Kamu Hukuku

Mal Bildirimi

3628 Sayılı Kanun Işığında Mal Bildirimi

Mal bildirimi, kamu görevlilerinin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebeplerini ilgili merciye beyan etmesidir.

Anayasamızın 71. maddesini temel teşkil ettiği mal beyanı hususu, 657 sayılı Kanun’un 2. bölümünün 14. maddesi3628 sayılı Kanun‘un ilgili maddeleri ile “Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik” ile yasal dayanak elde etmiştir.

Mal Bildiriminde Bulunacaklar

Yukarıda yasal dayanağının açıklandığı mal beyanını yapmakla yükümlü kimseler, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 2. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri,
 • Noterler,
 • Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde,
 • Türkiye Kızılay Derneği’nin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ile bunların şube başkanları,
 • Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
 • Kamu iktisadi teşebbüslerinde kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
 • Siyasi parti genel başkanları,
 • Vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri,
 • Yeminli mali müşavirler,
 • Kamu yararına sayılan dernek yönetici ve denetcileri,
 • Gazete sahibi gerçek kişiler,
 • Gazetelerin sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

Mal Bildiriminin Zamanı

3628 sayılı Kanunda düzenleme alanı bulan mal bildiriminin ne zaman yapılacağı hususu, kanunun 6. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre;

 • Kamu görevlilerinin göreve atanmasında, göreve giriş için gerekli belgelerle,
 • Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içerisinde,
 • Seçimle gelinen görevlerde, seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içerisinde,
 • Mal varlığında önemli değişiklik olduğunda, değişiklik tarihini izleyen bir ay içerisinde,
 • Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içerisinde,
 • Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içerisinde,
 • Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içerisinde mal beyanı vermesi zorunludur.
Sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimler yenilenir. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından önceki bildirimler ile karşılaştırılır.

Bildirimlerin Verileceği Merciler

İlgililerin mal bildirimini vereceği merciler 3628 sayılı Kanun’un 8. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre ilgililerin mal bildirimini vereceği makam ve merciler sırasıyla;

 • TBMM ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için, TBMM Başkanlığı,
 • Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için, mahkeme başkanı,
 • Siyası parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,
 • İl genel meclisi üyeleri için, valiler,
 • Belediye meclis üyeleri için, belediye başkanları,
 • Belediye başkanları için, İçişleri Bakanlığı,
 • Gazete sahibi gerçek kişiler, gazetenin sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bulundukları yer en büyük mülki amirliği,
 • Noterler için, Adalet Bakanlığı,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam yahut merci,
 • Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ve yönetim ile denetim kurulu için, ilgili bakanlık,
 • Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için, atamaya yetkili makam veya merci,
 • Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneği’nde görev alanlar için, kurum ve dernek başkanlığı,
 • Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerin verilmesi gerekilen makam yahut merci,
 • Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için, kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,
 • Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı,
 • Türk Hava Kurumu’nun, Türkiye Kızılay Derneği’nin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Bakanlığı; bunların şube başkanları için, bulundukları İl Valilikleri,
 • Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci,
 • Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğüdür.
Mal bildirimleri, özel kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır.

Cezai Hükümler

Yukarıda belirtilen sürelerde, ilgili makam yahut merciye mal bildiriminde bulunmayana, bildirimlerin verileceği makam ve mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayan ilgililere üç aya kadar hapis cezası verilir.

Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan ilgililere üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Mal beyanının muhtevası hakkında ilgili kanunun 9. maddesine aykırı hareket eden kişilere, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı beyanda bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar adli para cezası verilir. Bununla birlikte haksız edinilen malı kaçıran yahut gizleyene de aynı ceza verilir.


Mal beyanında bulunacak kimseler Mal Bildirim Formunu doldurmak durumundadır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close