Kamu HukukuÖzel Hukuk

Mevzuat Işığında Yasa Dışı Bahis Siteleri

Yasa dışı bahis sitelerine karşı kanunen izlenebilecek yollar

Günümüz teknolojisinin önlenemez ilerleyişi hayatımızı kolaylaştırmanın yanında yeni suç oluşumlarına da imkan sağlamaktadır. Bu doğrultuda bilişim hukuku ve ceza hukuku alanlarında teknoloji ile paralel bir ilerlemenin gerekliliği de aşikardır. Bahis şirketlerinin internet üzerinden hizmet sunmaya başlaması ile yasal bahis sitelerinin yanında yasa dışı şekilde faal olan bahis siteleri ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda son yıllarda özellikle yurt dışı kaynaklı bahis sitelerinde kumar oynatma, aracılık etme ve söz konusu web siteleri aracılığı ile dolandırıcılık sıklıkla karşılaşılan suç tiplerinden olmuştur.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın İddaa ve Spor Toto isimli bahis oyunlarını oynatan yetkili ve lisanslı bahis siteleri dışında spor müsabakaları üzerinden internet üzerinden bahis oynatan tüm siteler yasa dışıdır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yasal bahis oynanmasına aracılık etmekle yetkilendirdiği elektronik bayileri sitesinde ilan etmektedir.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yetkilendirilmemiş ve lisanssız siteler uygulamada sıklıkla, başlangıçta mağdurlara bir takım kazançlar sağlayarak güven elde etmekte ve akabinde sıklıkla mağdurları dolandırmaya başlamaktadır. Mağdurların para kaybetmeye başlaması ile ise konu hususunda zafiyetlerini kullanarak yahut kaybettikleri parayı geri kazanabileceklerine ikna etmek suretiyle; oynamaya devam ederek daha çok para kaybetmeye yönlendirmektedir.

Yasa Dışı Bahis Konusuna İlişkin Suç Niteliğinde Eylemler

 • Yasa dışı yollarla bahis oynatılması
 • Oynanmasına yer ve imkan sağlanması
 • Yasa dışı bahis sitelerine internet aracılığıyla erişim sağlanmasına aracılık edilmesi
 • Söz konusu sitelerin bahis oyunlarındaki para nakline aracılık edilmesi
 • Reklam yayınlamak suretiyle yasa dışı bahsin teşvik edilmesi

Yasa dışı kumar ve kaçak bahis siteleri eylemleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 228 uyarınca suç teşkil etmekle birlikte 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun 5. maddesinde de çeşitli cezalara tabi tutulmuştur.Tüm bunların da dışında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ilgili sitelere erişim engeli tedbirleri de verilmektedir. Ancak uygulamada failler yeni alan adı alarak faaliyetlerine ne yazık ki devam edebilmektedir.

Yasa dışı faaliyet gösteren söz konusu siteler bununla birlikte sıklıkla hileli yazılımlar kullanarak kullanıcılarını da mağdur etmektedir. Söz konusu hileli yazılım kullanımı ise kategorik olarak Bilişim Suçları kapsamında internet üzerinden dolandırıcılık niteliğindedir.

Madde 228
(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.
(3) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(4) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Konumuza ilişkin Türk Ceza Yasası 228. maddesini incelediğimizde, yasa dışı kumar ve bahis sitelerinin gerçekleştirdiği eylemlerinin tipik olarak 3. fıkra hükmüne uygun olduğunu, ve faillerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile bin günden onbin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağının hüküm altına alındığını görmekteyiz. Bununla birlikte bu organizasyonların, uygulamada sıklıkla örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirildiğini de göz önüne aldığımızda, 4. fıkra hükmünce verilecek cezanın yarı oranında arttırılması söz konusu olacaktır. Nitekim, 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde de spor bahislerine ilişkin paralel hükümler yer almaktadır.

Buna karşın 7258 sayılı kanunun 5. maddesini incelediğimizde, Türk Ceza Yasası’nda yer alan kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan daha spesifik eylemlerin de yaptırıma bağlandığını görmekteyiz.

Madde 5 (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.)
    Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;
a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
    Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.
    Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
    Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
    Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.
    (Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/23 md.;Aynen kabul: 1/2/2018-7078/23 md.) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,
b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Maddenin ilk fıkrası (a) bendinde, spor müsabakalarına yasa dışı bahis oynatma eyleminin Türk Ceza Yasasına paralel olarak yaptırıma bağlandığını görmekteyiz. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus, eylemin spor müsabakalarına doğrudan fail olarak bahis oynatılması olduğudur. Daha doğru bir ifade ile, yasa dışı bahis organizasyonunun birinci elden düzenlenmesi eylemidir. Nitekim yurt dışı kaynaklı organizasyonlara Türkiye’den erişim sağlanması suretiyle aracılık edilmesi eylemi (b) bendi uyarınca dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır.

Bahis organizasyonunun sürekliliği sebebiyle, kullanıcıların organizasyona dahil olması doğrultusunda organizasyona para girişi ve kullanıcıların kazandıkları bahisler dolayısıyla organizasyondan para çıkışı söz konusu olmaktadır. Söz konusu para transferleri ise para nakli olarak isimlendirilmektedir. Yasa dışı bahis oynatma yahut yasa dışı bahis organizasyonlarına erişim sağlama eylemlerinin dışında, maddenin (c) bendinde, organizasyon kapsamında para nakline aracılık eden kimselerin üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde aktif eylemler dışında, maddenin (ç) bendinde söz konusu organizasyona teşvik edilmesi amacına yönelik reklam yapmak eylemi de, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası yaptırımı ile karşılaşacaktır.

illegal bahiste dolandırıcılık

İlgili sitelerden kumar oynayanların eylemleri ise Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılmamakla birlikte 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 34 kapsamında kabahat niteliğindedir. Buna karşın söz konusu sitelerin mağdurlarına doğrudan yahut dolaylı yoldan söz konusu eylemlerinin suç niteliğinde olduğu aksettirilerek, mağdurların kanun yollarına başvurma hakkı önlenmektedir.

Madde 34
(1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.
 • Kabahatler Kanunu 34. maddesinde, söz konusu organizasyonlar dahilinde kumar oynayan kimselerin, yüz Türk Lirası idari para cezasına çarptırılacağı, organizasyon dahilinde elde edilen gelirlerin ise kamuya geçirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümde yer alan cezai yaptırım, adli açıdan suçun oluştuğu anlamına gelmemektedir.
  Yasa dışı bahis oynamaya ilişkin verilen idari para cezalarıyla ilgili diğer idari para cezaları için, idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etmek mümkündür.
 • Kabahatler Kanunu’nda yer alan hükme ek olarak 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1(d) bendinde yer alan hüküm uyarınca,  söz konusu organizasyonlar dahilinde bahis oynayan kimselerin, mahallin en büyük idari amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Kabahatler Kanunu’nda yer alan hüküm gibi, 7258 sayılı Kanun’da yer alan cezai yaptırım da, adli açıdan suçun oluştuğu anlamını taşımamaktadır.
  Yasa dışı bahis oynamaya ilişkin verilen idari para cezalarıyla ilgili diğer idari para cezaları için, idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etmek mümkündür.

Yukarıda belirttiğim hükümler ve sair mevzuat hükümlerince, ilgili bahis şirketinin güvenlik tedbirine mahkum edilmesi ve ilgililerin  cezalandırılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına veya kolluk makamlarına şikayette bulunabilirsiniz.

İlgili yasa dışı sitelere karşı izlenebilecek para iadesi yolu ise her somut olay için farklılık göstermektedir. Bazen yalnız Charge back (ters ibraz) yolu ile para iadesi sağlanabilirken, bazen ilgili site ile irtibata geçilmesi yahut yetkili bölgede dava yoluna başvurulması gerekmektedir. Bunlar dışında bazı özel durumlarda özel stratejiler izlenerek farklı çözüm yolları takip edilebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bahsedilen dava yolu ile para iadesi, Türk Mahkemelerinde bahis yahut kumardan elde edilen kazançların talebini kapsamamaktadır. Nitekim Borçlar Kanunu 604. maddesinde ”Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.” ibareleri yer almaktadır.

Yasa dışı kumar ve bahis yolu ile mağdur edilenlerin para iadesi ile karşı tarafın cezalandırılması gibi işlemlere başvurmak için bilişim hukuku alanında uzman bir avukata başvurarak hukuki yardım alması kanaatimce en doğru çözüm yolu olacaktır.

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

127 Yorum

 1. Bahis oynamaktan 5 bin ceza yedim ve bu tarihten itibaren tekrarlanır 20 bin olabilir dedi polis ve ben bir daha oynamadım hic.
  Şimdi bir daha aradılar ve bir şahıs hakkında ifademizi başvurulacak dendi.
  Şimdi sorum şu tekrar ceza alirmiyim tekerrür eder mi 1 ay oldu cezayı odeyeli tekrar ceza alirmiyim????

  1. Farkli sitelerden oynadiysan verebilir ama valinin insafina kalmis bi nevi belki bu ceza yemis ve yedigi tarihten sonra birdaha oynamamis derse ceza yazmaz.ama bole bir insiyatifi varmi bilemem

  2. Sn. Birol Bey,
   Belirtilen idari para cezalarının tekraren uygulanması teknik olarak mümkündür. İfadenize ilişkin ve cezai işlemin tekraren uygulanması durumunda, bir avukattan hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 2. Meraba Samet bey ben bütün bankalar üzerinden papara hesabiba ordanda yasal olmayan siteye para aktarımı yapıyorum yasal olmayan siteye para aktarım organizasyonuna teşvik etmek suç değil mi ve bu paraları aktardığim papara şirketi para iadesi için dava acabilirmiyim dağa önce neteller üzerinden para yatiriyodum ve bu site ülke yasakları cercevesinde bu ahis sitelerine para aktarimlarini yasakladı papara sirketine yasal bahis oynamaya ve yasal olmayan bahis şirketlerine para aktardığı ve bu paraların iadesi için dava acabilirmiyim

  1. Sn. Recep Bey,
   7258 sayılı Kanun 5. maddesi 1c hükmünde, ilgili bahis oyunlarına dayalı para nakline aracılık eylemi suç olarak kabul edilmiştir. Bu noktada konuya ilişkin ihbarınızı savcılık makamına yapabilirsiniz. Para iadesi hususu ise, her bir somut durum için farklılık göstermektedir. Bu noktada yapılan transferler, ilerleyen süreç kapsamlı olarak incelenerek, doğru adımlarla hareket etmek gerekir. Dolayısıyla bu konuda, bir avukattan hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 3. Arkadaşlar kaç kez oynadığınız önemli değil. Emniyetten aradılar mı en az 5005 tl kesin ceza alırsınız. Eğer oynayanlar var ise havale yöntemini kullanmayın velhasıl yasal iddaa da oynamayın.

  1. Selam ben ceza aldım ve ödedim bu tarihten itibaren tekrarlanır ise 20 bin alırsın demişti polis ve ben zaten subattan beri oynamıyorum yani oynamadım ödedikten sonra.
   Simdi bir daha ifademe baş vurmak için çağrıldım tekrar ceza alirmiyim ki?

 4. Samet bey merhaba, benim hesabim 1 ekimden beri blokeli. Garanti Bankası ile görüşmelerimde blokenin kendi uyum birimleri tarafından konuldugu belirtiyorlar. Ve yazi olarak hakli musteri hattindan basvuru yapip bloke koyan adli birim bilgisini talep ettiğimde gecistirici cevaplar veriyorlar. Bloke koyan devlet birimi degil ise blokeyi kaldirmak için yurutme durdurma davasi acmam mumkun müdür?

 5. Merhaba Samet Bey
  Ben 2 ay oncesine kadar illegal bahis sitesinden bir cok kez bahis oynadim bir gunde havale ile 10 bin yatirdgimda oldu 10 bin cektigimde oldu. Yapilan havalelerde kesinlikle hic bir sekilde bahis iddaa vb gibi bi aciklama bulunmuyordu. Suan icin tarafima gelen herhangi bir ceza veya davada bulunmuyor. Sorum şu olucak ben simdi kolluk kuvvetleri icin mulakata girdim kazandigimda guvenlik sorusturmamda bu havaleleri kontrol ederler mi veya guvenlik sorusturmasinda sikinti yasarmiyim ? Ama dedigim gibi suan icin hic bir cezam veya dava bulunmuyor

  1. Ceza yada siciline herhangi bir şey işlememektedir. Genellikle 5000 TL cezalar günlük 20000 TL para giriş çıkışı olanlara trafik yoğunluğu olanlar her gün para giriş ve çıkışı gelmektedir.

 6. iyi günler samet bey bir kişinin bahisten ceza yediği veyahut herhangi bir olaydan ceza gelmesi durumunda e devletden nereden bakabiliriz iyi günler

 7. Mehaba samed bey benim 1ay ince butun hesaplarim bloke oldu .maas karim icin dilekcede yazdim..bu konuyu nerden arasticaz ..amasyadan bloke konulmus ..bize sirusturma icin evrakmi gelecek bekleyecekmiyiz…

 8. Merhaba avukat bey bende bir siteden oynadım ama para çekmedim 250 tl para yatırdım sadece bende ceza alir miyim ama hiç para almadım

  1. Sn. Ziyacan Bey,
   Kanunda öngörülen yaptırım “kumar-bahis sonucu maddi fayda sağlamak” değil, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak”tır. Bu kapsamda yaptığınız ödeme neticesinde söz konusu eylemi gerçekleştirdiğinizin tespit olunması halinde, gösterilen idari para cezası tarafınıza uygulanacaktır.

   1. Samet bey merhaba bahis den dolayı hesabım blokede ve banka bana tasfiye listesine alındığımı blokeler kalkdığında kullandığım ürünlerin ve hesaplarımn kapatılcağını söledi ürünler önemli değil ama hesap önemli maaş hesabım bu kapanır ise iş yerim başka yere maaş yatırmaz kurumsal bir firma tek banka ile çalışıyor banka bunu yaparsa işimden olacam çalışır durumda iken maaş hesabımı kapatmaları yasal mı buna itiraz edebilir miyim teşekkürler

 9. Samet bey öncelikle iyi günler ben yasa dışı bahis sitelerine para gönderdim ve onun yüzün bana bir kağıt geldi ama ben o sitelerde bahis almadım rulet casino poker gibi oyunlar oynadım. Şimdi bana gelecek olan ceza ne kadardır. Ve yakınlarımda para gönderdim hesabınmda onlarinan başı bu olaydan ötür agirir mı.

  1. Hesabında yüklü miktarda girişi ve çıkışı olup trafik yoğunluğu dikkate alınarak cezai yaptıramadım uğradın yakınların etkilenmez kişi işlediği bir suçu başkasına aktaramaz

 10. Kolay gelsin bahis olaylarına bakan mahkeme hangisidir
  Askeri personel ve polis yasa-dışı bahis oynadimi ne ceza alir
  Para cezasimi hapismi

  1. Sn. Kenan Bey,
   Yasadışı bahis oynama eylemi, mevzuatımızda suç niteliğinde olmayıp, hapis cezası gerektirmemektedir. Buna karşın 7258 sayılı Kanun 5. maddesinde söz konusu eylem, 5 000 ila 20 000 TL arasında idari para cezası yaptırımına tabi tutulmuştur.
   Mesleki açıdan ise 7068 sayılı Kanun 8. maddesinde kolluk mensupları için, “kumar oynamak” eylemi “meslekten çıkarma disiplin cezası” gerektiren haller arasında sayılmıştır.

   1. ne yani bir defa idari para cezası aldı diye meslekten mi atılacak. para niye ödüyor o zaman insanlar. Birde aynı suç kabahat neyse meslekten atılması doğru mudur?

    1. Sn. Mustafa Bey, içerikte mevcut hükümlerin yerindeliği incelenmemiş olup, yalnızca hükümler açıklanmış bulunmaktadır. Mevcut hükümler ışığında meslekten ihraç hususu, ihraca yetkili makamın ilgili hukuk kuralını ve somut durumu yorumlamasına göre değişkenlik gösterecektir. Mevcut hukuk kuralları kapsamında bu sebepten ötürü şartların mevcut olması halinde teknik olarak ihraç mümkün olup, elbette ki bu varsayımda işleme karşı dava açma hakkı saklıdır.

 11. merhaba ben nternet bankacılığı ve şifresini arkadaşıma verdim. Arkadaşım da hesabım üzerinden internet üzerinden bahis oynatıyor ve hesabıma 13 bin tl geçiyor. toplamda 4 hesabıma da bloke konulmuş. ancak Baktım soruşturma açılmamış hakkımda blokeleri kaldırmak için dilekçe versem kalkar mı acaba

  1. Sn. Ahmet Bey,
   Banka hesaplarınızın bu yönde kullanılması, 7258 sayılı Kanun 5. maddesi 1(c) hükmünde düzenlenen “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık” niteliğindedir ve karşılığı yaptırım üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.
   Mevcut durumunuzda kuvvetle muhtemel olarak soruşturma safhası devam etmektedir. Şu halde, aleyhinize uygulanan tedbir kararına itiraz etme hakkınız mevcuttur. Tedbir kararına itiraz kapsamında bir avukattan hukuki yardım almanız lehinize olacaktır.

   1. Merhabalar Samet bey iş ten arkasim internet üzerinden sanal kumar oynuyor yakalanırsa ne kadar ceza alır ve memuriyetini etkilermi yardımcı olursanız çok sevinirim ona göre uyaracağim

    1. Sn. Metin Bey,
     Yasadışı internet siteleri aracılığı ile bahis oynamak, mevzuat kapsamında 5000 ila 20000 TL arasında idari para cezası yaptırımını gerektirmektedir. Buna ek olarak söz konusu eylem, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 125. maddesi kapsamında “uyarma” disiplin cezasını gerektirmektedir.

