Kamu Hukuku

Suçta Tekerrür

Suçta Tekerrür | TCK 58

Türk Ceza Kanunu 58. maddesinde düzenlenen tekerrür, failin bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olduktan sonra, yeniden suç işlemesi durumudur. Suçta tekerrür hükümlerinin uygulama alanı bulduğu vakıalarda mahkum, cezasını “mükerrirlere özgü infaz rejimi” çerçevesinde infaz eder. Ülkemizde infaz hukuku müessesesi olarak karşımıza çıkan tekerrür, hükümlünün ikinci kez suç işlemesi sebebiyle, ilk kez suç işleyen bir kişiye göre daha ağır yaptırım sistemiyle karşılaşması amacını taşımaktadır.

Tekerrür müessesesinin uygulama alanı bulması için, önceki cezanın infaz edilmiş olması şart değildir. Kesinleşmiş olması yeterlidir.

Tekerrür Şartları

Yargılanan kimsenin, birden fazla kez suç işlemiş olması, tekerrür hükümlerinin uygulanması için yeterli değildir. Suçta tekerrür hükümleri belli koşulların oluşması halinde uygulama alanı bulacaktır. Bu koşulları başlıklar halinde sıralamak gerekirse;

 • Kesinleşmiş Mahkumiyet Hükmü
  Bir hükümlüye tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, işlediği önceki bir suçtan dolayı kesinleşmiş bir ceza mahkumiyetinin olması gerekir. İlk işlediği suç nedeniyle yargılanıp mahkum olan hükümlünün, bu ilk suçunun cezasının kesinleşmesinden sonra ikinci suçu işlemesi gerekir.
 • İşlenen Suçların Niteliği
  Tekerrürde, önceki suçla sonraki suçun aynı türden olması şart değildir. Buna karşın, ancak kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulama alanı bulmayacaktır. Bunun gibi, sırf askeri suçlar ile genel suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.
 • Süre
  Tekerrür kurumunun uygulama alanı bulabilmesi için, sonraki suçun belirli süre içerisinde işlenmiş olması gerekmektedir.

  • Önceki mahkumiyet 5 yıldan fazla hapis cezası ise tekerrüre esas süre 5 yıldır.
  • Önceki mahkumiyet 5 yıl veya daha az hapis yahut adli para cezası ise tekerrüre esas süre 3 yıldır.
 • Yaş
  Fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.
Suç

Tekerrürün Sonuçları

Suçta tekerrür, sanığın işlediği ikinci suç nedeniyle daha ağır bir yaptırımla karşılaşmasına yol açar. Önemle belirtmek gerekir ki, tekerrür halinde sonraki suçun cezası artırılmaz. Cezanın infaz koşulları ağırlaştırılır.

 • Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Uygulanır
  Suçta tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüye, 5275 sayılı İnfaz Kanunu 108. maddesinde düzenlenen “mükerrirlere özgü infaz rejimi” uygulanır.
 • Seçimlik Cezalardan Hapis Cezasına Hükmolunur
  Tekerrür halinde işlenen sonraki suçun cezası hapis ve adli para cezası olmak üzere seçimlik olarak öngörülmüş ise, hapis cezasına hükmolunur.
 • Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanır
  Tekerrür halinde cezanın infazından sonra gelmek üzere hükümlü “Denetimli Serbestlik” tedbiri uygulanmasına karar verilmelidir. Mahkeme sadece denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar vermelidir. İnfazdan sonra ne kadar süreyle denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağına, infaz aşamasında koşullu salıverme kararı veren mahkeme tarafından kararlaştırılması gerekir.

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi

Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan;

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,
 • Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,
 • Süreli hapis cezasının dörtte üçünün, infaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanılabilir.

Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.

İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez.

Hâkim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler.

Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır.

Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.

Cezanın infazı tamamlandıktan sonra devam eden denetim süresi içinde, bu madde hükümlerine göre kendilerine yüklenen yükümlülüklere ve yasaklara aykırı hareket eden mükerrirler, infaz hâkimi kararı ile disiplin hapsine tabi tutulur. Disiplin hapsinin süresi on beş günden az ve üç aydan fazla olamaz.

Çocuğa karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde birinci fıkradaki koşullu salıverilme süreleri uygulanır.

5275 sayılı kanunun 108. maddesi birinci fıkrasındaki koşullu salıverme süreleri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan, 103. maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçundan, 104. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan, 188. maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında da uygulanır. 188. madde hariç olmak üzere bu suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında, cezanın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde, aşağıdaki tedavi veya yükümlülüklerden bir veya birkaçına infaz hâkimi tarafından karar verilir:

 • Tıbbi tedaviye tabi tutulmak
 • Tedavi amaçlı programlara katılmak
 • Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak
 • Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak
 • Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak
 • Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak
Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close