Kamu HukukuÖzel Hukuk

Mevzuat Işığında Yasa Dışı Bahis Siteleri

Yasa dışı bahis sitelerine karşı kanunen izlenebilecek yollar

Günümüz teknolojisinin önlenemez ilerleyişi hayatımızı kolaylaştırmanın yanında yeni suç oluşumlarına da imkan sağlamaktadır. Bu doğrultuda bilişim hukuku ve ceza hukuku alanlarında teknoloji ile paralel bir ilerlemenin gerekliliği de aşikardır. Bahis şirketlerinin internet üzerinden hizmet sunmaya başlaması ile yasal bahis sitelerinin yanında yasa dışı şekilde faal olan bahis siteleri ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda son yıllarda özellikle yurt dışı kaynaklı bahis sitelerinde kumar oynatma, aracılık etme ve söz konusu web siteleri aracılığı ile dolandırıcılık sıklıkla karşılaşılan suç tiplerinden olmuştur.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın İddaa ve Spor Toto isimli bahis oyunlarını oynatan yetkili ve lisanslı bahis siteleri dışında spor müsabakaları üzerinden internet üzerinden bahis oynatan tüm siteler yasa dışıdır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yasal bahis oynanmasına aracılık etmekle yetkilendirdiği elektronik bayileri sitesinde ilan etmektedir.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yetkilendirilmemiş ve lisanssız siteler uygulamada sıklıkla, başlangıçta mağdurlara bir takım kazançlar sağlayarak güven elde etmekte ve akabinde sıklıkla mağdurları dolandırmaya başlamaktadır. Mağdurların para kaybetmeye başlaması ile ise konu hususunda zafiyetlerini kullanarak yahut kaybettikleri parayı geri kazanabileceklerine ikna etmek suretiyle; oynamaya devam ederek daha çok para kaybetmeye yönlendirmektedir.

Yasa Dışı Bahis Konusuna İlişkin Suç Niteliğinde Eylemler

 • Yasa dışı yollarla bahis oynatılması
 • Oynanmasına yer ve imkan sağlanması
 • Yasa dışı bahis sitelerine internet aracılığıyla erişim sağlanmasına aracılık edilmesi
 • Söz konusu sitelerin bahis oyunlarındaki para nakline aracılık edilmesi
 • Reklam yayınlamak suretiyle yasa dışı bahsin teşvik edilmesi

Yasa dışı kumar ve kaçak bahis siteleri eylemleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 228 uyarınca suç teşkil etmekle birlikte 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun 5. maddesinde de çeşitli cezalara tabi tutulmuştur.Tüm bunların da dışında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ilgili sitelere erişim engeli tedbirleri de verilmektedir. Ancak uygulamada failler yeni alan adı alarak faaliyetlerine ne yazık ki devam edebilmektedir.

Yasa dışı faaliyet gösteren söz konusu siteler bununla birlikte sıklıkla hileli yazılımlar kullanarak kullanıcılarını da mağdur etmektedir. Söz konusu hileli yazılım kullanımı ise kategorik olarak Bilişim Suçları kapsamında internet üzerinden dolandırıcılık niteliğindedir.

Madde 228
(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.
(3) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(4) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Konumuza ilişkin Türk Ceza Yasası 228. maddesini incelediğimizde, yasa dışı kumar ve bahis sitelerinin gerçekleştirdiği eylemlerinin tipik olarak 3. fıkra hükmüne uygun olduğunu, ve faillerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile bin günden onbin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağının hüküm altına alındığını görmekteyiz. Bununla birlikte bu organizasyonların, uygulamada sıklıkla örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirildiğini de göz önüne aldığımızda, 4. fıkra hükmünce verilecek cezanın yarı oranında arttırılması söz konusu olacaktır. Nitekim, 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde de spor bahislerine ilişkin paralel hükümler yer almaktadır.

Buna karşın 7258 sayılı kanunun 5. maddesini incelediğimizde, Türk Ceza Yasası’nda yer alan kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan daha spesifik eylemlerin de yaptırıma bağlandığını görmekteyiz.

Madde 5 (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.)
    Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;
a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
    Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.
    Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
    Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
    Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.
    (Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/23 md.;Aynen kabul: 1/2/2018-7078/23 md.) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,
b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Maddenin ilk fıkrası (a) bendinde, spor müsabakalarına yasa dışı bahis oynatma eyleminin Türk Ceza Yasasına paralel olarak yaptırıma bağlandığını görmekteyiz. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus, eylemin spor müsabakalarına doğrudan fail olarak bahis oynatılması olduğudur. Daha doğru bir ifade ile, yasa dışı bahis organizasyonunun birinci elden düzenlenmesi eylemidir. Nitekim yurt dışı kaynaklı organizasyonlara Türkiye’den erişim sağlanması suretiyle aracılık edilmesi eylemi (b) bendi uyarınca dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır.

Bahis organizasyonunun sürekliliği sebebiyle, kullanıcıların organizasyona dahil olması doğrultusunda organizasyona para girişi ve kullanıcıların kazandıkları bahisler dolayısıyla organizasyondan para çıkışı söz konusu olmaktadır. Söz konusu para transferleri ise para nakli olarak isimlendirilmektedir. Yasa dışı bahis oynatma yahut yasa dışı bahis organizasyonlarına erişim sağlama eylemlerinin dışında, maddenin (c) bendinde, organizasyon kapsamında para nakline aracılık eden kimselerin üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde aktif eylemler dışında, maddenin (ç) bendinde söz konusu organizasyona teşvik edilmesi amacına yönelik reklam yapmak eylemi de, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası yaptırımı ile karşılaşacaktır.

illegal bahiste dolandırıcılık

İlgili sitelerden kumar oynayanların eylemleri ise Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılmamakla birlikte 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 34 kapsamında kabahat niteliğindedir. Buna karşın söz konusu sitelerin mağdurlarına doğrudan yahut dolaylı yoldan söz konusu eylemlerinin suç niteliğinde olduğu aksettirilerek, mağdurların kanun yollarına başvurma hakkı önlenmektedir.

Madde 34
(1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.
 • Kabahatler Kanunu 34. maddesinde, söz konusu organizasyonlar dahilinde kumar oynayan kimselerin, yüz Türk Lirası idari para cezasına çarptırılacağı, organizasyon dahilinde elde edilen gelirlerin ise kamuya geçirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümde yer alan cezai yaptırım, adli açıdan suçun oluştuğu anlamına gelmemektedir.
  Yasa dışı bahis oynamaya ilişkin verilen idari para cezalarıyla ilgili diğer idari para cezaları için, idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etmek mümkündür.
 • Kabahatler Kanunu’nda yer alan hükme ek olarak 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1(d) bendinde yer alan hüküm uyarınca,  söz konusu organizasyonlar dahilinde bahis oynayan kimselerin, mahallin en büyük idari amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Kabahatler Kanunu’nda yer alan hüküm gibi, 7258 sayılı Kanun’da yer alan cezai yaptırım da, adli açıdan suçun oluştuğu anlamını taşımamaktadır.
  Yasa dışı bahis oynamaya ilişkin verilen idari para cezalarıyla ilgili diğer idari para cezaları için, idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliklerine itiraz etmek mümkündür.

Yukarıda belirttiğim hükümler ve sair mevzuat hükümlerince, ilgili bahis şirketinin güvenlik tedbirine mahkum edilmesi ve ilgililerin  cezalandırılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına veya kolluk makamlarına şikayette bulunabilirsiniz.

İlgili yasa dışı sitelere karşı izlenebilecek para iadesi yolu ise her somut olay için farklılık göstermektedir. Bazen yalnız Charge back (ters ibraz) yolu ile para iadesi sağlanabilirken, bazen ilgili site ile irtibata geçilmesi yahut yetkili bölgede dava yoluna başvurulması gerekmektedir. Bunlar dışında bazı özel durumlarda özel stratejiler izlenerek farklı çözüm yolları takip edilebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bahsedilen dava yolu ile para iadesi, Türk Mahkemelerinde bahis yahut kumardan elde edilen kazançların talebini kapsamamaktadır. Nitekim Borçlar Kanunu 604. maddesinde ”Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.” ibareleri yer almaktadır.

Yasa dışı kumar ve bahis yolu ile mağdur edilenlerin para iadesi ile karşı tarafın cezalandırılması gibi işlemlere başvurmak için bilişim hukuku alanında uzman bir avukata başvurarak hukuki yardım alması kanaatimce en doğru çözüm yolu olacaktır.

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

674 Yorum

 1. iyi günler samet bey, sadece hesap açtığım ve hiç para yatırmadığım bi illegal bahis sitesinin(malta üzerinden yönetiliyor sanırım) sözleşmesinde farkettiğim üzere açılan hesaplar için aylık belli miktar aidat alacaklarını yazmışlar, böyle birşey yapabilirler mi? sözleşmeleri geçerli midir?

 2. Recep ve Fırtına adlı kişiler nerdesiniz sizleri sahneye alalım buyrun mikrofonlar sizde. Bana saydırıyordunız çok bilmiş veledler. Bakın 2. Cezayı ve hatta 3. Cezayı alan arkadaşlar var burada sizden yorumlar bekliyorlar. Hani yasada kimse geriye dönük aynı kabahatten ceza alamazdı itiraz edince iptal oluyordu hadii açıklama yapın meydana çıkın meydana çakallar. Bu işler Google dan yasalara bakıp ezbere konuşmakla olmuyormuş dimi. Beni yalancılıkla suçlayan at kafaları. Ben burada boşa konuşmuyorum ne gördüysem ne yaşadıysam onu yazdım herşey yasa ile kanunla bitmiyor. Çünkü çoğu yargı mensubunun bu yasa ile pek bildiği birşey yok. Çok karışık bir yasası var bunun ve bu yasada bu çok açık düzeltilmesi gereken çünkü işlerinede gelmiyor düzeltmek emir büyük yerden tüpçü ve tayyip dünyanın parasını kaldırıyor bu işten. Milletin sırtına kırpaçı vurdukça vuruyorlar halkına bu kadar eziyet eden bir hükümet görmedim ben dahaca. Allah sonumuzu hayr eylesin.

  1. Buraya daha önce sırf doğruları gördüklerimi yazdığım için bazıları beni milleti korkutma amaçlı yazdığımı sanıp beni eleştirdiler ve hakaret ettiler. Artık buraya olumlu ya da olumsuz birşey yazmayacağım. İnşallah ceza alan bütün arkadaşların cezaları iptal olur da hak yerini bulur. Allah’a emanet olun.

   1. Şimdi ben yasal olan siteden bahis oynuyorum diyelim tuttur nesine veya misli herhangi birisinden 1 sene boyunca oynadım bu siteye havale yöntemiyle para aktardım ve cekerden aynı işlemi yaptım 1 sene boyunca aynı işlemi nerdeyse yüzlerce defa tekrarlıyorum dimi aynısı yasal olmayan sitedede aynı bize ceza gelmesinin sebebi havale yüzünden değil bahis yüzünden onun ićin geçmişte isterse yüzlerce havale olsun tekrar idari para cezası verilemez bahis yüzünden ceza aldığın tarihi ve ödediğini ispat ettiğin taktirde hukuk alanında illa bı yerde iptal olucaktır bahis kesintisiz fiildir yani sürekli olan bir eylemdir itiraz dilekçesinde bu maddeyi baz alarak itiraz edin ğeçmiste yaptığın bütün bahisleri tek sayan bı kabahatler yasası varken sürekli ceza yazılması cehaletten geliyor oradaki memur vali kaymakam sulh cezadaki hakim bilgisizliklerinden cezayı imzaliyorlar ve sulh ceza hakimi de itiraza red veriyor bı üst mahkemeye başvurun emin olun iptal olucaktır bütün belgelerle kendinizi ifade edin ceza iptal olucaktır

  2. Musatafa senin kadar gerizekalı birisi şu dünyaya fazla ulan salak biz neyi anlatıyoruz yasadan bahsediyoruz ve gelemiycegini eğer gelirse de sulh ceza hakimliğine cezanın iptal olucagini eğer ceza onanirsa yani red olursa bı üst mahkemeye başvurup ceza aldım ve cezadan sonra oynamadığını ispat ettiğin taktirde cezanın iptal olacağını söyledim at kafası ben geriye dönük ceza gelmez demiyorum görevli memur eğer işten anlamıyorsa bu görevli memur size cezayı imzalatacan memur geriye dönük ceza geldiğinde eğer enlamiyorsa ceza yazar kaymakam veya vali de anlamiyorsa imzalar sulh ceza hakimi de itiraz ettiniz oda onadiysa bı üst mahkemeye çıkıp iptal ettirebilirsiniz benim demek istediğim bu anladınmı yarragım bana buradan laf söyleyip durma bende bahis yüzünden ceza yedim ve söylediklerim adelet olması gerektiği gibi anlardan tabi

  3. Tayyip ve tüpçü keseyi doldurmak için bu yasayı çıkardılar ama geriye dönük her tespitte ceza verilse bu anayasa ya göre orantılık ilkesine aykırı Türkiye’de milyonlarca insan illegal bahis oynuyor senin aklın mantığın aliyormu her tespitte ceza verilmesi ve onanması sulh ceza onadiysa bı üst mahkeme iptal edicektir etmek zorunda orantı yok çünkü her tespitte ceza verilse kim ödeyebilir bana açıkla sade cezayı yazdım ne yaparsan yap demek hukuka aykırıdır

  4. Şimdi bahis oynatan sitenin banka hesap numarası veren kişiyi baz alalım yakaldıngi zaman hapis cezası var degiimi bu kişinin hesabına yüzlerce veya binlerce Türkiye’nin belkide her ilinden farklı farklı insanlar para yatırıyo bu hesaba yakalandıktan sonra diyilebilirmi senin hesabına binlerce havale var senin alacağın cezada o ayarda katlancak herbiri için ayrı ayrı hapis cezası veya para havale gelen her il için ayrı ayrı soruşturma herbiri için ayrı ayrı ceza bahis aracigi yapan insana müebbet hapis cezası verilmesi gerekir bu mümkün mü akla mantığa dogrumu aynı bunun gibi bahis oynayanda tek bir ceza alır eğer ceza aldığı tarihten sonra devam ederse ve devam ettiği havaleler ispatlanirsa ikinci bı ceza yaptırımı olur bunun haricinde geriye dönük ne kadar ceza yazarlarsa yazsınlar ödemeyin hukuk yolunda iptal olucaktır ve iptal olmakta zorundadır

   1. Recep kardeş gerizekalıya niye kafanı yoruyorsun adam salak olmasa geçen gün itiraz etmiş ona trafik cezası red gelmiş herhalde hakim de salak olduğunu anlamış kendi yazdığı yazıdada diyor yasada geriye dönük yazamazlar bu ülke yasayla yürütülüyor eni sonunda yanlışı düzeltilir kime 2.ci veya 3.çu ceza gelmişse şayet cezadan sonra oynamamışsa itiraz etsin diyrlim itiraz red geldi gerekirse dava açsın ila iptal olur

    1. Ulan ******** fırtına ****** hamsi kafalısı ben niye trafik para cezası için itiraz dilekçesi yazayım ehliyetim bile yok. Sulh ceza hakimliğinden gelen kağıtta ne yazıyorsa onu yazdım ortada bir ***** arıyorsan ******* arıyorsan önce kendine sonra recebe sonra da o kağıdı yazan kimse ona bakacan. İki tane çakal gelmiş burada birbirini destekliyor. Çünkü ikinizin de dedikleri poff çıktı. *** oldunuz halen utanmadan yazıyonuz burada. Yüzsüzler.

     1. Hakim senin itiraz dilekçeni okuyup ***** olduğunu anlamış kim bilir ne yazmışsın ondan seni *** etmiş biz yasadan bahsediyoruz ******** ****

     2. Mustafa en büyük *** sensin algılamada problem var galiba o kafan basmıyor senin dediğin gibi her tespitte ceza yazılsa ve ödenmesi zorunlu halde olsa kim ödeyebilir bunu mantığın aliyormu ***** kafası ceza gelmisse oynamadığı halde işten anlamayan memurların yüzünden geliyo sulh cezada gözden kaçırmışsa hukuk yolunda illa bı yerde iptal olucaktır sen bizim bu söyledigimize destek vereceğine köstek oluyosun sana durmadan ceza yazsınlar git öde bilader buradan bana bidaha laf söyleme ben insanların haklarını savunuyorum olması gerektiği gibi şimdi bak işine koçum

  5. Bende koineksten bitcoin yatırımı yaptım banada on bin ceza geldi askeri personelim ve iki aydır acıktayım avukat tuttum bakalım ne olur

   1. Bitcoin ne alaka kardeş.bitcoin ile nasıl idari para cezası gelitor.ayrıca idari para cezası yediğin için mi açıktasın

  6. Bende paparadan 80tl para yatırmışım merkezi ankara operasyonlu dün ifade verdim benim dosyada türkiye geneli 28300 kişi var ilk benim ifademi aldılar polis en az on bin ceza yazılacak dedi nerden bulacam parayı öğrenciyim 80 tl para yatırmışım nasıl adalet bu

  7. Bende paparadan 80tl para yatırmışım merkezi ankara operasyonlu dün ifade verdim benim dosyada türkiye geneli 28300 kişi var ilk benim ifademi aldılar polis en az on bin ceza yazılacak dedi nerden bulacam parayı öğrenciyim

 3. Bende karakola gittim ifadeye 2018 mart Denizli dosyası . Benim ATM’den para yatirdigim görünüyor. Ben yatirmadim dedim benim bilgilerim ile yatirmislardir dedim basina böyle bir şey gelen varmı

    1. Arkadaşlar mağduriyetinizi cimer twetırda yazın ben hergün yazıyorum yoksa zırt pırt cezalar gelir tamam adam hata yapıp oynamış ceza almış ve birdaha oynamamıs yeter iste sesimizi duyuralım bir kaybimız olmaz

     1. Sonuna kadar katılıyorum, bende aynı şekilde 1/2 tane yazı yazdım.
      Ben verilen cezayı ödedim yaklaşık 3 aydır dilekçe sonucu bekliyorum, ama beklemeye değer çünkü yazışmalar başladı, olumlu netice alabilirim alırsam ileticem sizlerede

   1. Reis 2. Kez ceza yiyipde itirazı Red olan tanıdıklarım var. Senin itiraz dilekçenin sonuçları ne oldu olumlu olumsuz bilgi ver lütfen. İnşallah iptal olur da kurtulursun bu sıkıntılardan. Çünkü ortada çok büyük adaletsizlik var.

    1. Hakimin kararını beklemekteyim, karar açıklandığında ileticem. Dediğim gibi eminiyet ve adliye arasında yazışmalar oluyor tebligatlar banada geliyor fakat şuan sonuç yok 3 ay geçti, beklemekte her zaman fayda vardır. Sonuçlandığında tabi ki bilgilendirme yapacağım. Hepimiz için hayırlısı olsun, cezalar akıl almaz derecede büyük yani, yazık.

 4. Beni de dün ifadeye çağırdılar siber suçlara gittim 7bin küsur alt limit ten ceza tutanağı yazıp valiliğe gundereklerini söylediler ordan çıktım daha merdiven deyken Kendi kendime konuşmaya başladım aval aval daha birinci cezayı ödeme den sonra gelebilecek 30 dan fazla havale cezalarını düşünmeye başladım

  1. Kabahatler Hukukunda

   SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI

   3. Soruşturma Zamanaşımı

   Kabahatler Kanunu’nda belirtilen soruşturma kavramının, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki soruşturma kavramı ile benzer olmadığını ifade etmek gerekir. Kabahatler Kanunun sistematiği dikkatlice analiz edildiğinde, bu kavramın işlenen kabahatle ilgili olarak ceza verilebilme süresini kastettiği açıktır. Bu açıdan bir kabahatin işlenmesinden itibaren idari kurul, makam, en üst amir, Cumhuriyet savcısı veya mahkemece belirli bir süre içinde ceza verilmemiş ise, artık her hangi bir yaptırım uygulanamayacaktır. Bu hususta çeşitli kanunlarda benzer hükümler mevcuttur

  2. Ben de 2019 Nisan ayında çağrıldım ve ifade verdim sonra kaymakam 7.000 tl ceza kesmiş onu 5.250 olarak yatırdım 2018 yılına ait bir cezaydı şimdi 8.ayda yine çağrıldım ve 2018 1.ayına ait bir ceza daha yedim dün belli oldu oda 10.000 tl ifademde ben bu cezayı yedikten sonra oynamadım eski tarihli ceza diye belirttim ancak yine de ceza geldi dün karakola gidip ceza kagıdını aldım iki ceza da 2018 e ait işin kötüsü sizlere de danışim uzun zaman oynamadım Haziran’dan sonra yine biraz oynadım bu sefer papara üzerinden yatırım yaptım havale yapmadım sizce cezaya itiraz edim mi polis ten aldığım tutanak ta yanlış bilgi vardı çünkü aldığı cezadan sonra yeniden oynadığı tespit edilmiştir diye oysaki yeni gelen ceza ilk ödediğim ceza dan daha eski ceza

   1. Bir avukat nezdinde bir dilekçe yaz ve ver bu ne saçmalık her havaleye ceza gelirse vatandaş altında kalkamaz aslında birileri tv programına çıkıp derdini anlatsa bunu devlet büyüklerimiz görüp bir el atar yoksa kafalarına göre ceza yazıp dururlar

   2. Beyler 2.ceza gelenlerin hiç biri bir açıklama yapmamış malesef herkes işi görülünce bilgi amaçlı paylaşım da bulunmamış ben bugün avukata vekaletname verdim benim adıma itiraz da bulunacak ben cezayı da indirimli bir şekilde yatırcam itiraz kabul edilirse paramı geri alacağım gelişmelerden bilgi vereceğim

     1. İlk ceza geldi yatırdım ancak 2. Ceza da geldi ve gelen ceza ilk gelen ceza dan daha eski tarihli bir havale İçin avukat aracılığıyla itiraz da bulunuyorum bakalım

     2. Ercan. Hangi siteden oynuyodun? Bide sürec nasil oldu ifade falan oldu mu. Bilgi verebilir misin sana zahmet

  3. Oktay bey geçmiş olsun. Siber suclarda size ne sordular? Bazi yazan arkadaşlar vardi. Onlar öyle bir ceza gelmesi halinde iptal edilebiliyormus diye. Konuya tam hakim değilim ama. Siz havale yaparken sitenin vermiş olduğu ibana mi gönderim yaptınız? Ayrica bazi kişilerin kredi kartlarina bloke islemi konulmus veya kapatilanlar olmus sizde de böyle bir durum oldu mu?

