Karma Hukuk

Sendika Nedir?

İş hukuku kapsamında ''Sendika'' kavramı

Sendika kavramı, sanayi devrimi sonrasında, çalışanlar ile işverenler arasında meydana gelen güç eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik oluşmaya başlayan örgütleri ifade etmektedir. Günümüzde, işçilerin veya işverenlerin ayrı olmak üzere; iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak, yeni haklar tanımak ve ilgilileri geliştirmek amacıyla, bir iş kolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara sendika denir.

TEMEL İLKELER

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ

Sendikaların sanayi devrimini takiben doğup gelişmesi ile yasallık kazanması  sonucunda, günümüzde sendikal haklar başlığıyla, bireyin ekonomik ve sosyal hakları olarak anayasalarda yer alan bazı hak ve özgürlükler ortaya çıkmıştır.

Bireysel Sendika Özgürlüğü

Bireysel sendika özgürlüğü, çalışanların ve işverenlerin sendikalara katılma ve sendikalardan ayrılma hakkını ifade etmektedir. Bu kapsamda;

 • Olumlu sendika özgürlüğü, bireylerin sendikalara üye olabilme özgürlüğünü ifade etmektedir.
 • Olumsuz sendika özgürlüğü ise bireylerin, sendikalara üye olmama yahut üyelikten ayrılabilme özgürlüğünü ifade etmektedir.
Kollektif Sendika Özgürlüğü

Kollektif sendika özgürlüğü ise, işçi ve işverenlerin kurdukları sendikaların yasal olarak tanınması ve etkinliklerinin güvence altına alınması anlamını taşımaktadır. Sendikaların önceden izin almadan serbestçe kurulabilmesi, devlete, siyasi partilere ve diğer örgütlere, işçi ve işveren örgütlerinin birbirlerine karşı bağımsızlıklarının sağlanması, kuruluş ve işleyişlerinin demokratik esaslara uygun olması kolektif sendika özgürlüğü kapsamı içinde yer almaktadır. Ayrıca sendikaların çalışmalarını serbestçe düzenleyebilme haklarına sahip olmaları, toplu pazarlık, grev, üyelerinin hakları için yargı organlarına başvurma gibi tüm işlevlerinin kolektif sendika özgürlüğü kapsamı içinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

İŞ KOLUNA GÖRE SENDİKALAŞMA

Sendikalaşmada esasen, iş yerine göre ve meslek esaslarına göre sendikalaşmada varken, mevzuatımız, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 3 üncü maddesi ile iş koluna göre sendikalaşmayı benimsemiştir. Kanunun 4 üncü maddesi ilk fıkrası hükmünce, kanuna ekli (1) sayılı cetvelde, 20 iş kolu belirlenmiştir.

İş kolları
 • Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık
 • Gıda sanayi
 • Madencilik ve taş ocakları
 • Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç
 • Dokuma, hazır giyim ve deri
 • Ağaç ve kağıt
 • İletişim
 • Basın, yayın ve gazetecilik
 • Banka, finans ve sigorta
 • Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar
 • Çimento, toprak ve cam
 • Metal
 • İnşaat
 • Enerji
 • Taşımacılık
 • Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrpoculuk
 • Sağlık ve sosyal hizmetler
 • Konaklama ve eğlence işleri
 • Savunma ve güvenlik
 • Genel işler
İşkolunun Tespiti

İş yerinde yürütülen faaliyetlerin, hangi iş koluna girdiği İş Kolları Yönetmeliğince düzenlenmiştir. Bu kapsamda iş yerinin, girdiği iş kolunun tespiti, yönetmelik hükümleri dikkate alınarak, çalışma bakanlığınca tespit edilir. Çalışma bakanlığınca yapılan bu tespit, resmi gazetede yayınlanır.

Yapılan tespite itiraz

Çalışma bakanlığınca yapılan bu tespite, ilgililer kararın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde iş yerinin bulunduğu iş mahkemesinde dava açabilirler. Dava, mahkemece 2 ay içerisinde karara bağlanır. Kararın temyizi halinde yargıtay, uyuşmazlığı 2 ay içerisinde kesin olarak karara bağlar.

Yardımcı işler

Kural olarak yardımcı işler, asıl işin tabi olduğu iş kolundan sayılmaktadır. Ancak söz konusu kural, yardımcı işlerin alt işverene verilmediği hallerde geçerlidir. Yardımcı işlerin alt işverene  verildiği hallerde, söz konusu işler bağımsız iş koluna girebilecektir.

