DiğerKarma Hukuk

Avukatların Vergilendirilmesi ve Makbuz Örnekleri

GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE SERBEST MESLEK KAZANCI

Sermayeden ziyade şahsi ilme ve bilgiye dayalı elde edilen gelirler serbest meslek kazancı
hükümlerinde değerlendirilir.
Örneğin bir firmada sigortalı olarak çalışan avukatın aldığı paralar ücret olarak dikkate alınırken, kendi vergi levhası üzerinden yürütülen işlerde elde edilen gelir serbest meslek kazancı olarak nitelendirilir.

Serbest Meslek Faaliyetlerinde Meslek Birliğinin Yayınladığı Tarife Varsa Alınan Ücret Bu Tarifenin Altında Olamaz.
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ALTINDA AVUKATLIK ÜCRETİ KARARLAŞTIRILAMAZ (AVK 164/4)
Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.(Değişik üçüncü ve dördüncü cümle:13/1/2004 – 5043/5 md.) Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.

MAKBUZ HESAPLAMA & GÖSTERİLMESİ GEREKEN KALEMLER

Stopaj Nedir?

Kesilecek olan makbuzda karşı taraf stopaj yükümlüsüyse, vergi mükellefi veya tüzel kişiyse stopaj hesaplanır. Yani sizin kesilen makbuzda elde edeceğiniz gelir üzerinden ödenen vergiyi karşı firma sizin adınıza muhtasar beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine öder. Bu durumda siz gelir vergisi ödemeyip yıl sonu verilen gelir vergisi beyannamesinde sizin adınıza ödenen vergiler, ödeyeceğiniz vergiye göre daha fazlaysa vergi dairesinden iade talep edip vergi borçlarınız mahsup işlemi yapılır.

KDV Nedir?

Avukatın müvekkili stopaj yapmakla yükümlü kişi olsun veya olmasın her durumda KDV makbuzda hesaplanır.

AVUKATLAR ALDIKLARI PARA İÇİN DAVAYI KAZANANA MAKBUZ DÜZENLERLER

Mahkeme Kararında KDV Hariç İbaresi Yoksa Vekalet Ücreti KDV Dahil Olarak Kabul Edilir Ve İç Yüzde Oranıyla Makbuz Düzenlenir.

ÖRNEK : Sanık XXXXXXXXXXX kendisine duruşma da vekil ile temsil ettirdiğinden dolayı avukatlık asgari ücret tarifesine göre 3.000 TL maktu ücret vekaleten hazineden tahsiline karar verilmiştir. Görüldüğü gibi mahkeme kararında KDV hariç ibaresi olmadığı için biz bu durumda KDV dahil olarak hesaplama yapacağız.

KDV HARİÇ TUTAR:
KDV :
GENEL TOPLAM :

3.000 TL / 1,18: 2.542,37 TL
457,63 TL
3.000 TL

Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme (Stopajlı & Stopajsız)

Stopajsız Makbuz

Brüt Tutar (KDV HARİÇ TUTAR) :
Stopaj :
KDV (2.542,37 * 0,18 ) :
TAHSİL EDİLECEK TUTAR :

2.542,37 TL
YOK
457,63 TL
3.000,00 TL

Stopajlı Makbuz

Brüt Tutar (KDV HARİÇ TUTAR) :
Stopaj (%20) (2.542,37 * 0,20 ) :
KDV (2.542,37 * 0,18 ) :
TAHSİL EDİLECEK TUTAR :

2.542,37 TL
508,47 TL
457,63 TL
2.491,53 TL (2.542,37 TL – 508,47 TL + 457,63 TL)

SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEME (KDV Tevkifatlı Olarak)

Tevkifat, kesinti demektir, stopaj gibi… Ancak gelir üzerinden yapılan kesintilere stopaj KDV üzerinden yapılan kesintilere tevkifat adı verilir.

2.000 TL altı işlemlere tevkifat uygulanmaz!
Burada 2 soru var.

 • Hizmet Kime Verildi ?
 • Ne Hizmeti Verildi ?

1 . SORUNUN CEVABI aşağıdakilerden biriyse tevkifat uygulanır.

 1. Kamu kurum ve kuruluşları
 2. Döner sermayeli kuruluşlar
 3. Meslek kuruluşları
 4. Bankalar, Sigorta Şirketleri, reasürans şirketleri
 5. Emekli ve yardım sandıkları
 6. Kalkınma ajansları
 7. İl özel idareleri ve birlikleri
 8. Belediyeler ve teşkil ettikleri birlikleri
 9. Sendika ve üst kuruluşlar
 10. Kamu iktisadi kuruluşları
 11. Mobil haberleşme operatörleri
 12. Payları borsada işlem gören A.Ş firmalarına verilen hizmetleri
 13. Yatırım ajansları
 14. Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler

PEKİ TEVKİFAT ORANI NEDİR ?

a. Hizmetin nevi danışmanlık ise 9/10
b. Diğer hizmetlerde 5/10 oranında tevkifat uygulanır.

(CMK hizmetleri Savcılık Adına Kesilir, Adli yardım hizmeti Baroya kesilir. Sigorta Şirketleri Davalarında, Banka Davalarında vs.)
Her iki hizmet birden verilirse makbuzda ayrı ayrı kesmemiz gerekiyor

Örnek :
Payları borsada işlem gören XYZ A.Ş firması ile sözleşme imzalandı ve her ay Danışmanlık hizmetinden dolayı fatura kesmemiz gerekiyor. Burada Tevkifat Oranı yukarıda saydığımız firmalardan ve danışmanlık işi olduğu için 9/10 olarak uygulanır. (Danışmanlık Bedeli Net KDV Dahil: 5.000 TL)

Brüt Ücret :
Stopaj (%20) :
KDV (%18) :
Tevkifatlı KDV :
Sorumlu KDV :
Net Tahsil Edilen Tutar :

4.237,29 TL
847,45 TL
762,71 TL
76,21 TL
686,50 TL
3.466,05 TL

Burada karşı firma bizim adımıza muhtasar beyanname ile gelir vergisi açısından kestiğimiz stopajı vergi dairesine öder ve firma bizden kestiği KDV tutarı olan 686,50 TL yi KDV 2 beyannamesi ile bizim adımıza vergi dairesine öder.
Burada Dikkat Edilmesi Gerekilen Konu
Muhakkak Kestiğiniz Makbuzları İlgili Firmanın Mali Müşavirine Veya Firma Sahibine Mail
Üzerinden Atmanız.

% 8 KDV OLAN AVUKATLIK HİZMETLERİ

Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri.

Görsel Makbuz Örnekleri

1. CMK İşlemi

2. SİGORTA ŞİRKETİNE YANİ 9/10 TEVKİFAT KAPSAMINDA KESİLEN MAKBUZ ÖRNEĞİ

3. İCRA DOSYASINDA BORÇLU TARAFA KESİLEN MAKBUZ

MAHSUBEN İADE NE ZAMAN ALINACAK VE NASIL HESAPLANIR ?

Kestiğiniz Makbuzlarda Neden Stopaj Ödemesini Almıyoruz?

Stopajın mantığı şudur ki ; faturada gösterilen stopaj tutarı aslında sizin o kestiğiniz makbuzda elde edilen gelirin vergisi demektir. Makbuzu kestiğiniz firma sizin adınıza stopajı ödeyerek devlete sizin gelir verginizi ödüyor.

Mart ayı geldiğinde geçen yıla ait gelir vergisi beyannamenizi verirken sizin adınıza ödenen stopaj tutarları size çıkan vergiden büyükse aradaki farkı devletten iade isteyip, içerideki vergi borçlarınıza mahsup işlemi yapabiliyoruz.

Örneğin;
2022 Yılında 3 firmaya makbuz kestiniz ve bu makbuzların toplam stopaj tutarı, yani sizin adınıza vergi dairesine ödenen tutar toplamı 3.000 TL olsun. Size çıkan vergi tutarı ise 2.300 TL olsun. Aradaki 700 TL’lik farkı devletten iade alıp içeride kalan veya yeni çıkacak vergi borçlarınıza mahsup ediyoruz.

Daha Fazla Göster

Behzat Arslan

ARS Mali Müşavirlik Hizmetleri

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir