Kamu Hukuku

Tehdit

Tehdit Suçu | TCK 106

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu yedinci bölümünde, hürriyete karşı suçlar kapsamında 106 ıncı maddesinde düzenlenmiştir.

Madde  106
(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine,altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit, genellikle başka bir suçun unsurunu oluşturmaktadır. Ancak, bu suç tanımında, tehdidin kendisi bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan tehdit suçu, genel ve tamamlayıcı bir suçtur.

Hükme göre tehdit, kişinin yahut bir yakınının hayatının veya vücut bütünlüğünün tehlikeye maruz bırakıla­cağının, suç teşkil eden belli bir fiilin işleneceğinin, genel olarak kuvvet kullanılacağının veya herhangi bir kötülüğün, haksızlığın gerçekleştirilece­ğinin bildirilmesidir.

Suç; sözle, yazıyla, internet aracılığıyla yahut özel işaretlerle gerçekleşebilmektedir. Bununla birlikte söz konusu tehdit suçunun konusunu teşkil eden fiilin, tehdit eden tarafından gerçekleştirilmesine lüzum yoktur. Hatta söz konusu fiilin gerçekleştirilmesine dahi gerek yoktur. Nitekim madde de ilgili fiilin gerçekleştirileceğinin bildirilmesi ”tehdit suçu” nu teşkil etmektedir. Suçun manevi unsuru kapsamında niteliği gereği, tehdit suçu ancak kasten işlenebilen bir suçtur.

Maddenin ilk fıkrasında ”tehdit” kavramının nitelikli ve basit hali açıklanmıştır. Fıkraya göre nitelikli tehdit, kişinin veya yakınının hayatına, vücut yahut cinsel dokunulmazlığına saldırı gerçekleştirileceğine dair bildirimdir. Bahsedilen bildirimi yapan kişiye karşı, maddenin ilk fıkrasının ilk hükmünce 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası yaptırımı öngörülmüştür.

Basit tehdit ise, ilk fıkra devamı hükmünde düzenlenmiştir. Bu kapsamda söz konusu tehditin, ”malvarlığı itibariyle büyük bir zararın meydana geleceği” yahut ”sair bir kötülük edeceğine” dair olması durumunda basit tehdit söz konusu olacaktır. Maddede söz edilen ”sair kötülük” kavramı, kişiye bir kötülük edileceğini ancak söz konusu kötülüğün hayata, vücut dokunulmazlığına, cinsel dokunulmazlığa yahut malvarlığına karşı meydana gelmeyeceği durumlarda söz konusu olacaktır. Basit tehdite karşı ise, nitelikli tehditin aksine mağdurun şikayetiyle, 6 aya kadar hapis veya adli para cezası yaptırımları öngörülmüştür.

Maddenin ikinci fıkrasında, cezayı ağırlaştıran nedenler sayılmıştır. Bu kapsamda dört bent halinde sayılan haller gerçekleşirse ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis olarak infaz edilecektir. Söz konusu cezayı ağırlaştıran nedenlerin mevcut olduğu durumlarda, tehdit suçunun basit yahut nitelikli tehdit olmasının bir önemi yoktur. Ceza 2 inci fıkra hükmünce, iki yıl ila beş yıl arası hapis cezası olarak tatbik edilecektir.

  • Tehditin silahla gerçekleşmesi halinde, silahın fiilde kullanılması gerekmektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 05.02.1990 tarihli 368/11 kararda “Bir suçun silahla işlenmesi demek, suç işlenirken silahın korkutucu, tahrip edici, yaralayıcı, bereleyici, yakıcı, aşındırıcı niteliğinden yararlanılması demektir…” ibareleri yer almaktadır. Bu kapsamda, mağdurun gıyabında yapılan tehditte, silah öğesi oluşmamaktadır.
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle gerçekleşen tehditte, kişinin kendisini tanınmayacak hale koyması hali genellikle sosyal medya üzerinden, sahte hesaplarla gerçekleşen tehditlerde karşımıza çıkmaktadır. Ancak elbette ki bununla sınırlı değildir. ”İmzasız mektupla” ibaresi ise mağdurun, yazanı bilmemesi durumunu ifade etmektedir. Yazanı bilinen mektupta imzanın bulunmaması ağırlaştırıcı sebep değildir. Özel işaretlerle tehdit kavramı ise, tehdit konusu eylemi bir takım hareketlerle ifade etme yahut bu doğrultuda işaret bırakma eylemini ifade etmektedir.
  • ”Birden fazla kişi tarafından birlikte” ibaresi ise, müşterek faillerin birden fazla olmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda suça iştirak halinde, yardım eden veya azmettirenin mevcudiyeti, ağırlaştırıcı neden oluşturmaz.
  • ”Var olan yahut var olduğu kabul edilen suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,İşlenmesi hali” ise gerçekte var olan yahut toplumca varsayılan örgüt adına tehditi ifade etmektedir. Failin söz konusu örgüte üye olması yahut talimatıyla hareket etmesi gerekmemektedir.

Maddenin son fıkrasında ise tehdit amacıyla ”kasten öldürme, kasten yaralama veya mal varlığına zarar verme” suçlarından birinin gerçekleşmesi halinde, söz konusu suçlardan ayrıca ceza alınacağı hüküm altına alınmıştır. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus, söz konusu suçun, tehdit etme gayesi ile işlenmesi gerekliliğidir, tehdit sonucunda gerçekleşmiş olması değil… Bununla birlikte aynı olay esnasında peşi sıra söylenen sözler veya aynı olayın devamı mahiyetindeki çok kısa aralıklarla süren tehdit içerikli hareketler tek suç oluşmasına sebep olacaktır. Bu şekilde devam eden hareketlerden her biri 106. maddenin değişik hükümlerine uyması durumunda, en ağır olan hareket hangi hükme girerse, suçun ağır olan fiil olarak gerçekleştiği kabul edilmelidir. Örneğin eylemlerden biri nitelikli tehdit, diğeri basit tehdit niteliğinde olduğu durumlarda, fiilin nitelikli tehdit teşkil ettiği kabul edilmelidir.

Tehdit fiilinin araç suç şeklinde kullanıldığı ve başka bir suçun unsuru veya ağırlatıcı nedenini oluşturduğu durumlarda ise bileşik suç söz konusu olacaktır. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu 42 inci maddesi uyarınca yalnızca amaç suçtan ceza verilecektir. Örneklendirmek gerekirse, tehdit fiilinin yağma suçunun unsuru olduğu hallerde, yağma suçundan ceza verilecektir. Bununla birlikte, yağma suçunun oluşabilmesi için, tehdit fiilinin yağma suçuna uygun ağırlık ve yoğunlukta olması gerekmektedir.

Bu kapsamda yağma suçuna elverişli tehditin söz konusu olduğu halde, yağma eyleminin gerçekleşmesi halinde ”yağma suçu”, suçun gerçekleşmemesi halinde ”yağma suçuna teşebbüs” söz konusu olacaktır. Ancak tehdit eyleminin, yağma suçuna uygun olmaması halinde 106 ıncı madde uyarınca ”tehdit suçu” söz konusu olacaktır.

Sanığın katılana ellerini yumruk yaparak “bir tane vururum, gününü görürsün” deme biçimindeki eyleminin 765 sayılı TCY.nın 191/1 maddesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 191/son.maddesi kapsamında değerlendirilmesi yasaya aykırıdır.
[ 4.CD. 22.2.2006, 3557/4221 ]

Sanığın, eniştesi yakınını “kafamı bozmayın, ağaçları keserim” diyerek tehdit etmesi eyleminin 765 sayılı TCY.nın 191/son maddesine uyduğu gözetilmeden, öfke ile söylenen sözlerin,yakınanı korkutacak ve endişeye düşürecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle beraatle hükmolunması, yasaya aykırıdır.
[ 4.CD. 31.1.2006, 2004/15385 – 2006/1220 ]

Bu açıklamalar karşısında, öfkenin bilinç ve iradeyi ve dolayısıyla suç kastını ortadan kaldırmadığı ve tehdidin ciddiyetinin mağdur beyanına göre değerlendirilemeyeceği, mahkemece çözülecek bir sorun olduğu, sanığın mağdura yönelik “oğlunu Bursa’da geberteceğim, öldüreceğim” sözlerinin tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.
[ 4.CD. 11. 7.2006, 4054/13708 ]

Oluşa uygun kabule göre sanığın yakınanı “…. seni yaşatmayacağım, öldüreceğim..” diye tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında, öfkenin suç kastını kaldırmayacağı gözetilmeden yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi, Yasaya aykırıdır.
[ 4.CD. 3.7.2006, 7615/13259 ]

 

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!
Kapalı
Kapalı