SENDİKA ÇOKLUĞU İLKESİ

Sendika çokluğu ilkesi, kanunda gösterilen aynı iş kolunda, birden fazla sendika kurulabilmesini ifade etmektedir. Sendika  çokluğu  esası,  sendikacılığın  gelişmesine  ve  doğasına  da  uygun düşmektedir. Çünkü bunun karşıtı olan “sendika tekliği esası” farklı düşünce ve inançlara bağlı olan kişileri belirli bir yönde birleşmeye zorlamaktadır. Bunun ise sendika hak ve özgürlüğüne olduğu kadar insan (kişi) hak ve özgürlüklerine de aykırı düşeceği kuşkusuzdur.

SENDİKALARIN KURULUŞU

Kanunun 3 üncü maddesinde sendikaların, kanunun usul ve esaslarına bağlı olmak şartıyla önceden izin alınmaksızın kurulabileceği güvence altına alınmıştır. Bununla birlikte sendikalarda kurucu olabilmenin şartları, kuruluş usulü ve kuruluşların tüzüğü kanunun 6 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

KURUCULUK ŞARTLARI

Sendika kuruculuğu şartları Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu 6 ıncı maddesinde düzenlenmiştir. İşveren sendikası kuruculuğunda, kurucu tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişilerde de aşağıdaki şartlar aranır. Maddeye göre kuruculuk şartları;

Fiil Ehliyetine Sahip Olmak

Kişilerin kendi fiil ve işlemleri ile hukuki sonuç meydana getirmesini, İşlemin sonucunun şahsa isnat edilebilmesini ifade etmektedir. Bu kapsamda fiil ehliyetinin şartları;

 • Temyiz kudretine sahip olmak,
 • Reşit olmak
 • Kısıtlı olmamaktır.

Fiil ehliyetine ilişkin kapsamlı bilgiye “Fiil Ehliyeti” başlıklı makaleden ulaşabilirsiniz.

Fiilen Çalışmak

Madde hükmünde her ne kadar ”fiilen çalışmak” kavramı kullanılsa da, hükmü ilgili iş kolunda fiili çalışmak olarak yorumlamak gerekmektedir. Nitekim, sendika üyeliğinde, sendikanın bulunduğu iş kolunda çalışma şartı aranmaktadır. Sendika üyeliğinde aranan bu şartın, sendika kuruculuğunda aranmaması yersiz olacaktır.

Belirtilen Suçlarda Mahkumiyeti Bulunmamak

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 53 üncü maddede düzenlenen süreler geçmiş olsa dahi;

 • zimmet,
 • irtikâp,
 • rüşvet,
 • hırsızlık,
 • dolandırıcılık,
 • sahtecilik,
 • güveni kötüye kullanma,
 • hileli iflas,
 • ihaleye fesat karıştırma,
 • edimin  ifasına  fesat  karıştırma,
 • suçtan  kaynaklanan  mal  varlığı  değerlerini  aklama,
 • kaçakçılık suçlarından mahkumiyeti bulunmamak.

KURULUŞ USULÜ

 1. Kurucular, sendikanın kurulacağı ilin valiliğine, sendikanın tüzüğünüde ekleyerek verecekleri dilekçe ile kuruluş tüzel kişilik kazanır. Kurucuların, kurucu olabilme şartlarına sahip olduklarını ifade eden yazılı beyanları; üst kuruluşlar için ilgili kuruluşların genel kurul kararları dilekçeye eklenir.
 2. Vali, tüzük ve kurucuların listesini 15 gün içerisinde bakanlığa gönderir.
 3. Bakanlık;  kuruluşun  adını, merkezini ve tüzüğünü on beş gün içinde resmî internet sitesinde ilan eder.
 4. Tüzüğün yahut ilgili belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde, valilik kanuna aykırılığın yahut belgelerdeki eksikliğin 1 ay içerisinde giderilmesini kuruculardan ister.
 5. 1 aylık süre içerisinde aykırılık yahut eksiklik giderilmemişse, bakanlık veya valiliğin istemi üzerinde, mahkeme kuruluşun faaliyetinin durdurulması kararı verebilir.
 6. Mahkemenin faaliyetin durdurulması kararı ile, aykırılık yahut eksikliğin giderilmesi için 60 günlük süre verilir.
 7. Süre zarfında eksiklik yahut aykırılık giderilmiş ise mahkeme, faaliyetin durdurulması kararını kaldırır.
 8. Süre zarfında eksiklik yahut aykırılık giderilmemiş ise mahkeme, kuruluşun kapatılması kararı verir.

