Özel Hukuk

35/A Uzlaşması

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/A uygulaması

Avukatlık Kanunu 35/A maddesi, uyuşmazlık tarafları arasında meydana gelen anlaşmazlığı, uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve az masrafla çözümlemeyi sağlamak amacıyla düzenlenmiş; somut uyuşmazlıkların masrafsız, hızlı ve adil bir biçimde çözümlenmesini sağlayan yöntemdir. 35/A uzlaşması uygulamasının hukuki dayanağı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/A maddesi, Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge’dir.

Madde 35/A 
Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilâm niteliğindedir.

35/A Uzlaşmasının Amacı Nedir?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/A maddesi, taraf avukatların usule ve esasa ilişkin her konuda anlaşmasını hedefleyen, sürecin tamamen taraf avukatları tasarrufunda ilerlediği ve mevcut uyuşmazlıkları en hızlı, en masrafsız, en doğru ve en adaletli çözümlemeyi amaçlayan uzlaşma uygulamasıdır.

35/A Uzlaşması’nın Arabuluculuktan Farkı Nedir?

35/A uzlaşmasında vazgeçilmez süje avukattır. Taraf avukatları, 35/A uzlaşmasında asli unsurdur. Buna karşın arabuluculuk müessesesi vekil zorunluluğu aranmaksızın ilerleyebilecek şekilde düzenlenmiştir.

35/A Uzlaşması’nın Uygulama Alanı Bulacağı Uyuşmazlıklar Nelerdir?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/A maddesinde düzenlenen uzlaşma türü, ilgililerin kendi iradeleri ile talep sonucu elde edebilecekleri uyuşmazlıklarda uygulanabilir. Bir diğer ifade ile tarafların üzerinde tasarruf yetkileri bulunan haklara ilişkin uyuşmazlıklarda, 35/A uzlaşması yoluna başvurulabilecektir.

Uzlaşmaya Davet Nasıl Yapılır?

35/A kapsamında uzlaşma isteyen taraf avukatı, uzlaşma iradesini, uyuşmazlık konusunu da belirterek karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Yapılan bildirimde uzlaşma görüşmeleri için yer ve zaman önerisi ayrıca belirtilmelidir.

Uzlaşma Daveti Örneği

İl / Tarih

UZLAŞMA SAĞLAMA DAVET YAZISI

Sayın ……/ ……..

Vekili bulunduğum …………………..adlı gerçek/tüzel kişinin tarafınızla\(müvekkiliniz)…………………………………..gerçek/tüzel kişi ile ……………………….. konuda uyuşmazlığı bulunmakta olup yargı yoluna başvurmadan /……….tarihinde yapılacak duruşmadan önce 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi ile Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği ve Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge hükümleri uyarınca…………… Baro Başkanlığı’nın bu yer için tahsis edilmiş yerinde ………….tarih ve saat ……… ‘de uzlaşma sürecini başlatmak/ uzlaşma sağlamak üzere sizi -vekilinizle birlikte- davet ediyorum.

Davetimi yazılı olarak olumlu ya da olumsuz yanıtlamak ve yer ile tarih ve saat önerisinde bulunmak için tarafınıza başvurduğum usulü kullanabileceğinizi belirtir, davete avukatınız ile birlikte gelmeniz gerektiğini, işbu davetin tarafınıza ulaştıktan sonra en geç iki hafta içinde yanıtlanması gerektiği aksi halde davetimizin reddedilmiş sayılacağı hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Av. ………..

Uzlaşma talebini alan taraf,  bu konudaki görüşünü iki hafta içerisinde karşı tarafa bildirir. Süre içerisinde kabul edilmemiş davet, reddedilmiş sayılır.

Uzlaşma Talebi Kabul Yazısı

İl / Tarih

UZLAŞMA SAĞLAMA DAVETİ KABUL YAZISI 

Sayın Av……….

……..tarihinde aldığımız uzlaşma sağlama davetinizi vekili bulunduğum …….adlı gerçek/tüzel kişi adına belirttiğiniz gün, saat ve yerde/ ……………..tarih …….saat ve…………………adresinde kabul ettiğimi, süreç hakkında gerekli bilgilendirmeyi müvekkilime yapmak suretiyle sözü edilen yer ile tarih ve saatte kendisini/ kanuni yetkilisini hazır edeceğimi bildiririm.

Saygılarımla.

Av…….

Uzlaşma Yeri Neresidir?

35/A uzlaşmasında uzlaşma yeri, taraf avukatlarından birinin bürosu olabilecektir. Bunun dışında talep edilmesi halinde, baro tarafından bu amaçla yer (uzlaşma odası) tahsis edilir.

Avukatlık bürosu yahut baro tarafından tahsis edilen uzlaşma odası kapsamında taraf avukatlarının anlaşmış olmaları zorunludur.

Uzlaşma Görüşmeleri Nasıl Yapılır?

