi 5 ila 20 bin arasi idari para cezasiydi.2019 yilinda ise guncellenerek 8 ila 30 bin arasi oldu deniliyor.şimdi 2018 yilinin para transferinden yasadisi bahis oynandigi tespit edilirse yeni guncellemeye goremi yoksa eskiye goremi idari para cezasi verilir.

 19. Merhaba
  7258 nolu kanun maddesindeki suç maddeleri için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak cezada indirim yapılabilmesi söz konusu olabilmekte midir?

  1. Sn. Ekrem Bey,
   Etkin pişmanlık müessesesi, kanunun etkin pişmanlığa imkan tanıdığı suç tiplerinde uygulama alanı bulmaktadır. 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinde hüküm altına alınan suç türlerinde, etkin pişmanlığa imkan tanınmamıştır.

 20. Samet bey merhaba.
  Internet üzerinden canlı bahis vs oynadım. Polis tarafindan arandım ifade vermem istendi ifademi verdim ve kaymakam tarafından 5 bin tl ceza yazıldı 15 gün icerisinde ödemem durumunda cezanı 3750 tl ye düşeceği söylendi 15 gün icerisinde ödeyememe durumumda 5 bin tl yi ne kadar sürede ödemem gerekir acaba ve bu 5 bin tl yi taksitlendirmek gibi bi şansımız var mı lutfen bilgi verebilirmisiniz lutfen yardımcı olun..

  1. Ne zaman çağırıp ceza geldi çağırdığı gün mü ceza verdiler beni Kasım ayında çağırdılar daha ceza gelmedi

    1. İnkar ettim çünkü açıklama bölümüne bir şey yazma dım 2 defa yatırım yaptım abonelik parası istediler diye ifade verdim canlı maçları izlemek için

  2. Sn. İbrahim Bey,
   Uygulanan idari para cezası yaptırımı neticesinde, 15 günlük itiraz süreniz bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde iptale yönelik “Sulh Ceza Hakimliklerine” başvurabilirsiniz. Aksi takdirde sürecin sonunda derhal ödeme yapmanız gerekecektir.

 21. Samet bey memurluk icin sorusturma asamasindayim 4 aydir yasadisi bahis ile ilgim yok daha önceden 1 yil kadar oynadim sorusturmamda bir sorun yaratir mi bu durum lütfen cevaplar misiniz Samet Bey…

  1. Arkadaslar sozun ozu su bu yasa disi kumari oynayanlari devlet yavas yavas tespit ediyor ve bolgenin idare amirinin insiyatifi dogrultusunda 5 ve 20 bin tl arasinda cezayi kitliyor .yine oynarsan yine ceza gelir cevremde birkac arkadasim ceza aldi ve odedi bende oynadim ve ceza ne zaman gelecek diye bekliyorum ayrica muhtar oldum ve kaymakam banada ceza kescek adamin karsisina hangiz yuzle cikacam onu dusunuyorum 🙂 gecen yil bakanlik bas bas bagiriyordu kumar oynayanlar tespit edilecek diye ama kimse tinlamadi taki 5000 tl cezalar gelene kadar seve seve oduyecegiz korkunun ecele faydasi yok bu rulet yakti bizi gecmisler olsun hepimize saygilar

 22. Samet Bey iyi günler. Papara ön ödemeli platformu üzerinden yasadışı bahis sitesine 50 lira bir gönderim gerçekleştrdim. daha sorna internette youtube da bunun suç olsugunu öğrendim. ceza gelir mi gelirse nasıl bir yol izleyim. yanıtınız için teşekkürler

  1. Sn. Selahattin ASLAN,
   Yasadışı bahis sitelerine para aktarımı yapmak suretiyle kumar/bahis oynamak eylemi, adli anlamda suç teşkil etmemekle birlikte 7258 sayılı Kanunda “idari para cezası” yaptırımına bağlanmıştır. Bu noktada aleyhinize idari para cezası yaptırımının uygulanması halinde, söz konusu yaptırımın iptalini isteme hakkınız bulunmaktadır.

   1. Kumar bahis oynamak suç teşkil etmemek deyip idari para cezasına bağlanmıştır demişiniz acklama yaparmısınız devlet kuruma girince sknto olırmu

 23. Beni polis tarafından aradım ifade verirken bahis oynamadım sadece abonelik parası istediler diye ifade verdim karakolda bana ceza vermedi herhangi bir savcı ile ilgili bir problem yok dedi 4 hafta geçti bana ceza gelecek mi 2 defa 100 TL yatırım yaptım savcılık ile işin yok dediler ceza gelecek ise ne zaman gelecek bilgisi olan var mı acaba karakolda sadece ceza verelim mi dedi bir birine bakıp oynamamış deyip saldılar

    1. Daha ceza gelmedi savcılık işi olmadığı için gelmez sizin başınıza gelirse sizde aynı şeyler anlatın canlı maç izlemek için abonelik parası istediler diye ifade verin

 24. Sayın Samet hocam sorduğum soru ile ilgili beni bilgilendirirseniz cok memnun olacağım o kadar cok aklima takiliyor ki bilgi verip aydinlatirsaniz sevinirim hayirli aksamlar.

 25. Iyi günler samet bey benim sorum su yeni memur olarak atandim ve güvenlik sorusturmasina gireceğim eylül ayina kadar 1 yildir benim adima acilan hesaptan yabanci bahis sitelerinden kardeşim bahis oynuyordu 3 aydir tüm hesapları kapattim bu süreçte bir sıkıntılı durum olmamışti simdi guvenlik soruşturması aşamasında bu konu benim icin sıkıntı olur mu yillardir memur olmak icin uğraşıyorum üstelik engelliyim sonunda oldum bu konu kafama cok takılıyor bu konu da bana yardimci olup bilgilendirirseniz sevinirim bu illagel bahis disinda benim ve ailemin sicili temiz sizce durumum ne olur

  1. Sn. Kamil Bey,
   Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 11. maddesinde “Araştırılacak Hususlar” içerisinde, “Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir
   şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı”
   ibareleri yer almaktadır. Bu noktada yapılan inceleme neticesinde gerçekleşen transferlerin tespit edilerek, kumar/bahis oynandığına yönelik yorumlanması ve akabinde bu eylemin göreve yansıyacak düzeyde olduğunun tespit edilmesi aleyhinize durum yaratabilecektir. Ancak bu varsayımda, yapılan tespit ve yorumlama faaliyetine karşı hukuki yollara başvurmanız mümkündür.

   1. Görevine yansıyacak düzeyde olduğuna dair nasil görüş bildiriyorlar ki ben zaten oynamadim oynayan kardesimdi ama benim hesabimdan oynuyordu zaten bunun bir suç olduğunu öğrendiğim anda oynamayi biraktirdim 1 yil kadar acik kaldi hesaplar insanlar hata yapabiliyor hata ile hersey olabiliyor ben bunun bir suç olduğunu anladigim anda oynamasina izin vermedim zaten böyle birseyden insanin geleceği için önemli olan kariyerin bitirilmesi büyük haksizlik cezasi var ise cekelim ama böyle birsey icin memurluga almama çok agir bir ceza olur benim bugüne kadar bir karincayi bile incitmisligim yok böyle bir karar verirlerse beni öldürsünler daha iyi yazik ya

    1. Sn. Kamil Bey,
     İfade ettiğim varsayımsal sürecin hukukiliği kapsamında herhangi bir yorumum bulunmamaktadır. Beyan ettiğim durum, yalnızca karşınıza çıkabilecek olası sonuçlardan biridir. Bununla birlikte tekraren belirtmem gerekir ki, böyle bir durumla karşı karşıya kalmanız halinde hukuki sınırlar çerçevesinde hak talebiniz mümkün olacaktır.

  2. Merhaba. Guvenlik sorusturmanız nasil sonuclandi. Yada sonuclandı mı. Ben de maalesef bahis olayıyla ilgili aynı kusura sahibim. Cevaplarsanız cok sevinirim

 26. Bahis oynamaktan 5 bin ceza yedim ve bu tarihten itibaren tekrarlanır 20 bin olabilir dedi polis ve ben bir daha oynamadım hic.
  Şimdi bir daha aradılar ve bir şahıs hakkında ifademizi başvurulacak dendi.
  Şimdi sorum şu tekrar ceza alirmiyim tekerrür eder mi 1 ay oldu cezayı odeyeli tekrar ceza alirmiyim????

  1. Farkli sitelerden oynadiysan verebilir ama valinin insafina kalmis bi nevi belki bu ceza yemis ve yedigi tarihten sonra birdaha oynamamis derse ceza yazmaz.ama bole bir insiyatifi varmi bilemem

  2. Sn. Birol Bey,
   Belirtilen idari para cezalarının tekraren uygulanması teknik olarak mümkündür. İfadenize ilişkin ve cezai işlemin tekraren uygulanması durumunda, bir avukattan hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 27. Meraba Samet bey ben bütün bankalar üzerinden papara hesabiba ordanda yasal olmayan siteye para aktarımı yapıyorum yasal olmayan siteye para aktarım organizasyonuna teşvik etmek suç değil mi ve bu paraları aktardığim papara şirketi para iadesi için dava acabilirmiyim dağa önce neteller üzerinden para yatiriyodum ve bu site ülke yasakları cercevesinde bu ahis sitelerine para aktarimlarini yasakladı papara sirketine yasal bahis oynamaya ve yasal olmayan bahis şirketlerine para aktardığı ve bu paraların iadesi için dava acabilirmiyim

  1. Sn. Recep Bey,
   7258 sayılı Kanun 5. maddesi 1c hükmünde, ilgili bahis oyunlarına dayalı para nakline aracılık eylemi suç olarak kabul edilmiştir. Bu noktada konuya ilişkin ihbarınızı savcılık makamına yapabilirsiniz. Para iadesi hususu ise, her bir somut durum için farklılık göstermektedir. Bu noktada yapılan transferler, ilerleyen süreç kapsamlı olarak incelenerek, doğru adımlarla hareket etmek gerekir. Dolayısıyla bu konuda, bir avukattan hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

   1. Samet Bey arkadaşım canlıdan rulet oynamadı lakin arkadaşı telefon numarası ve TC numarasını alıp arkadaşıma para aktarımı yapmış parayı ona aktarıp ondan gelen şifre ile parayı Rulete aktarmış arkadaşım ceza yer mi?

    1. Sn. Mehmet Bey,
     Uygulamada banka hesabından ilgili internet sitelerine yapılan para transferleri, kumar/bahis oynandığına delalet teşkil eder nitelikte yorumlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan bu transferin tespit edilmesi halinde, ifadenize başvurulacak, gerekli görülmesi halinde ise aleyhinize idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Bu varsayımda idari para cezasının iptalini isteme hakkınız bulunmaktadır.

     1. Merhaba Samet bey beni sabah karakola cagirdilar, hakkımda yasa dışı bahis oynama ile ilgili soruşturma açılmış. Aynı zamanda sicilim temiz olduğu için 320 lira para cezası yazdılar. Ben bunu odedigim zaman geçmişe dönük yaptığım bahislere tekrar ceza gelirmi, gelirse zaten avukata gidecem. Birde neden bana düşük ceza geldi bunu anlamadım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

 28. Arkadaşlar kaç kez oynadığınız önemli değil. Emniyetten aradılar mı en az 5005 tl kesin ceza alırsınız. Eğer oynayanlar var ise havale yöntemini kullanmayın velhasıl yasal iddaa da oynamayın.

  1. Selam ben ceza aldım ve ödedim bu tarihten itibaren tekrarlanır ise 20 bin alırsın demişti polis ve ben zaten subattan beri oynamıyorum yani oynamadım ödedikten sonra.
   Simdi bir daha ifademe baş vurmak için çağrıldım tekrar ceza alirmiyim ki?

 29. Samet bey merhaba, benim hesabim 1 ekimden beri blokeli. Garanti Bankası ile görüşmelerimde blokenin kendi uyum birimleri tarafından konuldugu belirtiyorlar. Ve yazi olarak hakli musteri hattindan basvuru yapip bloke koyan adli birim bilgisini talep ettiğimde gecistirici cevaplar veriyorlar. Bloke koyan devlet birimi degil ise blokeyi kaldirmak için yurutme durdurma davasi acmam mumkun müdür?

 30. Merhaba Samet Bey
  Ben 2 ay oncesine kadar illegal bahis sitesinden bir cok kez bahis oynadim bir gunde havale ile 10 bin yatirdgimda oldu 10 bin cektigimde oldu. Yapilan havalelerde kesinlikle hic bir sekilde bahis iddaa vb gibi bi aciklama bulunmuyordu. Suan icin tarafima gelen herhangi bir ceza veya davada bulunmuyor. Sorum şu olucak ben simdi kolluk kuvvetleri icin mulakata girdim kazandigimda guvenlik sorusturmamda bu havaleleri kontrol ederler mi veya guvenlik sorusturmasinda sikinti yasarmiyim ? Ama dedigim gibi suan icin hic bir cezam veya dava bulunmuyor

  1. Ceza yada siciline herhangi bir şey işlememektedir. Genellikle 5000 TL cezalar günlük 20000 TL para giriş çıkışı olanlara trafik yoğunluğu olanlar her gün para giriş ve çıkışı gelmektedir.

 31. iyi günler samet bey bir kişinin bahisten ceza yediği veyahut herhangi bir olaydan ceza gelmesi durumunda e devletden nereden bakabiliriz iyi günler

 32. Mehaba samed bey benim 1ay ince butun hesaplarim bloke oldu .maas karim icin dilekcede yazdim..bu konuyu nerden arasticaz ..amasyadan bloke konulmus ..bize sirusturma icin evrakmi gelecek bekleyecekmiyiz…

 33. Merhaba avukat bey bende bir siteden oynadım ama para çekmedim 250 tl para yatırdım sadece bende ceza alir miyim ama hiç para almadım

  1. Sn. Ziyacan Bey,
   Kanunda öngörülen yaptırım “kumar-bahis sonucu maddi fayda sağlamak” değil, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak”tır. Bu kapsamda yaptığınız ödeme neticesinde söz konusu eylemi gerçekleştirdiğinizin tespit olunması halinde, gösterilen idari para cezası tarafınıza uygulanacaktır.

   1. Samet bey merhaba bahis den dolayı hesabım blokede ve banka bana tasfiye listesine alındığımı blokeler kalkdığında kullandığım ürünlerin ve hesaplarımn kapatılcağını söledi ürünler önemli değil ama hesap önemli maaş hesabım bu kapanır ise iş yerim başka yere maaş yatırmaz kurumsal bir firma tek banka ile çalışıyor banka bunu yaparsa işimden olacam çalışır durumda iken maaş hesabımı kapatmaları yasal mı buna itiraz edebilir miyim teşekkürler

 34. Samet bey öncelikle iyi günler ben yasa dışı bahis sitelerine para gönderdim ve onun yüzün bana bir kağıt geldi ama ben o sitelerde bahis almadım rulet casino poker gibi oyunlar oynadım. Şimdi bana gelecek olan ceza ne kadardır. Ve yakınlarımda para gönderdim hesabınmda onlarinan başı bu olaydan ötür agirir mı.

  1. Hesabında yüklü miktarda girişi ve çıkışı olup trafik yoğunluğu dikkate alınarak cezai yaptıramadım uğradın yakınların etkilenmez kişi işlediği bir suçu başkasına aktaramaz

 35. Kolay gelsin bahis olaylarına bakan mahkeme hangisidir
  Askeri personel ve polis yasa-dışı bahis oynadimi ne ceza alir
  Para cezasimi hapismi

  1. Sn. Kenan Bey,
   Yasadışı bahis oynama eylemi, mevzuatımızda suç niteliğinde olmayıp, hapis cezası gerektirmemektedir. Buna karşın 7258 sayılı Kanun 5. maddesinde söz konusu eylem, 5 000 ila 20 000 TL arasında idari para cezası yaptırımına tabi tutulmuştur.
   Mesleki açıdan ise 7068 sayılı Kanun 8. maddesinde kolluk mensupları için, “kumar oynamak” eylemi “meslekten çıkarma disiplin cezası” gerektiren haller arasında sayılmıştır.

   1. ne yani bir defa idari para cezası aldı diye meslekten mi atılacak. para niye ödüyor o zaman insanlar. Birde aynı suç kabahat neyse meslekten atılması doğru mudur?

    1. Sn. Mustafa Bey, içerikte mevcut hükümlerin yerindeliği incelenmemiş olup, yalnızca hükümler açıklanmış bulunmaktadır. Mevcut hükümler ışığında meslekten ihraç hususu, ihraca yetkili makamın ilgili hukuk kuralını ve somut durumu yorumlamasına göre değişkenlik gösterecektir. Mevcut hukuk kuralları kapsamında bu sebepten ötürü şartların mevcut olması halinde teknik olarak ihraç mümkün olup, elbette ki bu varsayımda işleme karşı dava açma hakkı saklıdır.

 36. merhaba ben nternet bankacılığı ve şifresini arkadaşıma verdim. Arkadaşım da hesabım üzerinden internet üzerinden bahis oynatıyor ve hesabıma 13 bin tl geçiyor. toplamda 4 hesabıma da bloke konulmuş. ancak Baktım soruşturma açılmamış hakkımda blokeleri kaldırmak için dilekçe versem kalkar mı acaba

  1. Sn. Ahmet Bey,
   Banka hesaplarınızın bu yönde kullanılması, 7258 sayılı Kanun 5. maddesi 1(c) hükmünde düzenlenen “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık” niteliğindedir ve karşılığı yaptırım üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.
   Mevcut durumunuzda kuvvetle muhtemel olarak soruşturma safhası devam etmektedir. Şu halde, aleyhinize uygulanan tedbir kararına itiraz etme hakkınız mevcuttur. Tedbir kararına itiraz kapsamında bir avukattan hukuki yardım almanız lehinize olacaktır.

   1. Merhabalar Samet bey iş ten arkasim internet üzerinden sanal kumar oynuyor yakalanırsa ne kadar ceza alır ve memuriyetini etkilermi yardımcı olursanız çok sevinirim ona göre uyaracağim

    1. Sn. Metin Bey,
     Yasadışı internet siteleri aracılığı ile bahis oynamak, mevzuat kapsamında 5000 ila 20000 TL arasında idari para cezası yaptırımını gerektirmektedir. Buna ek olarak söz konusu eylem, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 125. maddesi kapsamında “uyarma” disiplin cezasını gerektirmektedir.