   1. Evet sitenin verdiği ibana gönderdim her hangi Bir blokem olmadı ve para gunderdigim kişi yi tanıyıp tanımadığımi sordular bende herşeyi açık açık söyledim tanımadığımi ve bu kadar parayı ödeyecek durumda değilim dedim sağolsun bana en düşük cezayı 7000 küsur tutanağı yazarak valiliğe gunderdiler

    1. oktay bey öncelikle geçmiş olsun. acaba hangi siteden oynuyordunuz öğrenebilir miyim? bide bu cezayı ödemeyince ne oluyo? yani param yok ödeyemiyorum diyelim ne olacak?

 5. Evet beyler itiraz dilekçemin sonucu geldi. Gereği Düşünüldü : Basvuru konusu itiraz dilekcesinin hakimliğimizce incelenecek kararlardan olduğu itiraz eden Mustafa Aydın ‘IN başvuru hakkının bulunduğu ve başvuru konusu kabahatin hakimliğimiz yargı çevresi içerisinde işlendiği anlaşıldığından 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28.maddesi gereğince Başvurunun usulden kabulune karar verilmiştir. 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığının 29/06/2019 tarihli cevap dilekcesi dosyamız içerisine alınmıştır. Cevap dilekçesinde idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği belirtilmiştir. İtiraz edenin dilekçesi yapılan yazışmalar ve tüm dosya kapsamı hep birlikte değerlendirildiğinde kolluk tutanağı aksi sabit oluncaya kadar geçerli olmakla beraber itiraz edenin tutanağının aksini ispata eiverişli delil bildirmediği itiraz edenin itiraz gerekçeleri yerinde ve yasal olmadığı buna karşılık itiraz eden hakkında uygulanan trafik idari para cezası tutanağının usul ve yasaya uygun olduğundan başvurunun reddine karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur. HÜKÜM : Grekçesi yukarıda açıklandığı üzere ;
  1_ Başvuru sahibi Mustafa Aydın ‘ın başvurusunun REDDİNE,
  2_ Karardan bir suretinin başvuru sahibine ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığına GÖNDERİLMESİNE,
  3_ Yapılan yargılama gideri olan tebligat giderinin itiraz edenden tahsili ile hazineye İRAD KAYDINA,
  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/10 maddesi gereğince tebliğinden itabaren 7 gün içinde Samsun Nb. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yasa yolu açık olmak dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi 15/08/2019

    1. Ulan Melih serefsizleşme adam ol. Ben illegal bahis oynadığım için ve gelen cezası için itiraz dilekcesi yazdım. Adamı dinden imandan cıkarmayınlan yavşaklar. Benim ehliyetim bile yok niye trafik cezası için dilekce yazayım mk malı seni. Herkesi kendin gibi gerizekalı mı sanıyon idiot beyinli moron seni

     1. Gene boş yapıyorsun ben sana saygısızlık yapmıcam, İnsan en azından altına birşeyler yazar konu ile ilgilenmemişler falan. Ben troll yapıyorlar diye böyle çıkıştım.

      2 defa ceza alan kardeşine üzüldüm. Allahından bulsun bu ilgisizler,

      Bende sonuç bekliyorum, hakim okumuş kaymakamlıktan neye istinaden ceza yazıldığı hakkında bilgi istemiş.. Hayırlısı sonuç geldiğinde paylaşıcam.

   1. Hayır dostum illegal bahis oynadığım için ama bunlar öyle yazmış bende anlamadım. Yemin ederim bu hakimlerin bile birşeyden haberi yok. Kafalarına göre herseyi redediyorlar. İtiraz dilekçesini bile okumuyorlar bence sadece kendileri kafalarına göre Red yazısını yazıp gönderiyorlar kardeşime de aynı şeyi yazmışlar. Hadi ben ilk defa ceza yediğim için itiraz dilekçesi yazdım kardeşim 2. Kez gelen cezasının itiraz dilekcesini yazdı hatta ilk cezasını ödedi ödeme belgeleriyle beraber itiraz dilekçesini gönderdi fakat onunki de aynı şekilde yazılmış ve reddedilmiş. İki cezası da aynı sekilde 2018 in cezası ama yinede iptal olmadı bakalım simdi birdaha itiraz dilekcesi yazdı Samsun Nb. Sulh ceza hakimliğine

   1. Arkadaşlar bugün bir avukat aracılığıyla hakim beyle görüştüm birinci ceza alan itiraz yakını kulansın dedi kaybetse bile herhangi bir masraf ödemez ceza aldıktan sonra oynamadiysa kesinlikle geçmişe dönük ikinci bir ceza gelmez dedi

  1. İyi de bu hak mı adalet mi şimdi te kendileri oynatıyor canlı bahis ozaman oynatmasinlar.duyduguma göre yasal bahis sitelerindede. Artık canlı bahis olucakmış

  2. Selam aleyküm arkadaşlar ben her gün cimerden butun kurumlara odeme durumum olmadigina dair msj yazıyorum.sizde yazın sesimizi belki böylece duyurabiliriz benim gerçekten ödeme durumum yok ne şimdi nede daha sonra

 6. herkese merhaba ben astsubay olarak görev yapıyorum mayıs 2018 – temmuz 2019 arasında canlı bahis oynadım temmuz ayı içerisinde banka hesabıma bloke konuldu…bankadan arastırdıgımda uyum birimi tarafından hesabımın incelendiğini belirttiler tabi ben olayın içine biraz girince 2018 yılında cıkarılan 682 sayılı KHK İLE ASKER VE POLİS İNN KUMAR OYNAMASI(CANLII BAHİS KUMAR SAYILIYOR!) MESLEKTEN İHRAÇ SEBEBİ OLDUGUNU ÖGRENDİM. velhasıl 3 hafta sonra bankadan arandım ve hesabımdakı parayı acilen cekmem gerektiğini akabinde bankanın benımle calısmak ıstemedıgını soylediler.(tahminimce ilgili hesabımda ticaret yapıldıgını sandılar canlıdan bahıs oynadıgımı tespit edemediler!!!).. 3 hafta neler cektiğimi anlatamam!!!sonuc olarak asker ve polis arkadaslarım sakın canlı bahis oynamayın cunku ihrac sebebidir…ben 30.000 lira zararla bıraktım lanet olası canlı bahısı ya bir de meslekten atılsaydım!!! herkese saygılarımıı sunarım

  1. Benim biladet de uzman erbas o da ceza aldi 5 bin tl ama hic bi sekilde birliğinden bi uyarı kınama cezasi dahi gelmedi. Bu idari yaptirimdir adli olursa eğer başınız agrir cünkü oynayan olarak hüküm giydiniz oynatan degil

 7. Herkese slmlar 2017 başında yaptığım bir havaleden dolayı tanık olarak mahkemeye çağırıldım havale yaptığım kişinin hesabı sanalbahiste kullanılmış bu durum başına gelen varmı sonunda para cezası alırmıyım arkadaşlar

  1. Arkadaşım şimdiye kadar mahkemeye çıkanı duymadım emniyet ifadeye çağırır ifadeni alır kaymakam yada vali yolar oda para cezası keser

  2. Berk merhaba sulh ceza mahkemeleri genelde mahkemeye çıkmazsın dilekçeni verir itiraz edersin onlarda kararı sana yazılı olarak gönderir. Senin olayın havale olduğuna emin misin. Bu sayfada çok kişi ile konuştum kimseyi mahkemeye çağırmadılar…

   1. Tarafıma bildirim geldi mahkeme tarihi e-devlette gorunmuyordu bende adliyeye gittim bu nedir diye sordum adliyedeki memur sizinle ilgili degil hesaplarini bahis firmasi tarafindan kullanilan bir şahsın davası siz sadece tanık olarak dinleneceksiniz dedi durum bu

  1. Kardeş ifade vermedenmi cezan geldi eğer durumun varsa git peşin öde indirimden faydalan sonra bir avukat a git 150tl gibi bir ücret ver güzel bir itiraz dilekçesi yaz ver eğer itirazın kabul olursa paranı geri alırsın

   1. Slm ben ispartadan yazıyorum telim 0543 943 27 29 bana da ceza geldi ödedim ikincisi geldi itiraz dilekçesi örneği gonderirmisiniz

    1. İtiraz dilekçesi gönderebilirim. Aynı durumdan yardımcı olabilirim. Whatsap üzerinden dönüş yapabilirsiniz.
     2.kez ceza yedim ikisinede itiraz ettim.
     0535 490 30 70

  2. Banada 15bin ceza geldi ödeyecek durumum yok bu ileten uzak durun arkadaşlar bir haftadır geceleri uyuyamıyorum ne yapacağımı bilmiyorum itiraz etim ama çok düşük ihtimal var iptal olmanın

 8. Bu gün karakola çağırdılar aynı tebliğ 3 nüsha olarak imzalattılar benzeri durumla karşılasan var mı

   1. Hocam herkese aynı soruyu sormuşsun ama banada 1 ay önce ifade vermeden ceza geldi. Herkesi önce ifadeye çağırmıyorlar. Neyi nasıl yaptıkları onlarda belli. Bir çok kişi itiraz etti ama hala olumlu yanıt alan kimse çıkmadı. Bana 10 bin ceza kestiler. Paşa paşa ödedim ve itirazımı yaptım. Çok az umut var ama beklemedeyiz.

    1. iade almış olamazmısın ifade almadan para vermek bile adaletsizlik o zaman herkesin ifadelerini almasınlar sonuçta bazılarınkini alıyorlar bence bunu itirazda açıkça yazın ben oynadığımın ispatını istiyorum deyin vallah ben öyle yapcam allah izin verirse sulh ceza kabul etmesse ağır cezaya itiraz ederim trt de 1 xbet reklamı vardı biz mi tek şamar oğlanıyız

     1. illegal bahis oynadı diye hiç kimsenin savcı tarafından ifadesi alındığını ne duydum ne gördüm. Emniyetin jandarmanın aldığı ifadeden ne olur normal arkadaş gibi seninle sohbet ediyor. Yok birdaha oynama yok birdaha oynarsan yine ceza gelir zart zurt hep terane. İşin garip tarafı derdini anlatacağımız hiçbir muhattap bulamıyoz. İnanın hakimin karşısına çıkıp konuşsak bize hak verir ceza yı iptal etmese bile en azından bu ceza miktarı çok yüksek deyip ceza miktarını aşağıya çeker.

 9. Arkadaşlar yakalanmak için illa havale mi yapmak gerekiyor, adam siteye havale degilde başka yollarla para yüklüyor ve çekim yaparkende hesap bilgilerini bahis oynatan firmaya verip o şekilde kendisine havale yoluyla para gelmesini sağliyor. Bu şekilde yakalanmak mümkün mü? Yani havale yapmiyor havale ile para alıyor

  1. Merhaba arkadaşlar. 2019 Mayısta yediğim ceza 2017 Ekimde yapılan çok cüzi miktardaki havale yüzündendi. Emniyetteki ifademde yasadışı olduğunu bilmeden oynadım dedim 7600 ceza aldım %25 indirimle hemen ödedim ve kapattım. O süreçte çok sorusturdum gerek hukukçu arkadaşima gerekse adliyede çalışan arkadaşlarima ama herkes ayrı bişeyler dedi. Bu ilk ve son olur inş diyerek dava yoluna başvurmadan zaten emniyetteki ifademle paralel hareket ederek olayı bitirdim. Bu aradır ben zaten 9 aydır hiçbir şekilde oyunda oynamıyorum zaten. Ancak halen 2. bir ceza gelebilir endişesi herzaman var nedendir bilmiyorum. Bu sebeple yine çeşitli avukatlari arıyorum spor hukukunda uzman; kimi diyo trafik cezası misali 10 kere farklı kişilere havalen olsa hepside yakalansa ayrı ayrı ceza yazılır. Dua et yakalanmasin diyenler. Bu bana saçma geliyor bunun bi sonu olmayacak mı yani. Kimi diyo 2. ceza gelirse inkar et çünkü ilki ile 2. farklı dosyalar birbirini bağlamaz. Kimi diyor zaten ilkinde bir ceza yemissin kabul edip odemissin eğer gelirse 2.cide de kabul et ilk cezayı ödediğini ondan sonra da oynamadigini belgele diğer cezaya itiraz et; kaymakamlık cezayı yazsa bile sulh cezada iptal edilebilir. Sanki bu son seçenek daha mantıklı. Ama olur da 2. ceza gelirse ilk cezayı ödediğimizi o tarihten sonra oynamadigimizi gelen cezanın da ilk ceza tebliğinden önce olduğunu belgelersek ve yine %25 indirimle 15 günlük sürede ödeyip sulh ceza yada böyle mi itiraz edicez? 2.ceza iptaline yönelik emsal karar olan var mı elinizde yani ilk cezadan sonra oynanmadigi baz alınarak. Bir de herzaman cezayı önce ödeyip itiraz mi edilmeli böyle bir emsal karar elimizde olsada. Ve cezanın odenmeside öncesinde, bir nevi kabul ediyormuş gibi mi oluyor bunu diye avukatta varda. Neyin ne olduğu belli olmayan bir bilgi kirliliği varda. Konuyla ilgili cevaplarınizi rica ediyorum.

   1. Arkadaşım 2017 cezaları 100 tl idi keşke itiraz etseydin bende 1 ay önce bana ceza geldi 2018 de yaptığım havale yüzünden 5bin ceza geldi 2018 cezaları 5bin ile 20bin arasıydı

    1. onu bende söyledim emniyette. ama bize gelen talimat böyle şansını fazla zorlama şeklindeydi yani daha üst limitlerden de yazabiliriz imasıydı. ben 5000 alt sınırada razıydım ama cezalar güncellendi dedi alt limit 7600 den yazdı. o geçmişte kaldı artık. benim öğrenmek istediğim yukarıdaki yazımdad da belirttiğim gibi ” olur da 2. ceza gelirse ilk cezayı ödediğimizi o tarihten sonra oynamadigimizi gelen cezanın da ilk ceza tebliğinden önce olduğunu belgelersek ve yine %25 indirimle 15 günlük sürede ödeyip sulh ceza yada böyle mi itiraz edicez? 2.ceza iptaline yönelik emsal karar olan var mı elinizde yani ilk cezadan sonra oynanmadigi baz alınarak. Bir de herzaman cezayı önce ödeyip itiraz mi edilmeli böyle bir emsal karar elimizde olsada”.

     1. Arkadaşım ben 2018 de ceza yedim 5000tl bundan yaklaşık 2 ay önce farklı bir havale yüzünden ifadeye çağırdılar beni bende ifade verdim ilk cezayıda şu tarihte yediğimi yazdım bana herhangi bir ikinci ceza gelmedi geçen sordurdum tamam dedi cezan yok dedi

   2. Merhaba artık kimse buradan yazmıyor mu? Cevaplarınızı rica etmiştim ama… Buranın dışında, konuları konuşup değerlendirmek için iletişim kurduğunuz başka bir alternatif mi var acaba!

    1. Aslında olması gerekende “Kadir baba” nın dediği gibi olmasıdır. Ancak yedigim ilk ve tek ceza da karakolda ifade verdiğimde sormuştum hiç 2. ceza var mı gelen diye evet bikaç kişi oldu hemde katlamalı diye ve bununda cezaların ilk cezanin tebliğinden önce bile olsa yazıldığını söylediler. Bunu tabiki benzer bir durumla ilerde karsilasirsam diye sormuştum. Her karakol farklı mı uyguluyor bu ceza yazma olayını uygulama birliği yok mu. Bana dedikleri ilerde hiç oynamasanda geçmişteki oynadıklarından 2. ya da daha fazla ceza gelebilir ilkinde cezani odesen bile oynamasanda da ömür boyu bu diğer cezaları engellemez diye. Bunun bi sonu yok mu diye sorunca kanunlar böyle yapcak bişey yok diyolar. Her avukat her karakol her hakim farklı yorumluyor bu 2. olası ceza alabilme durumunda olabilecekleri. Şaştim kaldım

     1. Arkadaşım olduğuna bırak zaten bin kişiden 1 kişi yakalanıyor her yıl kanun değişiyor bide elinizden geldiği kadar twtırda bide cimere yazın böyle saçma bir kural olamaz yazın öyleyse her havaleye ceza yaz kim altında kalkar zaten 5 yıl zaman aşımı var 5 yıl geçse bütün dertlerin biter ve kafan rahat olur sen oynama şayet olurda tespit edilirse geçmiş ceza yazılmadan git kaymakamla konuş şayet yinede ceza yazılsa sulh ceza mahkemesine itirazda bulun başka sitelerdeki yorumları okudum bitane abi yazmış sulh mahkemesinde çalışan ikinci bir ceza olasılığı olmadığını şayet olursa ilk cezanın evrağıyla birlikte dilekçe verip itiraz edilirse yüzde yuź iptal olacağını yazmiştı

     2. İki defa ceza yedim. Memur olduğum için de bulandırmamak adına herhangi bir itirazda bulunmadım. Bulunsam da sonucun değişeceğini düşünmüyorum. Ayrıca uyarı cezası da aldım. O da amirimin iyi niyetinden yoksa kınama veriyorlardı

     3. İki defa ceza yedim yaklaşık 4 ay arayla. Karakolun ya da emniyetin aldığı ifade boş. Sadece yakalanan şahıs hakkında delil toplamadan öteye gitmiyor. Ancak cezayı her türlü yiyorsun. Ben memur olduğum için bulandırmamak adına ikisine de itiraz etmedim. Paşa paşa ödedim mecbur. Zor bu işler. Cezayı ilçelerde kaymakam illerde valiler veriyor. Şayet sizi ifadeye çağırırlar o aşamada mesleğinizi sorursalar ayrıntıya girmeyin. Serbest meslek deyip çıkın içinden. Memurum derseniz bu defa da kurumunuzda sıkıntı yaşarsınız. Ben 1.5 yıldır oynamadım. 1 musibet bin nasihatten iyiymiş.

 10. merhaba arkadaslar öncelikle herkese gecmiş olsun tsk personeli olan bırinin hesaplarının incelenmesi neticesinde sanal bahis oynadıgı tespit edildikten sonra ben oynamıyordum eşim oynuyordu derse ceza durumu ne olur?982 sayılı KHK’ da meslekten ihraç durumu var çünkü

  1. yanlış bilmiyorsam ihraç söz konusu değil kumar değil sanal bahis bunlar ayrı şeyler devletin kumar oynatması yasak iddaa serbest çünkü farklı şeyler birinde sadece şans diğerinde takımların güç oranı var yani müşterek marketimg sistemi gibi iddaa 2 kişiye seçenek sunuyor kar marjı alıyor biraz fazla olsada:)

    1. Bende almadım kardaş kaymakamlığa çıktım o rakama şükret dedi dua ete 34bin kesilmemiş asgari ücretle çalışanın geceleri uyku gözüme girmiyor

     1. İlginç geldi bana itiraz et durumunu anlat belki hakim cezayı en alt miktara düşürür.

     2. Hepsine şükrediyoruz da bi yere kadar artık.geçirdikçe geçiriyorlar.yaw arkadaşlar benim anlamadığım birine para yollamak o kabahatimişlediğimiz anlamına geliyor mu.yani ispat etmeleri lazım.itiraf etmedikten sonra ispati bence çok zor olan birşey.sonuçta sanal ortam.

     3. işlediğin kabahat 2019 öncesi ise itirazda en üst düzeyde verilmesi ve ilk olması yasaya aykırı bu nedenle itiraz et örnek biri vardı bu şekilde edirnede telefon numarası silindi yoksa telini verirdim o 5000 e düşürdü

   1. Ah be abim 20 bin nedir. Ödenmezse icra gelir sigortalı işciysen maaşinin belli kısmına el koyulur o da yoksa mal varligina el koyulur. Zor işler be mevlam kurtarsin

 11. KAÇAK BAHİS OYNAMANIN CEZASI EN AZ 8,546 TL KESİN VE NET. İTİRAZ DA ETSENİZ AVUKAT DA TUTSANIZ FARKETMİYOR CEZANIN İPTAL MİPTAL OLDUĞU YOK. 1. DEFA DA 2. DEFA DA CEZA GELSE YOK BEN 1 DEFA CEZA YEDİM 2. DEFA CEZA GELDİ İTİRAZ EDEYİM DE İPTAL OLUR DİYE DÜŞÜNMEYİN İPTAL OLMUYOR SİKE SİKE ÖDÜYORSUNUZ YİNE. BU HÜKÜMETİN HALKINI FELAN DÜŞÜNDÜĞÜ YOK. BU HÜKÜMET ANCAK ZENGİN PİÇLERİNİ DÜŞÜNÜYOR.

