Özel Hukuk

Evlenme

Evlenme Süreci

Evlenme akdi, müstakbel eşlerin birbirlerine yaptıkları karşılıklı taahhütlere, ve toplumun koyduğu kuralların muhasebesi ve kontrolüne resmi bir nitelik kazandırmak ve bu işlemler için gerekli kayıttır. Evlenme ise, eşlerin müşterek hayat kurmasıdır. Evlilik, genellikle karşı cinsten iki kişi arasında yapılagelmiştir. Nitekim mevzuatımızda evlilik eşlerin karşı cinsten olmaları halinde mümkündür.

Değişik toplumlar iki kişinin evlenme öncesi, evlenebilmeleri için şartlar koşmuş, evlendikten sonraki hayatları için de başka çeşitli kurallar koymuşlardır. Bu şartlar ve kurallar zaman içinde de değişikliklere uğrasalar da genel olarak cinsiyetleri, ait oldukları toplumsal gruplar, sağlık ve kısırlık durumu, akrabalık derecesi, ayrı / ortak mülkiyet, birbirlerini ve ortak çocuklarını temsil edebilme, onların sorumluluklarına ortaklık, soyadı, miras, sadakat, ayrılma, boşanma, nafaka, çocukların veya eşin söz konusu olduğu hukuki davalar veya toplumsal meselelerde karar verme veya şahitlik etme/etmeme yetkisi/hakkı gibi konuları içerir.

Evlenme Şartları

4721 sayılı Türk Medeni Yasası ikinci kitabı olan aile hukuku, birinci kısmı olan evlilik hukuku, birinci bölümü evlenme, ikinci ayrım evlenme ehliyeti ve engelleri 124 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

  Yaş

Medeni Hukuk mevzuatımız uyarınca olağan evlenme yaşı 17‘dir. 4721 sayılı kanun 124. maddesi uyarınca erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

Olağanüstü durumlarda, önemli sebeplerin mevcudiyeti halinde, hakim izni ile 16 yaşını doldurmuş kimse evlenebilir.

  Ayırt Etme Gücü

4721 sayılı kanun 125. maddesi uyarınca ayırt etme gücüne sahip olmadıkça evlenemez.

Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk yada bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, Türk Medeni Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.

  Yasal Temsilcinin İzni

Medeni hukuk mevzuatı uyarınca, ehliyet hususuna ilişkin, küçüklerin ve kısıtlıların hukuki işlemlerinde yasal temsilcinin izni aranmaktadır. Buna paralel olarak evlenme hususunda;

 • Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.
 • Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

  Evli Olmamak

Hukuk sistemimizde, evlenmek isteyen kimse eğer mevcutsa önceki evliliğinin sona erdiğini ispatlamak zorundadır. Bununla birlikte, evlilik sona erse dahi, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Bu husus 4721 sayılı kanunda kadın için bekleme süresi olarak nitelendirilmektedir.

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

  Hısımlık Engeli Olmaması

4721 sayılı kanun belirli hısımlık derecesine kadar, birbiri ile hısımlığı bulunan kimselerin evlenmelerini yasaklamıştır. Bunları sıralamak gerekirse;

 • Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
 • Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,
 • Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenme yasaktır.

  Evlenmeye Engel Akıl Hastalığının Olmaması

Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

Evlenme Başvurusu

Evlenme şartlarına haiz müstakbel eşler,  içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmek suretiyle evlenme başvurusunda bulunabilirler.

Yerleşim yeri köy olan ve yabancı uyruklu kişilerle evlenecek Türk vatandaşları, yerleşim yerlerinin belediye evlendirme memurluklarına ya da o yerin nüfus müdürlüğüne müracaat edebilirler.

Müracaat yazılı yahut sözlü olabilir. Her halükarda yapılan müracaat evlendirme memuru huzurunda beyannameye geçirilerek taraflarca imzalanır.

  Başvuruda Bulunması Gereken Belgeler

Erkek ve kadından her biri;

 • Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğini,
 • Önceki evliliği sona ermiş ise buna ilişkin belgeyi,
 • Küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal temsilcisinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesini
 • Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporunu evlendirme memurluğuna vermek zorundadır.

  İnceleme

Evlendirme memuru, evlenme talebine dair beyannamenin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını, yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle ana, baba veya vasinin rızası ya da hakimin izninin zorunlu olduğu durumlarda rızanın veya hakim izninin, rıza belgesi vasi tarafından imzalanmışsa vasi tayinine dair mahkeme kararının bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar veya tamamlatır ve beyannamenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre evlenmenin yapılacağı gün ve saati bildirir.

  Evlenme İzin Belgesi

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir.

Evlenme izin belgesini alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler.

Belge, verildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.

Evlenme Töreni

Memur tarafından belirlenen gün ve saatte evlenme merasimi gerçekleştirilir.

  Tören Yeri

Evlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde yapılması esastır. Bununla birlikte tören tarafların isteği üzerine;

 • İkametgahlarda, özel bina veya salonlarda,
 • Tutuklu veya hükümlüler için cumhuriyet savcılığınca izin verilmesi üzerine ceza veya tutukevinde,
 • Hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine hastanelerde gerçekleştirilebilir.

  Tören Şekli

Evlenme, evlendirmeye yetkili bir görevli önünde en az iki tanıkla birlikte ve bizzat tarafların huzuru ile aleni olarak yapılır. Evlendirme memuru önceden tespit edilen yer ve zamanda tarafların ve şahitlerin önünde kadın ve erkekten her birine ayrı ayrı olmak üzere birbirleriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Her birinin müsbet cevap vermesi ve bu cevapların iki şahit tarafından da duyulduğunun doğrulanması üzerine, evlenmenin kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu yüksek sesle açıkladıktan sonra evlenme kütüğünü taraflara ve şahitlere imza ettirir ve kendisi de tarih ve saat koyarak imzalar.

Evlenmenin yapılacağı sırada taraflardan birinin iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğunun davranışlarından açıkça anlaşılması halinde evlendirme memuru bu durumu taraflara bildirerek evlenmeyi erteleyebilir.

  Tanıklık Şartları

Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır.
Görünüşleri itibariyle mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar.

Evlenen her çifte evlendirme memurluğunca düzenlenmiş bir aile cüzdanı verilir. Aile cüzdanının alınması ve cüzdana kaydedilmiş şahısların kişisel durumlarında meydana gelen değişikliklerin bu cüzdana işlettirilmesi, eşlerden biri tarafından yaptırılır
Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Close