DiğerÖzel Hukuk

Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, 01 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan yönetmeliğe dayanarak kurulmuş bulunan Tüketici Hakem Heyeti ; Tüketici Mahkemeleri ‘nin iş yükünü hafifletmek amacıyla illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlıkta faaliyette bulunan karar merciileridir. Günümüzde yasal dayanakları temel olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 66 ila 72. maddeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğidir.

Tüketici Hakem Heyetinin Görevi

Yukarıdada belirttiğim üzere Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemeleri ‘nin iş yükünü hafifletmek amacı ile kurulmuş karar mercileridir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 66 ıncı maddesi ilk fıkrası, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 2 inci ve 5 inci maddeleri uyarınca Tüketici Hakem Heyetinin görevi,  tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmaktır.

Tüketici Hakem Heyeti Üyeleri

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 66 ıncı maddesi ikinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 8 inci maddesi uyarınca Tüketici Hakem Heyetleri;

 • İllerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memurun başkanlığında,
 • Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye,
 • Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,
 • Satıcı veya sağlayıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcı veya sağlayıcının esnaf ve sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye,
 • Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçeceği bir üye, olmak üzere 5 üyeden oluşmaktadır.

Söz konusu üyelerde, Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği 9 uncu maddesinde belirtilen şartlar aranır.

Tüketici Hakem Heyetinin Görev Alanı

Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği 6 ıncı maddesi ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 68 inci maddesi uyarınca Tüketici Hakem Heyeti görev alanı konusu üç bin lira (6.860 TL) değerinin altında bulunan uyuşmazlıklarla sınırlıdır. Tüketici Hakem Heyeti görev alanına giren uyuşmazlıklarda ;

 • İki bin Türk Lirasının (4.570 TL) altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyeti,
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde iki bin Türk Lirası (4.570 TL) ile üç bin Türk Lirası (6.860 TL) arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde üç bin Türk Lirasının (6.860 TL) altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde iki bin Türk Lirası (4.570 TL) ile üç bin Türk Lirası (6.860 TL) arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti görevlidir.

Bununla birlikte yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin 4. fıkrası ve 6502 sayılı kanunun 68 inci maddesinin 4. fıkrası uyarınca, belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır. Bu kapsamda 2018 yılı için, değerlerin arttırılmış miktarını yukarıda, değerlerin yanında (****) belirtmiş bulunmaktayım.

Tüketici Hakem Heyetinin Yetki Alanı

Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği 7 inci maddesi hükmünce, isimlerinden de anlaşılabileceği üzere, il tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti bulunmayan ilçelerde ise, Bakanlıkça belirlenen Tüketici Hakem Heyetleri yetkili olacaktır.

Yönetmelikte ve kanunda Tüketici Hakem Heyetine yapılacak başvuru için iki tür yetki tanınmıştır. Tüketiciler yönetmeliğin 7 inci maddesi uyarınca;

 • Kendi yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki,
 • Tüketici işleminin gerçekleştiği yerdeki Tüketici Hakem Heyetine başvurabileceklerdir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Usulü

Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru yukarıdaki ”Tüketici Hakem Heyeti Görev Alanı” ve ”Tüketici Hakem Heyeti Yetki Alanı” başlıkları altında belirtilen şartlar çerçevesinde, Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği 11 inci maddesi hükmünce , uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle şahsen yahut avukat aracılığı ile yapılır.

Bununla birlikte Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği 11 inci maddesi 2. Ve 3. fıkrası hükmünce başvuruların e-devlet kapısı üzerinden yahut Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması da mümkündür.

Dilekçe Örneği

Tüketici Hakem Heyeti Dilekçe Örneği1 – Dilekçe Tarihi

2 – Kaymakamlık

3 – İlçe

4 – Şehir

5 – Şikayet edenin ismi

6 – Şikayet edenin adresi

7 – Şikayet edenin telefon numarası

8 – Şikayet edilen firma ismi

9 – Şikayet edilen firma adresi

10 – Şikayet edilen firma iletişim numarası

11 – Şikayet konusu uyuşmazlık

12 – Şikayet konusu ürünün cinsi

13 – Şikayet konusu ürünün modeli

14 – Şikayet konusu alış verişin cinsi

15 – Şikayet konusu alış veriş değeri

16 – Şikayet konusu uyuşmazlığa ilişkin açıklamalar

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Bağlayıcılığı

6502 sayılı kanunun 70 inci maddesi uyarınca İl  ve  ilçe  tüketici  hakem  heyetinin  verdiği  kararlar  tarafları bağlayıcı niteliktedir. Kararlar, İcra ve İflâs Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.

Taraflar, kararın kendine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde, Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerine itirazda bulunabilir.

Yapılan itirazlar, hakimin tedbir amacıyla durdurma kararı vermediği hallerde, kararın icrasını durdurmayacaktır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close