   1. Yok kardeş aynı site betvole. Fakat havale yapılan kişiler farklı biri önce yakalanmış digeri sonra yakalanmış zaten bizleri de bu havale yaptığımız kişilerin üzerinden buluyorlar. Diyelim ki ilk başta A kişi yakalanıyor ama ben ilk havaleyi B kişisine yapmışım bana ilk yaptığım kişi üzerinden ceza geliyor sonra da A kişisi yakalanıyor ve ondan dolayı da ayrı bir ceza geliyor. Daha ilk cezanın taksitini bitiremeden . Bana şuan tek ceza geldi ama bu şekilde olan tanıdıklarım var kardeş. Ben burada kimsenin canını sıkmak üzmek için yazmıyorum bunları gerçekleri yazıyorum. Recep bana boş boş konuşuyorsun diyo ama asıl kendi boş konuşuyor.

  1. Bilader boş boş konuşuyorsun sen bu kafayla ne kadar ceza gelirse git öde geriye dönük ne kadar ceza verilirse hiç itirazda etme ama burada insanları yanlış yönlendirme ilk ceza iptal olmayabilir hakimin insafına bakar ama ikinci ceza yaptırımı uygulanabilmesi için cezadan sonra oynamaya devam edersen ve yakalanirsan ceza kesme durumu olur onun haricinde ilk defa ceza aldın bı daha oynamadım sana 1000 defada ceza kesilse gider sulh ceza hakimi ne itiraz edersin cezan iptal olur bahiste ceza kesildikten sonra 2 inci bı yaptırım uygulanamaz uygulanabilmesi için ceza yediğin tarihten sonra bahise devam eder yakalanirsan ceza kesilir bu kadar basit

    1. Ali adamsın kardeşim millet zaten gergin 10 bin ceza yiyo ailevi sorunlar tekrar ceza gelir mi diye endişe hakim bunun üstüne bide bilip bilmeden ortamı gerip insanları psikolojik olarak bitiren zihniyetler var onun için iyiki böyle bilinçli insanlar var

    2. Ali hocam nerde gördünüz biraz aydınlatın bizi .millet atıp tutuyor.iptal edilme gerekçesini söyler misiniz.ona göre bizde emsalini bilelim

     1. hotmail. adresi ile göndersem gelirmi bide sizde sonucunuzu benim mail adresime göndermesseniz hakkımı helal etmiyorum:)

     2. Bilgisayardan giriş yapamıyorum nedense twitter e şunu yazın
      İddaa bahis masak
      Sayfa karşınızda olur 😁😁😁😁
      Selametle güzel insanlar

   1. Recep sikik sikik konuşma tanıdığım insanlar var hatta kardeşim bile 2. Cezayı yedi itiraz etti iptal olmadı boş boş konuşma e devlette bile cezası gözüküyor sen ne sikim biliyon da konuşuyon o cezası iptal olanların arkası kuvvetlidir muhtemelen Bi sikim biliyormuş gibi konuşma

    1. Sen recep’e öyle diyorsunda geçen kendin demedin mi kardeşim 1 cezayı yedi sonra tekrar oynamaya devam etmiş o tarihten sonra tekrar ceza yedi diye ceza yemesi çok normal 1 cezadan sonra oynamaya devam etmiş ve yakalanıp tekrar yemiş kimseye burada küfür etmeye hakkın yok tekrar yapsın yine yesin haketmiş çünkü burada insanların dediği cezadan sonra oynamazsa ceza gelmez diye senin kardeşinin tekrar oynadığını sen yazdın bak aşağıda yazdığına kimseye ahkam kesmeye gerek yok tekrar yapsın yine yesin hakediyo çünkü burada ilk cezadan sonra oynamayan 1 çok insan var yanlış anlaşılıyor dediğiniz

     1. Zafer hayırdır sen recebin avukatımısın bana bos boş konusma diyen lavuğa dedim ben. Evet kardesim 2. Cezayı yedi ama ilk cezadan sonra oynadığı İcin değil geriye dönük cezadan dolayı yedi ikiside 2018 in cezası. Ve birkaç tane daha tanıdığım var o şekilde ceza yiyen adam oynamayı bırakmış 2018 de oynadıkları İcin ayrı ayrı 2 defa ceza yemiş ilk cezası 5.000 2.cezası da 8.546 TL itiraz ettiği halde cezaları onaylandı. Zafer milletin köpekliğini yapma adam ol. Bi bok bildiğin yok en iyisi sus ortalığı kızıştırma

     2. Zafer sen kaypağın tekisin neymiş birdaha oynayan birdaha ceza yesin diyon ulan sığır birilerinin ceza yemesi senin hoşunamı gidiyor. Zaten adaletsiz birşekilde fahiş bir miktarda ceza kesiyorlar bunun neresinde hak hukuk var da haketmiş diyon. Senin gibi bir mala dahada cevap vermem havla dur.

     3. Zafer kardeşim evet söylediğim gibi ceza yedikten sonra devam edersen tespit edilirse tekrar ceza kesilir ha sana bı defa ceza kestik sen bundan sonra istediğin gibi oynayabilirsin mantığı yok yani sen bırakana kadar ceza gelir ama idari para cezası geldi bıraktın daha sana ceza kesilemez hadi kesildi diyelim sulh ceza mahkemesi ne başvurur itiraz dilekçesinde kabahatler kanununun 15/2 maddesini yazarak itiraz edin ceza iptal olur ya bu kadar basit kafaya takıpta kendinizi üzmeyin

    2. İster cevap ver ister verme kimse hakkında hakaret edemezsin herkez aynı dertten yakınıyor kimin havladığı ortada senden başka ağzını bozan biri yok herkez birbirine yardımcı olmaya çalışıyo senin gibi hakaret etmeye değil devam et aynen bu şekilde ne kadar düzgün biri olduğun yazdıklarından belli zaten

    3. Mustafa ağzını topla yarrağım seni bı sikerim aklın başından gider sana ne kadar ceza gelirse siktirgit öde amcık burda milleti yanlış yönlendirme senin mantığın alıyomu her tespitte ceza kesilmesi kafa nerde AMK nereden anliycan 2 inci bı ceza gelebilir ben gelmez demiyorum ama ceza kesilen tarihten önce aynı kabahatten dolayı ceza verilemez eğer senin dediğin gibi imkan olsa verilse aradan seneler geçse de yine ceza verilir seni ömür boyu ceza verir eve yarrağım adı kabahat olan bı suç içn bu kadar ceza hakmı ?

     1. Recep senin soyunu sikerim serefsiz. sen bos boş konusuyorsun derken iyiydi. Ben bir sik bildiğin yok derken mi zoruna gitti. İkiside aynı anlama geliyor. Yine diyorum RECEP Senin bi sikim bildiğin yok köpek gibi ürüp durma.

     2. Ulan recep bende aynısını diyorum zaten bir kabahatin cezası bu kadar fahiş miktarda olurmu diye. Ama adamlar tınlamıyor bile zannediyorlarki bunlar cok para kazanmıs binelim tepelerine. Gecen gün beni cimerden aradılar Samsun valiliğinden daha önce cimere yazmıstım. Telefonda adam bana bu cezayı kim yazdı bu kadar diye sordu onlar bile cezanın miktarını kimin yazdıgını bilmiyorlar bende kendisine amasya cumhuriyet bassavciliğnca baslatılan sorusturma da kaymakamın onayıyla yazılmış dedim kaymakamın ismini sordu bana bende söyledim dahada aramadılar ondan sonra

   2. Recep aynı yıl icerisinde geriye dönük birine ceza nasıl gelir adam 2018 in agustos ayında ceza yemiş ve yine 2018 in nisan ayında yaptığı havaleden dolayı ikinci cezası gelmiş itiraz dilekçesi verdiği halde cezası onaylanmış ve cezası da E_Devlet de vergi borcu sorgulamada gözüküyor bunu bana açıkla o zaman boş konuşmayan şahıs. İlk cezası 2018 in agustos u ikinci cezası 2018 in Nisan ayında yaptığı havaleden geldi

    1. 2. İfadeyi verirken eğer oynadığınızı beyan ediyorsanız neden 1.ifadeyi içine katarak ifade vermiyorsunuz yani doğrudur oynuyorum zaten bu nedenle şu cezayı ödedim şu tarihli ifadem de oynadığımı beyan ettim buda benim aldığım ceza bu nedenle olay aynı olaydır diyebilirsiniz

     1. Kardeşim senin ifadeni yüzyüze alan yok jandarma veya polis arıyor gidiyorsun ceza KAĞIDINI sana tebliğ ediyor ancak itiraz dilekcesinde bunları yazarsan yazıyorsun ama itiraz dilekçesini tınlayıp bakan bile yok. Kafalarına göre kabul Red ediyorlar. Ona kalırsa bu cezayı yazarken bile senin maddi durumuna bakarak yazmaları gerekiyor ama yazmıyorlar kafalarına göre yasa cıkarmışlar uyguluyorlar nerede görülmüş kumar oynadın diye 8, 546 TL ceza . Kumarın legali illegali mi olur kumar kumardır. Kimse senin kaybettiklerini göz önüne alıyor mu ceza yazarken 5 bin kazandıysan 10 bin kaybetmişsindir. Birde üstüne yüklü miktarda ceza yiyorsun

     2. Açıkçası ifadesiz bana ceza gelmedi ilginç bir şey ifade almadan ceza olması valla mantığım almadı üstünde yakalansan tamamda havale ile ceza çok saçma bir durum belkide vazgeçtin oynamadın aklım ermedi umarım yetkililer bu işten doner bu olayı cimere yazmak lazım

    2. Mustafa bak kaç defa yazdım yine yazıyorum maddede yazıyor ben kafamdan yazmıyorum
     Kesintisiz Fiille işlenebilen kabahatlerde bu nedenle idari para cezası verilinceye kadar fiil tek sayılır.
     Sen kaç sene bahis oynarsan oyna bu maddeden dolayı senin geçmişte yaptığın bütün bahisler tek sayılır 2 inci bı caze para cezasından sonra eskiye dönük verilemez. idari para cezası dan sonra bahise devam ettin 2 inci bı ceza tespit edildiğinde gelir

     1. Recep bende avukatın yazdığı dilekçe var avukatta aynı şeyi diyor ama nasıl oluyorda 2.ceza itiraz etmemize rağmen Red ediliyor ve ceza e _ devlette de gözüküyor vergi borcu sorgulamada. Ya arkadaş gözlerim görmesem bende inanmam ama gösterdi arkadaş E_Devlet ten.

     2. Avrupa İnsan hakları ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin sözleşmeye ek 7 numaralı protokolün 4 üncü maddesin de hiç kimsenin aynı suçtan iki defa cezalandırlamayacağı düzenlenmiştir. Bunu avukat yazdı itiraz dilekcesine. Nasıl oluyorda aynı suçtan geriye dönük 2 defa ceza geliyor bunu anlamış değilim ya bu hakimler itiraz dilekçelerini ya okumuyor ya da gördükleri halde onaylıyor bunun başka acıklaması yokkkkk

     3. Recep adam 2 kere ceza aldığını ve gerekli yasal yollara başvurduğunu ve hakimim red verdiğini söylüyor.e sen ve fırtınanın tezi ne oldu halen yardırıyorsun.

    3. Mustafa su katılmamış oruspu çocuğusun bilader ben 3 aydır bildiğim kadarıyla insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum ama ilk defa senin gibi yavşak geldi ağzımı bozdum siktirgit ne halin varsa gör

     1. Sen adam olsaydın kimseye boş boş konuşuyorsun demezdin. Herkesin fikrine yazdıklarına saygı göster Seninde birilerine yardım ettiğinden şüphem yok. Ama sadece herseyi kendi biliyormuş gibi bencilce davranman yanlış. Sen sadece yasada kanunda yazılanları yazıyon kimin başına ne gelmiş bilmiyorsun ve görmemişsin. Bense gördüm ve onları yazıyorum ortalık allak bullak nasıl bir adaletimiz var anlamış değilim. Bende kimseye durup duruken küfür etmem ama sen kaşındın ilk neyse Sen bana hakaret ettin bende sana ödeştik.

   1. Arkadaşlar haklı cezalar yeni gelmiyor eskiye dönük geliyor 11 ay önce ceza yedim ama ceza tebliğ yeni geldi bakalım geriye kalan 11 aydan daha kaç sefer ceza gelecek veya 2019 2017 2016 dan gelecek mi?

    1. Mustafa sen bir boktan anladığın yok bende adliyede çalışan biriyim ve bu oyundan ceza alan biriyim 1.cisi emniyet ifadeni alır sonra o ilin mulki amirine tutanağı yolar sonra ceza gelir.ikincisi ceza geldikten sonra tekrar oynamazsan ceza gelmez.Bos yere milleti korkutma cezayı yiyersen tekrar oynamissan tabiki ceza gelir bide ceza ifadeden sonra en geç 3 ayda tebliğ edilir öyle 11 ay falan gotünden uydurup mileti korkutma

     1. Sayın fırtına 1 sene önce 3 kişiye yolladım diyelim haveleyi .hepsi ayrı soruşturmalardan aracı olarak yakalandı.sen bana diyorsunki devlet sadece biri için ceza vercek diğerleri için ceza verremez.farkındaysan tebliğ edilen kağıdın üzerinde suöun işlendiği yani havale yaptığım tarih ve saat var .umarım söylediklerin doğrudur ama bana pek mantıklı gelmedi.madem adliyede çalışıyorsun bi sulh ceza hakimine durumu sorda bizde rahatlamış olalım

     2. ismet bey için rahat olsun ben onu sordum istersen geçmişte 100tane ayrı ayrı 100tane havale yap 10 tane ayrı ayrı soruşturma açılsa dahi sana sadece 1 tane ceza gelir şayet cezadan sonra tekrar oynarsansa yine ceza gelir.Diğerleri için belki seni ifadeye çağırsalar dahil ifadende beyan edersin şu tarihte yaptığım tarihte şu tarihte ceza yedim ceza yedikten sonra kesinlikle oynamadım beyan edersin.Diyelim ordaki mülki amiri işten anlamıyor ceza geldi sulh mahkemesine itiraz edersin diyelim sulh mahkemeside gözünden kaçtı ceza yine geldi bu sefer bir üst mahkeme var ona itiraz edersin eni sonu o ceza gelmez için rahat olsun

     3. Fırtına bey Bana 2.ceza geldi oynamadığım halde itiraz ettık su konusmalarınız biraz iyi geldi sonuc ne olacak bılmıyotuz ilk eylemden sonra kesınlıkle oynanmadı

     4. ARKADAŞIM SEN MUSTAFALARI KARIŞTIRDIN.

      1.ARKADAŞIM BENİM YAKALANDIĞIM TARİF HAZİRAN 2018 CEZA NIN BANA GELDİĞİ TARİH MAYIS 2019
      2.İFADEYE ÇAĞIRILMADIM.
      3. TAKSİT OLAYI YOK (CEZAYI YAZAN KAYMAKAMLIKTAN YAZI ALIRSAN TAKSİT OLUYOR)
      4. NERDE ÇALIŞTIĞIN ÖNEMLİ DEĞİL HAKİM NE DERSE O OLUR.
      5. 2 CEZASI İPTAL OLAN YOK EN İYİ BİLDİĞİM KİŞİDE MUSTAFA VE ÜMİT ABİ ONLARIN SONUÇLARINI BEKLİYORUZ.
      6. ARTIK BURADA BİRBİMİZİ KIRMAK YERİNE BİRLİK OLSAK DAHA İYİ DEĞİLMİ ? ÇÜNKÜ KEYFİMİZ KAÇTI. YETER…..

     5. Fırtına adamsın kardeşim ama mustafada anliyacak kapasite yok bilader boşuna anlatmayın

     6. 11 ayda ifade verdim bugün ceza tebliği için arandim nasıl gelmiyor ikinci ceza bu arada ilk cezayı idedikten sonra oynamadım

     7. Fırtına Zafer ve RECEP üçünüzde kaypaksınız. Yeni yapılan yorumları okuyun ve açıklama yapın çok bilmiş veledler

 12. Benide polisler aradı siber suçlardan arıyoruz diye 5 dakika ifaden var dediler gittim 2017 tarihli birsinin hesabına 100tl yatırdığımı söylediler ben hatırlamadığımı söyledim fakat yinede işlem yaptılar sadece 100 tl yatırdım başkada birşey görünmüyor dedi polisler bunun bana cezası ne kadar olur birileri yardımcı olabilir mi 05067549187

  1. ümit bey için rahat olsun iptal olur itirazda ilk cezanın evrağınıda koysaydın bide sonuçlanınca burda paylaş milet biraz rahatlasün yoksa her yatırımda ceza keseler millet intihar kalkışır öyle saçmalık olmaz olamazda

 13. Merhabalar benimde başıma 2 gün önce eve polis gelerek bana 7500 tl yasa disi bahisten ceza aldığımı karakol a gelip ifade vermemi söylediler.Ama bu konuda nasıl bir yol izlenmeli bilmiyorum bana bu konuda yardimci olurmusunuz ? Whatsupp grubuna alirsaniz sevinirim 05436391469

 14. internet üzerinde yasadışı bahis oynayıp da meslekten ihraç edilen TSK personeli veya emniyet mensubu varmıdır?Bir arkadasımın basına geldi şidi ise meslekten atılma korkusu yasıyor! bilgisi olan arkadaslar cevaplayabilir mi

  1. Eğer oynayıcıysa bir sıkıntı kesinlikle yaşamaz şayet oynatıcıysa o şekilde tutanak tutulursa sıkıntı yaşar oynayanlar sanki kapalı alanda sigara içip ceza almış gibi sadece para cezası var

   1. mert bey tsk ederim verdıgınız bilgi için ama 682 sayılıı kanun hükmünde kararnamenin 6/n maddesi acıkca kumar oynamanın ihrac sebebi oldugu yazıyor kafam karıstı dogal olarak 682 sayılı khk’nın ilgili maddesi asagıdadır.

    KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
    GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA
    KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
    Karar Sayısı: KHK/682
    Genel kolluk görevlilerinin tabi olacağı disiplin hükümlerinin düzenlenmesi; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    (6) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

    n) Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak.

    1. Murat bey kumar ayrı bahis ayrı şeyler kumar oynamak cezası 250tl bahis oynamak cezası 8400 başlıyor onun için arkadaşınız ifadesinde kesinlikle kumar oynadım demesin bahis oynamak kesinlikle meslekten ihraç olmaz şuanda avukat bir abiden ögrendim

    2. Murat bey ifadesinde ne bahis nede kumar oynadım demesin inkar etsin mesela internete birçok alışveriş yaptığını söylesin yada internete borsa oynadığını söyleyebilir belkide para cezası bile gelmeyebilir hata ifadesi alındıktan sonra emniyet oranın mülki amiriyle vali veya kaymakam cezayı yazar ifadeden sonra gidip konuşsun belki mülki amiri ceza bile yazmayabilir

   2. Kapalı alanda sigara icmek 8, 546 TL mi bosbos konusma kacak bahis yuzunden 8,546 TL ceza yedim bilip bilmeden konuşma.

    1. Kardeşim arkadaş meslekten ihraç soruyor ben sadece benzetme yaptım benim arkadaşımda polis memuru bahis oynamaktan yakalandı sadece 10bin tl ceza geldi başkada birşey olmadi

 15. Eskiden oynanan oyunlara göre de ceza verme ihtimalleri var mı acaba.
  Bununla ilgili bir zaman aşımı süresi var mıdır.
  Bilen varsa yardım edebilir mi

  1. Nezaman tespit edilirse ceza gelir havale yaptığın kişinin hesabı incelenirse tespit edildiği taktirde ceza gelir ama temuz 2018 öncesi cezalar 100tl idi eğer o tarihlerde para transferi yapmissan 100tl ceza gelir fazlası gelirse itiraz edin

   1. 2018 öncesi cezaya tabi tutuluruz o zaman. Asağıda başka Bi arkadaş 2017 de yaptığı Bi havale için 5 bin küsür ceza geldi demiş. Benim de kafam karıştı

   2. Mert bey 100 tl değiş bu 2013 de yürülüğe girdi.hatta emniyette amire söylemiştim.bana yazıyı gösterdi.5000 2000 arası.her sene başında 2013 den itibaren zamlı fiyatlardır.örnek veriyorım 2018 de ise 7178 2019 ise 8746 dan başlıyor

    1. 2018 temuz öncesi 100tl idi sana yanlış bilgi verilmiş banada ekim 2018 para transferi yüzünden 5bin ceza geldi 2018 temmuzdan sonraki ceza 5bin ile 20bin 2019 cezaları 8400den başlıyor 35bin kadar

 16. Merhaba arkadaşlar ben yasak bahis sitelerinden ceza yedim avukat tuttum itiraz ettim havele açıklama. Kısmına boş bıraktım birşey yazmadım avukat aradı geçen mahkeme benim o hesaba neden para gönderdigini ispatla demiş ..bana itiraz edilip kabul edilen karardan lazım nasıl bulabilirim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden hamza.dekor.66@gmail.com mail adresim 05536169383

  1. Para yatırdığını ispatlama nedir ki, resmen kaybetmen için bir bahane sürmüşler, Bir gerekçe sunarız sunmasına ama kabul edilmez,
   Sonuçta sanal alemde iban paylaşan karşı cinslerimiz oluyor ve nefsine yenik düşüp onla buluşmak için ibanına para atıyorsun . Sonuç ne? attığın parandan oluyorsun ve karşı taraftan bu parayı alma hakkın olmuyor ( o sana geri göndermedikçe ) bunu nasıl kanıtlıcan? İspatlı bir kağıt olmaz ki nefsime yenik düştüm ibana attım evrak yok 🙂
   Gitsinler onlar araştırsınlar, ya senin oynadığını tespit edicekler yada kabul edicekler eğer halen adalet varsa tabiki.

 17. Arkadaşlar böyle burdan ardı ardası kesilmeyen sorularla konu takip edilemiyor. Bir whatsapp gurubu kurduk. İsteyenleri ekleyebiliriz bilgilerimizi oradan paylaşabiliriz. Daha sağlıklı olur.

   1. Mehmet bey hepimizin dosyaları aynı dosya, sadece ceza rakamları değişik. Kimi 10 bin kimi 5 bin kimi 7 bin lira ceza yemiş.

  1. Bizede 7000 lira ceza geldi ama itiraz dilekçesini nasıl yazacağımızı bilmiyoruz. Yazan varsa kabul ya da değil dilekçe örneği verebilir mi lütfen

   1. Kimisi kendisine gelen havale sonucu ceza alıyor, kimiside kendisi tarafından yapılan havale sonucu ceza alıyor. Suçlu yada değil bu kadar büyük meblağ idari ceza olarak haksızlık ötesi, genel olarak hep 10.000 TL cezalar, yazıktır.

  2. Arkadaşlar merhaba benim başıma geldi cezalar bulunduğunuz yerin mülki amiri tarafından yazıldıktan sonra ne yaparsanız yapın sulh ceza mahkemesine itiraz edin boşuna böyle Zaman kaybına uğrarsınız ceza yazıldıktan 15 gün içinde ödeyecek gününüz varsa ödeyin yoksa itirazın hiç bi anlamı yok hakim onayıp gönderiyor. Memur arkadaşlara gelince bu cezanın sizin memuriyetinize hiç bi sıkıntısı yok bunu kırmızı ışıkta geçip yendiğiniz bi ceza olarak görün sadece fazla dedikodusunu yapıp ortalığı karıştırmayın derim. Biz böyle cezalar yiyoruz tamam güzelde bu bizi tuzakla çeken sitelerin yöneticileri 4-5 ay yatıp çıkıyor keyfini sürmeye devam ediyorlar peki bu ne olacak çok merak ediyorum.

   1. ilk itirazmı 2. ceza itirazı mı benim 3 . ifadem oldu bu gidişle daha çok gelcek öyle gözüküyor ifade açan soruşturmaların birbirinden haberi yok 🙂 yoksa tek ceza yazarlar gönderirler

     1. kanuni haklarımız var farkında değiliz eğer bir suç veya kabahat isnat edilirse ispatlamak isnad edene düşer sizlerin oynadığı hangi site kapanmış bu konu uzar gider zavallı üniversite öğrencilerinin hayatını karartanlar milletin parası çatır çutur yiyenler şimdi deniz kenarında eğleniyorlar mesela tosuncuk:) idari cezaların iptali ve içtiması için mahkeme mahkeme dolaşmak ile insanlar uğraşmamalı devlet bir çözüm bulmalı bu insanlar büyükşehirlerdeki arkadaşlar avukatlarla idari mahkemelere bu sorunu taşımadan bu sorunlar çözülmecektir allah hayır etsin herkes için

     2. açıkçası şuana kadar bana bir haksızlık yapılmadı çok şükür hepsini allahın izniyle atlatacam tek arzum kötü bir kanun adamıyla karşılaşmamamak oda onun kötülüğü olur adalete güvenim sonsuz

     1. Almadığım da oldu devam edende var kopunü önüne koymaları gerekir öyle havale ile ceza kesme nedir yada masak onlar sadece görüş bildirirler ister kuvvet li ister zayıf havale parasıyla ne yaptığını kim ispatlayabilir adalette olmaz adam daha büyük ceza almamak için korkudan oynadım diyorlar vs. Hepimiz biliyoruz başımıza ne geliyor bu konu kafa yorar sadece adalet mülkün temelidir demişler şöyle düşün kahvehanede oynatan var sen çay içmeye oturmuşsun zabıta gelip müşterilere ceza yazıyor çırağına ceza veriyor dükkan sahibi oturup bize gülüyor daha çok yazılır boş işler bu konuyu uzatmaya gerek yok allah başımıza halkını seven koruyan insanlar koysun herkim olursa olsun

     1. 2 yerden daha ceza almadım çok şükür diğerinde soruşturma devam ediyor ondanda bir şey çıkacağını düşünmüyorum lakin kafayı her durumda ağrıtıyor oda kanun dışı bir haksızlığa uğrama ihtimali nedeniyle

     2. 3 ayrı soruşturma soruşturmanın içeriği gizlilik kararı olduğundan göremiyoruz bu yüzden ne desek boş sizinkilerde de gizlilik kararları var sonuçta örgütlü suçlar arasında havale yapılan adamlarla bir bağı olup olmadığına bakarlar suçlu olup ben oynadım demekle kurtulduğunu zannedenler yanılabilir sonuçta trafik belli kişilerin para gönderdiğine herkez göndermiştir para kazanan kişiye gönderilen para sadece ona gönderilmemiştir yani soruşturmalar yine bitmemiş oluyor herkes iin taki mahkeme dosyayı kapatana kadar

     3. haklısın dostum peki şimdi iddia kanunu teşvik eden oranlar nedeniyle değişti millet bu yasadışı bahise yöneldiğinden değişti bu nedenle kanunda af veya düzenlemede gelmesi gerekmezmiydi sonuçta bir kusurları olduğundan değişti

     4. hergün yüzlerce gelen mesaj nedeniyle telefon şirketleri bir cezaya maruz kaldımı yada çalışanları bankalar 10 yıldır gelen giden havaleleri öğrenci hesapları ile yapılan bu durumu yenimi gördüler kanunen bankaların da onlarında ceza alması gerekir futbol maçlarını trt 1 de izlerken reklam panolarındaki bahis reklamları daha doğrusu 5 milyon oynayan kişi olduğunu söyleyen masak şunu diyemiyormu devletimizin toplumu koruma görevini (yani devlet toplumu kötü alışkanlıklar ve suç unsurlarından korumakla görevli) sekteye uğrattık diye
      beş milyon toplumun yarısından fazla demek kız erkek çoçuk yaşlı düşününce

  3. polis memuruyum banada 7000 tl ceza geldi.
   1.si 3/4 ödemesi ilk 15 gün için mi geçerli yoksa ceza itiraz etmeden odersem mı
   2.si memuriyet acısından ihraç diyende var uzun süreli durdurma

   1. İtiraz ilk 15 gün içinde sulh ceza ya dilekçe ile basvurmalisiniz uygun görülürse iptal edilir eğer peşin ödersiniz %25 indirimli ödersiniz cezaniz iptal olursa paranızı geri alirsiniz

    1. Bildigim itibari ile Memuriyet açısından ihrac söz konusu değildir idari bir cezadır ancak adlı ceza alanlar ihraç edilir

     1. İdari para cezaları için af ta olması için yetkilere mesaj yoluyla bildirilmesi gerekir sosyal medyadan yoksa unutuluruz

   2. merhaba ferhat öncelikle gecmiş olsun benim de bir astsubay arkadasım tespit edilmiş bankadaki parasına bloke konulmus şimdi meslekten ihrac edilme korkusu yasıyor sen arastırabildin mi ihrac durumunu

  4. hesabıma para gelmiş diye masak beni savcılığa vermiş 7258 muhalefet diye suçsuzum ama hayvan gibi korkuyorum bu ne iş anlamadım 🙁

 18. Mrbhabalar ben de 7178 tl para cezası yedim ceza yedim merak ettiğim olayın işlediği tarih yer izmir yazıyor fakat o tarih de ben izmirde değildim o tarih izmirde olmadığımı kanıtlarsam delil olarak itiraz dilekçe sinde sunsam ceza nın iptal olma duru mu var mı.ve ya cezasın 4de3 ünden yararlar mak icin 15 gün içinde gitsem ödesem ceza iptal olunca parayı geri alabilirmiyiz.

 19. İyi günler, bende amasya merkezli operasyonda 9bin tl (idari yaptırım) para cezası yedim. Bu ceza iptal oluyor mu ? eğer olmazsa taksitlendirme yapabiliyormuyuz ? Bir daha geriye dönük gelme ihtimali varmıdır ?

   1. Merhaba banada Denizli’de ki operasyon için karakoldan telefon geldi 10.000 tl ceza aldığıma dair 24.06.2019 tebliği imzaladım. Bende sürekli soruyorum hukukçulara eskiye dönük gelir mi diye kesin bir cevap alamıyorum ama mantıklı olarak tebliğden sonra oynamasan gelmez diyorlar. Net bilgisi olan varsa söylesin bende öğrenirsem yazacam.

    1. Bilader idari para cezasından sonra bidaha oynama gelmez ha oldu geldi diyelim gider sulh ceza hakimi ne itiraz edersin iptal olur zaten mantığa aykırı her tespitte al sana 10000 ceza 1 ay sonra yine tespit al sana 20000 bin ceza bunun sonu yok anlatabiliyonmu güzel kardeşim eğer geçmişe dönük ceza kesse her tespitte seni ömür boyu adı kabahat olan bı ceza için tutsak eder zaten anayasada böyle bişey yok orantısız eğer ceza geldikten sonra devam edersen oynamaya 2inci ceza gelir onun haricinde mümkün değil mantığa aykırı

     1. Eyvallah deşiklerine bende katılıyorum ama 2 ve 3 defa aldım diyen var ve oynamadan aldım diyor. Ona istinaden açıklama yaptım bende şuan dilekçe aşamasındayım hani net cevaplar geldikçe destek olmaya çalışırım.

     1. 2. cezanın senin halen oynamadığına rağmen gelmesi çok enteresan durum. ilk tebliği imzaladığından sonra önceki dönem ile ilgili gelen durum varsa büyük ihtimal gözden kaçmıştır. İtirazda bulun sonuç 10 gün içerisinde çıkıyormuş. Ben ilk cezam için yarın dilekçe vericem ama dediğim gibi 2. bir cezanın ödeme gibi zorunluluğu oluyormu? iptal oluyormu? bunun cevabını bekliyorum bende.

     2. Ümit cezaya itiraz ettikten sonra sonuçlanınca burada herkesi bilgilendirmek için haber verir misin?

  1. Ceza yemenize sebep SABİT İHTİMALLİ MÜŞTEREK BAHİS VE ŞANS OYUNU OYNAMA yüzünden ceza geliyor adresinize tebliğ edilen kâğıtta yazar yaptığınız her bir havaleyi tek saymiyo yaptığınız eyleme bakıyor bu havalelerin nereye aktarıldığına bakılıyor tespit edildikten sonra kabahat olarak ceza kesiliyor bu cezayı tekmi yoksa çokmu kesmek için kabahatler kanununda geçen kurala göre hareket ediliyor oda şudur…
   Kabahatler kanunu madde 15 / 2
   Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahat le ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde bu nedenle idari yaptırım ( yani para cezası ) verilinceye kadar fiil ( eylem ) tek sayılır.
   Şimdi kesintisiz ne demek kelime anlamı SÜREKLİ anlamına geliyor
   Fiil kelime anlamı EYLEM İŞ DAVRANIŞ anlamlarına geliyor
   Bahis oynarken süreklilik varmı ???
   Evet var hemen hemen her gün bazen her saat her an oynayabilme var sınırlama yok daha sonra kazanirsam para çekme işlemi var hesabıma para aktarma var daha sonra web sitesinde limitim bitince para yükleme yine havale yoluyla yapabilirim bunların hepsi benim sürekli bir davranış içinde olduğumu gösteriyor yani kanunda dediği gibi kesintisiz fiil yani suç var ne diyor kanuna İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLİNCEYE KADAR FİİL TEK SAYILIR.
   İdari yaptırım kaymakamın veya valinin vermiş olduğu para cezasıdır. Yani ceza gelene kadar yapılan bütün bahisler havaleler çekimler hepsi tek fiil olarak baz alınıyor cezadan sonra devam edilir ise 2 inci bı ceza yaptırımı bu cezadan sonra halen devam edilir ve tespit edilirse 3 üncü ceza yaptırımı olur ama ilk defa ceza alan bı kişi ceza gelen tarihten sonra devam etmezse geçmişte yapmış olduğu eylemlerden dolayı aynı kabahatten 2 inci bı ceza yaptırımı VERİLEMEZ. Neden verilemez çünkü anayasada geçen orantılık ilkesine aykırı
   Adı kabahat olan eylem için 10000 ne demek soygunculuktan başka bişey degil bu ülkeye 2004 yılında iddaayı sokup insanları bu duruma getiren kim var ise ta karısının bacısının amına koyayım bende ceza yedim ve ödedim haram zehir zıkkım olsun
   Son olarak oynamayın uzak durun bu illletten hadi iyi geceler

   1. Söylediklerine sonuna kadar katlıyorum, lakin çoğu insan bunu borç ödemek yada zevk için oynuyor buradan evler arabalar kazanmak için oynayan mı var, o düşüncede oynayan zaten neyi varsa kaptırmıştır.
    Bu durumdaki insanları bu kadar büyük meblağ ile cezalandırmak gerçekten adaletin bittiği yerdir.

    1. Melih bey cezaya nasıl itiraz edeceksiniz ? Yani itiraz için bir avukatla görüştünüz mü ? Yoksa kendiniz bir itiraz dilekçesi mi oluşturdunuz ? Bende itirazda bulunacağım ama ne yapacağımı bilmiyorum akıl verirseniz sevinirim.

     1. Ben numaramı mail de gönderdim yazarsanız bende bilgileri paylaşıcam. Bilgiler derken edindiğim bilgiler 1/2 karar falan var

     1. Sonuçlar hemen çıkmıyor 2/3 ay süreci var malüm senelik izinler yaz tatilleri durum bundan ibaret.
      İtiraz etsenizde süreç durmuyor 15 gün içinde ödeyip erken indirimden faydalanın sonuç olarak itiraz sonrası kazanırsanız paranızı verilen karar sonrası vezneden alabilirsiniz.

      Birde şunu söyleyim 2. Ceza gelme durumu var ama gelen ilk cezanızı ve o cezadan sonra oynamadığınızı itiraz ederek iptal edebilirsiniz.

      Karar olarak genelde iptal olmuyor ödediğimiz ile kalıyoruz fakat itiraz edip kazanan da var benden bu kadar.

    2. Melih bey ilk cezadan sonra oynamayan biri için gelen 2.ceza sonucu itiraz ne olur bu konuda net bilgisi olan varsa yardımcı olacak

   2. recep kardeşim ifade verdim emniyete 1.5 ay oldu ne kadar sürede ceza tarafıma gelir,bilgi verirsen sevinim iyi günler

 20. Bir de banka müşteri hizmetleri ile görüştüm ve banka şubesine gittim bunun banka tarafından da alınmış bir önlem olabileceğini söylediler şüpheli işlem var dediler acaba masak veya savcılıkta olmayabilirmi bankanın kendi güvenlik birimi böyle bi uygulama yaparmi mesala şöyle diyebilirmi kardeşim sen aylık 4 TL maaş alıyorsun benden ama hesap hareketlerinde 40 binTL havale EFT var hani maaş müşterisi havale EFT ücret sizya ondan banka kötüye kullanıyorsun diye bloke koyablirmi yani kendi güvenlik önlemi olablirmi mesala maaasimi elden alablivem sadece şubedeki görevli arkadaş dedi ki maaş müşterisi olmasaydın direkt dedi kartlar bloke hesabı kapatırlar da maaş müşterisi olduğunu için sadece maaşı elden alabilecek misin dediler ve kredi kartını kapattılar bu durumda ne olur

    1. geçmiş olsun kardeşim muhtemelen karşı taraf mimli birisiydi herhalde oda sana havale yapınca banka böyle bir durum aldı tedbir amaçlı olabilir bende 28 Mart da ceza geldi hiç bloke olmadı cezayı ödedim zaten oynamıyordum bayadır 2017 yılındaki havaleden geldi ceza bloke geldiyse ceza gelmesi muhtemeldir oynama Kardeşim bu pislikten kazanan olmaz hiçbir zaman

     1. Zafer bey karakoldan veya emniyetten aranmadım adrese tebligat geldi. Karakola uğramaya gerek varmı? İfade mi tekrar alırlar mı? Yoksa peşin ödesem kurtulurmuyum?

   1. Zafer kardeşim senin nasıl oldu nerede çalışıyorsun memur musun nasıl bilgi verdiler hesaplarım bloke oldu mu bir sıkıntı oldu mu parayı nereye yatırdın sana nasıl ulaştılar bilgi verirsen sevinirim

    1. Valla kardeşim hesaplarım derken 2 banka vardı ikisindede bloke olmadı eski numaram ile gelmişler direk çalıştığım yere geldiler ceza tebliğ etti 15 günde ödersen %25 indirimli dedi vergi dairesine ödedim öylelikle bitti şuan rahatım yani bu arada memurum

    2. Valla kardeşim doğrudur aynı süreçten herkes geçmiştir emin ol gelir ama be zaman gelir onu bilemem kaç yerden oynuyordun memuriyete engel olacağını düşünmüyorum

     1. Valla kardeşim ben bu zamana kadar hiç 2 cezayı oynamadan alan görmedim duymadım herkese sordum soruşturdum bu konu ile ilgili herkes ceza aldıktan sonra oynamazsan ceza gelmez dedi üst makamdakilerden bahsediyorum ilk cezan be zaman geldi 2 cezan ne zaman geldi ?

     2. Sulh ceza mahkemesine itiraz ederseniz sonuç alabilirsiniz diye düşnüyorum.Bir de eskiden kaç farklı siteden oynadınız?

     1. Bir avukat aracılığıyla dilekçe yaz ve sulh ceza mah. İtirazda bulun 15 günü geçmesin önceki cezanızda evrağını götür kesin iptal olur ben başka bir sitede ceza gelip itiraz edip iptal olanı gördüm

     2. Ümit ilk cezan ne kadar ikincisi ne kadar ? Cezadan İkinciye tespit edilmişsen katlamalı olması lazım katlamalı değilse işleme konulmamıştır herslde

     3. İlk ceza 8546 ikinciyide o sekilde yazacakları ı soylediler ama ilk cezadan sonra kesınlıkle oynamayı bırakın siteye bile girmedim ne olacak bilmiyorum tum yaptığım havalelere gelirse işimiz zor bu gidişle ilki hatay kaynaklı ikincisi denizli kaynaklıymiş

     4. Ümit bey hemen sulh ceza mahkemesi ne gidip itiraz dilekçesi doldurun dilekçeye ek olarak almış olduğunuz cezayı ve ödeme yaptığınız makbuzu ekleyin cezanız iptal olacaktır. Geriye dönük aynı kabahatten 2inci bı ceza VERİLEMEZ 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine başvurmazsaniz eğer cezayı kabul etmiş olursunuz zaman kaybetmeden itiraz edin size 2inci bı ceza verilebilmesi için ceza gelen tarihten sonra işlem yapmanız halinde gelir ve ödemek zorundasınız ama geçmişe d9nük birden fazla ceza VERİLEMEZ.

     5. Bu itiraz için sulhh cezaya itirazda bulunursak olaki kaybedersek vekalet ücretini bize iteliyorlarmış doğru mu bu arkadaşlar .1000 tlden. Bahsediyorlar

    1. Zafer bey birşey soracam. Bahtsizlar grubuna bende bugün katıldım 8881 tl ile ve Amasya savcılığı tarafından. Tatilde olduğum için tebligat bırakılmış muhtara. Banka hesaplarım bloke olmadı ve emniyet veya karakola çağrılmadım hiç. Bu konu ile ilgili memurluğa erki eden bir durum olur mu? Birde ödeme yaptıktan sonra mı itiraz ediliyor? Ödeme yapmadan da edilir mi?

     1. Memurluğa teşkil etmez şayet oynayanlara birşey olmaz sanki kapalı alanda sıgara içtin gibi cezayada gelince 15 gün içinde itiraz hakın var ister cezayı ödeyip itiraz et istersen cezayı ödeme itiraz et 15 günde ödeme yapsan indirimden faydalanırsın cezaya itiraz etin diyelim cezan onaylanırsa ekstradan başka bir masraf çıkmaz bu bilgileri kafamdan yazmıyorum tanıdık avukatlar var

  1. Arkadaşlar temuz 2018 den önce cezalar 100tl idi temuz 2018den önce havale yüzünden 100tl den fazla ceza yiyen veya ceza gelirse gidin itiraz edin

   1. Mert bey cezanın nezamana ait olduğunu nasıl öğreniyoruz? Tebligatta yazmıyor, ifade için herhangi bir yere de çağırılmadım

   2. Bana Mayıs 2018 tarihindeki havaleden geçen hafta ceza geldi itiraz etsem ne olur ? 2019 Ocak’ta bıraktım Elinde sonunda tekrar bi havaleyi tespit ederler ödeyim mi itiraz mi edeyim mert bey ?

    1. Bir avukata danışmanlık ücreti ver güzel bir dilekçe sana yazsın en fazla 150tl alır itiraz et çünkü kanun temmuzdan sonra ağırlaştı önceden 100tl imiş banada tanıdık avukat söyledi

   3. banada temmuz 2018 den önceki yatırımlarımdan dolayı 5000 tl ceza yedim itiraz ettim red oldu.simdi dediginiz gibiyse nasil 5000 tl ceza kesiyorlar 100 tl diyorsunuz

  2. İyi günler, bende amasya merkezli operasyonda 9bin tl (idari yaptırım) para cezası yedim. Bu ceza iptal oluyor mu ? eğer olmazsa taksitlendirme yapabiliyormuyuz ? Bir daha geriye dönük gelme ihtimali varmıdır ?

   1. Eğer durumun varsa peşin öde %25indirim var durumun yoksa 15 gün bekle borç vergi dairesine düşünce git söyle ödeyecek durumum yok taksit yaparlar

 21. Askeri personel olduğum için memuriyet engelleyecek herhangi bir problem var mı Bir de en az 200 300 TL havale filan yapmışımdır papara ile CepBank ile yani bir verdi 5 aldı bu durumda ne olur acaba eve tebligat gün gelir yoksa savcılığa mı gideriz

 22. merhaba iyi günler arkadaşlar ben ilk 2017’de İzmir’de başladım şimdi farklı üyeliğim maaş hesabını iş Bankası bundan 3 gün önce iş bankası’nın iş cebe girerken hata verdi giremezsiniz dedi sonra bankaya gittim hesabına ve kredi kartına bloke konulduğu söylenildi maaş müşterisi olduğum için sadece maaşı elden alabileceğimi kartlarını iptal olduğunu söylediler yani şimdi ne olur diğer bankaların halen aktif yardımcı olabilirseniz sevinirim arkadaşlar devlet memuruyum bir problem olur 3 gündür uyumuyorum zaten bu illete borç batağı yüzünden başlık Allah yardımcımız olsun

  1. Arkadaşlar bahis oynamak sadece kabahatler kanunundan yani sanki kapalı alanda sigara içip ceza alırsınız aynı ama oynatıcıysanız memurluğa engel olabilir oynayan sadece para cezası gelir ve 15 gün içinde kaymakamlığın mal müdürlüğüne yatırın ozaman vergiye ve e devlete gözükmez bende 2018 yaptığım bir havale yüzünden 5bin ceza aldım 15gun içinde yatırdım 3750 şuanda ceza en düşük 8400tl ölmüş ben cezayı ödeyip sulh ceza mah.itirazda bulundum eğer iptal olursa paramı alırım

 23. MERHABA ARKADAŞLAR AMASYA CUMHURİYET SAVCILIĞI YAPTIĞI OPERASYONDA BENDE YAKALANDIM 7178.00 TL CEZA ALDIM. BUNUN 4/1 İNDİRİMLE 5383.00 TL ÖDEDİM. YAPTIKLARIMI ANLATIYORUM; CEZA GELDİKTEN SONRA MALİYEYE GİTTİM KABAHTLER KISMINA ONLAR CEZAYI BİZE DEĞİL CEZAYI YAZAN KAYMAKAMLIK VEZNESİNE ÖDEME YAPACAKSIN DENİLDİ. ORAYA ÖDEME YAPTIM ÖDEME EVRAKINI KARAKOLA GÖTÜRDÜM TESLİM ETTİM DOSYAM KAPANDI. AVUKAT BİR TANIDIĞIM İLE BİR DİLEKÇE DOLDURDUM SULH CEZA HAKİMLİĞİNE BAŞVURUDA BULUNDUM.( FOTOKOPİ İÇİN ARZUHALCİYE GİTTİM OLAYI SORDUM BEN DİLEKÇE YAzDIM BİRİNE CEZAM İPTAL EDİLDİ DİYE YANIMA GELDİ DİYE SÖYLEDİ) DİLEKÇE NİN YANINDA EK OLARAK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI (CEZAYI ÖDEDİKTEN SONRA VEZNEDE KALIYOR) EK OLARAK KOYMAYI UNUTMAYIN. EKSİK ATLADIĞIM KISIM OLURSA YAZARIM UMARIM YARDIMIN DOKUNMUŞTUR. BENİM SADECE MERAK ETTİĞİM BİR ŞEY VAR BİR DAHA CEZA GELİR Mİ ???????

  1. ben 2gün önce emniyetten arandım,şubemize gelin dediler.neden olduğunuda bilmiyorum.şimdi bunca yazıyı okuyunca tedirgin oldum.ceza mı geldi yoksa? gittiğimde beni araya memur olmadığı için bişey diyende olmadı.geri döndüm.bunu sadece beni arayan memur mu biliyor? tedirginlik hatsafhada

   1. Özkan bana ceza posta yolu ile geldi. Emniyetten kimse aramadı. Haklısın bende çok sıkıntı yaptım uykularım kaçtı ama yapacak bir şey yok. Dua ediyorum ikinci bir ceza gelmese kimse net bir şey demiyor birisi gelir diyor diyor birisi gelmez diyor anlamadım yasa okumaktan yoruldum. Kabahatler kanununda kişinin gelirine göre ceza diyor ama onuda pek umursayan yok.

    1. beklenen oldu 8500 tl ve 15 gün içinde ödersem %25 indirim.evet polisde aynısını söyledi,bu sadece bu siteden aldığın ceza ve kocaeli emniyetinin yaptığı operasyon.umarım 2. bir ceza ile karşılaşmazsın dedi.

     1. Geçmiş olsun öncelikle 2 ceza gelmesi için cezadan sonra oynayıpta tespit edilirse gelir site ile alakası yok ceza gelirse geriye dönük tekrardan sulh ceza mahkemesine git iptal ediliyormuş bende aldım ceza 9000 tek sitede oynadım ceza geldi ve sonrasında hiç oynamadım şuanda bir sıkıntı yok şükür

     2. Arkadaşım her tespite ceza gelirse kimse altından kalkamaz mantığa bile aykırı eğer cezadan sonra oynarsan yine gelir yoksa gelmez 2.çi bir ceza alanı daha görmedim duymadım

     3. Özkan hocam her siteye farklı ceza mı geliyor.siz birden fazla siteden oynadınız mı?

  2. Ne peşin ne de taksitle ödeme durumum yok zaten bankalara dünya borcumuz var 1 ay içinde ödenmesi gerektiği söyleniyır eğer ödemezsek nolur volkan bey bilginiz var mı

   1. MERHABA RAMAZAN ARKADAŞIM OCAK 2019 10.000 TL CEZA ALDI ÖDEME YAPMADI SADECE E – DEVLETTE VERGİ BORCU GÖZÜKÜYOR. KABAHAT CEZALARINDA TAKSİT OLMUYOR TEK SEFERDE ÖDEME YAPILIYOR. BENDE BORÇ BULDUM ÖDEDİM BİZDEDE MADDİ SIKINTI VAR OYNADIK BELKİ BİR ŞEYLER OLURMU DİYE AMA OLMADI BİRDE CEZA ALDIK.

   2. Ramazan bey 4 eşit parçaya bölüp ilk taksitlni peşin alıyorlar geri kalan 3 taksiti 1 sene içinde tahsil ediyorlar tek seferde ödeme yapamayan kişiler için

 24. Konuyu en çok ele ala site olarak birşey danışmak istiyorum ben devlet memuruyum cok borçlarim vardi kurtulmak amacıyla yaklaşık 4 yıldır illegal bahis oynuyorum 04/03/2019 tarihinde halkbank hesabım bloke edildi bankadan sordum şüpheli işlem var dediler. Yaklaşık 3 ay bekledikten sonra 27/05/2019 tarihinde 10 bin TL idari para cezası geldi cezaya itiraz için evrak hazırlarken bana kesilen cezanın 02/03/2018 tarihinde ziraat bankasından yapmış olduğum havaleyle ilgili olarak yediğim belirtildi benim ziraat hesabım bloke olmamisti kullanmaya devam ediyordum herhangi bir soruşturma yazısı gelmemişti muhtemelen her iki banka hesabında şüpheli hareketlerle ilgili olarak soruşturma yapılıyor benim sorum ayrı ayrı iki soruşturmadan ceza yermiyim sonuç olarak şüpheli islemler bana gelen adlı para cezasından önce olan işlemler ayrıca memur olarak idari soruşturmada ilkinde muhtemelen 24 ay kıdem tenzili verilecek halk bankdan dolayı yapilan soruşturmada gelirse suç tekerrür diyip ihraç ederler mi uzman birisi cevaplarsa sevinirim

    1. sayın ahmet bey avukat değilim bildiğim kadarıyla söyliyim kolluk kuvvetinde kumar ile ilişkili olmak meslekten men cezası vardı ancak yeni bir kanun ile bu cezanın kıdem cezası gibi bir cezaya dönüştüğü söylentileri vardı ancak kanun yasadışı bahsi idari ceza görüp kumar cezası ile ayrımını yapmıştır yani kumar sayamayacağı için meslekten çıkarma cezası olarak uygulanması hakkaniyete aykırı olacaktır aynı zamanda yaptığın işlemin ispatına yarayacak deliller olmadıkça suçlanması ve ceza verilmesi yine kanuna aykırı bir işlem olacaktır bu vesileyle adalete güven varsa kesinlikle dert etmeyiniz eninde sonunda haklı iseniz kurtulursunuz ama eğer durumunuz müsaitse iyi bir avukat edinmenizde yarar vardır iyi günler yanlışlarım varsa da kusura bakmayın

 25. Arkadaslar bu idari para cezasına itiraz dilekçesini nasıl yazarız bu itiraz dilekçesini yazmak ücretlimi avukatsız cıksam olurmu mahkemeye avukata verecek param yok bana biraz bilgi verin lütfen. İtiraz dilekçesine tam olarak ne yazayım?

  1. Bı mail geldi kumar tespiti diye yasa dışı kumar oynadığım tespit edilmiş site verilerin ellerine geçmiş nedir bu yardımcı olursunuz bilginiz varmidir

   1. Bı mail geldi kumar tespiti diye yasa dışı kumar oynadığım tespit edilmiş site verilerin ellerine geçmiş nedir bu yardımcı olursunuz bilginiz varmidir

     1. Hüseyin yaman adı altında mail adresi cimbom199330@hotmail .com çoklu mail atmış birçok kişiye ne bu kardeşim tedirgin etti beni bilginiz varmidir

     2. YASA DIŞI KUMAR OYNADIĞINIZ TESPİT EDİLMİŞTİR.SİTE VERİLERİ ELİMİZE GEÇMİŞTİR.DETAYLI BİLGİ GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILDIĞINDA YAPILACAKTIR GÜVENLİĞİNİZ İÇİN.
      Mailin tamamı bu

     3. Günaydın arkadaşlar dün yine bir tanıdık üst makamdan birine sordum aldığım cevabı söylüyorum senin aldığın bu ceza senin her yolladığın havale için verilmiyor bu ceza sana bahis oynadığın için veriliyor kaç adet yaptığın havaleye bakmıyorlar ve ceza gelen evrağında zaten senin kaçar adet havale yaptığın listelenip sana gösteriliyor yakalanan şahıs ve şahıslar için mahkeme vs soruşturma cezayı verdikten sonra geriye dönük bakmaz hiçbirzaman çünkü sen cezanı almışsın ve ödemişsin ve ne yapmışsın artık bahis oynamayı bırakmışsın artık çünkü cezanı geriye dönük de olsa o kabahati ödemişsin tekrar tekrar yineleyerek söylüyorum mahkeme veya soruşturma ceza verdiyse geriye dönük tekrar ceza vermez sen bahis oynadığın için bu kabahatini ödemişsin dedi alınan ceza yapılan havaleler yüzünden değil bahis oynadığından dedi ve bahis cezanı ödedikten sonra tekrar bahis oynamaya devam edersen bu tekrardan ceza alınır dedi

    1. Ferit kardeş email atan kişi dolandırıcı inanma eğer oynadığın tespit edilirse ya tebligat gelir yada seni emniyetten ararlar gerisine inanma

  2. Mustafa kardeş banada ceza geldi 5bin tl peşin ödedim ve itiraz etim git bir avukata yada dilekçe yazan yerler var 100tl ver bir dilekçe yaz sulh mahkemesine ver yada kendinde yazabilirsin öyle mahkeme avukat tutma yok hakim dilekçene bakar emniyeten savunma ister eğer haklı çıkarsan ceza iptal olur cezan onaylanırsa yine aynı cezayı ödersin ekstra bir masraf çıkmaz sadece dilekçeye verdiğin 100tl gider

  3. merhaba mustafa bey
   nerede ikamet ettiğinizin önemi yok. bu operasyonlar elirli merkezlerden yapıldı, amasya, tekirdağ ,mersin ,istnabul vs. benim bildiklerim. sourşturmayı yapan savcılıklar dosyaları her kişinin bulunduğu il/ilçedeki savcılığa gönderdiler. o yüzden alınan cezalara ilişkin ipuçları yaklaşık 1 yıl öncesinde yapılan havaleler sonucu. banada 24 mayısta tebliğ edildi ,gösterilen belgede haziran 2018 te yaptığım havale var. yani 1 yılı aşkın sürecin sonucu bunlar.tebligatı almaya gittiğimde 7-8 kişi daha vardı benim haricimde, bize alt sınırdan 9000 tl de kesmişler cezayı (5000 tl aldım diyeneri anlamadım çünkü alt sınır 9000tl,onunda 3/4 ünün ödüyorsun 6750tl) ancak bir kişi vardıki 20.000 kesmişler ,bununda sebebi sizin 3.kez ceza alışınız dedi polis memuru.ben itirazla falan uğraşmayı düşünmüyorum faizi ilede olsa ödemeyi düşünüyorum 1,2 ay içerisinde çünkü haklı bir tarafımız yokki neyi ileri sürerek itiraz edeceğiz, havaleleri ne için yaptığımız belli, gönderdiğmiz hesapların sahiplerinin suç işlediği ortaya çıkmış , o adamalr hapis ve paara czası almış, ne diye savunabilirizki kendimizi?

   1. Merhaba levent bey 2018 ve öncesi alt sınır cezası 5bin tl den başlıyordu bende 2018 ekim ayında yaptığım bir havale yüzünden 5bin tl ceza aldım 3750tl peşin ödedim ve itiraz etim sonuçta itirazda kaybedeceğim birşey yok ceza onaylanırsa tekrar bir üst mahkemeye itiraz edecem tamam para yatırılmış ama 1 sefer tespit edilmiş oda ne çin yatırıldığı beli değil

    1. Benimde 2017 Aralık ayından bize neden 9000 yazmışlar acaba çünkü kağıtta 8546-34000 arası yazıyordu kaymakam bey 9000 kesti banada Ödemiş oldum bende

     1. Kaymakam 5bin tl den 20bin tl kadar kesebilir(2018 ve öncesi)istese 20binde kesebilir demeki 9bin uygun görmüş

    2. Tebligatta yazanı söylüyorum spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 8546-34190 tl ye kadar idari para cezasına çarptırılır harfiyen yazan bu benim havale tarihim 2017 Aralık ayı o kişinin yakalanma tarihi 2018 Aralık ayı sanırım mahkeme bitiş tarihi 2019 yılı olduğundan 9000 ceza verildi .

    3. Melih bey cezaya nasıl itiraz edeceksiniz ? Yani itiraz için bir avukatla görüştünüz mü ? Yoksa kendiniz bir itiraz dilekçesi mi oluşturdunuz ? Bende itirazda bulunacağım ama ne yapacağımı bilmiyorum akıl verirseniz sevinirim.

     İtirazda bulundunuz mu acaba ? Akış nasıl ilerliyor bize biraz örnek verebilir misiniz ?

   2. Tamam da dostum bir kabahat isledik diye 8.546 TL ceza ne demek. Biz bu illeti zaten iddaadan da oynuyoruz orda da burada da hep kaybetmişiz birde üstüne böyle ceza insanı ölüme iter. Zaten gırtlağa kadar bankalara borcumuz var elden sahıslardan aldığımız borcları saymıyorum bile ben sahıs lara olan borclarımı ödeyip asacağım kendimi banka ya olan borclarım umurumda bile değil bankalar zaten kazanacağını yeterince kazanmış. Hükümetin gücü de ancak garibanlara yeter. Bak halen istediğin kacak siteye girebiliyon niye bunlara önlem almıyorlar. Cünkü işin kolayına kacıyorlar. Bu hükümet in tek anlayışı para para başka birşey değil. Zenginlerin vergi borçlarını silerler bizi s.kerler. Paran varsa adalet de sensin hakimde sensin

    1. Kabahatin kanunda karşılığı belli Mustafa bey, 200 TL Yatırsan 5000 TL de Yatırsan en az verilecek ceza belirtilmiş, ya sana hiç ceza vermeyecek yada en az 9000 verecek. Ben yanımdaki adama üzüldüm 20.000 duyunca, kendi kendime hiç sesetme öde cezayı kurtul dedim. Ama yukarıda dendiği gibi devlet vatandaş nasıl para alırımın peşinde yoksa insanlara bıraktırma k değil, bunların önünü tamamen kesse aynı paralar iddaadan yine oynanacak.

     1. Bu adama 20000 nasıl vermiş ki ceza yemiş oynamış yakalanmış 3 kez aynı durum mu olmuş ?

     2. Peki ceza aldıktan sonra birdaha oynamazsan gelmeyeceğini de söyledimi keşke söyleseler de birdaha bulaşmasalar

     3. Adam peki napcaz bidaha gelirse dedi, poliste oynamayacaksınız, tebliğ tarihinden sonra oynarsanız yine gelebilir dedi

     4. İkinci bi havale tespitinden sonra ceza gelebiliyor mu acaba ceza yediğin tarihten itibaren oynamazsan ikinci bi ceza geliyo olabilir mi acaba bu sonunun cevabını kimse net bi şekilde vermiyor

     5. İbrahim bey, ilk cezadan sonra devam ediydiyse tabii ki geliyor. Belirttiğim gibi 20.000 kesilen şahsa 3..defa ceza gelmiş

     6. İlk ceza gelene kadar yapılan tüm havaleler tek bir ceza olarak sayılıyor, aksi takdirde bsna birkaç yüzbin liralık ceza gelirdi.

     7. Levent bey yaptığı 1 havale den yakalanmış insanların çoğu diğer başka havalelerden yakalananlarda bi daha ceza aldım diyor ceza aldıktan sonra oynamadığı halde

     8. İbrahim bey mantıklı düşünelim sence her yaptığın havaleye ayrı ayrı en az bu sene için diyorum 8546 tl olarak cezayı ödesen ve bunu oynayan illaki en kötü diyorum 10 kere havale yaptığın için ceza ödesen 85460 gibi bir rakam yapıyor bunun altından hangi vatandaş kalkabilir ve oynama cezasının bu kadar ağır yaptırımı olabilir mi olamaz kesintisiz fiil ile işlenebilen kabahatlerde idari yaptırım verilene kadar fiil tek sayılır diyor bu kabahatler kanunun içtima fıkrasında yazıyor resmi gazete de bahis oynayan Türkiye’de milyon varmış ve herkese sürekli bu şekilde ceza gelirse biraz abartılı söyleyeceğim ama insanlar intihar eder bunun altından kimse kalkamaz o yüzden diyelim cezayı ödedin gerçekten oynamadığın halde ikinci ceza geldi o da şu yüzdendir diyelim ilk cezayı istanbuldan yedin ikinci cezayıda ankaradan muhtemelen oradaki memurun gözünden kaçtığı ve senin böyle bir cezayı daha önce aldığını görmediğinden olabilir ancak daha önce bu cezayı aldığın illaki bir sistemleri vardır ve görüyorlardır o yüzden kafana takma diyelim hadi geldi sulh ceza mahkemesine daha önceki ödediğin ceza kağıdı ile gittiğinde cezayı iptal ediyorlar bahis oynamak bir suç değil kabahattir ve kabahatin bu kadar ağır idari cezası olamaz adam kumar oynuyo 250 tl ödüyo bahisten en düşük 8546 tl buradan mantık yürütün kumar her oynadığında 250 diyor ama sabit ihtimalli oyun için demiyor ve Şunuda açık söyliyim 2 inçi ceza gelenlere kesinlikle inanmıyorum bence ceza aldıktan sonra oynadılarki 2 nci cezayı aldılar

     9. İbrahim bey 2. Hatta 3. cezayı alanlar, cezadan sonra devam ediyor, bakmayın siz cezadan sonra oynamadım dediklerine. Gözümün önünde söyledi polis memuru size yüksek ceza kesilmesinin sebebi daha önce 2kez ceza alıp devam etmeniz diye. İnsanlar kolayca bıralanilseydi bu alışkanlığı zaten ceza almadan bırakırlardı. Çok az cezadan bırakır, örneğin bne bile cezadan sonra yine oynadım ama artık sadece kredikartı ile yatırım yaparım ve eskisi kadar sık oynamam, hiç oynamam diyemiyorum.

     10. Benimde bugün cezam tebliğ edildi 7100 lira.ama arkadaşlar şunu kesin öğrendim ki bahis kesintisiz fiil değil.hakime başkomisere ve avukatlara da sordum.her yakalanan kişi için ayrı dosyalardan ceza yiyebiliriz bilginiz olsun.birden fazla yiyeceğimiz cezalarda takdir itiraz edeceğimiz sulh ceza hakimine kalmış.bahis kesintisiz fiil değildir diyenlere inanmayın burdan söylüyorum herkese

  1. Lütfü bey bende ceza aldıktan sonra sormadığım hiç kimse kalmadı polis memuru avukatlar vs vs başka şehirlerden gelebilir ancak onlar dosyanızı gözünden kaçtığında istisna bir durum ama görürler dedi hadi geldi diyelim gözden kaçtı geldi sulh ceza mahkemesinden kalkmış örneği de gördüm banada ceza 9000 kesildi 6750 ödedim ve oynanmadığı taktirde ben ceza gelmeyeceğine Emin’im ama size geliyormuş size ne kadar ceza gelirse ödeyin madem burada insanlara yalan konuşuyormuş gibi muamele yapmayın siz ne kadar sorduysanız emin olun herkeste ceza aldıktan sonra sormuştur burada birtek kesintisiz fiil değil diyen sizsiniz kabahatler kanununda içtima okuyun ondan sonra buraya yazın ve doğru bilgilendirme yapın insanlara

   1. Okudum ictimai kurallarda öyle birşey yok. kesintisiz fiiller cezanın gelmesiyle sekteye uğrar eylem sürekliliğini yitirir.silah taşıma birine rehin alma vs.. bunu sorduğum kişilere istinaden söylemiyorum .kendimde kanunları yönetmenlikleri okudum.ama malesef kesintisiz değildir.inşaşlah bundan sonra gelmez ceza yoksa işimiz zor.