KURULUŞLARIN TÜZÜKLERİ

Kanun, tüzüklerin zorunlu içeriğini 8 inci maddesinde düzenlemiştir. İlgili hususlar, özellikle sendika içi demokrasinin işleyişi kapsamında önemlidir. Söz konusu hususlar;

 • Kuruluşların adı, merkezi ve adresi
 • Amacı
 • Sendikanın faaliyet göstereceği iş kolu
 • Sendika kurucularının ad ve soyadları, kimlik bilgileri, meslek ve sanatları ve yerleşim yerleri; üst kuruluşları kuran sendikaların iş kolları ile ad ve adresleri
 • Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları
 • Genel kurulun oluşumu, toplanma zamanı, görev ve yetkileri, üye ve delegelerinin oy kullanmaları, çalışma usul ve esasları ile toplantı ve karar yeter sayıları
 • Genel kurul dışında kalan organlar, bu organların oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile toplantı ve karar yeter sayıları
 • Şube  veya  bölge  şubelerinin  nasıl  kurulacağı,  birleştirileceği  veya  kapatılacağı,  görev  ve  yetkileri,  genel kurullarının toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şube ve bölge şubelerinin nasıl temsil edileceği
 • Üyelerce ödenecek aidat ve sendika yöneticilerinin ücretleri ile ilgili usul ve esaslar
 • Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar
 • İç denetim usulleri
 • Tüzüğün değiştirilme usulleri
 • Sona erme hâlinde mallarının tasfiye şekli
 • Organlarının oluşumuna kadar kuruluşun işlerini yürütmeye ve kuruluşu temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile yerleşim yerleri

 

SENDİKA ORGANLARI

Sendika organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulundan oluşmaktadır. Kanun, 9 uncu maddesinde genel kurul dışındaki diğer organlar için ortak hükümler getirmiştir. Söz konusu hükümler;

 • Genel kurul dışında kalanların üye sayıları üçten az dokuzdan fazla olamaz.
 • Konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayıları beşten az yirmi ikiden fazla olamaz.
 • Şubelerin genel kurul dışındaki kurullarının üye sayıları üçten az beşten fazla olamaz.
 • Genel kurul dışındaki organlara asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir
 • Kuruluşlar  ihtiyaca  göre  başka  organlar  da  kurabilir.  Ancak  genel  kurul  ile  yönetim,  denetim  ve  disiplin kurullarının görev ve yetkileri bu organlara devredilemez.
 • Kuruluşların genel kurul dışındaki organlarına seçilebilmek için 6 ncı maddede aranan şartlara sahip  olmak gerekir. Bu şartlara sahip olmayan birinin seçildiğini tespit eden valiliğin veya Bakanlığın başvurusu üzerine mahkeme, bu kişinin görevine son verir.
 • Genel kurul dışındaki organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları ile açılan ve kapatılan şubeler, ilgili valiliğe bildirilir ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ilan edilir.
 • Genel kurul dışındaki organlara seçilenlerin 6 ncı maddede sayılan suçlardan biri ile mahkûm olmaları hâlinde görevleri kendiliğinden sona erer.
 • Kuruluş ve şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin görevleri, milletvekili veya belediye başkanı seçilmeleri hâlinde kendiliğinden son bulur.
 • Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı öngörülmemişse, genel kurul dışında kalan organlar için; toplantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

GENEL KURUL

Sendikaların en yetkili organıdır. Genel kurulun oluşumu, kural olarak üyelerle sağlanır. Ancak sendikanın üyelerinin çokluğu halinde genel kurul, uygulamada çoğu kez delegelerle doplanmaktadır. Delege usulü, sendika içi demokrasinin en önemli noktasıdır. Bu kapsamda;

 • Öncelikle iş yerlerinde, şube genel kuruluna katılacak delegeler seçilir. Akabinde şube genel kuruluna katılan delegeler ile, merkez genel kurulu belirlenir.
 • Sendikanın, konfederasyona üye olduğu hallerde, konfederasyon genel kuruluna katılacak delegeler ise, merkez genel kurulunda belirlenir.
 • Delege seçimleri; gizli oy ve açık sayım ilkeleri uyarınca yapılır. Bununla birlikte; şube, merkez ve konfederasyon genel kurulunda yapılan seçimler, seçim kurulu hakiminin gözetiminde yapılır.
 • Delege sıfatı, sonraki olağan genel kurula kadar devam eder.
 • Sendika genel kurul seçimleri 4 yılda bir yapılır. Süre tüzük ile azaltılabilir.
 • Yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde, genel kurul delegelerinin 1/5 inin talebiyle ya da denetleme kurulunun talebiyle olağanüstü genel kurul oluşturulabilir.