   2. Samet bey, agustostan bu yana banka hesaplarimda bloke var. Avukat tuttum itiraz icin avukatin dilekceleri kabul bile olmuyor. Hayat boyu bloke ile mi yasayacagim? Bu surec daha ne kadar devam eder?

    1. Sn. Alp Bey,
     Elbette ki tarafınıza uygulanan söz konusu tedbir kararı süresiz değildir. Bu kapsamda kuvvetle muhtemel olarak meslektaşım gerekli başvuru ve itirazlarda bulunmuştur. Süreç her somut olay için farklı işlemektedir. Dolayısıyla somut durumunuzu incelemeksizin belirli bir süre ifade etmem doğru olmayacaktır.

  2. Kalkar hesabına yüklü miktarda geçtiği için süistimal olmuştur ( Sen bence arkadaşına değil kara para aklama kıbrıstan yollanan paraları çevirmeye kalkıyorsun ) dilekçe ile blokleri her türlü kaldırırsın ama parayı alabilmek için mahkeme sorun çıkartma oranı yüksektir

 12. Merhaba Samet bey polis memuruyum babam banka hesabımdan yasadışı bahis sitesine para yatırmış paranın yatırıldıgı hesap sahibi gözaltına alınır hesaplar incelenir ve işlem gözükürse mesleki açıdan ne gibi bir cezayla karşı karşıya gelirim

  1. Sn. Hasan Bey,
   Mevcut durumunuzda tarafınızca doğrudan yapılan bir işlem tesis edilmesi söz konusu değildir. Bu kapsamda 7258 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun yahut 7068 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir yaptırıma tabi tutulmanız söz konusu olmayacaktır.
   Aksi bir durumun vukuu bulması halinde, bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 13. Slm ben iki uc yildir farkli farkli sitelerden bahis oynadim farkli fakli hesaplarimdan para girisi cikisi oldu bisuru kredi borclarim var hepsi icralik durumda kimi maastan kesiliyo kimini yapilandirdimm.simdi gecan ay amasyada bahis opresyonundan sonra benim butun hesaplar blokelendi maas hesabimda..amasyayi aradim maas icin dilekce yaz dedi..yazdim yolladim bu surec bana nezaman doner bu konu ile ilgili bisey diyen yok gizli diyorlar baska bisey degen yok..

 14. “Yurt dışı bahis sitelerine üye olup, iddia oynamak için para yatırmak, para kazanmışsa bu parayı Banka havalesi ile çekmek.. ve bu işlemleri defalarca yapmak.”
  (Bu olaylarda sadece bahis sitesi ve kişi vardır. 3.bir kişi yada grup yoktur)
  Sorularım şunlar:
  1- Bu kişi, bahsettiğiniz kabahatler kanunu kapsamında mıdır ve cezası 5000₺-20000₺ mi.
  2- Bu para yatırma çekme işlemlerini defalarca yapan kişi, her bir işlem için mi 5000₺ ceza ödeyecek.
  3- Bu kişi, üyeliğini iptal ettiğinde de ceza alır mı. Yani ceza verilme şartı son 1 ay, son 3 ay, ya da son 1 yıl bu işlere hiç bulaşmamış yani yasa dışı iddiayı bırakmış olsa da yine de geçmişe yönelik illa ki ceza verilir mi. Yoksa kanunun düzenlendiği 2018 yalından itibaren mi.
  —- Cevapları 1-2-3- şeklinde verirseniz çok memnun olurum. Saygılar.

  1. Sn. Hasan Bey,
   1. Yasadışı bahis internet siteleri aracılığı ile bahis oynama eylemi Kabahatler Kanunu ve 7258 sayılı Kanun kapsamındadır. Bununla birlikte karşılığı yaptırım, 7258 sayılı Kanun 5. maddesinde yer alan 5000 ila 20000 TL arasında idari para cezasıdır.
   2. Kanunda cezalandırılan eylem, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamaktır. Bu noktada yaptırım uygulanmasında, yapılan transferlerin tespiti, verilen ifadenin şekli gibi çeşitli etkenler söz konusu olmakta. Her bir somut olay için farklılık arz etmekle birlikte, yapılan her bir transfer için ayrı idari para cezası uygulanması teknik olarak mümkündür.
   3. Üyeliğin iptal edilmesi, belirlenen tarihten sonra oynanmayacağı taahhüdü verilmesi gibi hususlar, idari para cezası uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. Bu kapsamda söz konusu eylemin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, geçmişe yönelik idari para cezası yaptırımı uygulanması mümkündür.

 15. Samet bey tekrar merhaba. Benim tanık olarak ifade verdiğim olayın soruşturması Siirt ilinde devam ediyor, ben ise başka bir ilde ikamet etmekteyim. Ben bu olayla ilgili olarak idari para cezası alırsam Siirt ilindeki mülki idare hakimi tarafından mı yoksa ikamet ettiğim yerdeki mülki idare amiri tarafından idari para cezası alırım ??

 16. Bahis sitelerine girdiği için hakkında adli işlem uygulanan Devlet memurlarına, ayrıca idari yönden 657 sayılı Kanununda yer alan “d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,” hükümlerine göre Kınama cezası ı verilebilir. Ancak bu durum sadece yasal olmayan sitelerde bahis oynayanlar için geçerlidir.

 17. yani bankadan spor bahislerinden kaybedilen paralari dahi geri aldiklarini biliyorum Chargeback diye birsey var 18 bn tl aldilar daha cok ornekler var ama en guzeli oynamamak

   1. Peki samet bey biz ne gibi ceza alırız para bizim hesaptan gönderilmiş birtane dekont var buna ne gibi bir ifade verebiliriz ben göndermedim gönderen arkadaşta şehit oldu askeri personeliz neye gönderdi ne amaçla gönderdi tanımıyorum sahsi

    1. Sn. Mehmet Bey,
     Verdiğiniz yahut vereceğiniz ifade kapsamında size yol göstermem, “hukuki danışmanlık hizmeti” kapsamında olması ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerince bu mecrada ücretsiz olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermemin mümkün olmaması dolayısıyla bu konuda beyanda bulunamamaktayım. Bu kapsamda bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 18. Samet bey merhaba. Ben kolluk kuvveti mensubuyum. Bende bu konuyla ilgili tanık ifafesi verdim. İfade konusu ise, banka hesabına havale yaptığım kişinin illegal bahis oynattığı gerekçesiyle şüpheli olarak bulunması. Ben tanık ifademde bu kişiyi tanımadığımı, hesap sahibi kişiyle aynı soyadı taşıyan birine kişisel borcum olduğunu, bu kişinin de borcumu ödemem için bu banka hesabını verdiğini ve ben de bu şekilde havale yaptığımı söyledim. Simdi bu konuyla ilgili ben idari para cezası alır mıyım, 682 sayılı KHK (madde 8) kapsamında idari olarak meslekten ihraç edilebilir miyim. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

   1. Kardeş bu KHK’nın 8. maddesinde kumar oynayanların meslekten çıkarılacagı yazıyor, bir bak istersen. Ben de bundan korkuyorum açıkçası.

    1. Oyo kardeş o kadar teröristi aydan indirsin memur etsinler seni benide meslekten atsınlar yok öyle birşey ama para cezası gelir bi askeri personel arkadaşa geldi 100 tl

  1. Sn. Kemal Bey,
   Verdiğiniz yahut vereceğiniz ifade kapsamında size telkinde bulunmak “hukuki danışmanlık hizmeti” kapsamında olması ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerince bu mecrada ücretsiz olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermemin mümkün olmaması dolayısıyla bu konuda beyanda bulunamamaktayım.
   Buna karşın belirtmem gerekir ki; 682 sayılı KHK’ya paralel hükümler içeren, daha doğru ifade ile 682 sayılı KHK’yı yasalaştıran 7068 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan “Meslekten çıkarma cezası gerektiren fiiller” düzenlemesinde “Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişkili olmak” hükmü uyarınca, aleyhinize “Meslekten çıkarma disiplin cezası” uygulanması teknik olarak mümkündür.

 19. Samet bey benide aradılar karakoldan birine para gönderimi yapmışsınız diye hatta dosya numarası verdiler dosya numarasını sorgulattirdim diyarbakirdan ismim çıkmadı ama dekont var para gonderdiqinize dair dediler daha önce bi kaç kez oynamıştım ama kazanamadım bidahada oynamadım yasal olmayan bahis sitesinden oynamışsım yanı direk para cezası nedir uyarı falan yokmu ben askeri personelim

  1. Kardeş 682 sayılı KHK’da meslekten cikarma maddesi var. Bu KHK seni ilgilendiriyor mu, bununla ilgili bilgin var mı. Ben de kolluk mensubuyum. Yardımcı olursan sevinirim.

   1. Iddadan anlamam bile benim arkadaş telefonu isteyip duruyordu veriyodum o iddaa oynuyordu ama dekont falan var dediler araştırdım oynayan arkadaşta şuan yok şehit oldu

  2. Sn. Mehmet Bey,
   Ne yazık ki, uygulamada “uyarı” ve benzeri yaptırım söz konusu değil. Düzenlemeye göre eylemi gerçekleştiren bireyler aleyhine mülki amirce idari para cezası yaptırımı uygulanır. Buna karşın idari para cezası yaptırımının uygulanması halinde 15 gün içerisinde itiraz hakkınız bulunmaktadır.