    1. Güzel kardeşim yazdıklarımı okudun mu onlar seni oynama birdaha diye öyle diyorlardır her havaleye okadar ceza ödersen onun altından kim kalkar ?

     1. Birden fazla gelme olayı düşük ihtimaller arkadaşım.ben sadece yasayı söylüyorum yoksa banada mantıklo gelmiyor.baş komiserle açık açık konuştum kendi arkadaşına 4.cezayı kestiğini söyledi ne kadarı doğru bilmiyorum.

  2. Böyle birşey mantığa bile aykırı emin ol 20 kişiye en az yapmışsındır havale en düşük rakam 8546*20 tahminen 170-180 milyar arası yapıyor bahis oynayan bir insana bukadar ceza verilemez kumar oynayana bile 250 tl veriliyor ozaman itiraz eder herkes ben bahis oynamadım kumar oynadım der 250 *20 olur bunlar sadece örneklendirme bu şekilde bir insana bahis oynadı diye ceza verilemez birlere hukuka aykırı ben ceza yiyecem 2017 yılında yaptım havale yüzünden 2019 yılı Mart ayında sonra diyecek kardeşim sen oynamıyosun. Tamam ama sen 2017 yılında birine daha havale yapmışsın alsana 10000 tl daha 1 ay sonra 2018 de birdaha birdaha birdaha bu mantıksana ne kadar aklına yatıyorsa onlarada yatsın ozaman insanlar bu kadar ceza nın alından kalkamaz intihar eder intihar adam kabahatler kanununda en ağır ceza bu zaten kim ne derse desin oynadığın tarihe kadar tüm havaleler tek sayılır ceza geldikten sonra oynamadığın süre ceza gelmez ..

   1. Evet doğru her havaleden gelmz onda hem fikiriz ama farklı kişi hesaplarına gönderilenler sıkıntı.örneğin ali aracılıla suçlanıyor bizde para yolladık cezamızı yedik ödedik ama o tarihlerde veliyede yolladı k oda sonradan yakalandı aracılıktan ne olacak o zman ayrı ayrı dosyalar.

    1. Bakacaklar kabahatler kanununda senin TC numarandan illaki daha önce bu adam bu kabahatten zaten daha önce cezası kesilmiş mülki amir tarafından diyecek oradaki artık valimi kaymakam mı mülki amir kimse sunacak ona göre zaten yapacaklardır emin ol senin aldığın daha önceki ceza illaki biryerde gözüküyordur bende çok avukata sordum danıştım polislere de kezza oynamadan sürekli geriye dönük ceza mı kesilir insana

     1. Zafer bey bende birçok kişiye sordum isterse 100 kişi farklı isimlere havale yapın ceza yedikten sonra oynamadiğın sürece ceza gelmez zaten bahis firmaları sürekli hesap numarası değişiyor bu oyunu oynayan en az 50 farklı işime havale yapmış okadar insanlar burda ve farklı sitede yorum yapıyor bir kişide çıkıp demedi cezadan sonra geriye dönük 2.çi bir ceza geldi diye bende ifade verirken banada polis memuru dedi sana geriye dönük yine takibe düşerse yine ceza gelir dedi ama hiçte inandırıcı gelmedi

     2. Haluk bey onlar sadece tekrar oynamayın diye dedikleri kelimeler adliyeden katiplere tutun polis memurundan tutun avukatlara kadar sormadığım kimse kalmadı hepsinin dediği istediğin kadar havale yap ceza alasıya kadar tek sayılır ceza aldıktan sonra oynamaya devam edip havale ettikten sonra oynadığın anlaşılırsa daha ağır idari para cezası alırsın dediler

 26. SAMET BEY BU CEZAYI AMASYA CUMHURİYET BASSAVCILIĞI KESMİS KAYMAKAM ONAYLAMIŞ KAYMAKAMIN YANINA GİTSEM KONUSSAM BU CEZAYI IPTAL ETTİREBİLME SANSIM VARMI? BİRDE BEN 2018 DE İSTANBUL DA CALISIYORDUM SİMDİ İSE MEMLEKETİM SAMSUN DAYIM NASIL OLUYORDA AMASYA CUMHURİYET BASSAVCILIĞI BU CEZAYI ORDAN KESEBILIYOR BU NASIL BİR DÜNYA

  1. Mustafa bey ,
   nerede ikamet ettiğinizin önemi yok. bu operasyonlar elirli merkezlerden yapıldı, amasya, tekirdağ ,mersin ,istnabul vs. benim bildiklerim. sourşturmayı yapan savcılıklar dosyaları her kişinin bulunduğu il/ilçedeki savcılığa gönderdiler. o yüzden alınan cezalara ilişkin ipuçları yaklaşık 1 yıl öncesinde yapılan havaleler sonucu. banada 24 mayısta tebliğ edildi ,gösterilen belgede haziran 2018 te yaptığım havale var. yani 1 yılı aşkın sürecin sonucu bunlar.tebligatı almaya gittiğimde 7-8 kişi daha vardı benim haricimde, bize alt sınırdan 9000 tl de kesmişler cezayı (5000 tl aldım diyeneri anlamadım çünkü alt sınır 9000tl,onunda 3/4 ünün ödüyorsun 6750tl) ancak bir kişi vardıki 20.000 kesmişler ,bununda sebebi sizin 3.kez ceza alışınız dedi polis memuru.ben itirazla falan uğraşmayı düşünmüyorum faizi ilede olsa ödemeyi düşünüyorum 1,2 ay içerisinde çünkü haklı bir tarafımız yokki neyi ileri sürerek itiraz edeceğiz, havaleleri ne için yaptığımız belli, gönderdiğmiz hesapların sahiplerinin suç işlediği ortaya çıkmış , o adamalr hapis ve paara czası almış, ne diye savunabilirizki kendimizi?

   1. Sanırım o ceza aldıktan sonra tekrar oynamış tekrar yakalanmış ve daha sonra oynayıp tekrar yakalanmıştır aksi takdirde ceza aldıktan sonra oynamadıysa ceza gelmez banada aralık2017 dek havale yüzünden Mart 2019 yılında geldi 9000 dediğiniz gibi 6750 tl ödedim.

   2. Ben ceza aldıktan sonra hiç oynamadım bu benim için aslında iyi bir nebze kurtuldum şuan 1 bankadan sadece maaş kartım ve kredi kartım var başka hiçbir banka kartım yok ve oynamıyorum sizde oynamayın kurtulun bu illetten

     1. Vergi dairesine ödüyorsunuz polis memuru 15 gün içinde öderseniz %25 indirim olur dedi 6750 olarak ödedim bir fotokopi kendime aldım orjinalini teslim ettim vergi borcunda gözükmez ödendiği için ödemezseniz vergi borcunda çıkar ödeyin eğer ceza yediyseniz ve ceza gelmesini istemiyorsanız birdaha asla bulaşmayın

     2. İndirim olayı 15 gün ibareli değil, tebligatta, kanuni yola başvurulmadan öderseniz 3/4,ü diyor, yani uuzn süre ödemeyip icra yoluyla tahsil edilirse tamamı ödenir, anlamını çıkardım ben.

     3. Evet şimdi kağıdı okudum tebligatı bende öyle anladım bana neden öyle dedi anlamadım ben yinede 4 gün sonra ödedim şuan çok rahatım Levent bey ceza sayesıne belkide oynamayı bıraktım ve oynamıyorum vesile oldu benim için kafam da rahat oynamayı bırakın arkadaşlar oynayanlar var ise ceza gelmemesi için tekrar tabiki

 27. ARKADASLAR BEN DE BU CEZAYI YEDİM 8.546 TL JANDARMAYA TEBLİGATI IMZALAMAYA GİTTİM VE ORADA JANDARMAYA SORDUM 2. BİR CEZA GELİRMİ DİYE EVET GELEBİLİR DEDİ BU 2018 İN CEZASI DEDİ BEN 2019 UN MAYIS AYINDA OYNADIM EN SON. VE KARDESİME DE 2. CEZA GELDİ O İLK CEZAYI ÖDEDİ 3. 750 SIMDIKI CEZASI DA BENIMKIYLE AYNI 8.546 TL. BEN İTİRAZ EDECEM. BU PARAYI ÖDEYECEK DURUMUM YOK ZATEN BANKALARA KREDİ BORCUM VAR. HİC OLMAZSA BU CEZAYI DÜSÜRMEYE VE BİR DAHA CEZA GELMEMESİ İCİN NE GEREKIYORSA SOYLEYECEGİM. BAKTIM HİCBİR DEĞİSİKLİK OLMUYOR. KENDİMİ ASACAĞIM BASKA CAREM YOK BAYRAM ÖNCESİ HAYAT BANA HARAM OLDU GECELERİ UYUYAMAZ OLDUM UYKUSUZ Uykusuz İŞE GİDİP GELİYORUM NE TADIM NE TUZUM KALDI YEMİNLE ARTIK HERSEYDEN BIKTIM. ÖLÜM BENİM İCİN TEK CARE OLDU ARTIK. BİR KAĞIDA DA DEVLETİMİZİ YÖNETEN VEYA YÖNETBİLDİĞİNİ SANAN KİŞİLERİN HALKINI HİC DÜSÜNMEDEN YAPTIĞI YAPTIRDIĞI BU ADALETSİZLİKLERE ARTIK DAYANAMIYORUM. HALKI ZATEN MUTSUZ İSSİZ GÜCSÜZ HALKIN REFAHI İCİN UGRASMAYIP BİRDE ÜSTÜNE HALKINA DÜNYAYI HARAM EDEN BU ZİHNİYET BENİM ÖLÜMÜMDEN SORUMLUDUR. 8.546 TL ONLAR İCİN CEREZ PARASI BİZİM İCİN BU KESİLEN CEZA ÖLÜMÜN PARASI GELSİNLER ÖBÜR DÜNYADA ALSINLAR PARAYI. Bunları yazıp asacam kendimi artık cıkar yolum yok.

  1. Kardeşin ceza geldikten sonra oynamaya devam etmişse 2.çi ceza gelir yok devam etmemisse gitsin itiraz etsin öyle dünya yok her havaleye ceza gelirse insanlar altan kalkamaz.sende kardeş paran varsa git peşin öde indirimden faydalan ve daha sonra itiraz et yoksa faiz işler bende 5bin yedim 3750tl ödedim ve itiraz etim

   1. Kardes ödeyecek durumum olsa ödeyeyim ama yok iste ödeyecek durumum kredi taksitlerini zor ödüyorum. Zaten bu illete de kredilerimi kapatmak İcin bulastım nereden bulastım. Zamanında bir arkadasa yardımcı olalım dedik kefil oldum nerden oldum. Hayatım alt üst oldu. Kardesimede sordum abi o cezadan sonra daha da oynamadım dedi. Ben mahkemeye itiraz ettikten sonra bir değiklik yaparsa hakim ödemeye caslısacağım baktım ki yok degisiklik olmuyor. Hayatıma son verip dünyamı degistirecem bu dünyada bu ülkede adalet yookkkk

    1. Ben adliyede çalışan birine ve bir kaç avukata sorduğumda tek ceza gelebileceği aksi takdirde 2 ceza daha önce ceza aldığın tarihten önceki tarih ise oradaki memurun gözünden kaçabileceğini söylediler çünkü daha önce ceza alıp almadığın görülüyormuş kardeşin bence 2 ceza itiraz etsin aynı zamanda memur beye de sormuştum oda tekrar ceza geldikten sonra tekrar oynama ceza gelmemesi için demişti

  2. mert beyin dediği gibi ceza geldikten sonra kardeşin oynamış ve tespit edilmiş ise ikinci ceza gelir aksi takdirde ceza gelesiye kadar ne kadar havale yaparsan yap fiil tek sayılır

 28. Arkadaşlar tüm yorumları okudum. Lakin şu sorunun cevabını bulamadım. Cezaya itiraz eden var mı? Var ise sonucu ne oldu ? Nasıl bir yol izledi? bizimle paylaşıp yardımcı olursa seviniriz.

  1. Kardeş banada 5bin ceza geldi 15gün içerisinde ödedim 3750tl ve bu süreçte itirazda etim eğer ceza iptal olursa paramı geri alaçam yok iptal olmasa zaten ödemişim size önereceğim yol ceza gelirse gidin peşin ödeyin ve sonra itiraz hakınızı kulanın.bide ceza gelene kadar oynamış olduğunuz hepsi tek suç sayılır eğer cezadan sonra oynamaya devam ederseniz tespit edilirse 2.çi bir ceza gelir bu yasada açık var bide tanıdık bir hakime sordum

    1. Evet hukukçu arkadaşlar söyledi dediki bir adamı 1 seferde bıçaklasan 10 seferde bıçaklasan adam öldükten sonra bir sefer ceza alırsın ve cezanı çektikten sonra tekrar adam öldürürsen iki katı yada daha fazla ceza alırsın.Bahiste öyle birşey zaten oynayan insan bir sefer oynamıyor

  2. Merhaba benim aldığım ceza mart ayı idi 9000 aldım 4/3 ünü 6750 tl olarak ödedim ve kesinlikle oynamayı bıraktım baya bir zamandan beri şuan sadece bir bankada hesabım var oda maaş hesabım kesinlikle bankalardan bloke tarzı bir işelmde uygulanmadı şahsıma ceza geldiği gün polis memuru ne ifademi aldı nede herhangi bir durum cezayı şahsıma tebliğ etti 15 günde ödersen şu şekilde olur dedi ve 4 gün sonra vergi dairesine ödedim bir adet de fotokopisini aldım bunu sakla kaybetme dedi ben çok fazla avukat ile görüştüm adliyede çalışanlar ile görüştüm polis memurları ile görüştüm görüşmediğim hiç kimse kalmadı hayatımda ilk defa bir polis memuru ile muattap oldum çok pişmanmıyım evet ama olan oldu yapacak birşeyim varmı evet bu olaydan sonra asla hiçbir şekilde şans oyunları oynamayacağıma yemin ettim 2’inci cezamı gelecek sorusuna gelince bazıları yazmış gelir bana geldi şöyle böyle kendi nacizane fikrim şahsım adına konuşuyorum bana kızabilirsin veya haklı görebilirsiniz oda sizlerin fikri ben ceza aldıktan sonra oynamayanlara kesinlikle ceza geldiğini düşünmüyorum ceza gelenler kesinlikle oynamıştır diye düşünüyorum dediğim gibi sormadığım hiç kimse kalmadı bu konu hakkında ceza geldi diyelim hadi geldi kesinlikle oradaki memurun gözünden kaçmıştır bu ödediğimiz cezalar illaki bir sistemde gözüküyordur e devletten hergün vergi borcu varmı dava dosyası varmı diye bakmaktan yoruldum dediğim gibi hayatımda 1 defa polis memuru ile muattap oldum oda bu olay yüzünden ceza geldiği için son olarak da diyeceğim şu arkadaşlar kesinlikle ceza aldıktan sonra oynamayın tekrar ceza gelmemesi için öyle bir hata olup oynamadığınız halde ceza gelirse ödediğiniz ceza belgesi ile sulh ceza mahkemesine itiraz da bulunun cezanın silinecektir sağlam kaynaklardan aldım bu cevabı bahis oynamanın cezası bu kadar ağır olamaz olmamalı herkes hata yapar 1 ceza çekersin tekrarlanmaması için 2 ciyi çekmek için tekrar o hataya düşersin teşekkür ederim iyi geceler (not:2 ceza alanlar emin olun cezadan sonra tekrar oynamıştır kendi şahsi fikrim)

   1. Bu miktarları neye kesiyorlarmış Sana 10000 bana 5000 ? Yarın kalkıp bana sana daha önce 5000 kestik bu ceza 10000 başka deme hakları var mı polis memuru öyle dedi en yüksek cezayı ödemen gerekiyor diye

    1. Zaten 34000 tl kadar kesebilir mülki amir tarafından o miktar belirleniyor o yüzden daha fazla kesmesi için bir cezanı ödedin tekrar oynadın tespit edildi diyelim mülki amir derki bu sefer bu akıllanmıyor buna bu sefer 10000 değilde 30000 vereyim örnek olarak söylüyorum o yüzden benim dediğim gibi cezadan sonra oynamayın cezada almayın

    1. Vermeyebiliyormuş diye duydum ama kesilmiş sonuçta sana tebliğ de edilmiş geç kalınmış bir durum sanırım banada aynısı oldu direk ceza tebliğ edildi 4 gün sonra da ödedim

    2. mustafa astsubay kardesının durumu nasıl oldu meslekten atıldı mı benım de bır astsubay arkadasım tespıt edılmıs şimdi ıhrac edılme korkusu yasıyor

     1. Evet 2 defa ceza yedi. İlk yedigi cezayı ödedi fakat mahkemesi sürüyor tanık olarak ifadesi alınacakmış. Sonra bu cezayı ödedikten sonra yıne bahis oynamıs simdide 2 cezası geldi 8.546 tl

     2. Mustafa bey ikinci ceza yazılış tarihi ceza yedikten sonra ki halaveye mi bakılmış yoksa ceza gelmiş sonra ki havalelere mi bakılmış ?

    1. Muhtemelen ceza yedikten sonra tekrar oynandı ve 2 ceza geldi aksi takdir de 1 ceza geldikten sonra oynanmadığını zaman ceza gelse dahi sulh ceza mahkemesine gidildiğinde iptal ediliyor ayrıca birinci ceza geldikten sonra tebliğ yapılmadı mı şahsına tekrar oynanmaması için yapılsaydı senin için iyi olurdu ama 2 ceza yemişsin yani devam etmişsin oynamaya

     1. Sanırım bu arkadaş 2 kez bahis oynadığını söylüyor hala ceza gelmemiş arkadaşa.kabahatler kanunu kesinlikle sicile işlenmez isterse 20 sefer ceza gelsin bide 2kez oynadıysanız para yatırdığınız şahıs takibe düşerse ceza gelir yoksa rahat olun

    2. yukarıdaki yazıda sanırım sizin yazınız sin orada ceza geldikten sonra oynanmadan ceza geldi yazmışsın şimdide ceza geldikten sonra tekrar bahis yapmış öyle ceza gelmiş diyorsunuz ve tanık olarak mahkeme çıkacak diyorsunuz 1 cisi burada oynamadan üst üste 2 kez ceza yedi demeniz yanlış insanları yanlış bilgilendiriyorsunuz insanlar da zannediyor ben birinci cezayı yedim ödedim tekrar oynamadan geriye dönük 2 kez ceza gelirmi diye düşünüyorlar kimseyi yanlış bilgilendirmeyelim arkadaşlar

     2’ci olarak tanık olarak mahkemeye cıkacak demeniz sanırım oynayıcı değil başka birşey olarak mı gözüküyor acaba bende ceza yedim ödedim sadece polis memuru ceza tebliği yaptı imza attırdı gitti ve 4 gün sonra cezamı ödedim o kağıtta da oynadığı tespit edilen yazıyordu ne ifadem alındı nede herhangi birşey bloke tarzı dahi olmadı sizin ilkönce tam olarak ne olduğunu söyleyinki buradaki insanlar bildiği kadarı ile size yardımcı olmaya çalışsınlar bence mustafa bey.

     1. ben gayet iyi okudum yukarıda mustafa isimli kişi sen değilmisin kardeşin ile sana ceza geliyor sonrada kardeşine ikinci kez ceza gelmiş o senin yazın mı değil mi ?

     2. Kardes ben kardesıme sorduğum da ceza yedıkten sonra tekrar oynadınmı diye sorduğum da yok oynamadım dedı gecen gün tekrar sorduğumda evet oynadım dedi baskılarıma dayanamayıp o ne dedıyse bende onu yazdım. Ama senın dedıgin gibi kımseyi kandirma korkutma pesinde degilim.

     3. Aykut itiraz dilekcesini nasıl ve kim yazıyor itiraz dilekcesi İcin ücret veriyormuyuz biraz bahsedermisin

    3. Kardeşim yanlış anlama amacımız sadece yardım etmek hepimiz aynı sıkıntılardayız o yüzden sen öyle yazınca sonrada diğer türlü yazınca insan ister istemez o şekilde diğer arkadaşların düşünmesi normal kardeşin muhtemelen korkudan diyememiştir oda 2 ci cezayı ödesin bence daha oynamasın kurtulsun bu illetten

     1. İlk cezayı yemis ödemis halen birdaha oynama ya devam ediyor gerizekalı en az 5.000 TL maaş alıyor halen illegal islerden medet umuyor ya ben kendimden gectim onu düsünür oldum yeminle kendisi astsubay mesleğinden ihrac olur diye korkuyorum

    4. Kardeşim bana tek ceza geldi ondan sonrada zaten hiç oynamadım bir kişiyi duydum kendisine 2 ceza gelip sulh ceza mahkemesine başvuruda bulunmuş silinmiş oda oradaki personelin gözünden kaçmış öyle ikinci ceza gelmiş birinci cezadan sonra oynamamış hiç benimde tanıdıklarım var adliyede felan onlara sormuştum geriye dönük 2 kez ceza gelemez 1 inci cezayı ödediysen dediler

     1. İtiraz dilekçesini nasıl yazarız ücret alınıyor mu itiraz dilekcesini yazarken biraz anlat

 29. Bu borcu ödeyemezsek ne kadar sürede icralık olunuyor ve kamu çalışanını ne derece de etkiliyor. iyi akş
  :(((

  1. merhaba arkadaşlar iş bu yaptırım için Sulh Ceza Hakimliğine itiraz için başvuran var mı?
   benim anlamadığım bu bahis sitesinin yasa dışı olduğunu bilmediğim halde küçük bir meblağ yatırarak, hiç bir kazanç elde etmeden site kapanmıştı. sadece tek seferliğine bir havale var. bana gelen bir havale yok. bunu Sulh Cezada dile getirip kanıtlasak bu kararın bir iptali olamaz mı ?
   hepinize teşekkür ediyorum. hem paramı alıp mağdur ediyorlar üstüne birde ceza nasıl bir iştir anlayamamıyorum. birde cezayı 3/4 oranında ödeyip genede Sulh Cezaya başvurabilir miyiz ? hayırlı geceler uyuyamıyorum. kafayı yiyecem.