YÖNETİM KURULU

Sendika yönetim kurulu, sendikayı temsil organıdır. Kurul, genel kurulda yapılan seçimle oluşturulur. Üyeliğe kabul yetkisi, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu üye sayısındaki azalmalar, yedek üyeler ile tamamlanır. Buna rağmen üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde olağanüstü genel kurul toplanarak, yönetim kurulu yeniden oluşturulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Güvencesi

Sendikalarda 2 tür yönetim kurulu üyesi vardır. Güvence kapsamında kurul üyesinin türüne göre farklılıklar mevcuttur.

 • Amatör yöneticiler, yönetim kuruluna seçildikleri halde, işyerinde çalışmaya devam eden kimselerdir. Güvenceleri, işyeri sendika temsilcileri ile aynıdır.
 • Profesyonel yöneticiler, yönetim kuruluna seçilmeleriyle, iş yerinden ayrılan, iş sözleşmeleri askıda bekleyen ve maaşlarını sendikadan alan kimselerdir. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen kimse, iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatını talep edebilecektir. Söz konusu fesih hakkı, üyeliğe seçilmesi ile başlayan süreçte geçerlidir.  İş sözleşmesini feshetmeyerek, askıda bekleten yöneticiler ise; seçime girmemesi, seçilememesi, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi ve sendikanın tüzel kişiliğini kaybetmesi halinde, 1 ay içerisinde işverene başvurdukları taktirde, işveren bu kimseleri işe almak zorundadır. Aksi taktirde iş sözleşmesi, işveren tarafından feshedildi sayılır.

SENDİKA ÜYELİĞİ

SENDİKA ÜYESİ OLABİLMENİN KOŞULLARI

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre İşçi Olmak yahut Kanun Hükümlerince İşveren Olmak

Kural olarak iş kanunu kapsamında işçi statüsüne haiz olanlar, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında da işçi statüsüne sahiptir. Bununla birlikte kanun; taşıma, eser, yayın ve adi şirket sözleşmesi uyarınca bağımsız faaliyet gösteren gerçek kişileri de sendikal örgütlenme açısından işçi saymıştır.

15 Yaşını Doldurmuş Olmak

Aynı İş Kolunda Çalışıyor Olmak

Sendikanın faaliyet gösterdiği iş kolu kapsamında işyerinde çalışıyor olmak.

Yasal Üyelik Engeli İçerisinde Olmamak

ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Sendikaya  üyelik,  Bakanlıkça  sağlanacak  elektronik  başvuru  sistemine  e-Devlet  kapısı  üzerinden  üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.

ÜYELİK HAKLARI

Üyeler, sendikanın faaliyetlerine katılma hakkına, sendika yönetimine katılma hakkına, sendika faaliyetlerinden eşit şekilde yararlanma hakkına sahiptir.

ÜYELİK BORÇLARI

 • Sendika düzenine uyma borcu
 • Aidat ödeme borcu

Aidatların miktarı, tüzükte ve genel kurul kararıyla belirlenir. Aidatın tahsili kaynaktan kesme sistemi ile tahsil edilir. Ancak işverenin aidatı kesip sendikaya gönderme borcu, sendikanın o işyerinde toplu iş sözleşmesi yetkisi almış olması şartına bağlıdır.

ÜYELİK GÜVENCESİ

 • İşçilerin işe alınmaları, belirli bir sendikaya girmeleri yahut girmemeleri ya da sendika üyeliklerini sürdürmeleri yahut çekinmeleri şartına bağlanamaz.
 • İşveren, işçiler arasında yukarıdaki sebeplerden ayrım yapamaz.

İşveren bu hükümlere aykırı davrandığı taktirde, işçi lehine 1 yıllık ücretinden az olmamak şartıyla sendikal tazminata hükmedilir.

Sendikal hakların kullanılmasını engelleme suçu Türk Ceza Kanunu 118 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, hakkın kullanılmasının engellenmesinin yaptırımı, 6 ay ila 2 yıl arası hapis cezasıdır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ASKIYA ALINMASI

Üyeliğin Sona Ermesi
Çekilme

Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

Sendika Üyeliğinden Çıkarılma

Sendika üyeliğinden çıkarılma, genel kurul kararıyla mümkündür. Verilen karar, e-devlet yoluyla bakanlığa bildirilir ve çıkarılan üyeye yazılı olarak tebliğ edilir. Tebliğ ile üye, 30 gün içerisinde mahkemeye başvurabilir. Mahkeme kararı kesindir.