   2. Samet bey, agustostan bu yana banka hesaplarimda bloke var. Avukat tuttum itiraz icin avukatin dilekceleri kabul bile olmuyor. Hayat boyu bloke ile mi yasayacagim? Bu surec daha ne kadar devam eder?

    1. Sn. Alp Bey,
     Elbette ki tarafınıza uygulanan söz konusu tedbir kararı süresiz değildir. Bu kapsamda kuvvetle muhtemel olarak meslektaşım gerekli başvuru ve itirazlarda bulunmuştur. Süreç her somut olay için farklı işlemektedir. Dolayısıyla somut durumunuzu incelemeksizin belirli bir süre ifade etmem doğru olmayacaktır.

  2. Kalkar hesabına yüklü miktarda geçtiği için süistimal olmuştur ( Sen bence arkadaşına değil kara para aklama kıbrıstan yollanan paraları çevirmeye kalkıyorsun ) dilekçe ile blokleri her türlü kaldırırsın ama parayı alabilmek için mahkeme sorun çıkartma oranı yüksektir

 37. Merhaba Samet bey polis memuruyum babam banka hesabımdan yasadışı bahis sitesine para yatırmış paranın yatırıldıgı hesap sahibi gözaltına alınır hesaplar incelenir ve işlem gözükürse mesleki açıdan ne gibi bir cezayla karşı karşıya gelirim

  1. Sn. Hasan Bey,
   Mevcut durumunuzda tarafınızca doğrudan yapılan bir işlem tesis edilmesi söz konusu değildir. Bu kapsamda 7258 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun yahut 7068 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir yaptırıma tabi tutulmanız söz konusu olmayacaktır.
   Aksi bir durumun vukuu bulması halinde, bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 38. Slm ben iki uc yildir farkli farkli sitelerden bahis oynadim farkli fakli hesaplarimdan para girisi cikisi oldu bisuru kredi borclarim var hepsi icralik durumda kimi maastan kesiliyo kimini yapilandirdimm.simdi gecan ay amasyada bahis opresyonundan sonra benim butun hesaplar blokelendi maas hesabimda..amasyayi aradim maas icin dilekce yaz dedi..yazdim yolladim bu surec bana nezaman doner bu konu ile ilgili bisey diyen yok gizli diyorlar baska bisey degen yok..

 39. “Yurt dışı bahis sitelerine üye olup, iddia oynamak için para yatırmak, para kazanmışsa bu parayı Banka havalesi ile çekmek.. ve bu işlemleri defalarca yapmak.”
  (Bu olaylarda sadece bahis sitesi ve kişi vardır. 3.bir kişi yada grup yoktur)
  Sorularım şunlar:
  1- Bu kişi, bahsettiğiniz kabahatler kanunu kapsamında mıdır ve cezası 5000₺-20000₺ mi.
  2- Bu para yatırma çekme işlemlerini defalarca yapan kişi, her bir işlem için mi 5000₺ ceza ödeyecek.
  3- Bu kişi, üyeliğini iptal ettiğinde de ceza alır mı. Yani ceza verilme şartı son 1 ay, son 3 ay, ya da son 1 yıl bu işlere hiç bulaşmamış yani yasa dışı iddiayı bırakmış olsa da yine de geçmişe yönelik illa ki ceza verilir mi. Yoksa kanunun düzenlendiği 2018 yalından itibaren mi.
  —- Cevapları 1-2-3- şeklinde verirseniz çok memnun olurum. Saygılar.

  1. Sn. Hasan Bey,
   1. Yasadışı bahis internet siteleri aracılığı ile bahis oynama eylemi Kabahatler Kanunu ve 7258 sayılı Kanun kapsamındadır. Bununla birlikte karşılığı yaptırım, 7258 sayılı Kanun 5. maddesinde yer alan 5000 ila 20000 TL arasında idari para cezasıdır.
   2. Kanunda cezalandırılan eylem, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamaktır. Bu noktada yaptırım uygulanmasında, yapılan transferlerin tespiti, verilen ifadenin şekli gibi çeşitli etkenler söz konusu olmakta. Her bir somut olay için farklılık arz etmekle birlikte, yapılan her bir transfer için ayrı idari para cezası uygulanması teknik olarak mümkündür.
   3. Üyeliğin iptal edilmesi, belirlenen tarihten sonra oynanmayacağı taahhüdü verilmesi gibi hususlar, idari para cezası uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. Bu kapsamda söz konusu eylemin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, geçmişe yönelik idari para cezası yaptırımı uygulanması mümkündür.

 40. Samet bey tekrar merhaba. Benim tanık olarak ifade verdiğim olayın soruşturması Siirt ilinde devam ediyor, ben ise başka bir ilde ikamet etmekteyim. Ben bu olayla ilgili olarak idari para cezası alırsam Siirt ilindeki mülki idare hakimi tarafından mı yoksa ikamet ettiğim yerdeki mülki idare amiri tarafından idari para cezası alırım ??

 41. Bahis sitelerine girdiği için hakkında adli işlem uygulanan Devlet memurlarına, ayrıca idari yönden 657 sayılı Kanununda yer alan “d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,” hükümlerine göre Kınama cezası ı verilebilir. Ancak bu durum sadece yasal olmayan sitelerde bahis oynayanlar için geçerlidir.

 42. yani bankadan spor bahislerinden kaybedilen paralari dahi geri aldiklarini biliyorum Chargeback diye birsey var 18 bn tl aldilar daha cok ornekler var ama en guzeli oynamamak

   1. Peki samet bey biz ne gibi ceza alırız para bizim hesaptan gönderilmiş birtane dekont var buna ne gibi bir ifade verebiliriz ben göndermedim gönderen arkadaşta şehit oldu askeri personeliz neye gönderdi ne amaçla gönderdi tanımıyorum sahsi

    1. Sn. Mehmet Bey,
     Verdiğiniz yahut vereceğiniz ifade kapsamında size yol göstermem, “hukuki danışmanlık hizmeti” kapsamında olması ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerince bu mecrada ücretsiz olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermemin mümkün olmaması dolayısıyla bu konuda beyanda bulunamamaktayım. Bu kapsamda bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 43. Samet bey merhaba. Ben kolluk kuvveti mensubuyum. Bende bu konuyla ilgili tanık ifafesi verdim. İfade konusu ise, banka hesabına havale yaptığım kişinin illegal bahis oynattığı gerekçesiyle şüpheli olarak bulunması. Ben tanık ifademde bu kişiyi tanımadığımı, hesap sahibi kişiyle aynı soyadı taşıyan birine kişisel borcum olduğunu, bu kişinin de borcumu ödemem için bu banka hesabını verdiğini ve ben de bu şekilde havale yaptığımı söyledim. Simdi bu konuyla ilgili ben idari para cezası alır mıyım, 682 sayılı KHK (madde 8) kapsamında idari olarak meslekten ihraç edilebilir miyim. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

   1. Kardeş bu KHK’nın 8. maddesinde kumar oynayanların meslekten çıkarılacagı yazıyor, bir bak istersen. Ben de bundan korkuyorum açıkçası.

    1. Oyo kardeş o kadar teröristi aydan indirsin memur etsinler seni benide meslekten atsınlar yok öyle birşey ama para cezası gelir bi askeri personel arkadaşa geldi 100 tl

  1. Sn. Kemal Bey,
   Verdiğiniz yahut vereceğiniz ifade kapsamında size telkinde bulunmak “hukuki danışmanlık hizmeti” kapsamında olması ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerince bu mecrada ücretsiz olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermemin mümkün olmaması dolayısıyla bu konuda beyanda bulunamamaktayım.
   Buna karşın belirtmem gerekir ki; 682 sayılı KHK’ya paralel hükümler içeren, daha doğru ifade ile 682 sayılı KHK’yı yasalaştıran 7068 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan “Meslekten çıkarma cezası gerektiren fiiller” düzenlemesinde “Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişkili olmak” hükmü uyarınca, aleyhinize “Meslekten çıkarma disiplin cezası” uygulanması teknik olarak mümkündür.

 44. Samet bey benide aradılar karakoldan birine para gönderimi yapmışsınız diye hatta dosya numarası verdiler dosya numarasını sorgulattirdim diyarbakirdan ismim çıkmadı ama dekont var para gonderdiqinize dair dediler daha önce bi kaç kez oynamıştım ama kazanamadım bidahada oynamadım yasal olmayan bahis sitesinden oynamışsım yanı direk para cezası nedir uyarı falan yokmu ben askeri personelim

  1. Kardeş 682 sayılı KHK’da meslekten cikarma maddesi var. Bu KHK seni ilgilendiriyor mu, bununla ilgili bilgin var mı. Ben de kolluk mensubuyum. Yardımcı olursan sevinirim.

   1. Iddadan anlamam bile benim arkadaş telefonu isteyip duruyordu veriyodum o iddaa oynuyordu ama dekont falan var dediler araştırdım oynayan arkadaşta şuan yok şehit oldu

  2. Sn. Mehmet Bey,
   Ne yazık ki, uygulamada “uyarı” ve benzeri yaptırım söz konusu değil. Düzenlemeye göre eylemi gerçekleştiren bireyler aleyhine mülki amirce idari para cezası yaptırımı uygulanır. Buna karşın idari para cezası yaptırımının uygulanması halinde 15 gün içerisinde itiraz hakkınız bulunmaktadır.

 45. Benide aradılar birine para göndermişsiniz falan dediler ifade vermem için cagirdilar daha gitmedim banka hesaplarına el konulacak falan filan dediler saten banka hesaplarında içerdeyim krediler var ödenecek belki acırlar ödeme yaparlar ayrıca ben göndermedim birisi benim hesabından daha önce göndermişti

 46. Merhaba Samet bey.
  Yaklaşık 2 ay önce illagel bahis sitelerinin birinde havale ile yaklaşık 10 bin civarı para alışverişim oldu ve havale yaptığım isim hep aynıydı. Zararım olunca da oynamayı bıraktım. Daha sonra hesap Kartım kırıldi bunun için bankamin müşteri hizmetlerini aradım kart başvurusu yapmak istedim ama yapamadım. hesabımda kısıt olduğunu söylediler. Subemle görüştüm onlar bana direk adına para yatirdigim ismi söylediler ve o ismin illegal bahis çetesi üyesi olduğunu söylediler bende inkar edemedim evet oynamıştım dedim. İşin tuhafi şuan hesabımda bir bloke yok her işlemi yapabiliyorum 10 gün oldu. Sadece kart başvurusu yapamıyorum. Ben bu durumda herhangi bir ceza alirmiyim yada bu olay hangi boyuta ulaşır ? Birde ben devlet memuruyum bir ceza alırsam işimi etkiler mi ? Simdiden teşekkürler

  1. Sn. İbrahim Bey,
   Mevcut durumunuzda ilgili karara ilişkin evrakları incelemeksizin mutlak tespitte bulunmak olanaksız olmakla birlikte, naçizane kanaatimce gerçekleştirdiğiniz para transferi neticesinde örgüt eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında banka hesabınız tedbir amaçlı kısıtlanmıştır. Somut durumunuzda gerçekleştirdiğiniz transferlerin bahis yahut şans oyunu oynama gayesiyle olması sebebiyle adli anlamda bir suç işlememiş bulunmaktasınız. Buna karşın gerçekleştirdiğiniz eylem 7258 sayılı Kanun’da 5000 ila 20000 tl arasında idari para cezası yaptırımına tabidir.
   İlerleyen süreçte kuvvetle muhtemel olarak bulunduğunuz bölge mülki amiri tarafından aleyhinize idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Bu yaptırımın uygulanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında mesleğe girişe/devama engel teşkil etmeyip, 657 sayılı Kanun 125. maddesi hükmünce “uyarma” disiplin cezasını gerektirmektedir.
   Mevcut durumunuzda, soruşturma kapsamında savcılık makamınca aleyhinize suç isnadının söz konusu olması halinde yahut mülki amirce aleyhinize idari para cezası yaptırımı uygulanması halinde bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

   1. Samet bey merhaba. Ben kolluk kuvveti mensubuyum. Bende bu konuyla ilgili tanık ifafesi verdim. İfade konusu ise, banka hesabına havale yaptığım kişinin illegal bahis oynattığı gerekçesiyle şüpheli olarak bulunması. Ben tanık ifademde bu kişiyi tanımadığımı, hesap sahibi kişiyle aynı soyadı taşıyan birine kişisel borcum olduğunu, bu kişinin de borcumu ödemem için bu banka hesabını verdiğini ve ben de bu şekilde havale yaptığımı söyledim. Simdi bu konuyla ilgili ben idari para cezası alır mıyım, 682 sayılı KHK (madde 8) kapsamında idari olarak meslekten ihraç edilebilir miyim. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

    1. Sn. Kemal Bey,
     Verdiğiniz yahut vereceğiniz ifade kapsamında size telkinde bulunmak “hukuki danışmanlık hizmeti” kapsamında olması ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerince bu mecrada ücretsiz olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermemin mümkün olmaması dolayısıyla bu konuda beyanda bulunamamaktayım.
     Buna karşın belirtmem gerekir ki; 682 sayılı KHK’ya paralel hükümler içeren, daha doğru ifade ile 682 sayılı KHK’yı yasalaştıran 7068 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan “Meslekten çıkarma cezası gerektiren fiiller” düzenlemesinde “Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişkili olmak” hükmü uyarınca, aleyhinize “Meslekten çıkarma disiplin cezası” uygulanması teknik olarak mümkündür.

 47. Samet bey merhaba ;

  Kabahatler kanundaki madde
  Kumar
  Madde 34 – (1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan
  elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (güncel ceza biraz daha fazla olabilir)

  diğer bir kanun maddesi

  d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

  Kanunda kumar oynamanın cezası madde 34 de belirtilmiş. Kumar kelimesinin Türk dil kurumunun sitesinde yazan anlamı “Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu”. Bahis kavramı da ortaya para koyarak oynanan bir şans oyunu . kumar ve bahis kavramını ayrı ayrı mantıksal olarak nitelemek imkansız . bir suç fiilinden ötürü iki ayrı ceza alınamayacağı prensibinden yola çıkarak kanunlarımızda şu bir suç için iki ayrı ceza öngörülüyor gibi duruyor. Bu tarz durumda bir suçun iki ayrı maddede cezası varsa suçu işleyen kişiye hafif olan yaptırım uygulanmaz mı .

  1. Sn. Umut Bey,
   Öncelikle belirtmek isterim ki “yasadışı internet siteleri aracılığıyla bahis ve şans oyunu oynamak” eylemi adli anlamda suç teşkil etmemektedir. Teknik olarak söz konusu eylem, ifade ettiğiniz gibi Kabahatler Kanunu 34. maddesinde ve 7258 sayılı Kanun 5. maddesinde idari para cezası yaptırımına tabi tutulmuştur.
   Kabahatler Kanunu’nun kapsamı genel itibariyle 1. maddesinde de öngörüldüğü üzere “Toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla kabahatleri düzenlemekte ve karşılığı idari para cezalarını hüküm altına almak” olarak ifade edilebilir.
   7258 sayılı Kanun kapsamı ise isminden de anlaşılacağı üzere, “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi” olarak değerlendirilebilir.
   Bu noktada naçizane kanaatimce kapsam açısından her iki kanunun ilgili maddeleri konumuz eylemi kapsıyor olsa da, uygulamada 7258 sayılı Kanun ilgili maddesinin daha özel ve spesifik hükümler içeriyor olmasından hareketle özel kanun-genel kanun prensibi dolayısıyla 7258 sayılı Kanun 5. maddesi uygulama alanı bulmaktadır.

   1. Samet Bey zaman ayırıp detaylı şekilde yanıt verdiğiniz için teşekkür ediyorum .

    Ancak kafama takılan bir soru var. Örnek üzerinde anlatmaya çalışacağım .
    Bir insanı öldürme fiilinin ceza maddesi var.[ Bu genel bir kanun ]
    Bir canlıyı tasarlayarak öldürme fiilinin ise başka bir kanunda başka bir cezası var . [bu özel kanun]

    özel kanun genel kanun prensibinden gider isek
    Kabahtalar kanununda Kumar fiili gerçekleştirecek olanların alacağı ceza yer alıyor .genel bir kanun
    7258 sayılı Kanun 5. maddesi ise kumar suçunun hangi fiiller gerçekleştirilir ise verilecek cezaları içine alıyor .Bu nedenle özel kanun durumunda ele alınıyor. Ama şöyle bişey var kabahat kanunda yazan kumar fiilini 7258 sayılı Kanun 5. maddesinde yer alan fiilleri gerçekleştirmeden işleme şansınız yok .

    7258 sayılı Kanun 5. maddesi:Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

    Kumar oynamış olmak için
    1)spor müsabakasına bahis oynamak gerekiyor
    2)rulet ve kağıt oyunları gibi şans oyunlarını oynamış olmak gerekiyor.

    3. bir seçenek yok . Eğer kumar oynamış olmak için 3 bir seçenek olsa genel – özel kanun ilişkisi olur .
    bu şekilden bakıldığında bir suçun cezasını içeren iki ayrı para cezası kanun maddesi var.
    burda bir sıkıntı yokmu . bu iki kanun genel-özel kanun gibi durmuyor . Bu fiili işleyen kişiye ya iki kanun maddesi de uygulanmalı . ya ağır olan ceza maddesi ya hafif olan . ??

 48. Iyi calismalar
  Şubat 19 tarihinde banka hesabi açmamızı ve avon gibi bi ürünün parfümeri ürünlerinin satılıp paraların buraya geleceği söylendi ve hesap açtık fakat bu insanlar yasadışı bahis oynaşıyormuş ve o paralar biraya geliyormuş ben bunu öğrendiğimde 2 gün geçmişti ve hesapları kapatmak istedim gidip kapatırdım ve hesaplarda 83bin tl blokeri paraları kaldı bu durumla ilgili 3 ekimde mahkemem var ne çıkar ya da bununla ilgili daha önce nasıl cezalar uygulandı bi bilginiz var midir yardımcı olursanız çok teşekkür ederim öğrenciyim tutukluluk süreci olur mu ?
  Tesekkurl3r

  1. Sn. Can Bey,
   Yargılama konusu eylem, 7258 sayılı Kanun 5. maddesi 1(c) hükmünde düzenlenen, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek” eylemi olup, öngörülen cezası üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.
   Somut durumunuzla ilişkili olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte, normal şartlarda tutukluluk tedbirine başvurulmayacağı kanaatimi belirtmek isterim. Bununla birlikte daha somut incelemek adına Tutuklama Sebepleri başlıklı makalemi inceleyebilirsiniz.
   Yargılama sonucunda verilecek hükme ilişkin ise; verdiğiniz ifade, yargılamanın hangi safhada olduğu, mevcut somut durumunuz, banka hesaplarının işleyişi sırasında gerçekleşen eylemler, hesap kapatma talebiniz gibi pek çok etken yargılama sonucu açısından esas teşkil etmektedir. Şu halde mağduriyet yaşamamak adına, bir avukattan profesyonel yardım almanız yararınıza olacaktır.

 49. Merhaba. ;
  TC Hazine ve Maliye Bakanligi, Vergi denetim bakanlığından Bilgi Isteme konulu bir yazı geldi. 2016 yılında havale yaptığım kişiyi tanıyıp tanımadığımi be 2 tane site ismi verilmiş bu sitelerde bahis oyunu oynamadigim. Oynadıysam kazancimin olup olmadigina dair 15 gun içersinde bilgi verilme isteniyor. Konuyla ilgili yorumlarınızı rica ederim.

  Saygılarımla
  Huseyin

  1. Sn Hüseyin Bey,
   İlerleyen süreçte verdiğiniz bilgiler doğrultusunda, 7258 sayılı Kanun’da düzenlenen eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğiniz tespit olunacak; tespit edilen bilgiler doğrultusunda gerekli görülmesi halinde bulunduğunuz yerin en büyük mülki amiri tarafından aleyhinize idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.
   Mevcut durumunuzda hak kaybına uğramamak adına bir avukattan profesyonel hukuki yardım almak yararınıza olacaktır.

  2. Hüseyin Bey , size Hangi Vergi Denetim Kurulu başkanlığından yazı geldi ? (Ankara ? İstanbul ? ) Yazıya cevap verdiniz mi ? Verdiyseniz nasıl bir cevap verdiniz ? Herhangi bir ceza aldınız mı ?
   Bilgi verebilirseniz seviniriz.

 50. Merhaba samet bey,ben sadece tek bir sitede 1,1.5 ay boyunca belli araliklarla para transferi yaparak (bir kerede para cekmistim.)yasadisi bahis oynadim,oynadigim esnada bu bahisin yasadişi oldugunu bilmiyodum.Bu para transferlerinden 1 tanesi icin ifadeye cagrildim ve para cezasi kesilecegini soylediler.Para transferi yaparken sitedeki banka hesaplari ortalama 1 hafta süreyle guncelleniyomuş yani oynadigim sure boyunca farkli hesaplara yatiririm oluyodu.onlar icinde ceza kesilebilirmi yoksa sadece 1 defami ceza kesebilirler?

  1. Sn. Emre Bey,
   Yasadışı bahis sitelerine yapılan transferler, 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesi (d) bendinde düzenlenen, “idari para cezası” yaptırımı gerektiren eylemin gerçekleştirildiğine esas teşkil etmektedir. Bu kapsamda yaptığınız her bir transfer için “teknik” olarak aleyhinize idari para cezası yaptırımı uygulanabilir. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde, bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.
   Aleyhinize uygulanan idari para cezası yaptırımına karşı, 15 gün içerisinde yetkili Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunabilirsiniz.

   1. Sayin avukat bey,Mustafa beyin sorusuna ilişkin şu cevabi verdiniz “zincirleme suç ve yahut benzeri bir kurumun uygulama alanı bulmaması dolayısıyla, kişinin her bir “bahis ve şans oyunu oynama” eylemi karşılığında ayrı ayrı söz konusu yaptırımların uygulanması teknik olarak mümkündür.”Buradada zincirleme suç yahut benzeri bir kurumun uygulama alani bulunursa ceza kesilmeme ihtimali varmidir?

    1. Ayni şekilde 1 agustosta ahmet beyin şu sorusuna “Merak ettiğim nokta şu her para transferi için mi ceza kesiliyor yoksa bir kere mi? “Bu soruya da her para transferi icin degil idari yaptirim uygulanmasi gerektirmemektedir dediniz Sn Samet Bey.

     1. Sn Emre Bey,
      Ahmet Bey’in yorumuna verdiğim yanıtta da belirttiğim üzere, kanunda düzenlenen yaptırım, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak” eylemine ilişkindir. Bununla birlikte ilgili internet sitesine para transferi yapılması idari para cezası yaptırımını gerektirmemekle birlikte, bahis ve şans oyunu oynandığına delil teşkil etmektedir. Bu kapsamda, yapılan her bir transfer bahis ve şans oyunu oynandığına delalet etmekle birlikte, idari para cezası gerektirmemektedir.
      Burada esas teşkil eden nokta, idari para cezası yaptırımını uygulama makamının, gerçekleştirilen eylem(ler)i nasıl yorumladığına ilişkindir.

 51. Merhabalar Samet Bey benimde bir sorum olacak. Ben de internetten bahis sitesine 150 TL havale işlemi yaptım. Emniyetten aradılar. Gittim ifade verdi . Sitede kazı kazan,tombala vs oyunlar oynadığımı belirttim. Bunlar kumara girer mi ? Memurum memuriyetime etki eder mi? Bana cezayı yasa dışı bahisten mi keserler yoksa kumardan mı ?

  1. Sn Emrecan Bey,
   Yasadışı bahis siteleri aracılığı ile; kazı kazan, tombala ve sair şans oyunlarını oynamak 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyükmülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” hükmü ile Kabahatler Kanunu 34. maddesinde yer alan “Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.” hükmü kapsamında olup, 7258 sayılı Kanun’da yer alan hükmün daha özel nitelikte olması sebebiyle ilerleyen süreçte aleyhinize 5.000 ila 20.000 tl arasında idari para cezası uygulanması muhtemeldir.
   İdari para cezası yaptırımının uygulanması halinde, bir avukattan (zorunlu değil) profesyonel hukuki yardım almak suretiyle Sulh Ceza Hakimliklerinde itiraz hakkınız bulunmaktadır.

 52. Cevabınız için çok teşekkür ederim. Şunu da sormak istiyorum . Bana mülki amir bu durumda ceza vermek zorunda mı? Mülki amir daha önce aynı suçtan ceza yemiş diyerek ceza yazmasa kendisine burdan bir sorumluluk doğar mı ? Daha önce kendi kurumuma gönderdiler kestikleri cezayı. Kurum bana memuriyete yakışmayan bir hareket olduğu dolayısıyla uyarı cezası verdi. Şimdi tekrar aynı durumla karşı karşıya kalırmıyım. Ben ilk ceza kesildiği tarihten bu tarihe kadar yazı tura bile atmadım. Ama gel gör eski defterler pesimizi bırakmıyor. Psikolojim bozuldu gerçekten. Bu işe devam eden arkadaşlara nacizane tavsiyem bu işi bırakın arkadaşlar. Bahiste kaybettiğin paraya mı yanarsın kaybettiğin zamana mı yanarsın. Aldığın para cezasını ödemeye mi yanarsın çektiğin rezilliğe mi yanarsın.Artik kafam kaldırmıyor gerçekten.

  1. Sn. Mustafa Bey,
   Kanun hükmünde “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” ibareleri emredici hukuk kuralı niteliktedir. Bu kapsamda, mahallin en büyük mülki amirinin, idari para cezası yaptırımı uygulayıp uygulamama konusunda tam anlamıyla tasarruf yetkisi bulunmamaktadır.
   Belirttiğim gibi, idari para cezası yaptırımı ile tekraren karşılaşmanız halinde, bir avukattan profesyonel hukuki yardım alınız.

 53. YAŞA DIŞI BAHİS OYNATTIĞI BELİRLENEN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN AMASYA İLİNDEKİ ÜYELERİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
  – 12 Eylül 2018 Çarşamba +-Yazdır
  Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen ve TCK.220 ve 7258 Sayılı kanunlar kapsamında internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak, kazanmış oldukları paraları kurulan paravan şirketler üzerinden yurt dışına kaçırarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen çeteye yönelik olarak yapılan çalışmalarda;
  Şüphelilerin özellikle genç yaştaki şahısları ağlarına düşürerek, küçük paralar ile bu şahıslar adına birçok bankada hesap açtırdıkları, daha sonradan yasadışı bahisten kazanılan yüklü miktarlardaki bu paraları, açılan hesaplar üzerinden yurt içinde ve yurt dışında akışını sağlayarak hem takibi zorlaştırdıkları hem de para kaçırdıkları tespit edilmiştir.
  Bu şahısların yakalanmasına yönelik 7 aydır devam eden Teknik Takip ve MASAK raporları neticesinde; suça karıştığı tespit edilen; 9 şüpheli Amasya ilinde, 23 Şüpheli İstanbul ilinde, 2 şüpheli Tekirdağ ilinde, 10 şüpheli Kayseri ilinde, yakalanıp gözaltına alınarak ilimize getirilmiştir.
  Şüphelilere ait olduğu tespit edilen; 203 ayrı farklı hesap ve 5 paravan şirket üzerinden 11 farklı ülkeye yaklaşık 10.000.000 TL parayı gönderip, aldıkları tespit edilmiştir.
  Bu haksız kazançtan elde ettikleri paralar ile kurulan 5 paravan şirkete, 3 arabaya, 1 tane ev ile çeşitli bankalarda hesap açtırdığı tespit edilen 450 kişinin banka hesaplarına el konulmuştur.
  Konu ile ilgili çalışmalar ve tahkikat devam etmektedir.
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. SAMET BEY BU YAZIYI YENİ OKUDUM BENİM SIKINTIM BU OLAYLA ALAKALI DİYE DÜŞÜNÜYORUM ŞÖYLE Kİ BANA O TARİHLERDE BLOKE GELDİ SİZE SORUM BEN BU OLAYIN NERESİNDE OLABİLİRİM VE BU SÜRECİN GELİŞİMİ NE ŞEKİLDE OLACAK BANA LÜTFEN YOL GÖSTERİN TEŞEKKÜRLER…