  2. 15 gün içinde sulh ceza hakimine itiraz hakkın var eğer bu sürede itiraz etmezsen cezayı kabul etmiş olursun ve ödemek zorunda kalırsın. Ceza geldikten 1 ay sonra vergi müdürlüğüne gider ödemediysen eğer sonra onlar işleme başlar üzerine kayıtlı ev arsa gibi mülklerden parayı almaya çalışır eşya haczedilemez eğer ödeme imkanım yok bı anda dersen 1 sene içinde 4 eşit parçaya bölünerek ödeme imkanı sağlıyorlar.
   Kamu çalışanına bı etkisi yok sorun olmaz. Kabahat olarak adlandırılan çevreyi kirletme şarhoşluk gürültü kimliği bildirmeme silah taşıma Tütün mamüllerinin kullanılması bunların hepsi kabahat tır şimdi bunlardan birini yapınca senin kamu işine engel olurmu?
   Aynı şey hepsi kabahat bahis oynamak ta kabahat kapalı alanda sigara içmekte onun için işinize engel olmaz iyi akşamlar

 30. Merhaba bana da ceza geldi sonunda. ne diyeceğimi bilemiyorm ama yapılandırma işlemi yapıyorlar mı. cvp için şimdiden teşekkür ederim (kamu çalışanları için sorun yaratır mı )

 31. Merhaba bir sorum olacaktı yardımcı olur musunuz? Bahis cezası, güvenlik soruşturmasına etki eder mi? Çarsı ve mahalle bekciligine adayım ancak bahis yuzunden 5000 tl ceza yedim. Bu durumun güvenlik soruşturmasına yönelik bir etkisi olur mu ilerde acaba?

  1. Bugün bana gelen cezayı ödedim ve bir kopyasını karakola götürdüm ve orada ki polis memuru tekrar ceza gelebileceğini söyledi böyle birşey olursa nasıl çıkarız işin içinden ? 50 -100 kere oynayan insanlar var

   1. Bugünün bahtsız kişilerinden biri de benim sanırım.10.000₺ geldi bana da ama kanunda saçmalıklar var bence ilk önce Siber Suçların arayıp uyarması gerekmiyor mu.Tebliğgatta nereye ödeneceği de yazmıyor nereye ödedin acaba yardımcı olursan seviniriz başa geldi bi kere borç harç bulup ödeyecez mecbur bunu yoksa vergi dairesine intikal ederse icra rehin uğraş dur.Listede tam 50 kişi vardı 500.000₺ para yapar.

   2. Cenk bey banada 2017 yılında yapılan havale yüzünden 2019 Mart ayında ceza geldi Ne ifadem alındı nede başka birşey polis memuru geldi bana tebliğ etti cezayı ve 15 günde öderseniz 4/3 ünü alırlar dedi sizce bahis oynayan için çok ağır bir ceza değilmi neden veriyorlar yüksek tekrar aynı hata yapılmasın oynamasınlar diye bu arada bahis kesintisiz bir fiildir ceza gelesiye kadar yaptığın tüm havaleler tek sayılır ve ceza kesilir ancak tekrar ceza kesildikten sonra oynamaya devam edilirse mülki amir tarafından en ağır ceza verilir

    1. Aykut bey bende biliyorum kesintisiz bir fiil olduğunu memura da söyledim ama öyle bir konuşuyorlar ki insanla kabahat yazdığına bakma hepsi ayrı diyor havale işi değil ki bu bir kere kabahat işin ceza ödediysen bunun hepsini kapsaması gerekiyor ama adamlar kendilerine göre kanun çıkarmış gibi konuşuyorlar

     1. Bana diyor ki yeni bir liste geldi elimize umarım orada adın yoktur yoksa onu da ödeyeceksin diyor böyle bir saçmalık olabilir mi 100 kere oynayan adamlar var bu işin içinden kimse çıkamaz

     2. Şimdi bize ikinci bir ceza gelirse eğer ne yapmamız gerekiyor bana şuan 5000 geldi ödedim yarın öbürgün 10000 gelirse bu daha Yüksek o ödediğin sayılmaz diyebilirler mi ?

     3. Aşağıda Recep beyin yazdıklarını oku isterseniz çok mantıklı ve doğru şeyler yazmış

     4. İkinci ceza daha yüksek bir meblağ olursa ilk cezayı ödediğimiz taktirde nasıl bir yaptırım olur çünkü memur bana ikinci ceza Yüksek olursa onu da ödeyeceksin diyor ben onu nereden bilecem dediğimde ise o zaman risk alıp bekliceksin diyor bana

     5. Kardeşim bak kabahatler kanununda içtima kısmını okurmusun o resmi gazetede yazan ondan sonra yaz bize burdan

     6. Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.

     7. Yani ne diyor ceza alana kadar yaptığın işlemler tek sayılır ancak ceza yazıldıktan sonra devam edersen aynı kabahatten tekrar ceza alırsın diyor

     8. Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Bu kısım diğer kabahatler için mi geçerli onu soruyorum ?

     9. Valla teknik olarak aynı kabahatin bürden fazla işlenmesi ayrı ceza gerektiriyor .kimisi kesintisiz fiil demiş ama baktığımızda kesintisiz fiiler örnek olarak ruhsatsuz silah taşıma ,kişinin hürriyetini kısıtlama vb durumlar örnek gösterilmiş.anladığım kadarıyla bahis oynamak kesintisiz fiil değildir.umarum şansumız yaver giderde birden fazla ceza durumu olmaz.

     10. Yok mu şu konuyu kesin bilen bir kişi dediğin gibi bazı avukatlar kesintisiz değil diyor ne biçim bir iş bu

     11. Kabahatler kanununda kumar oynamak 250 civarı küçük miktar ve her yakalandığında ayrı ayrı cezası var evet bahis oynamanın neden cezası 8400-34000 bin arası sence bu ceza bu kabahate göre çok ağır değilmi ozaman sürekli yakalanan ben bahis değil kumar oynadım der 250 tl alır köşeye geçer ama Bahis cezasını üst birim gösterip mülki amir tarafından ceza kesiliyor ki tekrar oynamasın diye birde işin bu boyutu var

     1. Ne alakası var onunla 2 ceza geldiğinde sulh ceza mahkemesine ceza geldiğinde iptal ediliyormuş çok karamsar olma bende öyleydim sonradan düzeliyor madem karamsar olacaksın avukatlara danış

     2. Danıştım zaten adam kesintisiz fiil değil diyor o yüzden başına 2. Kez gelen var mı diye soruyorum burda var mı örneği ikinci kez ceza alıp iptal ettiren ?

     3. Bende çok avukata sordum kimisi kesintisiz fiil diyor kimisine benim branşım değil diyor 1 avukata sorma 1 den fazlasına zor ozaman belki adamım branşı değil

     4. Çok saçma bir iş normal zaten hepsini kapsaması gerekiyor cezadan önce bu adamlar hukuk tanımıyorlar sorun orda

   3. Ceza yiyenlerden biriyle iletişime geçmek istiyorum. Sakıncası yoksa telefon numaranızı verirmisiniz veya bende verebilirim.

 32. Bilmiyorum polis öyle söyleyince Bi korku aldı net Bi bilgiye de sahip degilim yani ask. Personelin işime Bi etkisi okucak mı tekrar borç gelecek mi hiç bir fikrim veya bilgim yok uykularım kaçtı bu illet yüzünden inaşşllah tekrar Bi ceza gelmez işime Bi engel olurmu sonuçta borcumu ödeyip kapatıcam yani dahada oynamam zaten ama polisin dedigi kafamı karıştırdı sinirlerim alt üst

  1. Kardeşim sıkma canını eğer olurda tekrar ceza gelirse sulh ceza mahkemesi ne gider ceza geldiğini ve ödediğini ispat edersen sulh ceza hakimligi iptal eder aynı kabahatten geriye dönük ikinci bı ceza VERİLEMEZ. Ancak yapmış olduğun havaleler yüzünden polis Bilgine başvurmak isteyebilir.
   Adı kabahat olan eylem suç teşkil etmez işinede engel olmaz adına açılan dosya varsa bile siciline işlenmez

   1. Polis memuru bana adının kabahat olduğuna bakma o değişti ayrı ayrı suç olarak gelir diyor böyle bişey olabilir mi ??

    1. Oynayan kişi için kabahat teşkil eder ve idari para cezası kesilirken kabahat olarak kesilir.
     Yanlız oynatan para transferi için hesap kullanımı yapan yer imkan sağlayan bunlar suç olarak kabul edilir ve hapis cezası vardır.

 33. Kolay gelsin bankada aynen böyle Bi ceza geldi 8500 TL nüpüm tebliğ edildi polise sordum tekrar gelirmi diye sonuca farklı sitelerde 3 4 yıldır oynadım dedim her havale için ayrı ceza gelir diyor simdi örnek 4 yıldır oynuyorum 50 site desek en az 10 hesaba havale yapsak 500 yapar 500 *8000=400.000 para yapar bu kadar kolay mı insanlarsa para alınması
  Yoksa tebliğ tarihinden itibaren oynananmassa ceza gelirmi nasıl okucak Bi bilgi verin iyi akşamlar

  1. Benide 2 gün önce siber suçlardan ifademi almak için aradılar biri tarafında para havalesi olmuş diye bende ozaman canlı bahis oynuyordum ama bilmiyordum dedim bakalım ne ceza gelecek artı söyledikleriniz mantıklı her havaleye para keserse miilet intihara kalkar ve kimse ödeyemez zaten bunlarınoynayanlar orta sınıf insanlar ekstra kazanç olsun diye yoksa zenginin ne işi var inş ekstra ceza gelmiyordur tamda olayı bilgilendirebilen insan yok biri net bilgi sahibi olup yardımcı olursa çok iyi olur…

  2. Yiğit bey o polis denen zat ne yarragimi biliyoda her havale ye ayrı ceza gelir diye net bı söylemde bulunuyor . Kabahatler kanununu bi defa açıp okumuşmu ??
   Sana ceza verilmesi için yaptığın havaleler bakıyorlar degilmi ve ceza gelirken ne yazıyor SPOR MUSABAKALARİNA SABİT İHTİMALLİ MÜŞTEREK BAHİS VE ŞANS OYUNU OYNAMA diye ceza tebliğ ediliyor.
   Bahis yüzünden ceza geliyor ve ceza aldığın güne kadar bütün yaptığınız bahisler havaleler tek suç teşkil eder buda ceza verilirken suç diye verilmez kabahat diye verilir.
   8500 lira ceza almışsınız bı kabahat için o bile çoktur önemli olan bu cezayı kesip sizi illegal bahisten uzak tutmak içindir
   İsterse 1 havale yapın isterse 1000000 tek suç sayılır.
   Kesintisiz Fiille ( sürekli bı eylem ) işlenebilen kabahatlerde bu nedenle idari yaptırım cezası ( para cezası ) verilinceye kadar tek suç sayılır.
   Ben demiyorum kabahatler kanununda ictima kurallarında yazıyor yani yapmış olduğunuz bütün bahisler ceza gelen tarihe kadar tek bahis kabul edilir.

   1. Recep abi o polis denen zat yorumuna yarıldım gülmekten. Bu kafa karışıklığında sayende yüzüm güldü🤣😂🤣

 34. Öncelikle merhaba
  Bugün bahis oynadığım.icin tarafıma 9.000,00 tl idari para cezasi geldi. 15 günlük süre içerisinde de ödemem gerekiyormuş. Acaba bu cezayı ödememek için dilekçe versem faydası olurmu? Nasıl bir yol izlemeliyim? Yoksa paşa paşa odeyecekmiyim? Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

  1. Mrb benide bugün polis merkezi aradı bir cezanız var dedi bundan 2 ay önce ifademi almıştılar bende kesinlikle oynamadığımı söyledim sadece internetten bitcoin alıp satım dedim.acaba cezaya itiraz edersem değişir mi birşey

  2. Kardeş banada 5000tl ceza geldi bende itiraz etmeyi düşündüm fakat itiraz edersem ve ceza onaylanırsa bide karşı tarafın avukat masrafı bindiriyorlarmış onun için bence itiraz boş iş ben bugün gidip 3750tl ödeyecek acaba geçmişe dönük başka bir havale çıkarsa yinemi ceza gelir ben en az 100sefer havale yaptım herbirine ceza ayrı ayrı gelirse ayvayı yedik

 35. Merhaba benimde banka hesaplarım bilgim dısında internetten tanıstıgım bir adam yüzğnden kara para aklama işinde kullanıldı hesaplarımda bloke var sahte havaleden gelmiş bloke yaklasık 30 40 bin tl havale almıs toplamda 4 banka hesapım nr yapmam lazım lütfen yardımcı olun

 36. Samet bey mrb yasa dısı bahis yuzunden polis merkezine cagrıldım tarafa ı ceza kesıldı ve mulkı amır onayı na kaldı sorum su ifademde oynamadım demedım 2014 yılı kaynaklı o surecte illagal oldugunu bilmiyordum dedım kendimde askeri personelim tebligat iş yerınemı Veya banamı yapılır iş yerıne yapılırsa memur hakkında ne gibi işlem yapılır ve yedıgım ceza tarıhınr kadar olan konularımı kapsar oynamaya devam edılmez ise farklı zamanlarda cezalar gelebirimi tskker

  1. ümit bey 2014 demişsiniz ancak zaman aşımı süresi 3 yıldır otomatikmen zaman aşımına uğramış bende banka blokesi açıldıktan bir sene sonra bu günlerde masak ropuru nedeniyle ifadem alındı
   artık her havalemiz kalp atışlarımın artmasına neden olacak:)

 37. Samet bey merhaba bende 28.03.2019 tarihinde bir polis memuru tarafından bana idari para cezası geldi 9000 tl 15 gün 4 gün sonra ben bu parayı 6.750 tl olarak ödedim ancak benim anlayamadığım ve bazı arkadaşların da belirttiği gibi sorum şu 2017 yılında yapılan havale yüzünden 2019 Mart ayında ceza alınıyor ve o ceza alındığı tarihten itibaren oynamaya devam edilir ise 2 kez ceza alınır diye duydum bu konuda Bilgi verirseniz sevinirim

  1. Samet bey merhabalar .

   Benim sorum şu. Yasadışı bahis oynamaktan karakola çağrıldım ve oynadığım için 5000 tl ceza kestiler . İfademide polis memuru o şekilde aldı . Aradan 6 geçtikten sonra e devlete işlendi . 5326 sayılı kanabahatler konuna göre 5000 tl yazıyor . Şimdi birçok kişi banka hesaplarına bloke konmuş demiş. Bende böyle bir durum yok. Bundan sonra konma olasılığı okur mu ki sizce ?

   1. Cezayı ödediysen eğer banka hesabın blokelenmez merak etme ve ceza yedikten sonra bidaha oynama tekrar ceza gelmemesi için iyi akşamlar

     1. Bahis kesintisiz bir fiildir. Kabahat olarak geçen bir fiil için en az 5000 bin lira idari para cezası veriliyor bı kabahat için çok degilmi sizcede devlet ne yapıyo vazgeçirmek için yüksek ceza kesiyoki bı daha yeltenmesin oynamasinlar diye şimdi her havale için sonra para çekimleri içinde her işleme ayrı ayrı para cezası verilse emin olun milyonu geçer yüzlerce havale işlemi yapan insanlar var böyle bı yaptırım olabilirmi ??? Tabiki olamaz yasada geçen kesintisiz yapılan işlemlerde idari para cezası verilinceye kadar fiil tek sayılır . Bu kadar basit anlamayan o avukatlara Türkçe öğrenmelerini hatırlatın .

    1. Merhaba hayırlı kandiller cümleten Recep bey iyi akşamlar nasılsınız?
     bir konu hakkında yine fikrinizi almak için rahatsız ettim kusura bakmayın hani siz demiştiniz ya yaptığınız havaleden almıyorsunuz cezayı oynadığınız için demiştiniz ve ceza alasıya kadar ne kadar havale yaptıysanız tek fiil demiştiniz ? bir yerde okudum bugün arkadaşın birine ceza gelmiş daha sonra bu arkadas dilekçe yazmış ve kaymakam ceza vermemiş daha sonra arkadaş diyorki tekrar eski tarihli bir havale yüzünden ifadem isteniyor ve ceza alabilirim bu sefer demiş .Bu 1 kereye alınan cezayı sistemden tc kimlik numaradan tüm şehirin ilgili yerlerinde hakim veya gerekli katip vs görebiliyormu yoksa ne olursa olsun bu ceza gelip bizim mi başvuru yaparak kaldırmamız gerekiyor?

     Birde bu ikamet adresin neredeyse oranın ilgili yerindeki memur gelip tebliğ ediyor daha sonra bununla ilgili yazıyı ben kolluk kuveti çalışanıyım illaki çalıştığım yere göndermesi gerekiyormu ?

     teşekkür ederim iyi akşamlar

     1. Zafer bey iyim teşekkür ederim siz nasılsınız?
      Kabahat işleme konusu olan sanal bahis yapmış olduğunuz havale sebebiyle tespit edilir ve karar verilir denirki…
      SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VEYA MÜŞTEREK BAHİS VE ŞANS OYUNLARINI OYNAMAKTAN DOLAYI idari para cezası verilir.
      Ceza verildikten sonra eskiye dönük aynı KABAHATTEN dolayı tekrar aynı ceza ( para cezası ) VERİLEMEZ.
      Sizi geçmişe dönük yapmış olduğunuz havaleden dolayı ifadenize başvurmak istenebilir yanlız ceza almanızı GEREKTİRMEZ.
      Çünkü ceza aldınız ve bu cezayı ödediniz sizin geçmişle ilgili aynı kabahatle ilgili bı probleminiz kalmadı.
      Ceza geldiğinde kaymakam cezayı iptal etme gibi bı durumu olduğunu zannetmiyorum çünkü idari para cezasını sadece sulh ceza hakimi kaldırabilir.

     2. Zafer bey ikamet ettiğiniz yere tablig edilir ve sizin imzanız olmadan teslim edemez görevli memur.
      Ceza almanıza sebep olan dosya numarasından tarihinden tekrar aynı kabahatten ceza yazılacağı zaman görevli memur tarafından görülür ve ceza yazılmaz olduda gözünden kaçtı ceza yazıldı ve size bildirildi sulh ceza hakimi ne 15 gün içerisinde mutlaka başvurmanız gerekiyor bu süre içerisinde sulh ceza hakimliğine başvurmazsanız eğer cezayı kabul etmiş olursunuz ve idari para cezasını ödemek zorunda kalırsınız.

     3. Zafer bey iş yerinize teblip geldimi iş yerinizin haberi oldumu bende bu konuyu merak ediyorumda

    2. Çok teşekkür ederim bende iyiyim Recep bey umarım öyle bir sıkıntı olmazda olursada inşallah memurun gözünden kaçmaz teşekkür ederim sağolun

    3. Recep bey merhaba nasılsınız bugün bir yakınıma sordum oda hukukcu verdiği cevap bu

     Verilen ceza önceki oyunlarınızda kapsar mahiyette tek suç niteliğindedir

     Aynı bizim dediğimize çıkıyor yanlış anlamadıysam .

    4. Recep bey merhaba nasılsınız bir yakınım kendiside av. Şöyle dedi

     Verilen ceza önceki oyunlarınızda kapsar mahiyette tek suç niteliğindedirFakat sonrakiler açısından ayrı suç kapsamında değerlendirilir

     Bu bizim söylediklerimizin aynısına çıkıyor diymi

     1. Zafer bey aynen bizim dediğimiz konuya dönüyor 2inci bı ceza yaptırımı olabilmesi için ceza yedikten sonra devam edilirse 2 inci bı ceza yaptırımı olur geriye dönük aynı kabahatten dolayı 2 inci bı ceza verilemez kafanız rahat olsun

  2. Kesintisiz Fiille işlenebilen kabahatlerde Bu nedenle İdari yaptırım kararı ( para cezası ) verilinceye kadar fiil tek suç sayılır.
   Bahis kesintisiz bir suçtur yani oynamaya başladığınız tarih ile ceza gelen tarihe kadar bütün yaptığınız işlemler tek suç olarak kabul edilir eğer ceza geldikten sonra devam ederseniz 2 inci ceza gelir oynamayı bırakın ve kafaya takmayın tekrar ceza gelir mi diye iyi akşamlar

   1. Recep bey merhaba demişsiniz ki ceza yazılan tarihe kadar gelen idari yaptırımlar tek suç yazılır ben bir kaç yerde okudum 2’inci kez gelen olmuş o ne olabilir peki ve bu dediğiniz yazı herhangi bir hukuk kitabında felan yazıyor mu kusura bakmayın bilmediğimden ve merak ettiğimden soruyorum .