 20. Benide aradılar birine para göndermişsiniz falan dediler ifade vermem için cagirdilar daha gitmedim banka hesaplarına el konulacak falan filan dediler saten banka hesaplarında içerdeyim krediler var ödenecek belki acırlar ödeme yaparlar ayrıca ben göndermedim birisi benim hesabından daha önce göndermişti

 21. Merhaba Samet bey.
  Yaklaşık 2 ay önce illagel bahis sitelerinin birinde havale ile yaklaşık 10 bin civarı para alışverişim oldu ve havale yaptığım isim hep aynıydı. Zararım olunca da oynamayı bıraktım. Daha sonra hesap Kartım kırıldi bunun için bankamin müşteri hizmetlerini aradım kart başvurusu yapmak istedim ama yapamadım. hesabımda kısıt olduğunu söylediler. Subemle görüştüm onlar bana direk adına para yatirdigim ismi söylediler ve o ismin illegal bahis çetesi üyesi olduğunu söylediler bende inkar edemedim evet oynamıştım dedim. İşin tuhafi şuan hesabımda bir bloke yok her işlemi yapabiliyorum 10 gün oldu. Sadece kart başvurusu yapamıyorum. Ben bu durumda herhangi bir ceza alirmiyim yada bu olay hangi boyuta ulaşır ? Birde ben devlet memuruyum bir ceza alırsam işimi etkiler mi ? Simdiden teşekkürler

  1. Sn. İbrahim Bey,
   Mevcut durumunuzda ilgili karara ilişkin evrakları incelemeksizin mutlak tespitte bulunmak olanaksız olmakla birlikte, naçizane kanaatimce gerçekleştirdiğiniz para transferi neticesinde örgüt eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında banka hesabınız tedbir amaçlı kısıtlanmıştır. Somut durumunuzda gerçekleştirdiğiniz transferlerin bahis yahut şans oyunu oynama gayesiyle olması sebebiyle adli anlamda bir suç işlememiş bulunmaktasınız. Buna karşın gerçekleştirdiğiniz eylem 7258 sayılı Kanun’da 5000 ila 20000 tl arasında idari para cezası yaptırımına tabidir.
   İlerleyen süreçte kuvvetle muhtemel olarak bulunduğunuz bölge mülki amiri tarafından aleyhinize idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Bu yaptırımın uygulanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında mesleğe girişe/devama engel teşkil etmeyip, 657 sayılı Kanun 125. maddesi hükmünce “uyarma” disiplin cezasını gerektirmektedir.
   Mevcut durumunuzda, soruşturma kapsamında savcılık makamınca aleyhinize suç isnadının söz konusu olması halinde yahut mülki amirce aleyhinize idari para cezası yaptırımı uygulanması halinde bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

   1. Samet bey merhaba. Ben kolluk kuvveti mensubuyum. Bende bu konuyla ilgili tanık ifafesi verdim. İfade konusu ise, banka hesabına havale yaptığım kişinin illegal bahis oynattığı gerekçesiyle şüpheli olarak bulunması. Ben tanık ifademde bu kişiyi tanımadığımı, hesap sahibi kişiyle aynı soyadı taşıyan birine kişisel borcum olduğunu, bu kişinin de borcumu ödemem için bu banka hesabını verdiğini ve ben de bu şekilde havale yaptığımı söyledim. Simdi bu konuyla ilgili ben idari para cezası alır mıyım, 682 sayılı KHK (madde 8) kapsamında idari olarak meslekten ihraç edilebilir miyim. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

    1. Sn. Kemal Bey,
     Verdiğiniz yahut vereceğiniz ifade kapsamında size telkinde bulunmak “hukuki danışmanlık hizmeti” kapsamında olması ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerince bu mecrada ücretsiz olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermemin mümkün olmaması dolayısıyla bu konuda beyanda bulunamamaktayım.
     Buna karşın belirtmem gerekir ki; 682 sayılı KHK’ya paralel hükümler içeren, daha doğru ifade ile 682 sayılı KHK’yı yasalaştıran 7068 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan “Meslekten çıkarma cezası gerektiren fiiller” düzenlemesinde “Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişkili olmak” hükmü uyarınca, aleyhinize “Meslekten çıkarma disiplin cezası” uygulanması teknik olarak mümkündür.

 22. Samet bey merhaba ;

  Kabahatler kanundaki madde
  Kumar
  Madde 34 – (1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan
  elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (güncel ceza biraz daha fazla olabilir)

  diğer bir kanun maddesi

  d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

  Kanunda kumar oynamanın cezası madde 34 de belirtilmiş. Kumar kelimesinin Türk dil kurumunun sitesinde yazan anlamı “Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu”. Bahis kavramı da ortaya para koyarak oynanan bir şans oyunu . kumar ve bahis kavramını ayrı ayrı mantıksal olarak nitelemek imkansız . bir suç fiilinden ötürü iki ayrı ceza alınamayacağı prensibinden yola çıkarak kanunlarımızda şu bir suç için iki ayrı ceza öngörülüyor gibi duruyor. Bu tarz durumda bir suçun iki ayrı maddede cezası varsa suçu işleyen kişiye hafif olan yaptırım uygulanmaz mı .

  1. Sn. Umut Bey,
   Öncelikle belirtmek isterim ki “yasadışı internet siteleri aracılığıyla bahis ve şans oyunu oynamak” eylemi adli anlamda suç teşkil etmemektedir. Teknik olarak söz konusu eylem, ifade ettiğiniz gibi Kabahatler Kanunu 34. maddesinde ve 7258 sayılı Kanun 5. maddesinde idari para cezası yaptırımına tabi tutulmuştur.
   Kabahatler Kanunu’nun kapsamı genel itibariyle 1. maddesinde de öngörüldüğü üzere “Toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla kabahatleri düzenlemekte ve karşılığı idari para cezalarını hüküm altına almak” olarak ifade edilebilir.
   7258 sayılı Kanun kapsamı ise isminden de anlaşılacağı üzere, “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi” olarak değerlendirilebilir.
   Bu noktada naçizane kanaatimce kapsam açısından her iki kanunun ilgili maddeleri konumuz eylemi kapsıyor olsa da, uygulamada 7258 sayılı Kanun ilgili maddesinin daha özel ve spesifik hükümler içeriyor olmasından hareketle özel kanun-genel kanun prensibi dolayısıyla 7258 sayılı Kanun 5. maddesi uygulama alanı bulmaktadır.

   1. Samet Bey zaman ayırıp detaylı şekilde yanıt verdiğiniz için teşekkür ediyorum .

    Ancak kafama takılan bir soru var. Örnek üzerinde anlatmaya çalışacağım .
    Bir insanı öldürme fiilinin ceza maddesi var.[ Bu genel bir kanun ]
    Bir canlıyı tasarlayarak öldürme fiilinin ise başka bir kanunda başka bir cezası var . [bu özel kanun]

    özel kanun genel kanun prensibinden gider isek
    Kabahtalar kanununda Kumar fiili gerçekleştirecek olanların alacağı ceza yer alıyor .genel bir kanun
    7258 sayılı Kanun 5. maddesi ise kumar suçunun hangi fiiller gerçekleştirilir ise verilecek cezaları içine alıyor .Bu nedenle özel kanun durumunda ele alınıyor. Ama şöyle bişey var kabahat kanunda yazan kumar fiilini 7258 sayılı Kanun 5. maddesinde yer alan fiilleri gerçekleştirmeden işleme şansınız yok .

    7258 sayılı Kanun 5. maddesi:Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

    Kumar oynamış olmak için
    1)spor müsabakasına bahis oynamak gerekiyor
    2)rulet ve kağıt oyunları gibi şans oyunlarını oynamış olmak gerekiyor.

    3. bir seçenek yok . Eğer kumar oynamış olmak için 3 bir seçenek olsa genel – özel kanun ilişkisi olur .
    bu şekilden bakıldığında bir suçun cezasını içeren iki ayrı para cezası kanun maddesi var.
    burda bir sıkıntı yokmu . bu iki kanun genel-özel kanun gibi durmuyor . Bu fiili işleyen kişiye ya iki kanun maddesi de uygulanmalı . ya ağır olan ceza maddesi ya hafif olan . ??

 23. Iyi calismalar
  Şubat 19 tarihinde banka hesabi açmamızı ve avon gibi bi ürünün parfümeri ürünlerinin satılıp paraların buraya geleceği söylendi ve hesap açtık fakat bu insanlar yasadışı bahis oynaşıyormuş ve o paralar biraya geliyormuş ben bunu öğrendiğimde 2 gün geçmişti ve hesapları kapatmak istedim gidip kapatırdım ve hesaplarda 83bin tl blokeri paraları kaldı bu durumla ilgili 3 ekimde mahkemem var ne çıkar ya da bununla ilgili daha önce nasıl cezalar uygulandı bi bilginiz var midir yardımcı olursanız çok teşekkür ederim öğrenciyim tutukluluk süreci olur mu ?
  Tesekkurl3r

  1. Sn. Can Bey,
   Yargılama konusu eylem, 7258 sayılı Kanun 5. maddesi 1(c) hükmünde düzenlenen, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek” eylemi olup, öngörülen cezası üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.
   Somut durumunuzla ilişkili olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte, normal şartlarda tutukluluk tedbirine başvurulmayacağı kanaatimi belirtmek isterim. Bununla birlikte daha somut incelemek adına Tutuklama Sebepleri başlıklı makalemi inceleyebilirsiniz.
   Yargılama sonucunda verilecek hükme ilişkin ise; verdiğiniz ifade, yargılamanın hangi safhada olduğu, mevcut somut durumunuz, banka hesaplarının işleyişi sırasında gerçekleşen eylemler, hesap kapatma talebiniz gibi pek çok etken yargılama sonucu açısından esas teşkil etmektedir. Şu halde mağduriyet yaşamamak adına, bir avukattan profesyonel yardım almanız yararınıza olacaktır.

 24. Merhaba. ;
  TC Hazine ve Maliye Bakanligi, Vergi denetim bakanlığından Bilgi Isteme konulu bir yazı geldi. 2016 yılında havale yaptığım kişiyi tanıyıp tanımadığımi be 2 tane site ismi verilmiş bu sitelerde bahis oyunu oynamadigim. Oynadıysam kazancimin olup olmadigina dair 15 gun içersinde bilgi verilme isteniyor. Konuyla ilgili yorumlarınızı rica ederim.

  Saygılarımla
  Huseyin

  1. Sn Hüseyin Bey,
   İlerleyen süreçte verdiğiniz bilgiler doğrultusunda, 7258 sayılı Kanun’da düzenlenen eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğiniz tespit olunacak; tespit edilen bilgiler doğrultusunda gerekli görülmesi halinde bulunduğunuz yerin en büyük mülki amiri tarafından aleyhinize idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.
   Mevcut durumunuzda hak kaybına uğramamak adına bir avukattan profesyonel hukuki yardım almak yararınıza olacaktır.

 25. Merhaba samet bey,ben sadece tek bir sitede 1,1.5 ay boyunca belli araliklarla para transferi yaparak (bir kerede para cekmistim.)yasadisi bahis oynadim,oynadigim esnada bu bahisin yasadişi oldugunu bilmiyodum.Bu para transferlerinden 1 tanesi icin ifadeye cagrildim ve para cezasi kesilecegini soylediler.Para transferi yaparken sitedeki banka hesaplari ortalama 1 hafta süreyle guncelleniyomuş yani oynadigim sure boyunca farkli hesaplara yatiririm oluyodu.onlar icinde ceza kesilebilirmi yoksa sadece 1 defami ceza kesebilirler?

  1. Sn. Emre Bey,
   Yasadışı bahis sitelerine yapılan transferler, 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesi (d) bendinde düzenlenen, “idari para cezası” yaptırımı gerektiren eylemin gerçekleştirildiğine esas teşkil etmektedir. Bu kapsamda yaptığınız her bir transfer için “teknik” olarak aleyhinize idari para cezası yaptırımı uygulanabilir. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde, bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.
   Aleyhinize uygulanan idari para cezası yaptırımına karşı, 15 gün içerisinde yetkili Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunabilirsiniz.

   1. Sayin avukat bey,Mustafa beyin sorusuna ilişkin şu cevabi verdiniz “zincirleme suç ve yahut benzeri bir kurumun uygulama alanı bulmaması dolayısıyla, kişinin her bir “bahis ve şans oyunu oynama” eylemi karşılığında ayrı ayrı söz konusu yaptırımların uygulanması teknik olarak mümkündür.”Buradada zincirleme suç yahut benzeri bir kurumun uygulama alani bulunursa ceza kesilmeme ihtimali varmidir?

    1. Ayni şekilde 1 agustosta ahmet beyin şu sorusuna “Merak ettiğim nokta şu her para transferi için mi ceza kesiliyor yoksa bir kere mi? “Bu soruya da her para transferi icin degil idari yaptirim uygulanmasi gerektirmemektedir dediniz Sn Samet Bey.

     1. Sn Emre Bey,
      Ahmet Bey’in yorumuna verdiğim yanıtta da belirttiğim üzere, kanunda düzenlenen yaptırım, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak” eylemine ilişkindir. Bununla birlikte ilgili internet sitesine para transferi yapılması idari para cezası yaptırımını gerektirmemekle birlikte, bahis ve şans oyunu oynandığına delil teşkil etmektedir. Bu kapsamda, yapılan her bir transfer bahis ve şans oyunu oynandığına delalet etmekle birlikte, idari para cezası gerektirmemektedir.
      Burada esas teşkil eden nokta, idari para cezası yaptırımını uygulama makamının, gerçekleştirilen eylem(ler)i nasıl yorumladığına ilişkindir.

 26. Merhabalar Samet Bey benimde bir sorum olacak. Ben de internetten bahis sitesine 150 TL havale işlemi yaptım. Emniyetten aradılar. Gittim ifade verdi . Sitede kazı kazan,tombala vs oyunlar oynadığımı belirttim. Bunlar kumara girer mi ? Memurum memuriyetime etki eder mi? Bana cezayı yasa dışı bahisten mi keserler yoksa kumardan mı ?

  1. Sn Emrecan Bey,
   Yasadışı bahis siteleri aracılığı ile; kazı kazan, tombala ve sair şans oyunlarını oynamak 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyükmülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” hükmü ile Kabahatler Kanunu 34. maddesinde yer alan “Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.” hükmü kapsamında olup, 7258 sayılı Kanun’da yer alan hükmün daha özel nitelikte olması sebebiyle ilerleyen süreçte aleyhinize 5.000 ila 20.000 tl arasında idari para cezası uygulanması muhtemeldir.
   İdari para cezası yaptırımının uygulanması halinde, bir avukattan (zorunlu değil) profesyonel hukuki yardım almak suretiyle Sulh Ceza Hakimliklerinde itiraz hakkınız bulunmaktadır.

 27. Cevabınız için çok teşekkür ederim. Şunu da sormak istiyorum . Bana mülki amir bu durumda ceza vermek zorunda mı? Mülki amir daha önce aynı suçtan ceza yemiş diyerek ceza yazmasa kendisine burdan bir sorumluluk doğar mı ? Daha önce kendi kurumuma gönderdiler kestikleri cezayı. Kurum bana memuriyete yakışmayan bir hareket olduğu dolayısıyla uyarı cezası verdi. Şimdi tekrar aynı durumla karşı karşıya kalırmıyım. Ben ilk ceza kesildiği tarihten bu tarihe kadar yazı tura bile atmadım. Ama gel gör eski defterler pesimizi bırakmıyor. Psikolojim bozuldu gerçekten. Bu işe devam eden arkadaşlara nacizane tavsiyem bu işi bırakın arkadaşlar. Bahiste kaybettiğin paraya mı yanarsın kaybettiğin zamana mı yanarsın. Aldığın para cezasını ödemeye mi yanarsın çektiğin rezilliğe mi yanarsın.Artik kafam kaldırmıyor gerçekten.

  1. Sn. Mustafa Bey,
   Kanun hükmünde “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” ibareleri emredici hukuk kuralı niteliktedir. Bu kapsamda, mahallin en büyük mülki amirinin, idari para cezası yaptırımı uygulayıp uygulamama konusunda tam anlamıyla tasarruf yetkisi bulunmamaktadır.
   Belirttiğim gibi, idari para cezası yaptırımı ile tekraren karşılaşmanız halinde, bir avukattan profesyonel hukuki yardım alınız.

 28. YAŞA DIŞI BAHİS OYNATTIĞI BELİRLENEN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN AMASYA İLİNDEKİ ÜYELERİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
  – 12 Eylül 2018 Çarşamba +-Yazdır
  Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen ve TCK.220 ve 7258 Sayılı kanunlar kapsamında internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak, kazanmış oldukları paraları kurulan paravan şirketler üzerinden yurt dışına kaçırarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen çeteye yönelik olarak yapılan çalışmalarda;
  Şüphelilerin özellikle genç yaştaki şahısları ağlarına düşürerek, küçük paralar ile bu şahıslar adına birçok bankada hesap açtırdıkları, daha sonradan yasadışı bahisten kazanılan yüklü miktarlardaki bu paraları, açılan hesaplar üzerinden yurt içinde ve yurt dışında akışını sağlayarak hem takibi zorlaştırdıkları hem de para kaçırdıkları tespit edilmiştir.
  Bu şahısların yakalanmasına yönelik 7 aydır devam eden Teknik Takip ve MASAK raporları neticesinde; suça karıştığı tespit edilen; 9 şüpheli Amasya ilinde, 23 Şüpheli İstanbul ilinde, 2 şüpheli Tekirdağ ilinde, 10 şüpheli Kayseri ilinde, yakalanıp gözaltına alınarak ilimize getirilmiştir.
  Şüphelilere ait olduğu tespit edilen; 203 ayrı farklı hesap ve 5 paravan şirket üzerinden 11 farklı ülkeye yaklaşık 10.000.000 TL parayı gönderip, aldıkları tespit edilmiştir.
  Bu haksız kazançtan elde ettikleri paralar ile kurulan 5 paravan şirkete, 3 arabaya, 1 tane ev ile çeşitli bankalarda hesap açtırdığı tespit edilen 450 kişinin banka hesaplarına el konulmuştur.
  Konu ile ilgili çalışmalar ve tahkikat devam etmektedir.
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. SAMET BEY BU YAZIYI YENİ OKUDUM BENİM SIKINTIM BU OLAYLA ALAKALI DİYE DÜŞÜNÜYORUM ŞÖYLE Kİ BANA O TARİHLERDE BLOKE GELDİ SİZE SORUM BEN BU OLAYIN NERESİNDE OLABİLİRİM VE BU SÜRECİN GELİŞİMİ NE ŞEKİLDE OLACAK BANA LÜTFEN YOL GÖSTERİN TEŞEKKÜRLER…

 29. merhaba samet bey benimde hesaplarıma bloke geldi ve bir hesabım iş yerinde kullandığım pos cihazıma bağlı ve ticari anlamda çok sıkıntıya soktu bu durum beni ben antalya da yaşamaktayım bloke amasya sulh mahkemesi tarafından konulmuş oraya gidip yapabileceğim bir şey var mıdır telefon ile aradım ama gizlilik olduğunu söyledi katip bu süreç ne kadar sürer oyuncak mağazası işletiyorum ve kart ile yapılan alışverişler blokeli hesabıma düşüyor ne yapmalıyım lütfen yol gösterir misiniz teşekkür ederim…

  1. Sn Fatih Bey,
   Naçizane kanaatimce aleyhinize başlatılan soruşturma kapsamında, banka hesaplarınıza tedbir amaçlı bloke uygulanmıştır. Şu halde ilgili Sulh Ceza Hakimliği’ne, mevcut durumunuzu izah etmek suretiyle uygulanan tedbirin kaldırılması gayesi ile dilekçe ile başvurabilirsiniz. Dilekçenin hazırlanmasında bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 30. Merhaba avukat bey . Öncelikle ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Ben de memurum. Yasa dışı bahis oynamaktan dolayı 2018 yılı Mayıs ayında tarafıma idari para cezası kesildi. 5.000 TL ödedim. O tarihten sonra hiç bir şekilde bahis oynamadım. Şimdi şahsıma ceza kesildiği tarihten daha önceki tarihte gerçekleşen başka bir havale işlemi için tekrar ifadem alındı. Bana tekrar ceza kesilir mi ? Diken ustundeyim her yaptırdığım para için ceza ödeyecek olsam hayatım biter. Üstelik bu paralar 100 TL gibi çok cüzi miktarlar.

  1. Sn Mustafa Bey,
   Kabahatler Kanunu ve 7258 sayılı Kanunda düzenlenen ve idari para cezası yaptırımı öngörülen eylem türünde, zincirleme suç ve yahut benzeri bir kurumun uygulama alanı bulmaması dolayısıyla, kişinin her bir “bahis ve şans oyunu oynama” eylemi karşılığında ayrı ayrı söz konusu yaptırımların uygulanması teknik olarak mümkündür.
   Mevcut durumunuzda tekraren idari para cezası yaptırımı ile karşı karşıya kalmanız halinde itiraz süresi içerisinde bir avukattan yardım almak suretiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunabilirsiniz.

  2. Mustafa bey karakolda.ne.gibi.sorular.soruyorlar, memurum demissiniz para cezasindan.baska.ceza aldinizmi, kinama.uyarma.vs gibi

 31. Mrb sayın abim ben devlet memuruyum yasa dışı bahisten 62 gün bahis oynama ve oynatma suçlamasi ile ceza evinde tutuklu kaldım. Daha sonra tahliye oldum ve halen benimle birlikte alınan 18 kişi cezaevinde. Sorum şu ben kesinlikle oynamadım yanlız oynadım şimdi memurum buyuzden işten olacağım diye çok tedirginim daha mahkemeye çıkacağız ne yapmalıyım tskler

  1. Sn. Emre Bey,
   Yasadışı bahis siteleri aracılığıyla bahis oynamak eylemi adli anlamda suç teşkil etmemesi, mevzuatta yalnızca idari para cezası öngörülmesi dolayısıyla ve 657 sayılı kanuna muhalif nitelikte olmaması sebebiyle devlet memurluğuna engel teşkil etmemektedir. Buna karşın kovuşturma neticesinde aleyhinize, 7258 sayılı kanunda, 5237 sayılı kanunda yahut sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen farklı bir suçtan mahkumiyet hükmü verilmesi halinde, verilen bu hükme esas teşkil eden suça göre bu sonuç değişecektir. Bu kapsamda yargılama sürecinde bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 32. Merhaba samet bey. Bahis soruşturmasından dolayi yurt dışına çıkış yasagim olup olmadığını nasıl ogrenebilirim. Teşekkürler.

 33. iyigünler samet bey bir yazınızda belirtmişsiniz Söz konusu Kabahatler Kanunu’nda 100 TL diğer yasal kanuna göre 5 bin ila 20 bin arası para cezası bu oynayanlara galiba peki hangisi 100 tlmi 5 bin ila 20 bin tl arası ceza mı ?

  1. Sn Alper Cesur,
   Belirttiğiniz üzere 5326 sayılı kanun ile 7258 sayılı kanunda aynı eyleme ilişkin iki farklı yaptırım yer almaktadır. Bu durumda “internet üzerinden yasadışı bahis oynamak” eylemi kapsamında 7258 sayılı kanun daha özel hükümler içermesi dolayısıyla, 7258 sayılı kanun uygulama alanı bulacaktır. Nitekim 5326 sayılı kanunda düzenlenen eylem kumar oynamak iken, 7258 sayılı kanunda yer alan düzenleme kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak eylemine ilişkindir.
   Velhasıl kelam söz konusu eyleme karşılık uygulamada beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası yaptırımı ile karşılaşılacaktır.

 34. Samet bey merhaba yasa dışı bahis suçunda, Cepbank olarak tanımlanan başlık adı altında suçlanan kişilerin cezaları nasıl oluyor. Örnek davalarda ceza alan var mı ? Daha önce hiç bir suça karışmamış ve sadece 6 ay bu işi yapmış bir tanıdık var ve halen tutuklu 6 ay oldu halen cezaevinde, daha mahkeme çıkmadı. Ara mahkemelerde aynı suçla suçlanan bazı kişiler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.Ama halen baya bir kişi tutuklu ! sizin bu konuda fikir ve görüşünüz nedir.?

  1. Sn Erkan Bey,
   Ceza soruşturma ve kovuşturmalarında her eylem müstakil olarak farklı sonuçlar doğurmaktadır. Bu kapsamda mevcut durumunuzda ilgili dosyayı incelemeksizin yol göstermek ne yazık ki mümkün değildir. Bununla birlikte makalede de belirtildiği üzere “yasadışı bahis”e ilişkin olarak para nakline aracılık eyleminin yaptırımı, kanunda üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Ek olarak bilgi almak adına Tutuklama Sebepleri başlıklı makalemi inceleyebilirsiniz.
   Süreci zararsız/daha az zararlı atlatabilmek adına bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 35. Iyi calismalar
  Şubat 19 tarihinde banka hesabi açmamızı ve avon gibi bi ürünün parfümeri ürünlerinin satılıp paraların buraya geleceği söylendi ve hesap açtık fakat bu insanlar yasadışı bahis oynaşıyormuş ve o paralar biraya geliyormuş ben bunu öğrendiğimde 2 gün geçmişti ve hesapları kapatmak istedim gidip kapatırdım ve hesaplarda 83bin tl blokeri paraları kaldı bu durumla ilgili 3 ekimde mahkemem var ne çıkar ya da bununla ilgili daha önce nasıl cezalar uygulandı bi bilginiz var midir yardımcı olursanız çok teşekkür ederim öğrenciyim tutukluluk süreci olur mu ?

  1. Bir arkadaşımın başına da gelmişti. Samet beyin de ifade ettiği üzere 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası söz konusu. Mahkemede bir avukattan yardım alın bence.

 36. Bende mayıs ayında bir siteden yasadışı bahis oynadım ve ceza yedim. Ceza gelecek onda sıkıntı yok. Ama yakın tarihte bıraktım. Şimdi sorum şu mayıs ayından önce ve sonra oynadığım yasadışı bahisler yüzünden tekrar ceza yeme durumum var mı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler

  1. Sn Harun Bey,
   7258 sayılı Kanun 5. maddesinde açıkça “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda sorunuz her somut olayda farklı sonuçlar doğurabilecektir. Buna karşın teknik olarak birden fazla kez gerçekleştirilen nitelik itibariyle aynı eyleme, birden fazla idari para cezası yaptırımının uygulanması mümkündür.
   Uygulanan söz konusu yaptırım(lar)a 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliklerinden itiraz etme hakkınız mevcuttur. İtiraz sürecinde bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 37. Samet bey merhaba 2 gün öncesinde emniyet siber suçlar tarafından arandım ve ifadeye çağrıldım.Telefonda Ş.. G.. alı şahısı tanıyıp tanımadıgım soruldu tanımadığımı söyledim illegal bahisle iligili çağrıldım ben knıgt adlı oyunda item ve çar alıp satıyorum sanırım çar aldıpım kişi illegal bahıs sıtesıne calısıyor ama ben tanımıyorum yanı sureklı oyundan tanıstıgım ınsanlarla boyle para alısverısı yapıyorum ifademde ne demeliyim bu yuzden para cezası vs alırmıyım?

  1. Sn Furkan Bey,
   Gerçekleştirdiğiniz eylem gerek Türk Ceza Yasası, gerek 7258 sayılı Kanun, gerekse Kabahatler Kanunu kapsamında yaptırıma tabi tutulmuş bir eylem çeşidi değildir. Bu kapsamda ifadenizde mevcut durumunuzu izah etmeniz yeterli olacaktır. Buna karşın ilgili makamlarca aksine takdir edilmek suretiyle idari para cezası yaptırımına tabi tutulmanız halinde makalede de belirtildiği üzere 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliklerine itiraz edebilirsiniz. İtiraz sürecine girmeniz halinde, bir avukattan hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 38. Oncelikle merhabalar. Benim yaklaşık 5 bankadan hesabım var. Fakat sadece bir tanesine (aktifbank hesabım ve aktif kullanmiyorum) 08.08.2018 tarihinde İstanbul cumhuriyet başsavcılığı tarafından bloke konulmuş. Fakat diğer hesaplarimda bloke yok. Bunun anlamı nedir. Çok tedirgin oldum. Ben de yasadisi diye tabir edilen bir siteden bahis oynadım. Para yatirdim ve kazandığım zaman da çektim. Bu konuyla ilgili süreç nedir acaba. Teşekkürler.

  1. Sn. Kaan Bey,
   Yasadışı bahis siteleri aracılığı ile bahis oynamak, Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat hükümleri kapsamında suç teşkil etmemekte ve dolayısıyla adli soruşturmayı gerektirmemekte, Kabahatler Kanunu hükümlerince kabahat niteliğinde olmaktadır. Söz konusu Kabahatler Kanunu’nda 100 TL, 7258 sayılı Kanun’da ise 5000 ila 20000 TL arasında takdir edilecek idari para cezası yaptırımına tabi tutulmuştur.
   Somut durumunuzda savcılık makamınca aleyhinize soruşturma başlatılmış, bu kapsamda banka hesaplarınıza tedbir amaçlı bloke konulmuştur. Yürütülen soruşturmanın sonlanmasını takiben aleyhinize kamu davası açılacak yahut kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir. Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmesi halinde ise aleyhinize uygulanan tedbir kararı kaldırılacaktır. İlerleyen süreçte bir avukattan hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

   1. Merhaba avukat bey. Yorumunuz için öncelikle Teşekkürler. Fakat sadece neden tek banka hesabım bloke li olabilir. Diğer hesaplarda bir problem yok.

    1. Sn. Kaan Bey,
     Somut durumunuzda belirli bir banka hesabınıza tedbir uygulanması, soruşturmaya esas teşkil eden banka hesabınızın iş bu banka hesabı olmasından kaynaklanabileceği gibi; farklı bir sebepten de kaynaklanıyor olabilir. Bu noktada ilgili evrakları incelemeden net bir cevap vermek doğru olmayacaktır. Hangi banka hesabınıza tedbir uygulanacağı, Savcılık makamının talebi üzerine Sulh Ceza Hakiminin takdiridir.

 39. yaklasik olarak 6 ay once banka hesaplarim bloke oldu ve ardindan 2 ay sonra emliyete cagirildim. yasa disi bahis oynadigim icin 7000 tl kabahatler kanunundan ceza yazilmis. akabinde 3 gun once istanbul bas savciligindan denetimli serbestlik adi altinda bir yazi ve dilekce geldi.. ne yapmaliyim simdi.. luyfen yardimci olir musunuz. ben sadece oynadim bu denetimli serbestlik nerden cikiyo..

  1. Sn. Samet Bey,
   Tarafınıza yasadışı bahis oynamak eylemi ile ilişkili olarak 7258 sayılı kanunun 5. maddesi hükmünce 7000 tl idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır. Bu yaptırım kararına 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliklerinden itiraz etmeniz hukuken mümkündür. Bununla birlikte, söz konusu yaptırım adli makamlarca değil idari makamlarca uygulanan, denetimli serbestlik yahut sair adli işlem gerektirmeyen türdendir. Dolayısıyla tarafınıza iletilen tebligat kapsamında, aleyhinize uygulanan tedbir kararını ilgili mahkemeden talep ederek, kararın hangi eyleme ilişkin olarak yürütülen soruşturma yahut kovuşturma kapsamında verildiğini tespit etmeniz mümkündür. Bu süreçte hukuki menfaatlerinizi bir avukat yardımı ile korumanız yararınıza olacaktır.

 40. İyi günler ben yasadışı bahis oynamaktan ceza yedik 10 tl 7258 sayılı kanun üzerinden ama e devlet üzerinden girdiğimde cezam 5326 sayılı kabahatler üzerinden gözüküyor sorum şu ki bu iki sayılı kanun birbiriyle aynı mı ? 5326 sayılı kabahatler üzerinden cezamı geçersiz kılabilir mi? Nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler

  1. Sn. Ali Bey,
   7258 sayılı “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun” ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu birbirinden farklı kanunlar olup, 7258 sayılı kanun ile 5326 sayılı kanunun ilgili maddelerinde “yasadışı bahis siteleri aracılığı ile bahis oynamak” eylemi idari para cezası yaptırımlarına tabi tutulmuştur. Mevcut durumunuzda aleyhinize uygulanan idari para cezasının iptali hususunda, somut durumunuz özel olarak incelenmelidir. Bu kapsamda bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 41. Merhaba avukat bey ben borsada birisinden tüyo almak için şahsa aynı günde 2 defa 300 tl toplamda 600 tl para gönderdim ve şahıs beni dolandırdı. Bu şahısla facebook üzerinden tanışmıştım ve o facebook hesabımı sildim. Bu olay 2018 yılı Ocak ayında oldu ve şimdi siber suçlar ifade için çağırdı ve bana 5-20 bin arası ceza kesileceğini söylediler. Tanık olarak ifade verecekmişim. Olayı bu şekilde anlatırsam ceza alır mıyım.avukat bey ve şahıstan şikayetçi olmalı mıyım bende?

  1. Sn. Mehmet Tunç,
   Mevcut durumunuzda aleyhinize söz konusu idari para cezası yaptırımlarının uygulanması halinde, Sulh Hukuk Mahkemelerine 15 gün içerisinde itirazda bulunabilirsiniz. Bahsettiğiniz vakıa, aleyhinize idari para cezası yaptırımının uygulanmasını gerektiren eylem içermemektedir. Bu süreçte bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.
   İlgili şahıs adına savcılığa şikayette bulunmak ise sizin tasarrufunuzdadır. Savcılığa şikayetin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız Savcılığa Şikayet Nasıl Yapılır? başlıklı makaleyi inceleyiniz.

 42. Merhabalar benimde yasadişi yollarla bahis ile ilgili sorum memuriyette herhangi bir sıkınti yaratir mi oynanmiş ama oynatiyo olarak bir suc gorunmektedir

  1. Sn. Hasan Can,
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca, kasten işlenmiş suçlardan ötürü 1 yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına mahkum olanlar memur olamayacaklardır. Mevcut durumunuzda yasadışı yollarla bahis oynanmış olması mevzuat kapsamında suç teşkil etmemekte, bu kapsamda memuriyete engel olmamaktadır. Buna karşın yasadışı bahis oynatma ve benzeri nitelikte eylemlerden ötürü 1 yıl yahut daha fazla süreli hapis cezasına mahkum edilmeniz halinde, bu durum memuriyete engel teşkil edecektir.

 43. Merhaba…
  Ben askerdeyim bir gün polis aradı beni bana dedi ki yasadışı bahis oynamaktan adlı para cezası kesildi dedi. Bende asker de olduğumu söyledim ben not düşüyorum dedi. Görüşme bu şekilde sonlandı.
  Askerlik süresince faiz uygulanır mı?
  Itiraz etsem ceza iptal edilir mı ?
  Bir de ben olmadığım dönem de ceza 100 liraydı. Şimdi bana hangisi üzerinden ceza uygulanır? Birde polis le görüştüm 100 lira falan kesilir dedi. Lütfen cevap bekliyorum

 44. merhaba yasa dışı bahis oynadığım için banka hesaplarıma bloke konmuştur bu bloke çok uzun sürüyormu ve mali polis beni ifadeye çağırırsa nasıl ifade vermeliyim avukat tutmam lazımmı hesaplarım nasıl eski haline döner yardımıcı olurmusunuz bana

  1. Sn. Fatih Bey,
   Yasadışı bahis oynama eylemi Türk Ceza Kanunu kapsamında suç niteliğinde olmamakla birlikte, Kabahatler Kanunu 34. maddesinde ve 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde idari para cezası yaptırımlarına tabi tutulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde şartların mevcudiyeti halinde hesaplarınıza uygulanan söz konusu bloke kaldırılacaktır. Diğer hususlar için bir avukattan hukuki danışmanlık almanız yararınıza olacaktır.

 45. Selamlar ben maddi olarak zor durumda olduğum bi zamanda bi tanıdığın kozmetik ve avon ürunleri için 10 farklı bankadan hesap açtırıp teslim edilmesi durumunda aylık 1500 ile 1700 tl arası destek sağlanacağı söylenmişti. Herhangi bir problem olmuycagini ve sıkıntı yaşanmayacağını belirttiler. Ancak sulh ceza hakimliğinin kararlariyla onlara vermediğim banka hesaplarima bile bloke konarak soruşturma açılmış. Bir başka banka da cumhuriyet savcılığınin talebi doğrultusunda incelenmeye alınmışsınız şeklinde bilgi verdi. Ve onlara vermedigim garanti bankası hesabima nereden geldigini bilmediğim 500 bin tl ye de ters bloke konmuş. Sulh ceza hakimliği ile cumhuriyet savcılığı ne demek ve buralardan başlatılan inceleme ve soruşturma kararları tahmininize göre.ne olur.Vereceginiz cevap için şimdiden teşekkür ederim. esen kalın

  1. Benımde basıma oyle olay geldi en yakınım sebep oldu yaklasık 1 sene olacak hala soruşturma devam ediyor bankaya gittiğimde ogrendım bloke koyulup hakkımda soruşturma acıldıgını adliyeye gittim dosyamı buldum ama bılgı vermiyorlar gizli oldugu ıcın sızın suanda ne durumda olayınız bılgı verirmisin iz ne yapmam gerekiyor

  2. Sn Hasn,
   Mevcut durumunuzda kapsamlı ve doğru çözüm yolları ve sorularınızın yanıtları için ilgili evrakların incelenmesi gerekiyor olsa da, naçizane fikrimce ve kuvvetle muhtemel olarak açılan banka hesapları ile 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde 1(c) hükmünde düzenlenen “spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakli” işlemi gerçekleştirilmiş olup, kanunda söz konusu eylemin karşılığı yaptırım 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Gerçekleştirilen eylem neticesinde ise, söz konusu banka hesaplarınıza Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir uygulanmıştır.
   İlerleyen süreçte, aleyhinize savcılık makamınca soruşturma başlatılacak, ifadenize başvurulacaktır. Akabinde savcılık makamınca mevzuatta düzenlenen suç türünün vukuu bulduğu kanaatine ulaşılırsa kamu davası açılacak ve ceza yargılamasına konu olacaksınız. Suçun gerçekleşmediği kanaatine ulaşılması halinde ise, kamu davasının açılmasına yer olmadığı kararı verilecektir. Bu süreçte bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 46. Merhaba,
  Yasa dışı bahis oynadığıma dair şahsıma doğrudan para cezası kesildiğini öğrendim ve evrakları teslim aldım. Oynamış olduğum siteye 2 veya 3 defa para transferi gerçekleştirdim. Ben sadece bunlardan birinden takibe alınmışım. 1.5 yıl önceki bir işlem. Bir yıldan uzun bir süredir oynamıyorum. Para cezası da 5000tl olarak belirlenmiş itiraz etmeyi düşünmüyorum. Sonuçta haklı olarak kesilen bir ceza.
  Merak ettiğim nokta şu her para transferi için mi ceza kesiliyor yoksa bir kere mi? Bu konuda bilginiz varsa yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. Sn. Ahmet Bey,

   Söz konusu idari para cezası yaptırımının dayanağı, 7258 sayılı kanunun 5. maddesi 1(d) hükmüdür. İlgili hükümde idari para cezası yaptırımını gerektiren eylem ilgili web sitelerine gerçekleştirilen transferler değil “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak” olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda yaptığınız birden fazla para transferi, birden fazla yaptırımı gerektirmemektedir.

 47. Merhabalar arkadaşımla sürekli traş olduğumuz kuaförümüzün önerisiyle maddi olarak sıkışık olduğumuz dönemde bize kozmetik ürünleri satışı yapılacağı söylenerek en 7 bankadan hesap açtırıp aylık 1500 tl karşılıgında hesaplarımız kullanılacağı istendi. Maddi olarak zor günlerimize denk geldiği icin o an icin cok cazip gelen bu teklifi bizde işin cok farkli boyutlara gelecegini tahmin edemeden kabul ettik. 15 gun sonra benim 3 banka hesabima arkadasimin 7 banka hesabina bloke konuldu. Arkadasima bankada verilen bilgiye gore istanbul 6. Sulh ceza hakimliği 2018-35 91 verdigi kararla mevcut kullanmaya devam ettigi (vermediği banka hesaplarınada) bloke konuldu. Arkadasimin bu durumda nasil bir yol izlemeli. Benim ise 3 banka hesabima bloke konuldu. Banka Şubesinde 5549 sayili yasanin 19 a maddesi geregince konuldugu soylendi boyle bi durumda muzdarip olanlar ne gibi bir neticeyle karsilasirlar. Maduriyetimizi ispatlamamiz icin ne yapmamiz gerekir. Daha önceden boyle bi dosya geldimi onunuze..

  1. Sn. Doğukan B.
   Bahsettiğiniz üzere banka hesaplarınız, ifade edilen ücret karşılığında kuvvetle muhtemel olarak yasadışı bahis oynatan internet sitelerine para nakline aracılık etmek kastı ile kullanılmıştır. Bu varsayımda, ilerleyen süreçte aleyhinize 7258 sayılı kanunun 5. maddesi 1c hükmünce soruşturma başlatılacaktır. Soruşturmanın başlaması halinde savcılık makamınca ifadenize başvurulacak, bu noktada mevcut durumu izah etme imkanı bulacaksınız. Soruşturma süresince savcılık makamınca gerekli araştırma yapılacak olup, savcılık makamınca soruşturma sona erdirildiğinde, soruşturma süreci ile ilişkili olarak kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek yahut kamu davası açılacaktır.

   1. Samet bey ismim Can oncelikle sizin bu yorumunuzdan sonra cevaplamak istedim ben 2011 yilinda yurt disi sitesine uye oldum oynadim 6 7 sene bu arada nesine.com yani devletin yasal sitesinede uyeyim.9.8.2018 de 2 banka hesabima bloke oldu.8.ci sulh aradim vede bana denen bahis oynattigim ki hayatimda kimseye bahis hic ama hic oynatmadim.sadece uye oldugum sitede oynadim .548 ytl bakiyem olan banka hesabima bloke kodu baska bankada kredi karti borcumu oduyorum .oda bloke oldu izmirde yasiyorum bir avukat olarak ne tavsiye edersiniz?saygilar Can

    1. Sn. Can Bey,
     Şu noktada kapsamlı ve doğru çözüm yollarına ulaşmak adına ilgili mahkeme evraklarını incelemekte yarar var, bu kapsamda bu süreçte bir avukattan profesyonel hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır. Buna karşın naçizane fikrimce, banka hesaplarınızdan gerçekleştirilen transferlerin incelenmesi suretiyle, ifade ettiğiniz üzere ilgili mercilerce bahis oynattığınız yönünde kanaat oluşmuş ve tarafınıza bahsettiğiniz tedbirler uygulanmıştır.
     Ceza Hukukunun temel prensipleri uyarınca, kişinin kanunda gösterilen suçlardan ötürü cezai yaptırımla karşılaşması, eylemin söz konusu kişi tarafından gerçekleştirildiğinin kesin surette ispatlanmasına bağlıdır. Bu kapsamda beyan ettiğiniz üzere gerçekleştirmemiş olduğunuz bu eylem neticesinde Ceza Hukuku kapsamında cezalandırılmanız söz konusu olmayacaktır.
     İlerleyen süreçte savcılık makamınca soruşturma tamamlanacak, akabinde suçun işlenmemiş olduğu kanaatine ulaşılırsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir. Aksi halde ise aleyhinize yargılama safhasına geçilecektir.

 48. İyi calişmlar bana 10bin tl ceza geldi Melike diye biri yasa dişi bahis oynamiş .yakalanmiş benim adim onun hesap hareketlerinde gözüküyor ama benim onla alakam YÖK tanımam etmem yasadişi işlerle işim olmaz.dilekce verdim itiraz ettim. Bundan sonra nasıl yol izlemem lazim yardimci olun gelirse o borç ödeme sansim yok zor durumdayım allah rızası için yardımcı olun bana .

  1. Sn. Ahmet bey,
   Yasa dışı bahis oynama hususunda verilen idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Hakimliğe yapacağınız itirazda mevcut durumu izah etmeniz halinde, itiraz mahkemece kabul edilmek suretiyle, söz konusu idari para cezası iptal edilecektir.
   Belirtmem gerekir ki bu süreçte bir avukattan hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close