Kamu Hukuku

İnfazın Ertelenmesi

Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi

Uygulamada kimi zaman, hükümlü hakkında verilen hapis cezasının infazı, hükümlü yahut ailesi için telafisi güç zararlar verebilmektedir. Kanun koyucu doğabilecek bu zararların, suç teşkil eden eylemin failinin cezalandırılmasının amacını aşabileceğini öngörmüş, mevzuatta bu tür durumların bertaraf edilmesi gayesi ile çeşitli müesseseler düzenlemiştir. Nitekim, 5275 sayılı yasanın 17. maddeside bu yönde bir düzenlemedir. Madde hükmüne göre infaz, belirli şartlar altında en fazla birer yıl olmak üzere iki kez ertelenebilecektir.

Şartları

Kanun hükmünde, hükümlünün talebi üzerine infazın ertelenebilmesi için çeşitli şartlar öngörülmüş olup, infazın ancak bu şartların bir arada bulunması halinde ertelenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ceza Miktarı

Kanunda hükümlünün talebi üzerine infazın ertelenebilmesi için ön şart olarak ceza miktarının kanun hükmüne uygun olması öngörülmüştür. Düzenlemeye göre bu müessese, ancak infaz edilen cezanın belirli bir üst sınırın altında olması durumunda uygulanabilecektir. Aynı zamanda kanun koyucu, failin kusur oranında olabilecek farklar sebebiyle, kasten işlenen ve taksirle işlenen suçlar için üst sınırı ayrı ayrı düzenlemiştir.

Kasten işlenen suçlarda bu üst sınır 3 yıldır.
Taksirle işlenen suçlarda bu üst sınır 5 yıldır.
Belirtilen süreler, aleyhine birden fazla mahkumiyet hükmü kurulan hükümlüler kapsamında, her bir hüküm için müstakilen değerlendirilecektir.

Güvence

Kanun koyucu erteleme isteminin kabulünün bir güvenceye bağlanabileceğini hüküm altına almıştır. Bu şart zorunlu bir şart olmayıp, karar makamına takdir hakkı tanınmıştır.

Güvence bedelinin alt ve üst sınırı belirtilmemekle birlikte, uygulamada sıklıkla 5.000,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Yakalama Çıkarılmamış Olması

Hükümlünün erteleme talebinde bulanabilmesi için çağrı üzerine gelmesi ve erteleme talebinde bulunması gerekir. Düzenleme metni gereğince hükümlü hakkında yakalama çıkarılması halinde, hükümlünün erteleme talebi kabul edilmeyecektir.

Yasaklı Haller

Kanun koyucu, bazı hallerin varlığı halinde hükümlünün hapis cezasının ertelenmesine yönelik talebi kabul edilemeyecektir. Bu haller şunlardır:

  1. Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar hakkındaki hapis cezaları talep üzerine ertelenemez. (CGTİHK m. 17/6-a)
  2. Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler hakkındaki erteleme talepleri kabul edilmez. (CGTİHK m. 17/6-b)
  3. Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar ile ilgili erteleme taleplerinin kabul edilmesi mümkün değildir. (CGTİHK m. 17/6-c)

CEZA İNFAZININ ERTELENMESİ İSTEMİ

…CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ
İSTEYEN SANIK :

MÜDAFİİ :

ADRESİ :

SUÇ :

KONU : Ceza infazının ertelenmesi istemimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz … … hakkında … suçuna ilişkin olarak … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E.   …/… K. sayılı kararı ile…. ay …. gün hapis cezasına hükmedilmiştir. (EK-1)
2-) Temyiz ve karar düzeltme safhalarında da onanan karar, …/…/… tarihinde kesinleşmiştir. (EK-2) Bu nedenle, müvekkilimizin cezası infaz safhasına gelmiştir.
3-) Müvekkilimiz … …, halen üniversite öğrencisidir (EK-3) ve öğrenim görmekte olduğu … Üniversitesi … Fakültesi bitirme sınavları, …/…/… ile …/…/… tarihleri arasındadır. (EK-4) Müvekkilimiz için bahsi geçen tarihlerdeki bitirme sınavlarına hazırlanmak ve bu sınavlara katılmak son derece önemlidir.
4-) Müvekkilimizin ileriki yaşamını doğrudan etkileyecek bu sınavlara hazırlanması ve katılması için, müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının bitirme sınavlarından sonraya bırakılması için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :
5275 S. K. m. 4, 5, 17.

İSTEM VE SONUÇ :
Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının ertelenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

Sanık Müdafii
Av.

EKLER:

  1. Müvekkilimiz hakkında verilen …Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E.   …/… K. sayılı kararı
  2. Yargıtay … Dairesi’nce verilen ../../.. tarihli …/… E. ../.. K. sayılı ilam.
  3. Müvekkilimizin … Üniversitesi … Fakültesi’nde öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi.
  4. … Üniversitesi … Fakültesi’ne ait yıl sonu sınav tarihlerini gösterir liste.
  5. Bir adet onaylı vekaletname örneği.
Hükümlünün İstemi İle İnfaza Ara Verilmesi

Kanun koyucu zorunlu hallerde infaza başlanmış olsa dahi, ertelemeyi mümkün kılmıştır.
Düzenlemeye göre hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde infaz en fazla altı aylık sürelerle 2 kez ertelenebilecektir.
Erteleme süresi içinde hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, Cumhuriyet Başsavcılığınca erteleme karan kaldırılacak ve ceza derhal infaz olunacaktır.
Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!
Kapalı
Kapalı