    1. Zafer bey kabahat kanununda içtima kurallarında yazıyor tekrar ceza alan olursa sulh ceza mahkemesine başvurarak ceza yediği tarih olan belgeyi ödemeyi ispat ettiği taktirde 2inci ceza iptal olur yanlız dediğim gibi ceza geldikten sonra oynamaya devam edilirse ceza geldiği tarihten sonra 2inci bı ceza yaptırımı olur eğer ceza yediyseniz ödeyin bı an önce ve bir daha oynamayın

     1. 2.cezanın farklı havaleden dolayı gelme ihtimali varmı dır peki?örnek veriyorum x şahsına yolladın ayrı cexa y şahsına ayrı ceza?Böyle olsa evimiz yanar:(

     2. Lütfü bey farklı hesaplara yaptığınız her havale ye ceza gelse bu hukuka uygunmu olur sizce ? Zaten taban 5 bin ceza geliyo 20 bin liraya kadar ilçede kaymakam ilde vali ceza verme yetkisi var ceza almanıza sebep yaptığınız havaleler değil spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimali bahis yüzünden ceza yediniz yaptığınız havalenin önemi yok 1 de olsa 1000 de olsa farketmez ayrı hesaplarda olsa farketmez siz bahis yüzünden ceza yediniz ve ceza gelen tarihe kadar bütün yaptığınız eylemler tek suç sayılır. Ceza geldikten sonra 2 inci bı yaptırım eski tarihli olamaz eğer eski tarihli ceza gelirse sulh ceza hakimliğine başvurun bahis yüzünden ceza aldığınızı ispatlayın 2inci gelen ceza iptal edilir.

     3. Lütfü bey ceza yedim cezamı kabul ettim 5 bin ceza geldi ben 15 gün içinde ödeme yaptım 3/4 ödedim e devletten baktım dosya açılmış Ocak 2018 de yaptıgım 3 havale için ceza geldi ben o tarihten sonra ceza gelene kadar devam ettim eğer ceza gelmese dahada devam edicektim ama ceza beni bahis oynamaktan vazgeçildi dahada tövbeler olsun oynamam yasal olan iddiayı da oynamam bitti yani

    2. Şimdi size örnekle açıklayalım bahis nedir devam eden sürekli işlenebilen bir eylemdir bir maça bahis aldığımızı sayalım oynadığım anda eylem sonamı eriyor hayır maç 90 dakika oynanıyor ve kazanırsak eğer devam ediyor sonra para çekiyoruz sürekli bir şekilde eylem var yani kanunda belirttiği gibi kesintisiz suç var ne diyor cezayı işlem yapılana kadar yani para cezası gelene kadar tek suç sayılır bu kadar basit eğer o avukatların dediği gibi kesintisiz fiil olmasa her havale ye ayrı ayrı para cezası verilse 1 sene boyunca oynayan bı insan 100 havale yapmış olsa her havale ye 5000 bin lira ceza verilse 😀 böyle bı mantık saçmalık olabilirmi ???? Ayrıyeten ceza verilirken insanların maddi gücüne bakılır ilk defa ceza alan sulh ceza mahkemesine başvursa ödeyecek gücünün olmadığını ve pişman olduğu bidaha oynamayacağı belirtse o cezada iptal olabilir. Hakimin kararına bakar .

     1. Recep bey benim ifadem istenmeden direk ceza geldi ve ben bunu 4 gün sonra 3/4 ödedim 30 Mart 2019 tarihinde zaten bu saatten sonra böyle bir şeye kalkışmam bir yakınım adliyede çalışıyor onun dediği 2 ceza idari yaptırım cezasını ödedikten sonra oynarsan gelir dedi şayet geriye dönük gelirse oradaki memurun gözünden kaçmıştır ve o yüzden gönderilmiştir böyle birşey mümkünatı yok onlar dosya numarasından göreceklerdir ilk aldığın ceza tarihini dedi umarım öyledir

     2. Ceza gelen arkadaşlar havale yüzünden ceza gelmiyor o bı sebeb ceza gelen kağıdı iyi okuyun idari para cezası verilmesinin nedeni Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimali ve müşterek bahis suçundan ceza geliyor ve bu suç teşkil etmiyo kabahat olarak adlandırılıyor yani demek istediğim tek bı havalede yapsan 1000 havalede yapsan bu havaleler yüzünden ceza gelmiyor bahis yüzünden ceza geliyo bu ceza gelen tarihe kadar tek suç teşkil ediyo hadi diyelim tekrar ceza geldi eski tarihli olduğu için sulh ceza mahkemesinde iptal olur bu kadar basit.

     3. Lütfü bey 14 ayda yüzlerce havale yapmışım web sitesine yükleme yaparken bide kendi hesabıma para çekimlerinde ceza gelirken her havale ye ayrı işlem uygulanmıyor uygulansa bide üstüne en az 5000 bin ceza verilse kim bu yükü taşıyabilir hukukende çok saçma olur yani hukuka aykırı anayasada geçen orantılık ilkesine aykırı bide bana ceza gelirken farklı hesaplara 3 havalem yüzünden geldi demek istediğim ceza gelene kadar suç tek teşkil eder bu ceza geldikten sonra geçmişe dönük aynı ceza verilemez ceza geldikten sonra oynamaya devam edilirse 2 inci ceza yaptırımı olur.

     4. Recep bey Merhaba 1-) edevlette nasıl gözüktü 15 gün içerisinde ödendiği geç kalınmadığı sürece gözükmeyecek dendi taki bende 28 mart da cezayı yedım 04 nisan da ödedim şuan edevlete baktığımda herhangi birşey yazmıyor yani.

      2-) Birde en çok kafama takılan hala şu var artık aramadığım sormadığım kimse kalmadı neredeyse kimi avukat diyor geriye dönük gelir kimisi diyor cezayı yedikten sonra oynarsan 2.ceza daha fazla bir şekilde gelir diyor kesintisiz fiil hukuki terimdir bunlar diyor bahis oynamanın kesintisiz fiil olduğunu bir türlü bulamadım da biryerden evet içtima kısmında fiil tek sayılır taki sizde öyle diyor ama bahisin kesintisiz fiil olduğunu hala bilmiyorum.
      3- Burada Sayın Samet beyin tüm cevaplarını okudum kimisinde her havaleye ayrı ayrı idari yaptırım diyor bazısında da şu cümleyi kullanmış samet bey (Söz konusu idari para cezası yaptırımının dayanağı, 7258 sayılı kanunun 5. maddesi 1(d) hükmüdür. İlgili hükümde idari para cezası yaptırımını gerektiren eylem ilgili web sitelerine gerçekleştirilen transferler değil “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak” olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda yaptığınız birden fazla para transferi, birden fazla yaptırımı gerektirmemektedir.) bu paranteze aldığım cümleyi Samet bey yazmış bunların hangisi gerçekte oluyor hala bunun bile bilincinde değilim ve değiliz .

      Son olarak her yapılan havale için insanlara 8500-3400 arasında idari yaptırım uygulanırsa tüm bu durumdan herkesin durumu çok kötü olur kanaatindeyim sadece kanaatindeyim bunun ile ilgili kesin bir cevabı nereden alacağız sağolsun Samet beyde burada yardımcı oluyor kezza sizde bildiğiniz kadar yardımcı oluyorsunuz ama bize net bir sonuç ve bilgi gerekmekte teşekkür ederim sağolun.

     5. Zafer bey bana dosya açılmış ceza gelmeden önce ifadem alınmadı 29 Mart’ta dosya açıldı. Ceza 4 Nisan’da kesilmiş bana 6 Nisan’da ulaştı ve ben sulh ceza mahkemesine başvurmak yerine cezamı kabul ettim 11 Nisan’da cezamı ödedim.
      1- Bahis kesintisiz bir fiildir. Bahis oynamayan insan değil diyebilir bu oynamadigını bilmediğini gösterir.
      Ben havaleyle hesaba para aktardım ve web sitesine gönderdiğim para aktarıldı diyelim 1000 lira havale yaptım şimdi ben bunun hepsini bı anda oynamak zorunda mıyım değilim tabiki istediğim gibi bahis yapabilirim uzun vadede kısa vadede bahisler alabilirim şimdi örnekle açıklayalım ben türkiye ligi şampiyonluğuna oynadım hemenmi sonuçlanıyor yoksa kesintisiz şekilde devammı ediyor başka bı örnek verelim ben kuponu yaydım 1 haftalık kuppn yaptım ve benim kuponun geldi kazandım bı miktarını çektim kalan miktarla oynamaya devam ettim şansım yaver gitti sürekli kazanıyorum kazandıkça çekiyorum kaybedince tekrar yükleme yapıyorum bu ne oluyor peki kesintisiz bı eylem olmuyomu bahisi yaptığınızda eylem sona ermez tek bı bahis bile yapsanız 90 dakika devam eder. içtima kurallarında belirttiği gibi kesintisiz yapılan suçlarda idari yaptırım yani para cezası verilinceye kadar tek suç sayılır geriye dönük ceza gelemez olduda dosyaya dikkat etmeden ceza yazdılar sulh ceza mahkemesine başvurarak ceza iptal edilir geriye dönük aynı suçtan ikinci bı ceza verilemez ancak 2 inci bı ceza idari para cezası dan sonra devam edilirse gelir.
      2 – Bende ilk başlarda korttum tekrar ceza gelir mi diye ama araştirdım ceza gelmesinin sebebi kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunları oynamak bu suçtan dolayı ceza geliyor demiyoki her yaptığını haveleye ceza veriyoruz demiyor bu bahis suçundan geriye dönük ikinci bı yaptırım uygulanamaz isterseniz 1000 havale yapmış olun dosya numarasından görülür ne zaman ceza yediğiniz ve tekrar ceza yazılmış eski tarihlerde olduda yazıldı memurun gözünden kaçtı sulh ceza mahkemesine başvurarak tekrar aynı ceza geldiğini ispat edilirse hakim cezayı iptal eder
      3- bu bilgileri kafamdan yazmıyorum 24 sene adliyede son 4 senesini sulh ceza hakimliğinde görev yapmış bı abimden ögrendim ve ceza yiyen insanlara yardımcı olmak adına bilgi veriyorum.

     6. Recep Bey estağfurullah ben zaten yardım ettiğinizi biliyorum ayrıca teşekkür ederim zaten size bu 2 kez ceza gelen kişiler ozaman oradaki memurun gözünden kaçıyordur veya idari yaptırım cezasından sonra oynayıpta ceza geliyor doğru anlıyorum diymi.

     7. Recep bey dosya açılmış dediniz onu anlıyamadık .1-)verilen ceza dosyası mı yoksa soruşturma için mi?2-)güvenlik soruşturmam var benim bunun etki etmeyeceğini söylediler ama insan korkuyor genede var mı bilginiz.

     8. Zafer bey aynen öyle 2 inci bı ceza yaptırımı olması için idari para cezasindan sonra bahis oynamaya devam edilirse ceza gelir ama ilkine oranla katlanarak artar

     9. Lütfi bey ifadem alınmadan açılan ceza dosyası müşteki sıfatıyla bende dosyada yer alıyorum mart 29 da açılmış hatta duruşma tarihi falan belli Mayıs’ta duruşma var ama ben müşteki olduğum için katılmıycam cezamı ödedim bitti benim için e devlette dosyadaki binlerce insanı görebiliyorum sanık olanlar var tanık sıfatıyla olanlar ihbar eden bı kişi var müşteki sıfatıyla binlerce insan var benim bulunduğum dosyada

     10. Recep bey bu idari para cezaları güvenlik soruşturmasına etki eder mi?Memurluğu bekliyorum da

   2. Recep bey memursa iş yerine amirlerine bilgi verilmez dimi yani çalıştığı yere gelmez ceza haberleri olmazmı..

    1. Mehmet bey bahis oynamaktan kaynaklanan idari para cezaları memur iseniz amirlerinize bildirilmez. Kabahat olarak geçer ve bu kabahat diğer kabahatler gibi örnek; şarhoşluk çevreyi kirletme gürültü tütün mamülleri nin kullanılması bunların hepsi kabahat olarak geçiyor şimdi siz sigara içtiniz kapalı alanda ve idari para cezası aldınız bu amirlerinize bildirilir mı ? Çok saçma olur dimi bahis oynamakta bı kabahat tır aynı şekilde BİLDİRİLMEZ…

     1. Recep bey teşekkür ederim bir ceza gelecek olsa tebligat olarak ikamet adresime gelir dimi iş adresime gelme olasılığı yok

  3. Bu idari para cezaları bizden hariç devlet memuru isek çalıştığımız kuruma gönderilirmi yada onlara bilgi verilir mi?

   1. Bende tam bu soruyu soracaktım bu soru benimde merak konum oldu bazıları trafik cezası gibi düşün diyor ama bana polisin dediği evrağı hazırlayamadım hazırlayınca getiricem dedi 1 hafta geçmeden çalıştığım kuruma getirdi üs yazıda çalıştığım kuruma Bilgi amaçlı evrakları getirdi bu benim ikametgahımın orada olduğu içinmi böyle birşey oldu yoksa vali veya kaymakamın emri doğrultusunda mı

    1. Zafer bey ikamet adresiniz olduğu için oraya getirmişler eğer ikamet ettiğiniz adres değişik yer olsaydı oraya giderdi.

   2. Lütfü bey ceza almanıza sebep olan bahis kabahat olarak geçiyor çevreyi kirletmede bı kabahat demek istediğim kabahat olan bı soruşturmada adınıza açılan dosya sicilinize işlenmez çalıştığınız kuruma bildirilmez çünkü bahis yüzünden ceza yediniz kabahat olarak ceza geldi eğer kumar yüzünden ceza yeseydıniz size etki ederdi memurluktan bile atabilirlerdi ama adı kabahat olan bı idari yaptırım dan dolayı memurlugunuza etki etmez kafamız rahat olsun iyi günler

 38. Merhaba , bir arkadasim banka hesabima kendi hesabindan para yolladi ve kendi cebine havale yaparmisin diye rica etti.Benim hic aklimin ucundan gecmedi bahis oynayacagi.Parayi yolladim crbine havaleyle.Sonrasinda bahis oynadigini ogrendim ve arkadasligimi bitirdim.Ayrica bu kisinin herhangi bir ceza almasi durumunda bende ceza alirmiyim.Hicbur alakam yok o kisiyle.Sadece bir kez bana kendi hesabindan 200 tl yolladi bende o parayi onun kendi cebine havale yaptim.Bu kisiyi mahkemeye vermelimiyim.Ne yapmaliyim lutfen yardimci olun.

 39. Bir çok kişi ceza yemiş tekrar para cezası gelirmi diye sorular sorulmuş avukat beyde teknik olarak mümkün demiş fakat hiç kimse ben para cezası yedim ikinci kez tekrar ceza yazılmış dememiş demekki herkese 1 defaya mahsus bu ceza yazılıyor polislerde korkutuyor tekrar gelebilir diye

  1. İlk ceza 5000 ikinci ceza 8600 geldi ikisinde itiraz ettim red geldi 123456 ne kadar oynarsan o kadar gelecek bu yazdığım kesin ve nettir yazıklar olsun milleti soyuyorlar ev Ocak döndürüyor devlet

 40. Iyi günler benim tanıdığım bir abim var ve güvendiğim. Bana bir gün paraya ihtiyacın varmı diye sordu bende var abi dedim bana banka hesaplarımi verip bana verdiği numarayı oraya koymami söyledi bende bu ne oluyor abi sıkıntılı bir ismi yasa dışı bir ismi diye sordum bana kesinlikle öyle olmadığını hic bir suç teşkil etmediğini (bilyoner) sitesine para atacağını söyledi bende bilyonerin yasal bir site olduğunu bildiğim için ve tanıdığım güvendiğim bir abim olduğu için hesaplarımi ona verdim fakat beni kandırıp yasa dışı sitelere para transferi için benim hesaplarımi kullanmış benim bundan hic bir şekilde haberim yoktu ifade vermeye gittim savcılığa aynı bu şekilde anlattım banka dokümanlarını çıkarttım hesapta benim numaramın olmadığını hic bir para giriş çıkışına benim onay vermediğini ve wp konuşmalarını kendi ağzı ile oynadıklarını ve birşey olmayacağını ifade dosyama koydum bu konu ile ilgili ne olur lütfen yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 41. Samet Can Bey, yasa-dışı bahis oynamak kesintisiz bir fiil midir? Kabahatler Kanunu içtima hükümlerinde, kesintisiz fiile tek yaptırım uygulanacağını belirtiyor. Teknik olarak her havaleye farklı ceza uygulanacaksa oynayan insanlar milyonlarca lira para cezasına çarptırılır ki bu da evrensel hukuk ilkesi olan orantılık ilkesine aykırı olur ve Sulh Hakimliğince itiraz red olsa bile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru olursa iptal edilir diye düşünüyorum. Kesintisiz fiil konusunda kanaatinizi gerçekten merak etmekteyim. Cevap için şimdiden teşekkür ederim..

  1. Sn. Emre Bey,
   Yasa dışı bahis oynama eylemi kapsamında, her bir havalenin farklı bahis oynama eylemine delalet teşkil etmesi teknik olarak mümkün olmakla birlikte, her bir somut olay için farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda, havalelerin sıklığı, oynanan bahis türü gibi birçok faktör önem arz etmektedir. Bununla birlikte, birden fazla havalenin yalnızca tek bir bahis oynama eylemini sağlaması da mümkündür.

 42. Sn.Samet bey,
  2018 yilinda yasadisi bahis oynamanin cezasi 5 ila 20 bin arasi idari para cezasiydi.2019 yilinda ise guncellenerek 8 ila 30 bin arasi oldu deniliyor.şimdi 2018 yilinin para transferinden yasadisi bahis oynandigi tespit edilirse yeni guncellemeye goremi yoksa eskiye goremi idari para cezasi verilir.

 43. Merhaba
  7258 nolu kanun maddesindeki suç maddeleri için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak cezada indirim yapılabilmesi söz konusu olabilmekte midir?

  1. Sn. Ekrem Bey,
   Etkin pişmanlık müessesesi, kanunun etkin pişmanlığa imkan tanıdığı suç tiplerinde uygulama alanı bulmaktadır. 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinde hüküm altına alınan suç türlerinde, etkin pişmanlığa imkan tanınmamıştır.

 44. Samet bey merhaba.
  Internet üzerinden canlı bahis vs oynadım. Polis tarafindan arandım ifade vermem istendi ifademi verdim ve kaymakam tarafından 5 bin tl ceza yazıldı 15 gün icerisinde ödemem durumunda cezanı 3750 tl ye düşeceği söylendi 15 gün icerisinde ödeyememe durumumda 5 bin tl yi ne kadar sürede ödemem gerekir acaba ve bu 5 bin tl yi taksitlendirmek gibi bi şansımız var mı lutfen bilgi verebilirmisiniz lutfen yardımcı olun..

  1. Ne zaman çağırıp ceza geldi çağırdığı gün mü ceza verdiler beni Kasım ayında çağırdılar daha ceza gelmedi

    1. İnkar ettim çünkü açıklama bölümüne bir şey yazma dım 2 defa yatırım yaptım abonelik parası istediler diye ifade verdim canlı maçları izlemek için

  2. Sn. İbrahim Bey,
   Uygulanan idari para cezası yaptırımı neticesinde, 15 günlük itiraz süreniz bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde iptale yönelik “Sulh Ceza Hakimliklerine” başvurabilirsiniz. Aksi takdirde sürecin sonunda derhal ödeme yapmanız gerekecektir.

 45. Samet bey memurluk icin sorusturma asamasindayim 4 aydir yasadisi bahis ile ilgim yok daha önceden 1 yil kadar oynadim sorusturmamda bir sorun yaratir mi bu durum lütfen cevaplar misiniz Samet Bey…

  1. Arkadaslar sozun ozu su bu yasa disi kumari oynayanlari devlet yavas yavas tespit ediyor ve bolgenin idare amirinin insiyatifi dogrultusunda 5 ve 20 bin tl arasinda cezayi kitliyor .yine oynarsan yine ceza gelir cevremde birkac arkadasim ceza aldi ve odedi bende oynadim ve ceza ne zaman gelecek diye bekliyorum ayrica muhtar oldum ve kaymakam banada ceza kescek adamin karsisina hangiz yuzle cikacam onu dusunuyorum 🙂 gecen yil bakanlik bas bas bagiriyordu kumar oynayanlar tespit edilecek diye ama kimse tinlamadi taki 5000 tl cezalar gelene kadar seve seve oduyecegiz korkunun ecele faydasi yok bu rulet yakti bizi gecmisler olsun hepimize saygilar

 46. Samet Bey iyi günler. Papara ön ödemeli platformu üzerinden yasadışı bahis sitesine 50 lira bir gönderim gerçekleştrdim. daha sorna internette youtube da bunun suç olsugunu öğrendim. ceza gelir mi gelirse nasıl bir yol izleyim. yanıtınız için teşekkürler

  1. Sn. Selahattin ASLAN,
   Yasadışı bahis sitelerine para aktarımı yapmak suretiyle kumar/bahis oynamak eylemi, adli anlamda suç teşkil etmemekle birlikte 7258 sayılı Kanunda “idari para cezası” yaptırımına bağlanmıştır. Bu noktada aleyhinize idari para cezası yaptırımının uygulanması halinde, söz konusu yaptırımın iptalini isteme hakkınız bulunmaktadır.

   1. Kumar bahis oynamak suç teşkil etmemek deyip idari para cezasına bağlanmıştır demişiniz acklama yaparmısınız devlet kuruma girince sknto olırmu

 47. Beni polis tarafından aradım ifade verirken bahis oynamadım sadece abonelik parası istediler diye ifade verdim karakolda bana ceza vermedi herhangi bir savcı ile ilgili bir problem yok dedi 4 hafta geçti bana ceza gelecek mi 2 defa 100 TL yatırım yaptım savcılık ile işin yok dediler ceza gelecek ise ne zaman gelecek bilgisi olan var mı acaba karakolda sadece ceza verelim mi dedi bir birine bakıp oynamamış deyip saldılar