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği 14. maddesi uyarınca; kararlaştırılan yer ve zamanda başlayan uzlaşma görüşmeleri, tarafların iradi olarak uyuşmazlığı sonlandırmasını amaçlamaktadır. Bu noktada serbestlik içeren görüşmelerde taraflar, görüşme sırasında teknik personel ve danışman bulundurabilecekleri gibi, görüşmelerin ses ve görüntü kaydı altında gerçekleşmesini de talep edebilirler.

Görüşmelerin sonucunda uzlaşma sağlanıp sağlanamadığı hakkında tutanak tutulur.

Tutanak Neler İçerir?

Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca tutanakta,

 • Tutanağın 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca düzenlendiği,
 • Taraflara ait bilgiler (adları, ikametgâhları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları, taraflar yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de gösterecekleri ikametgâh ve iletişim bilgileri),
 • Taraf avukatlarının adları, bağlı oldukları baroları ve baro sicil numaraları,
 • Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih,
 • Tarafların iddia ve savunmalarının kısa özeti ve uzlaşmanın konusu,
 • Uzlaşma sonunda varılan mutabakat ve tarafların yükümlülükleri,
 • Tarafların her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borçlar ve tanınan haklar (sıra numarası altında birer birer, açık, kuşku ve duraksama yaratmayacak şekilde) 
 • Uzlaşma tutanağının, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca, 2004 sayılı Kanunun 38 ve 68/A maddelerine göre ilam niteliğinde olduğu,
 • Uzlaştırma giderleri ile uzlaşma dava açıldıktan sonra gerçekleşmişse yargılama harç ve giderlerinin kime yükleneceği,
 • Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatlarının imzaları,
 • Tutanağın kaç nüshadan oluştuğu ve taraflara ve avukatlara verildiği hususları yer alır.
Taraflarca, uyuşmazlığın çözümü hakkında mutabık kalınarak tutulan tutanak, İcra İflas Kanunu 38. maddesi uyarınca icra edilebilen ilam hükmündedir.

Uzlaşma Tutanağı Örneği

1136 SAYILI KANUNUN 35/A MADDESİ UYARINCA DÜZENLENEN UZLAŞMA TUTANAĞI

TARAF:
TC KİMLİK NO:
ADRES:

VEKİLİ:
BAROSU- SİCİLİ:
ADRES:

TARAF:
TC KİMLİK NO:
ADRES:

VEKİLİ:
BAROSU- SİCİLİ:
ADRES:

TUTANAĞIN DÜZENLENDİĞİ YER ve TARİH:

İDDİA ÖZETİ:

 

SAVUNMA ÖZETİ:

 

UZLAŞMA SAĞLANMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA TARAFLARCA ANLAŞILAN UYUŞMAZLIK KONUSU OLAY:

UZLAŞMA SONUNDA VARILAN MUTABAKAT VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

TARAFLAR ARALARINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDA ÖZGÜR İRADELERİ İLE ANLAŞMIŞLARDIR.

TARAF ……’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1.
2.

TARAF ……’ın HAKLARI:
1.
2.

TARAF ……’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1.
2.

TARAF ……’ın HAKLARI:
1.
2.

Taraflar, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca, 2004 sayılı Kanunun 38 maddesine göre ilam niteliğinde olan işbu tutanağa konu uyuşmazlığa ilişkin olarak yukarıda tek tek ayrıntılı şekilde belirlenen hak ve yükümlülükleri dışında başkaca hak ve yükümlülükleri olmadığını beyan ve karşılıklı olarak birbirini ibra eder.

(Taraflar uzlaşma dava açıldıktan sonra gerçekleştiğinden; yargılama harç ve giderleri olarak hesaplanan aşağıda ayrıntısı verilen …….-TL. tutarında miktar eşit şekilde/ ………şu oranda paylaşmak suretiyle ödemek konusunda anlaşmaya varmışlardır.)

İşbu tutanak…..sayfa ve ….. nüsha olarak düzenlenmiş olup birer örnek aşağıda adı- soyadı ve imzası bulunan taraf ve vekillerine verilmiştir.

TARAF:
TC KİMLİK NO:
ADRES:
İMZA:

VEKİLİ:
BAROSU- SİCİLİ:
ADRES:
İMZA:

TARAF:
TC KİMLİK NO:
ADRES:
İMZA:

VEKİLİ:
BAROSU- SİCİLİ:
ADRES:
İMZA:

Uzlaşma tutanakları ve hatta uzlaşma görüşmeleri sırasında taraflarca yahut avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarlar, uzlaşmanın sağlanmaması halinde geçerli değildir. Bir diğer ifade ile söz konusu veriler açılmış yahut daha sonra açılacak davalarda taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz.

35/A uzlaşması kapsamında kapsamlı bilgiye, bu makaleye kaynak teşkil eden Barolar Birliği – Avukatlık Kanunu 35/A Uzlaşması sayfasından ulaşabilirsiniz.
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir