Özel Hukuk

İcra Takibinde “Satış” İşlemi

Hacizli Malın Paraya Çevrilmesi

İcra ve İflas Hukuku kapsamında, haciz işlemi gerçekleştirilmiş olan mallar, kural olarak talep üzerine satılır. Satış, alacaklı tarafından talep edilebileceği gibi, borçlu tarafından da talep edilebilir. Buna karşın, icra müdürü kimi zaman malın satışını kendiliğinden de gerçekleştirebilir. Bu durumlar;

  • Hacizli malın kıymetinin süratle düşmekte ise veya muhafazası zor yahut masraflı bir mal ise,
  • Satışa konu mal, tamamlama haczi ile haczedilmiş bir mal ise,
  • Malın satışı tamamlayıcı ihale gerçekleşecekse icra müdürü, malın satışını re’sen gerçekleştirebilecektir.

Satış talebinin şarta bağlanması mümkün değildir. Satılacak mallar, icra dairesinin yetki çevresinin dışında ise, istinabe suretiyle satış gerçekleştirilebilir.

Satış talep eden kişinin, masrafları peşin olarak vermesi gerekir.

Hukuk sistemimiz haciz safhasına gelinmiş takiplerde, satışın talep edilebilmesi için azami süreler belirlemiştir. Bu süreler taşınır mallar için 6 ay, taşınmaz mallar için ise 1 yıldır. Öngörülen bu azami süreler içerisinde satış talep edilmemesi halinde haciz kalkar.

Kanunda öngörülen bu süreler, belli durumların mevcudiyeti halinde işlememektedir. Bu haller;

  • Alacaklı ile borçlu arasında taksitlendirme sözleşmesinin olması,
  • İstihkak davası açılmış olması ile,
  • Geçici haciz ve ihtiyati haciz kesin hacze dönüşene kadar söz konusu olan sürelerdir.

Kıymet Takdiri

İcra müdürü, malın muayyen bedelini belirleyebilmek amacıyla kıymet takdiri yaptırır. Düzenlenen kıymet takdiri ilgililere tebliğ edilir. İlgililer buna karşı 7 gün içerisinde icra mahkemesine şikayet yoluyla başvurabilir.

Kesinleşmiş kıymet takdiri hakkında kural olarak 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez.

Taşınmaz Satışı

Kanunda, satış talebinden itibaren 3 ay içerisinde gerçekleştirileceği öngörülen taşınmaz satışı, öngörülen süreden sonra gerçekleşse dahi geçerli bir işlem olacaktır. Bunun sebebi, öngörülen bu 3 aylık sürenin icra organı için öngörülen düzenleyici niteliğidir.

Satışın yapılacağı tarihten en az 1 ay önce satış, tirajı 50.000’in üzerinde yurt çapında dağıtılan bir gazete ile elektronik ortamda ilan edilir. Bu ilanın örneği borçlu, alacaklı ve tapuda kayıtlı ilgililere ayrıca tebliğ edilir.

İlan, birinci ihale tarihinden en az 1 ay önce yapılır. İlan edilen metnin basit hatalar nedeniyle tekrarlanması gerekirse, düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmaması şartıyla, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir.

İlanı takiben artırma şartnamesi düzenlenir. Artırma şartnamesi, malın özelliklerini ve satışın ne surette yapılacağını gösterir.

Artırma şartnamesi ve onun ayrılmaz parçası mükellefiyetler listesi, alıcılar açısından tapu sicili hükmündedir. Binaenaleyh tapu sicilindeki hususların herkesçe bilindiği kesin karinesinin bir istisnası niteliğindedir.

Artırmaya katılmak isteyenlerin, malın muayyen bedelinin en az %20’si oranında teminat göstermesi zorunludur. Artırmaya katılmak isteyen alacaklının alacağı bu oranda ise, ayrıca teminat şartı aranmaz.

Arttırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda tamamlanır. İkinci ihalede ise, elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer.

Elektronik ortamda berilecek teklifler, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz.

Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirtilen gün, yer ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç kez bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek en yüksek teklifi verene ihale edilir.

Artırma bedelinin, malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulması ve satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı bulunan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekmektedir.

Taşınır Satışı

Kanunda, satış talebinden itibaren 2 ay içerisinde gerçekleştirileceği öngörülen taşınır satışı, öngörülen süreden sonra gerçekleşse dahi geçerli bir işlem olacaktır. Bunun sebebi, öngörülen bu 2 aylık sürenin icra organı için öngörülen düzenleyici niteliğidir.

Taşınmaz satışına paralel olarak taşınır satışında da ilk aşama ilan aşamasıdır. Taşınır satışlarında aynı şekilde, satıştan uygun süre önce tirajı 50.000’in üzerinde yurt çapında dağıtılan bir gazete ile elektronik ortamda ilan gereklidir. Buna karşın taşınmaz satışlarının aksine, ilan örneğinin ilgililere tebliğ edilmesi zorunluluğu söz konusu değildir.

İlanı takiben artırma şartnamesi safhasına geçilir. Artırma şartnamesi malın özelliklerini ve satışın ne surette yapılacağını gösterir. Taşınmazların aksine taşınır satışlarında mükellefiyetler listesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden on gün önce başlar. İhalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. İkinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar. En az otuz gün sonrası için belirlenebilecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sona erer.

Elektronik ortamda verilecek teklifler, haczedilen malın kıymetinin yüzde ellisinden aşağı olamaz. Teklif vermeden önce haczedilen malın değerinin %20’si tutarında teminat gösterilmesi zorunludur.

Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirtilen gün, yer ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç kez bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek en yüksek teklifi verene ihale edilir.

Artırma bedelinin, malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulması ve satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı bulunan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekmektedir.

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close