 54. merhaba samet bey benimde hesaplarıma bloke geldi ve bir hesabım iş yerinde kullandığım pos cihazıma bağlı ve ticari anlamda çok sıkıntıya soktu bu durum beni ben antalya da yaşamaktayım bloke amasya sulh mahkemesi tarafından konulmuş oraya gidip yapabileceğim bir şey var mıdır telefon ile aradım ama gizlilik olduğunu söyledi katip bu süreç ne kadar sürer oyuncak mağazası işletiyorum ve kart ile yapılan alışverişler blokeli hesabıma düşüyor ne yapmalıyım lütfen yol gösterir misiniz teşekkür ederim…

  1. Sn Fatih Bey,
   Naçizane kanaatimce aleyhinize başlatılan soruşturma kapsamında, banka hesaplarınıza tedbir amaçlı bloke uygulanmıştır. Şu halde ilgili Sulh Ceza Hakimliği’ne, mevcut durumunuzu izah etmek suretiyle uygulanan tedbirin kaldırılması gayesi ile dilekçe ile başvurabilirsiniz. Dilekçenin hazırlanmasında bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 55. Merhaba avukat bey . Öncelikle ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Ben de memurum. Yasa dışı bahis oynamaktan dolayı 2018 yılı Mayıs ayında tarafıma idari para cezası kesildi. 5.000 TL ödedim. O tarihten sonra hiç bir şekilde bahis oynamadım. Şimdi şahsıma ceza kesildiği tarihten daha önceki tarihte gerçekleşen başka bir havale işlemi için tekrar ifadem alındı. Bana tekrar ceza kesilir mi ? Diken ustundeyim her yaptırdığım para için ceza ödeyecek olsam hayatım biter. Üstelik bu paralar 100 TL gibi çok cüzi miktarlar.

  1. Sn Mustafa Bey,
   Kabahatler Kanunu ve 7258 sayılı Kanunda düzenlenen ve idari para cezası yaptırımı öngörülen eylem türünde, zincirleme suç ve yahut benzeri bir kurumun uygulama alanı bulmaması dolayısıyla, kişinin her bir “bahis ve şans oyunu oynama” eylemi karşılığında ayrı ayrı söz konusu yaptırımların uygulanması teknik olarak mümkündür.
   Mevcut durumunuzda tekraren idari para cezası yaptırımı ile karşı karşıya kalmanız halinde itiraz süresi içerisinde bir avukattan yardım almak suretiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunabilirsiniz.

  2. Mustafa bey karakolda.ne.gibi.sorular.soruyorlar, memurum demissiniz para cezasindan.baska.ceza aldinizmi, kinama.uyarma.vs gibi

 56. Mrb sayın abim ben devlet memuruyum yasa dışı bahisten 62 gün bahis oynama ve oynatma suçlamasi ile ceza evinde tutuklu kaldım. Daha sonra tahliye oldum ve halen benimle birlikte alınan 18 kişi cezaevinde. Sorum şu ben kesinlikle oynamadım yanlız oynadım şimdi memurum buyuzden işten olacağım diye çok tedirginim daha mahkemeye çıkacağız ne yapmalıyım tskler

  1. Sn. Emre Bey,
   Yasadışı bahis siteleri aracılığıyla bahis oynamak eylemi adli anlamda suç teşkil etmemesi, mevzuatta yalnızca idari para cezası öngörülmesi dolayısıyla ve 657 sayılı kanuna muhalif nitelikte olmaması sebebiyle devlet memurluğuna engel teşkil etmemektedir. Buna karşın kovuşturma neticesinde aleyhinize, 7258 sayılı kanunda, 5237 sayılı kanunda yahut sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen farklı bir suçtan mahkumiyet hükmü verilmesi halinde, verilen bu hükme esas teşkil eden suça göre bu sonuç değişecektir. Bu kapsamda yargılama sürecinde bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 57. Merhaba samet bey. Bahis soruşturmasından dolayi yurt dışına çıkış yasagim olup olmadığını nasıl ogrenebilirim. Teşekkürler.

 58. iyigünler samet bey bir yazınızda belirtmişsiniz Söz konusu Kabahatler Kanunu’nda 100 TL diğer yasal kanuna göre 5 bin ila 20 bin arası para cezası bu oynayanlara galiba peki hangisi 100 tlmi 5 bin ila 20 bin tl arası ceza mı ?

  1. Sn Alper Cesur,
   Belirttiğiniz üzere 5326 sayılı kanun ile 7258 sayılı kanunda aynı eyleme ilişkin iki farklı yaptırım yer almaktadır. Bu durumda “internet üzerinden yasadışı bahis oynamak” eylemi kapsamında 7258 sayılı kanun daha özel hükümler içermesi dolayısıyla, 7258 sayılı kanun uygulama alanı bulacaktır. Nitekim 5326 sayılı kanunda düzenlenen eylem kumar oynamak iken, 7258 sayılı kanunda yer alan düzenleme kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak eylemine ilişkindir.
   Velhasıl kelam söz konusu eyleme karşılık uygulamada beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası yaptırımı ile karşılaşılacaktır.

 59. Samet bey merhaba yasa dışı bahis suçunda, Cepbank olarak tanımlanan başlık adı altında suçlanan kişilerin cezaları nasıl oluyor. Örnek davalarda ceza alan var mı ? Daha önce hiç bir suça karışmamış ve sadece 6 ay bu işi yapmış bir tanıdık var ve halen tutuklu 6 ay oldu halen cezaevinde, daha mahkeme çıkmadı. Ara mahkemelerde aynı suçla suçlanan bazı kişiler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.Ama halen baya bir kişi tutuklu ! sizin bu konuda fikir ve görüşünüz nedir.?

  1. Sn Erkan Bey,
   Ceza soruşturma ve kovuşturmalarında her eylem müstakil olarak farklı sonuçlar doğurmaktadır. Bu kapsamda mevcut durumunuzda ilgili dosyayı incelemeksizin yol göstermek ne yazık ki mümkün değildir. Bununla birlikte makalede de belirtildiği üzere “yasadışı bahis”e ilişkin olarak para nakline aracılık eyleminin yaptırımı, kanunda üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Ek olarak bilgi almak adına Tutuklama Sebepleri başlıklı makalemi inceleyebilirsiniz.
   Süreci zararsız/daha az zararlı atlatabilmek adına bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 60. Iyi calismalar
  Şubat 19 tarihinde banka hesabi açmamızı ve avon gibi bi ürünün parfümeri ürünlerinin satılıp paraların buraya geleceği söylendi ve hesap açtık fakat bu insanlar yasadışı bahis oynaşıyormuş ve o paralar biraya geliyormuş ben bunu öğrendiğimde 2 gün geçmişti ve hesapları kapatmak istedim gidip kapatırdım ve hesaplarda 83bin tl blokeri paraları kaldı bu durumla ilgili 3 ekimde mahkemem var ne çıkar ya da bununla ilgili daha önce nasıl cezalar uygulandı bi bilginiz var midir yardımcı olursanız çok teşekkür ederim öğrenciyim tutukluluk süreci olur mu ?

  1. Bir arkadaşımın başına da gelmişti. Samet beyin de ifade ettiği üzere 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası söz konusu. Mahkemede bir avukattan yardım alın bence.

 61. Bende mayıs ayında bir siteden yasadışı bahis oynadım ve ceza yedim. Ceza gelecek onda sıkıntı yok. Ama yakın tarihte bıraktım. Şimdi sorum şu mayıs ayından önce ve sonra oynadığım yasadışı bahisler yüzünden tekrar ceza yeme durumum var mı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler

  1. Sn Harun Bey,
   7258 sayılı Kanun 5. maddesinde açıkça “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda sorunuz her somut olayda farklı sonuçlar doğurabilecektir. Buna karşın teknik olarak birden fazla kez gerçekleştirilen nitelik itibariyle aynı eyleme, birden fazla idari para cezası yaptırımının uygulanması mümkündür.
   Uygulanan söz konusu yaptırım(lar)a 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliklerinden itiraz etme hakkınız mevcuttur. İtiraz sürecinde bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 62. Samet bey merhaba 2 gün öncesinde emniyet siber suçlar tarafından arandım ve ifadeye çağrıldım.Telefonda Ş.. G.. alı şahısı tanıyıp tanımadıgım soruldu tanımadığımı söyledim illegal bahisle iligili çağrıldım ben knıgt adlı oyunda item ve çar alıp satıyorum sanırım çar aldıpım kişi illegal bahıs sıtesıne calısıyor ama ben tanımıyorum yanı sureklı oyundan tanıstıgım ınsanlarla boyle para alısverısı yapıyorum ifademde ne demeliyim bu yuzden para cezası vs alırmıyım?

  1. Sn Furkan Bey,
   Gerçekleştirdiğiniz eylem gerek Türk Ceza Yasası, gerek 7258 sayılı Kanun, gerekse Kabahatler Kanunu kapsamında yaptırıma tabi tutulmuş bir eylem çeşidi değildir. Bu kapsamda ifadenizde mevcut durumunuzu izah etmeniz yeterli olacaktır. Buna karşın ilgili makamlarca aksine takdir edilmek suretiyle idari para cezası yaptırımına tabi tutulmanız halinde makalede de belirtildiği üzere 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliklerine itiraz edebilirsiniz. İtiraz sürecine girmeniz halinde, bir avukattan hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 63. Oncelikle merhabalar. Benim yaklaşık 5 bankadan hesabım var. Fakat sadece bir tanesine (aktifbank hesabım ve aktif kullanmiyorum) 08.08.2018 tarihinde İstanbul cumhuriyet başsavcılığı tarafından bloke konulmuş. Fakat diğer hesaplarimda bloke yok. Bunun anlamı nedir. Çok tedirgin oldum. Ben de yasadisi diye tabir edilen bir siteden bahis oynadım. Para yatirdim ve kazandığım zaman da çektim. Bu konuyla ilgili süreç nedir acaba. Teşekkürler.

  1. Sn. Kaan Bey,
   Yasadışı bahis siteleri aracılığı ile bahis oynamak, Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat hükümleri kapsamında suç teşkil etmemekte ve dolayısıyla adli soruşturmayı gerektirmemekte, Kabahatler Kanunu hükümlerince kabahat niteliğinde olmaktadır. Söz konusu Kabahatler Kanunu’nda 100 TL, 7258 sayılı Kanun’da ise 5000 ila 20000 TL arasında takdir edilecek idari para cezası yaptırımına tabi tutulmuştur.
   Somut durumunuzda savcılık makamınca aleyhinize soruşturma başlatılmış, bu kapsamda banka hesaplarınıza tedbir amaçlı bloke konulmuştur. Yürütülen soruşturmanın sonlanmasını takiben aleyhinize kamu davası açılacak yahut kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir. Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmesi halinde ise aleyhinize uygulanan tedbir kararı kaldırılacaktır. İlerleyen süreçte bir avukattan hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

   1. Merhaba avukat bey. Yorumunuz için öncelikle Teşekkürler. Fakat sadece neden tek banka hesabım bloke li olabilir. Diğer hesaplarda bir problem yok.

    1. Sn. Kaan Bey,
     Somut durumunuzda belirli bir banka hesabınıza tedbir uygulanması, soruşturmaya esas teşkil eden banka hesabınızın iş bu banka hesabı olmasından kaynaklanabileceği gibi; farklı bir sebepten de kaynaklanıyor olabilir. Bu noktada ilgili evrakları incelemeden net bir cevap vermek doğru olmayacaktır. Hangi banka hesabınıza tedbir uygulanacağı, Savcılık makamının talebi üzerine Sulh Ceza Hakiminin takdiridir.

 64. yaklasik olarak 6 ay once banka hesaplarim bloke oldu ve ardindan 2 ay sonra emliyete cagirildim. yasa disi bahis oynadigim icin 7000 tl kabahatler kanunundan ceza yazilmis. akabinde 3 gun once istanbul bas savciligindan denetimli serbestlik adi altinda bir yazi ve dilekce geldi.. ne yapmaliyim simdi.. luyfen yardimci olir musunuz. ben sadece oynadim bu denetimli serbestlik nerden cikiyo..

  1. Sn. Samet Bey,
   Tarafınıza yasadışı bahis oynamak eylemi ile ilişkili olarak 7258 sayılı kanunun 5. maddesi hükmünce 7000 tl idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır. Bu yaptırım kararına 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliklerinden itiraz etmeniz hukuken mümkündür. Bununla birlikte, söz konusu yaptırım adli makamlarca değil idari makamlarca uygulanan, denetimli serbestlik yahut sair adli işlem gerektirmeyen türdendir. Dolayısıyla tarafınıza iletilen tebligat kapsamında, aleyhinize uygulanan tedbir kararını ilgili mahkemeden talep ederek, kararın hangi eyleme ilişkin olarak yürütülen soruşturma yahut kovuşturma kapsamında verildiğini tespit etmeniz mümkündür. Bu süreçte hukuki menfaatlerinizi bir avukat yardımı ile korumanız yararınıza olacaktır.

 65. İyi günler ben yasadışı bahis oynamaktan ceza yedik 10 tl 7258 sayılı kanun üzerinden ama e devlet üzerinden girdiğimde cezam 5326 sayılı kabahatler üzerinden gözüküyor sorum şu ki bu iki sayılı kanun birbiriyle aynı mı ? 5326 sayılı kabahatler üzerinden cezamı geçersiz kılabilir mi? Nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler

  1. Sn. Ali Bey,
   7258 sayılı “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun” ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu birbirinden farklı kanunlar olup, 7258 sayılı kanun ile 5326 sayılı kanunun ilgili maddelerinde “yasadışı bahis siteleri aracılığı ile bahis oynamak” eylemi idari para cezası yaptırımlarına tabi tutulmuştur. Mevcut durumunuzda aleyhinize uygulanan idari para cezasının iptali hususunda, somut durumunuz özel olarak incelenmelidir. Bu kapsamda bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 66. Merhaba avukat bey ben borsada birisinden tüyo almak için şahsa aynı günde 2 defa 300 tl toplamda 600 tl para gönderdim ve şahıs beni dolandırdı. Bu şahısla facebook üzerinden tanışmıştım ve o facebook hesabımı sildim. Bu olay 2018 yılı Ocak ayında oldu ve şimdi siber suçlar ifade için çağırdı ve bana 5-20 bin arası ceza kesileceğini söylediler. Tanık olarak ifade verecekmişim. Olayı bu şekilde anlatırsam ceza alır mıyım.avukat bey ve şahıstan şikayetçi olmalı mıyım bende?

  1. Sn. Mehmet Tunç,
   Mevcut durumunuzda aleyhinize söz konusu idari para cezası yaptırımlarının uygulanması halinde, Sulh Hukuk Mahkemelerine 15 gün içerisinde itirazda bulunabilirsiniz. Bahsettiğiniz vakıa, aleyhinize idari para cezası yaptırımının uygulanmasını gerektiren eylem içermemektedir. Bu süreçte bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.
   İlgili şahıs adına savcılığa şikayette bulunmak ise sizin tasarrufunuzdadır. Savcılığa şikayetin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız Savcılığa Şikayet Nasıl Yapılır? başlıklı makaleyi inceleyiniz.

 67. Merhabalar benimde yasadişi yollarla bahis ile ilgili sorum memuriyette herhangi bir sıkınti yaratir mi oynanmiş ama oynatiyo olarak bir suc gorunmektedir

  1. Sn. Hasan Can,
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca, kasten işlenmiş suçlardan ötürü 1 yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına mahkum olanlar memur olamayacaklardır. Mevcut durumunuzda yasadışı yollarla bahis oynanmış olması mevzuat kapsamında suç teşkil etmemekte, bu kapsamda memuriyete engel olmamaktadır. Buna karşın yasadışı bahis oynatma ve benzeri nitelikte eylemlerden ötürü 1 yıl yahut daha fazla süreli hapis cezasına mahkum edilmeniz halinde, bu durum memuriyete engel teşkil edecektir.

 68. Merhaba…
  Ben askerdeyim bir gün polis aradı beni bana dedi ki yasadışı bahis oynamaktan adlı para cezası kesildi dedi. Bende asker de olduğumu söyledim ben not düşüyorum dedi. Görüşme bu şekilde sonlandı.
  Askerlik süresince faiz uygulanır mı?
  Itiraz etsem ceza iptal edilir mı ?
  Bir de ben olmadığım dönem de ceza 100 liraydı. Şimdi bana hangisi üzerinden ceza uygulanır? Birde polis le görüştüm 100 lira falan kesilir dedi. Lütfen cevap bekliyorum

 69. merhaba yasa dışı bahis oynadığım için banka hesaplarıma bloke konmuştur bu bloke çok uzun sürüyormu ve mali polis beni ifadeye çağırırsa nasıl ifade vermeliyim avukat tutmam lazımmı hesaplarım nasıl eski haline döner yardımıcı olurmusunuz bana

  1. Sn. Fatih Bey,
   Yasadışı bahis oynama eylemi Türk Ceza Kanunu kapsamında suç niteliğinde olmamakla birlikte, Kabahatler Kanunu 34. maddesinde ve 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde idari para cezası yaptırımlarına tabi tutulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde şartların mevcudiyeti halinde hesaplarınıza uygulanan söz konusu bloke kaldırılacaktır. Diğer hususlar için bir avukattan hukuki danışmanlık almanız yararınıza olacaktır.