Kanunen Kendiliğinden Sona Erme
 • İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin sendika ve üst kuruluşlardaki üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer.
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika  üyeliği  sona  erer.  Ancak  çalışmaya  devam  edenler  ile  kuruluş  ve  şubelerinin  yönetim,  denetleme  ve  disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.
 • İşkolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.
Üyeliğin Askıya Alınması

Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

DİĞER HUSUSLAR

SENDİKALARIN FAALİYETLERİ

 • Sendikalar, tüzüklerinde belirtilen hususlarda, serbestçe faaliyette bulunurlar. Sağladıkları olanaklardan, üyelerini eşit şekilde faydalandırmak durumundadırlar.
 • Ticaretle uğraşamazlar ancak, genel kurul kararı ile nakit mevcudunun %40 ını aşmamak şartıyla iktisadi ve sinai teşebbüslere yatırım yapabilirler.
 • İşveren sendikaları, belli koşullarda üye işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin sigorta primlerini ödeyerek, üyelerine yardımda bulunabilirler.

SENDİKALARIN GELİR VE GİDERLERİ

Sendikaların gelirleri, üyelik ve dayanışma aidatları, tüzükte gösterilen faaliyetlerden elde edecekleri gelir, bağışlar, mal varlığından elde edeceği kazançlardan ibarettir.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarından, siyasi partilerden, meslek odalarından bağış ve yardım alamazlar.
 • İşçi kuruluşları işveren kuruluşlarından, işveren kuruluşları da işçi kuruluşlarından bağış ve yardım alamazlar.

SENDİKALARIN DENETLENMESİ

 • Sendikalar 2 yılda bir 3568 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca dış denetime tabi tutulurlar.
 • Cumhurbaşkanlığına bağlı, devlet denetleme kurulu sendikaları denetleyebilir.

SENDİKALARIN KAPATILMASI

 • Sendikalar ancak yargı kararıyla kapatılabilir. Anayasada belirtilen, cumhuriyetin niteliğine yahut demokrasinin esaslarına aykırı faaliyette bulunan sendika, merkezinin bulunduğu Cumhuriyet Savcısının talebiyle mahkeme kararıyla kapatılır. Aykırı davranış, yalnızca yönetici tarafından gerçekleştirildiği taktirde, yöneticinin görevine son verilir.
 • Sendika kuruluşunda, tüzük kanuna aykırı bulunursa, verilen süre içerisinde değiştirilmemesi halinde sendika kapatılır.

Dava sırasında, faaliyeti durdurulabilir.

SENDİKALARIN DAVA EHLİYETİ

Sendikaların üyeleri adına iki tür dava ehliyeti mevcuttur.

Kollektif Nitelikli Temsilen Dava Ehliyeti

Kuruluşlar, çalışma hayatından, mevzuattan, örf ve adetten doğan uyuşmazlıklarda işçi ve işverenleri temsilen dava açabilir ve açılmış davaları takip edebilir. Bu kollektif nitelikli temsilen dava ehliyetidir. Buna örnek olarak asgari ücretin dava edilmesi gösterilebilir.

Bireysel Nitelikli Temsilen Dava Ehliyeti

Sendikalar, üyelerinin veya mirasçılarının yazılı başvuruları üzerine iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden, sosyal güvenlik haklarından doğan ihtilaflarda onları temsilen dava açabilirler veya açılmış davada davayı onlar adına takip edebilirler.

İŞ YERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ

Tayin Edilmesi

Sendikalar, örgütlü bulundukları ve toplu iş sözleşmesi yapmaya yetki aldıkları işyerlerinde, temsilci bulundurabilirler. Temsilcinin görev süresi, sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisi süresince devam eder. Atanacak temsilci sayısı işyerindeki işçi sayısına göre 1 ila 8 arasındadır.

Atanacak temsilci, o iş yerinin işçisidir. Ancak, temsilcinin görevini yerine getirebilmesi için, günlük iş süresi içerisinde belirli bir süre kendisine verilebilir.

Temsilcinin amacı, işçi – sendika, işçi – işveren, sendika – işveren arasındaki sorunların çözümüne yardımcı olmaktır.

Güvencesi

İşveren, sendika temsilcisinin iş akdini haklı sebep olmadıkça ve nedeni yazılı olarak bildirilmedikçe feshedemez. Aksi davranış otomatik işe iade sebebidir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close