 70. Selamlar ben maddi olarak zor durumda olduğum bi zamanda bi tanıdığın kozmetik ve avon ürunleri için 10 farklı bankadan hesap açtırıp teslim edilmesi durumunda aylık 1500 ile 1700 tl arası destek sağlanacağı söylenmişti. Herhangi bir problem olmuycagini ve sıkıntı yaşanmayacağını belirttiler. Ancak sulh ceza hakimliğinin kararlariyla onlara vermediğim banka hesaplarima bile bloke konarak soruşturma açılmış. Bir başka banka da cumhuriyet savcılığınin talebi doğrultusunda incelenmeye alınmışsınız şeklinde bilgi verdi. Ve onlara vermedigim garanti bankası hesabima nereden geldigini bilmediğim 500 bin tl ye de ters bloke konmuş. Sulh ceza hakimliği ile cumhuriyet savcılığı ne demek ve buralardan başlatılan inceleme ve soruşturma kararları tahmininize göre.ne olur.Vereceginiz cevap için şimdiden teşekkür ederim. esen kalın

  1. Benımde basıma oyle olay geldi en yakınım sebep oldu yaklasık 1 sene olacak hala soruşturma devam ediyor bankaya gittiğimde ogrendım bloke koyulup hakkımda soruşturma acıldıgını adliyeye gittim dosyamı buldum ama bılgı vermiyorlar gizli oldugu ıcın sızın suanda ne durumda olayınız bılgı verirmisin iz ne yapmam gerekiyor

  2. Sn Hasn,
   Mevcut durumunuzda kapsamlı ve doğru çözüm yolları ve sorularınızın yanıtları için ilgili evrakların incelenmesi gerekiyor olsa da, naçizane fikrimce ve kuvvetle muhtemel olarak açılan banka hesapları ile 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde 1(c) hükmünde düzenlenen “spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakli” işlemi gerçekleştirilmiş olup, kanunda söz konusu eylemin karşılığı yaptırım 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Gerçekleştirilen eylem neticesinde ise, söz konusu banka hesaplarınıza Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir uygulanmıştır.
   İlerleyen süreçte, aleyhinize savcılık makamınca soruşturma başlatılacak, ifadenize başvurulacaktır. Akabinde savcılık makamınca mevzuatta düzenlenen suç türünün vukuu bulduğu kanaatine ulaşılırsa kamu davası açılacak ve ceza yargılamasına konu olacaksınız. Suçun gerçekleşmediği kanaatine ulaşılması halinde ise, kamu davasının açılmasına yer olmadığı kararı verilecektir. Bu süreçte bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 71. Merhaba,
  Yasa dışı bahis oynadığıma dair şahsıma doğrudan para cezası kesildiğini öğrendim ve evrakları teslim aldım. Oynamış olduğum siteye 2 veya 3 defa para transferi gerçekleştirdim. Ben sadece bunlardan birinden takibe alınmışım. 1.5 yıl önceki bir işlem. Bir yıldan uzun bir süredir oynamıyorum. Para cezası da 5000tl olarak belirlenmiş itiraz etmeyi düşünmüyorum. Sonuçta haklı olarak kesilen bir ceza.
  Merak ettiğim nokta şu her para transferi için mi ceza kesiliyor yoksa bir kere mi? Bu konuda bilginiz varsa yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. Sn. Ahmet Bey,

   Söz konusu idari para cezası yaptırımının dayanağı, 7258 sayılı kanunun 5. maddesi 1(d) hükmüdür. İlgili hükümde idari para cezası yaptırımını gerektiren eylem ilgili web sitelerine gerçekleştirilen transferler değil “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak” olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda yaptığınız birden fazla para transferi, birden fazla yaptırımı gerektirmemektedir.

 72. Merhabalar arkadaşımla sürekli traş olduğumuz kuaförümüzün önerisiyle maddi olarak sıkışık olduğumuz dönemde bize kozmetik ürünleri satışı yapılacağı söylenerek en 7 bankadan hesap açtırıp aylık 1500 tl karşılıgında hesaplarımız kullanılacağı istendi. Maddi olarak zor günlerimize denk geldiği icin o an icin cok cazip gelen bu teklifi bizde işin cok farkli boyutlara gelecegini tahmin edemeden kabul ettik. 15 gun sonra benim 3 banka hesabima arkadasimin 7 banka hesabina bloke konuldu. Arkadasima bankada verilen bilgiye gore istanbul 6. Sulh ceza hakimliği 2018-35 91 verdigi kararla mevcut kullanmaya devam ettigi (vermediği banka hesaplarınada) bloke konuldu. Arkadasimin bu durumda nasil bir yol izlemeli. Benim ise 3 banka hesabima bloke konuldu. Banka Şubesinde 5549 sayili yasanin 19 a maddesi geregince konuldugu soylendi boyle bi durumda muzdarip olanlar ne gibi bir neticeyle karsilasirlar. Maduriyetimizi ispatlamamiz icin ne yapmamiz gerekir. Daha önceden boyle bi dosya geldimi onunuze..

  1. Sn. Doğukan B.
   Bahsettiğiniz üzere banka hesaplarınız, ifade edilen ücret karşılığında kuvvetle muhtemel olarak yasadışı bahis oynatan internet sitelerine para nakline aracılık etmek kastı ile kullanılmıştır. Bu varsayımda, ilerleyen süreçte aleyhinize 7258 sayılı kanunun 5. maddesi 1c hükmünce soruşturma başlatılacaktır. Soruşturmanın başlaması halinde savcılık makamınca ifadenize başvurulacak, bu noktada mevcut durumu izah etme imkanı bulacaksınız. Soruşturma süresince savcılık makamınca gerekli araştırma yapılacak olup, savcılık makamınca soruşturma sona erdirildiğinde, soruşturma süreci ile ilişkili olarak kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek yahut kamu davası açılacaktır.

   1. Samet bey ismim Can oncelikle sizin bu yorumunuzdan sonra cevaplamak istedim ben 2011 yilinda yurt disi sitesine uye oldum oynadim 6 7 sene bu arada nesine.com yani devletin yasal sitesinede uyeyim.9.8.2018 de 2 banka hesabima bloke oldu.8.ci sulh aradim vede bana denen bahis oynattigim ki hayatimda kimseye bahis hic ama hic oynatmadim.sadece uye oldugum sitede oynadim .548 ytl bakiyem olan banka hesabima bloke kodu baska bankada kredi karti borcumu oduyorum .oda bloke oldu izmirde yasiyorum bir avukat olarak ne tavsiye edersiniz?saygilar Can

    1. Sn. Can Bey,
     Şu noktada kapsamlı ve doğru çözüm yollarına ulaşmak adına ilgili mahkeme evraklarını incelemekte yarar var, bu kapsamda bu süreçte bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır. Buna karşın naçizane fikrimce, banka hesaplarınızdan gerçekleştirilen transferlerin incelenmesi suretiyle, ifade ettiğiniz üzere ilgili mercilerce bahis oynattığınız yönünde kanaat oluşmuş ve tarafınıza bahsettiğiniz tedbirler uygulanmıştır.
     Ceza Hukukunun temel prensipleri uyarınca, kişinin kanunda gösterilen suçlardan ötürü cezai yaptırımla karşılaşması, eylemin söz konusu kişi tarafından gerçekleştirildiğinin kesin surette ispatlanmasına bağlıdır. Bu kapsamda beyan ettiğiniz üzere gerçekleştirmemiş olduğunuz bu eylem neticesinde Ceza Hukuku kapsamında cezalandırılmanız söz konusu olmayacaktır.
     İlerleyen süreçte savcılık makamınca soruşturma tamamlanacak, akabinde suçun işlenmemiş olduğu kanaatine ulaşılırsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir. Aksi halde ise aleyhinize yargılama safhasına geçilecektir.

 73. İyi calişmlar bana 10bin tl ceza geldi Melike diye biri yasa dişi bahis oynamiş .yakalanmiş benim adim onun hesap hareketlerinde gözüküyor ama benim onla alakam YÖK tanımam etmem yasadişi işlerle işim olmaz.dilekce verdim itiraz ettim. Bundan sonra nasıl yol izlemem lazim yardimci olun gelirse o borç ödeme sansim yok zor durumdayım allah rızası için yardımcı olun bana .

  1. Sn. Ahmet bey,
   Yasa dışı bahis oynama hususunda verilen idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Hakimliğe yapacağınız itirazda mevcut durumu izah etmeniz halinde, itiraz mahkemece kabul edilmek suretiyle, söz konusu idari para cezası iptal edilecektir.
   Belirtmem gerekir ki bu süreçte bir avukattan hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

   1. Yasadışı bahis, kumar olarak geçmemektedir.memur olmak isteyene, engel teşkil etmemektedir.yasadışı bahis; (7258) nolu kabahatlar kanunu adı altında geçmektedir. kumar, TCK 228 maddede yer almaktadır.ikisi farklı olup memurluğa hiç bir engel teşkil etmemektedir.tabi 7258 nolu kabahatlar kanunda yer alan oynama cezası alanlara teşkil etmez.kesinlikle yasadışı bahis kumar olarak geçmez.

    1. Sn. Yunuscan Bey,
     Yasadışı bahis siteleri aracılığı ile bahis oynama eylemi kumar oynamanın kapsamındadır. Kabahatler Kanunu’nda kabahat olarak kabul edilen kumar oynama eylemi 100 TL idari para cezası yaptırımına tabi tutulmuştur. Bununla birlikte 7258 sayılı Kanun 5. maddesinde yer alan eylem “yasadışı bahis siteleri aracılığı ile bahis oynamak” eylemidir. Daha spesifik bir düzenleme olan iş bu hükümde ise eylem 5000 ila 20000 TL arasında idari para cezası yaptırımına tabi tutulmuştur. Türk Ceza Yasası 228. maddesinde yer alan düzenleme ise kumar oynama eylemine ilişkin değil, kumar oynamaya yer ve imkan sağlama eylemine ilişkindir. Bununla birlikte yine 7258 sayılı Kanun’da yasadışı bahis siteleri aracılığı ile kumar/bahis oynatma eylemine ilişkin düzenleme ise daha spesifik niteliktedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close